Ministru kabineta 12.12.2023. sēdes protokols Nr. 61

Ministru kabineta 12.12.2023. sēdes protokols Nr. 61

Sēdi vada

Ministru prezidente ‒ E. Siliņa

Tieslietu ministre ‒ I. Lībiņa-Egnere

Ar balsstiesībām piedalās

Ekonomikas ministrs ‒ V. Valainis

Finanšu ministrs, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. Ašeradens

Iekšlietu ministrs ‒ R. Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Čakša

Klimata un enerģētikas ministrs ‒ K. Melnis

Kultūras ministre ‒ A. Logina

Labklājības ministrs, zemkopības ministra pienākumu izpildītājs ‒ U. Augulis

Satiksmes ministrs, aizsardzības ministra pienākumu izpildītājs ‒ K. Briškens

Veselības ministrs ‒ H. Abu Meri

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre ‒ I. Bērziņa

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 12:00

1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)

1. §
Slepeni
23-TA-4s
2. §
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem ĀSVEST attīstībai"
23-TA-1761 (DV)
Dienesta vajadzībām
3. §
Informatīvais ziņojums "Par raķešu artilērijas sistēmas (High Mobility Artillery Rocket System - HIMARS) iegādi"
23-TA-3020 (DV)
Ierobežotas pieejamības informācija
4. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 19. marta rīkojumā Nr. 179 "Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi"""
23-TA-2999 (DV)
(J. Garisons, I. Lībiņa-Egnere )
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
5. §
Informatīvais ziņojums "Par atbildes sniegšanu"
23-TA-2602 (DV)
Dienesta vajadzībām
6. §
Informatīvais ziņojums "Par nacionālo sankciju pārskatīšanu"
23-TA-22k
(A. Lots, I. Lībiņa-Egnere)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (konfidenciāli).
7. §
Informatīvais ziņojums "Iespējamo līgumsaistību izbeigšanas scenāriju izvērtējums pastāvīgās infrastruktūras uz valsts ārējās sauszemes robežas izbūves turpināšanai"
23-TA-3169 (IP)
(I. Lībiņa-Egnere)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

8. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 7. janvāra noteikumos Nr. 17 "Nacionālās metroloģijas institūcijas maksas pakalpojumu cenrādis""
23-TA-1527
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
9. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par finansējuma piešķiršanu kvalificētajai institūcijai kolektīvo prasību celšanai"
23-TA-1983
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
10. §
Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā"
23-TA-2101
(E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
11. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 6. novembra noteikumos Nr. 745 "Centrālās finanšu un līgumu aģentūras nolikums""
23-TA-2374
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
12. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 22B, Saldū, Saldus novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"
23-TA-2696
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
13. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
23-TA-2861
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
14. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumos Nr. 795 "Studiju programmu licencēšanas noteikumi""
23-TA-1847
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
15. §
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Universitātes Nekustamo īpašumu attīstības plānu 2022.-2027. gadam"
23-TA-560
(E. Siliņa)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
16. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 1. jūnija noteikumos Nr. 345 "Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma noteikumi""
23-TA-2795
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Klimata un enerģētikas ministrijai sadarbībā ar Labklājības ministriju līdz 2024. gada 31. decembrim sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2021. gada 1. jūnija noteikumos Nr. 345 "Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma noteikumi", kas paredz Būvniecības valsts kontroles biroja tiesības saņemt informāciju no Sabiedrības integrācijas fonda kā informācijas sistēmas "Latvijas Goda ģimenes apliecības programma" pārziņa, lai nodrošinātu automatizētu aizsargātā lietotāja pakalpojuma sniegšanu ģimenēm, kas saņēmušas Latvijas Goda ģimenes apliecību.
17. §
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" peļņas daļu par 2022. gadu"
23-TA-2234
(K. Briškens, I. Stepanova, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
18. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Viktorijas1", Codes pagastā, Bauskas novadā, pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
23-TA-2724
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Viktorijas1" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4052 007 0095) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 007 0095) 2,07 ha platībā – Codes pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 25 181,55 euro, kas atbilst tirgus vērtībai.
19. §
Rīkojuma projekts "Par brīvprātīgo iemaksu OECD Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupas budžetā"
23-TA-2168
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
20. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2023. gada 3. oktobra noteikumos Nr. 563 "Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis""
23-TA-2862
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
21. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 3. maija rīkojumā Nr. 312 "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības""
23-TA-2012
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
22. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 13. aprīļa noteikumos Nr. 242 "Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtība""
23-TA-2476
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
23. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 8. februāra noteikumos Nr. 112 "Kārtība, kādā piešķiramas un izlietojamas mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām""
23-TA-2480
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
24. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumos Nr. 235 "Prasības olu apritei nelielā apjomā""
23-TA-1076
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
25. §
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā"
23-TA-2641
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
26. §
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Ādažu novada pašvaldībai"
23-TA-2803
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
27. §
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Rīgas Stradiņa universitātei studējošo militārās medicīnas apmācības attīstībai"
23-TA-2852
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
