Valsts sekretāru 11.01.2024. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 2

Valsts sekretāru 11.01.2024. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 2

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs, Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ R. Heniņš

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ A. Pelšs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Valantis

Finanšu ministrijas valsts sekretāre ‒ B. Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ D. Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs, departamenta vadītājs ‒ R. Kārkliņš

Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ L. Rozentāle

Kultūras ministrijas valsts sekretāre ‒ D. Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretārs ‒ I. Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāre ‒ I. Stepanova

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs ‒ M. Papsujevičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ G. Ozols

Veselības ministrijas valsts sekretāre ‒ A. Vaļuliene

Zemkopības ministrijas valsts sekretārs ‒ R. Kronbergs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja ‒ L. Milenberga

Sanāksmi sāk plkst. 09:10

1. Izskatāmie tiesību aktu projekti

1. §
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nodod lietošanā vai apgrūtina valstij piederošo vai piekrītošo zemi publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā"
22-TA-3386
(I. Stepanova, L. Rozentāle, I. Olafsone, I. Marhele, I. Krūmiņa, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Atzīmēt, ka iebildumi par noteikumu projekta 10. punkta redakciju sanāksmes laikā ir saskaņoti un vairs netiek uzturēti.
3.
Satiksmes ministrijai:
3.1.
organizēt atkārtotu saskaņošanu ar Klimata un enerģētikas ministriju un iesaistītajām institūcijām par noteikumu projekta 9., 12. un 16. punkta redakciju;
3.2.
atbilstoši saskaņošanas rezultātiem noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē, vai atkārtotai izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē.
2. §
Noteikumu projekts "Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmas noteikumi"
22-TA-3301
(G. Ozols, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Atzīmēt, ka Valsts kanceleja savu iebildumu neuztur.
3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. §
Informatīvais ziņojums "Par finansējuma nodrošināšanu lieliem un nozīmīgiem pasākumiem"
23-TA-1960
(E. Valantis, V. Šteinbergs, D. Trofimovs, B. Bāne, A. Pelšs, D. Vilsone, J. Citskovskis)
1.
Ņemot vērā Iekšlietu ministrijas pārstāvja sniegto informāciju par faktiskajiem izdevumiem, kas nepieciešami organizatoru prasībās paredzētajiem pasākumiem sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai dižpasākuma "FIA Pasaules rallija čempionāta posma organizēšana Latvijā 2024. gadā (WRC)" laikā, atbalstīt nostāju, ka:
1.1.
visas papildus tiešās izmaksas, kas saistītas ar drošības pasākumu nodrošināšanu un nav iekļautas plānotajā valsts budžeta līdzfinansējumā, sedzamas no pasākuma organizatora resursiem;
1.2.
valsts budžeta līdzfinansējuma palielinājuma gadījumā minētais dižpasākums saglabājams kā fiskāli neitrāls dižpasākums.
2.
Ekonomikas ministrijai attiecīgi precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, ja nepieciešams, arī informatīvo ziņojumu, un iesniegt tos izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

2. Informatīvie jautājumi

4. §
Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu
(J. Citskovskis)
1.
Atzīmēt, ka saskaņā ar Valsts sekretāru 2010. gada 28. janvāra sanāksmes protokollēmuma (prot. Nr. 4 65. §) 5. punktu Valsts kanceleja ir apkopojusi informāciju par ministriju neizpildītajiem kontrolē esošajiem uzdevumiem valsts sekretāriem turpmākai rīcībai.
2.
Ņemot vērā, ka informācija par visiem ministrijām dotajiem kontroles uzdevumiem un to izpildes stadiju ir pieejama TAP portālā, atzīmēt, ka turpmāk Valsts sekretāru sanāksmē vairs netiks skatīts Valsts kancelejas apkopotais saraksts par  ministriju neizpildītajiem kontrolē esošajiem uzdevumiem. Attiecībā uz ministru informēšanu par neizpildītajiem kontrolē esošajiem ministrijas uzdevumiem tiek saglabāta līdzšinējā prakse.
Sanāksmi slēdz plkst. 11:00