28. §
Rīkojuma projekts "Par akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" statūtu apstiprināšanu"
23-TA-2858
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
29. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielinājumu Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammā 41.01.00 "Iemaksas Eiropas Savienības budžetā""
23-TA-3031
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
30. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 2. jūlija rīkojumā Nr. 317 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 45.0. versija)""
23-TA-3054
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
31. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"
23-TA-3001
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
32. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"
23-TA-3150
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
33. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 12. septembra noteikumos Nr. 530 "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās" 5.1.1.5. pasākuma "Unikāla Eiropas mēroga kultūras mantojuma atjaunošana, lai veicinātu to piekļūstamību, attīstot kultūras pakalpojumus" īstenošanas noteikumi""
23-TA-2900
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
34. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
23-TA-3053
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
35. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumos Nr. 319 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti" īstenošanas noteikumi""
23-TA-2703
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai Ventspils brīvostas pārvaldes projekta Nr. 6.1.1.0/17/I/001 "Pievadceļu attīstība Ventspils Brīvostas teritorijā esošiem termināļiem un industriālajām zonām" un projekta Nr. 6.1.1.0/17/003 "Ventspils brīvostas hidrotehnisko būvju pārbūve un atjaunošana" finanšu atlikumu 219 422 euro apmērā  pārdalīt Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei projekta Nr. 6.1.1.0/17/I/004 "Karostas kanāla un Ziemeļu vārtu hidrotehnisko būvju atjaunošana" īstenošanai.
4.
Atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes projekta Nr. 6.1.1.0/17/I/002 "Liepājas ostas sauszemes pievadceļu attīstība" un projekta Nr. 6.1.1.0/17/I/005 "Liepājas ostas ūdens infrastruktūras uzlabošana" finanšu atlikumu 256 113 euro apmērā pārdalīt Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes projekta Nr. 6.1.1.0/17/I/004 "Karostas kanāla un Ziemeļu vārtu hidrotehnisko būvju atjaunošana" īstenošanai trūkstošā finansējuma segšanai.
36. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 870 "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases pirmo un otro kārtu un 13.1.5. specifisko atbalsta mērķi "Atveseļošanas pasākumi veselības nozarē"""
23-TA-2542
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.
3.
Veselības ministrijai sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru nodrošināt, ka Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" (turpmāk - 9.3.2. SAM) finansējuma saņēmēji veic noteikumos minētos grozījumus šādos projektos:
3.1.
VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" (turpmāk - PSKUS) projektā Nr. 9.3.2.0/17/I/013 "Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas jaunās A2 ēkas attīstība" (turpmāk - PSKUS A2 projekts) pārdalīt atbalsta summu 4 674 907,64 euro (tai skaitā ERAF 4 227 310,10 euro un valsts budžeta finansējums 447 597,54 euro) un projekta privātā finansējuma daļu samazināt par 150 645,26 euro;
3.2.
VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" (turpmāk - BKUS) projektā Nr. 9.3.2.0/17/I/003 "VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" veselības aprūpes infrastruktūras attīstība" palielināt projekta attiecināmās izmaksas par 4 973 306,00 euro (pārdalītā atbalsta summa no PSKUS 4 674 907,64 euro un BKUS valsts budžeta finansējums 447 597,54 euro).
4.
Pieņemt zināšanai, ka PSKUS A2 projektā, lai nodrošinātu būvniecības procesa pabeigšanu, 4 674 907,64 euro (tai skaitā ERAF 4 227 310,10 euro un valsts budžeta finansējums 447 597,54 euro) apmērā tiks piesaistīts no Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei un stiprināt veselības sistēmu, tostarp primārās veselības aprūpes noturību" 4.1.1.2. pasākumam "Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas infrastruktūras attīstība" iezīmētā finansējuma.
5.
Veselības ministrijai sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru nodrošināt, ka VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" veic grozījumus, ka Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" projekta Nr. 9.3.2.0/17/I/003 "VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" veselības aprūpes infrastruktūras attīstība" finansējums 2 905 406 euro apmērā, kas iepriekš tika piešķirts no Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma (turpmāk - ANM) plāna investīcijas 4.1.1.2.i. "Atbalsts universitātes un reģionālo slimnīcu veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai, lai nodrošinātu visaptverošu ilgtspējīgu integrētu veselības pakalpojumu, mazinātu infekciju slimību izplatību, epidemioloģisko prasību nodrošināšanā" tiks ieskaitīts atpakaļ ANM. 
6.
Atbilstoši ar Ministru kabineta 2023. gada 13. jūlija noteikumiem Nr. 410 veiktajiem grozījumiem Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 870 "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases pirmo un otro kārtu un 13.1.5. specifisko atbalsta mērķi "Atveseļošanas pasākumi veselības nozarē"" atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai:
6.1.
VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" un VSIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" otrā posma projektiem (2021.-2027. gada plānošanas perioda SAM 4.1.1.) neveikt projektu atlasi;
6.2.
pēc noteikumu stāšanās spēkā veikt 2014.-2020. plānošanas perioda projektu līgumu grozījumus, nodalot projektu pirmā un otrā posma finansējumu, darbības, rādītājus un nosacījumus tālākām darbībām.
37. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. marta noteikumos Nr. 134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu""
23-TA-402
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
38. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora ''74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums'' valsts budžeta programmas 12.00.00 ''Finansējums veselības jomas pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai''"
23-TA-2932
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumu Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība" 274. un 275. punktā iekļautajiem pasākumiem, kas radušies saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un seku novēršanu 2023. gada jūlijā, augustā un septembrī, nepieciešamos izdevumus ne vairāk kā 2 500 065 euro apmērā segt no likumā "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" 74. resora programmā 12.00.00 "Finansējums veselības jomas pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" rezervētā finansējuma.
4.
Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumu Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība" 274. un 275. punktā iekļautajiem pasākumiem, kas ir radušies saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un seku novēršanu 2023. gada oktobrī un novembrī, ir veicams avansa norēķins ne vairāk kā 2 025 888 euro apmērā no likumā "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" 74. resora programmā 12.00.00 "Finansējums veselības jomas pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" rezervētā finansējuma.
5.
Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumu Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība" 274. un 275. punktā iekļautajiem pasākumiem, kas ir radušies saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un seku novēršanu 2023. gada decembrī, nepieciešamie izdevumi ne vairāk kā 1 012 944 euro apmērā tiek segti 2024. gadā no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" valsts budžeta programmas 12.00.00 "Finansējums veselības jomas pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai".
6.
Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību aktu projektus atbilstoši šī protokollēmuma 5. punktam.
39. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
23-TA-2902
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
40. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
23-TA-2918
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
41. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
23-TA-2926
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumu Nr. 421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas" (turpmāk – noteikumi) 47. punktu, kas paredz lielu stihisku nelaimju gadījumā, ja radīto zaudējumu apmērs pārsniedz divus procentus no pašvaldības plānotajiem budžeta izdevumiem kārtējā gadā, Ministru kabinets var pieņemt lēmumu par citiem līdzekļu piešķiršanas nosacījumiem, Jēkabpils novada pašvaldība par otro pieprasījuma daļu nenodrošina līdzfinansējumu 2023. gada janvāra plūdu radīto zaudējumu novēršanai. Noteikt, ka saskaņā ar  noteikumu 47.1 punktu, kas paredz lielu stihisku nelaimju gadījumā, ja radīto zaudējumu apmērs pārsniedz divus procentus no pašvaldības plānotajiem budžeta izdevumiem kārtējā gadā, Ministru kabinets var pieņemt lēmumu par citu pašvaldības līdzfinansējuma apmēru – ne mazāk kā 10 procentu apmērā, Jēkabpils novada pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu 10 procentu apmērā par 2023. gada janvāra plūdu rezultātā pašvaldības iedzīvotājiem izmaksātajiem mājokļa atjaunošanas pabalstiem un pabalstiem krīzes situācijā.
42. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 17. novembra noteikumos Nr. 653 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" īstenošanas noteikumi""
23-TA-2732
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Nozares ministrijai kā darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" (turpmāk – 2.2.1.1. pasākums) finansējuma saņēmējam vai kā tiešās pārvaldes iestādei, kuras padotībā atrodas finansējuma saņēmējs, gadījumā, ja 2.2.1.1. pasākuma ietvaros īstenotā projekta pabeigšana nav iespējama līdz 2023. gada 31. decembrim, nekavējoties sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgu informatīvo ziņojumu, kurā sniegt detalizētu aprakstu par radušos situāciju un neatbilstības rašanās cēloņiem un finansiālo ietekmi, kā arī fiskāli neitrālus priekšlikumus par turpmāko iespējamo risinājumu.
4.
Atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai kā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda sadarbības iestādei veikt grozījumus vienošanās vai līgumos par projektu īstenošanu, lai nepieciešamības gadījumā nodrošinātu projektu pabeigšanu pēc 2023. gada 31. decembra par finansējuma saņēmēja līdzekļiem vai kā posmotu projektu, ja finansējuma saņēmējs iesniedz sadarbības iestādē priekšlikumus grozījumiem vienošanās vai līgumā par projekta īstenošanu.
5.
Šī protokollēmuma 4. punktā minētajā gadījumā atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai izmaksāt maksājumus par faktiski veiktajiem izdevumiem, kas finansējuma saņēmējam radušies līdz 2023. gada 31. decembrim.
6.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju nepieciešamības gadījumā turpināt izstrādāt iespējamo risinājumu, lai 2.2.1.1. pasākuma projekti, kuru īstenošanu nevar pabeigt līdz 2023. gada 31. decembrim, varētu tikt sadalīti posmos un to īstenošanu varētu pabeigt Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.-2027. gada plānošanas perioda 1.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Izmantot digitalizācijas priekšrocības iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pētniecības organizācijām un publiskajām iestādēm" 1.3.1.1. pasākuma "IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram" finansējuma ietvaros.
43. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumos Nr. 518 "Noteikumi par sēklas kapitāla, sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla fondiem saimnieciskās darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai""
23-TA-2141
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
44. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no Centrālās vēlēšanu komisijas budžeta programmas 01.00.00 "Vispārējā vadība""
23-TA-2668
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
45. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 569 "Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi saņem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus""
23-TA-2526
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
46. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumos Nr. 93 "Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi, kura atvaļināta no dienesta sakarā ar noteiktajām prasībām neatbilstošu veselības stāvokli, saņem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus""
23-TA-2830
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
47. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumos Nr. 806 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru""
23-TA-2697
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
48. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 2. novembra rīkojumā Nr. 775 "Par ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu darbības nodrošināšanu""
23-TA-2798
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
49. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 14. novembra noteikumos Nr. 676 "Noteikumi par neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai""
23-TA-2780
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
50. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums "20.00.00 programmas "Veselības aprūpes pasākumu īstenošana" uz budžeta resoru "10. Aizsardzības ministrija", "14. Iekšlietu ministrija", "15. Izglītības un zinātnes ministrija ", "16. Zemkopības ministrija", "18. Labklājības ministrija", "19. Tieslietu ministrija", "29. Veselības ministrija", "62. Mērķdotācijas pašvaldībām""
23-TA-2829
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Veselības ministrijai, Aizsardzības ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Labklājības ministrijai, Tieslietu ministrijai, Iekšlietu ministrijai un Zemkopības ministrijai iesniegt Finanšu ministrijai priekšlikumus par valsts pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta bāzes izdevumu 2025.-2027. gadam palielināšanu veselības nozares pasākumu īstenošanai, paredzot finansējuma pārdali 2025. gadā 169 011 498 euro apmērā, 2026. gadā un turpmāk ik gadu 169 299 941 euro apmērā no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 20.00.00 "Veselības aprūpes pasākumu īstenošana":
3.1.
Veselības ministrijas budžeta apakšprogrammā 2025. gadam 166 854 523 euro, 2026. gadam un turpmāk ik gadu 167 142 966 euro apmērā, tai skaitā:
3.1.1.
ārstniecības personu un pārējo darbinieku, kuri ir tieši/netieši iesaistīti veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā, darba samaksas pieauguma nodrošināšanai 2025. gadam un turpmāk ik gadu 69 177 629 euro apmērā, tai skaitā:
3.1.1.1.
3 559 713 euro apmērā apakšprogrammā 02.04.00 "Rezidentu apmācība";
3.1.1.2.
8 798 euro apmērā apakšprogrammā 33.12.00 "Reto slimību ārstēšana";
3.1.1.3.
9 499 172 euro apmērā apakšprogrammā 33.14.00 "Primārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšana";
3.1.1.4.
1 375 604 euro apmērā apakšprogrammā 33.15.00 "Laboratorisko izmeklējumu nodrošināšana ambulatorajā aprūpē";
3.1.1.5.
15 984 524 euro apmērā apakšprogrammā 33.16.00 "Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana";
3.1.1.6.
19 960 835 euro apmērā apakšprogrammā 33.17.00 "Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs";
3.1.1.7.
11 078 376 euro apmērā apakšprogrammā 33.18.00 "Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana";
3.1.1.8.
267 626 euro apmērā apakšprogrammā 39.03.00 "Asins un asins komponentu nodrošināšana";
3.1.1.9.
6 641 522 euro apmērā apakšprogrammā 39.04.00 "Neatliekamā medicīniskā palīdzība";
3.1.1.10.
316 379 euro apmērā apakšprogrammā 39.06.00 "Tiesu medicīniskā ekspertīze";
3.1.1.11.
60 527 euro apmērā apakšprogrammā 45.01.00 "Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana";
3.1.1.12.
256 053 euro apmērā apakšprogrammā 46.01.00 "Uzraudzība un kontrole";
3.1.1.13.
168 500 euro apmērā apakšprogrammā 46.03.00 "Slimību profilakses nodrošināšana";
3.1.2.
medicīnas izglītības sistēmas kapacitātes stiprināšanai 2025. gadam un turpmāk ik gadu 3 965 862 euro apmērā, tai skaitā:
3.1.2.1.
3 359 961 euro apmērā apakšprogrammā 02.03.00 "Augstākā medicīnas izglītība";
3.1.2.2.
605 901 euro apmērā apakšprogrammā 02.04.00 "Rezidentu apmācība";
3.1.3.
veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanai – 2025. gadam 48 575 433 euro apmērā, 2026. gadam un turpmāk ik gadu 48 755 963 euro apmērā, tai skaitā:
3.1.3.1.
55 440 euro apmērā apakšprogrammā 33.12.00 "Reto slimību ārstēšana" 2025. gadam un turpmāk ik gadu;
3.1.3.2.
979 158 euro apmērā apakšprogrammā 33.14.00 "Primārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšana" 2025. gadam un turpmāk ik gadu;
3.1.3.3.
606 847 euro apmērā apakšprogrammā 33.15.00 "Laboratorisko izmeklējumu nodrošināšana ambulatorajā aprūpē"  2025. gadam un turpmāk ik gadu;
3.1.3.4.
16 919 655 euro apmērā apakšprogrammā 33.16.00 "Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana" 2025. gadam un turpmāk ik gadu;
3.1.3.5.
apakšprogrammā 33.17.00 "Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs" 23 999 576 euro apmērā 2025. gadam, 23 799 576 euro apmērā 2026. gadam un turpmāk ik gadu;
3.1.3.6.
apakšprogrammā 33.18.00 "Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana" 5 656 699 euro apmērā 2025. gadam, 6 037 229 euro apmērā 2026. gadam un turpmāk ik gadu;
3.1.3.7.
303 878 euro  apmērā apakšprogrammā 39.06.00 "Tiesu medicīniskā ekspertīze"  2025. gadam un turpmāk ik gadu;
3.1.3.8.
54 180 euro apmērā apakšprogrammā 45.01.00 "Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana" 2025. gadam un turpmāk ik gadu;
3.1.4.
medikamentu pieejamības nodrošināšanai apakšprogrammā 33.03.00 ''Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana'' 2025. gadam un turpmāk ik gadu 21 000 000 euro apmērā;
3.1.5.
veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā uzlabošanai 2025. gadam 9 654 203 euro apmērā, 2026. gadam un turpmāk ik gadu 9 762 116 euro apmērā, tai skaitā:
3.1.5.1.
apakšprogrammā 33.03.00 "Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana" 1 650 000 euro apmērā 2025. gadam, 1 750 000 euro apmērā 2026. gadam un turpmāk ik gadu;
3.1.5.2.
159 526 euro apmērā apakšprogrammā 33.15.00 "Laboratorisko izmeklējumu nodrošināšana ambulatorajā aprūpē" 2025. gadam un turpmāk ik gadu;
3.1.5.3.
apakšprogrammā 33.16.00 "Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana" 7 392 815 euro apmērā 2025. gadam, 7 396 772 euro apmērā 2026. gadam un turpmāk ik gadu;
3.1.5.4.
apakšprogrammā 33.18.00 "Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana" 451 862 euro apmērā 2025. gadam, 455 818 euro apmērā 2026. gadam un turpmāk ik gadu;
3.1.6.
mātes un bērna veselības uzlabošanai 2025. gadam un turpmāk ik gadu 12 969 475 euro apmērā, tai skaitā:
3.1.6.1.
180 000 euro apmērā apakšprogrammā 33.03.00 "Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana";
3.1.6.2.
2 595 950 euro apmērā apakšprogrammā 33.04.00 "Centralizēta medikamentu un materiālu iegāde";
3.1.6.3.
9 951 368 euro apmērā apakšprogrammā 33.14.00 "Primārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšana";
3.1.6.4.
9 188 euro apmērā apakšprogrammā 33.15.00 "Laboratorisko izmeklējumu nodrošināšana ambulatorajā aprūpē";
3.1.6.5.
225 878 euro apmērā apakšprogrammā 33.16.00 "Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana";
3.1.6.6.
7 091 euro apmērā apakšprogrammā 33.18.00 "Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana";
3.1.7.
psihiskās veselības uzlabošanai 2025. gadam un turpmāk ik gadu 442 630 euro apmērā, tai skaitā:
3.1.7.1.
341 118 euro apmērā apakšprogrammā 33.16.00 "Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana";
3.1.7.2.
45 328 euro apmērā apakšprogrammā 33.17.00 "Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs";
3.1.7.3.
56 184 euro apmērā apakšprogrammā 33.18.00 "Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana";
3.1.8.
profilaktisko pasākumu īstenošanai 2025. gadam un turpmāk ik gadu 1 049 856 euro apmērā, tai skaitā:
3.1.8.1.
66 480 euro apmērā apakšprogrammā 33.15.00 "Laboratorisko izmeklējumu nodrošināšana ambulatorajā aprūpē";
3.1.8.2.
701 079 euro apmērā apakšprogrammā 33.16.00 "Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana";
3.1.8.3.
180 333 euro apmērā apakšprogrammā 33.17.00 "Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs";
3.1.8.4.
44 358 euro apmērā apakšprogrammā 33.18.00 "Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana";
3.1.8.5.
57 606 euro apmērā apakšprogrammā 46.03.00 "Slimību profilakses nodrošināšana";
3.1.9.
muzeja darbības nepārtrauktības nodrošināšanai apakšprogrammā 06.02.00 "Medicīnas vēstures muzejs" 2025. gadam un turpmāk ik gadu 19 435 euro apmērā;
3.2.
Aizsardzības ministrijas budžeta apakšprogrammā 22.10.00 "Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku centralizētais atalgojums" 2025. gadam un turpmāk ik gadu 480 820 euro apmērā ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšanai;
3.3.
Izglītības un zinātnes ministrijas budžetā ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšanai 2025. gadam un turpmāk ik gadu 35 091 euro apmērā, tai skaitā:
3.3.1.
23 324 euro apmērā apakšprogrammā 02.01.00 "Profesionālās izglītības programmu īstenošana";
3.3.2.
11 767 euro apmērā apakšprogrammā 09.10.00 "Murjāņu sporta ģimnāzija;
3.4.
Labklājības ministrijas budžetā ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšanai 2025. gadam un turpmāk ik gadu 1 065 326 euro apmērā, tai skaitā:
3.4.1.
valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta apakšprogrammā 04.05.00 "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets" 2 091 euro apmērā, izdevumus sedzot no pārējo speciālā budžeta apakšprogrammu izdevumu atskaitījumiem atbilstoši to ieņēmumu īpatsvaram gada sociālās apdrošināšanas iemaksu summā;
3.4.2.
pamatbudžeta apakšprogrammā 05.01.00 "Sociālās rehabilitācijas valsts programmas" 221 047 euro apmērā;
3.4.3.
pamatbudžeta apakšprogrammā 05.03.00 "Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās" 534 099 euro apmērā;
3.4.4.
pamatbudžeta apakšprogrammā 05.37.00 "Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana" 108 371 euro apmērā;
3.4.5.
pamatbudžeta apakšprogrammā 05.62.00 "Invaliditātes ekspertīžu nodrošināšana" 199 718 euro apmērā;
3.5.
Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 04.01.00 "Ieslodzījuma vietas" 2025. gadam un turpmāk ik gadu 275 700 euro apmērā ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšanai;
3.6.
Iekšlietu ministrijas budžetā ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšanai 2025. gadam un turpmāk ik gadu 109 044 euro apmērā, tai skaitā:
3.6.1.
8 802 euro apmērā apakšprogrammā 06.01.00 "Valsts policija";
3.6.2.
5 929 euro apmērā programmā 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība";
3.6.3.
94 313 euro apmērā apakšprogrammā 38.05.00 "Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība";
3.7.
Zemkopības ministrijas budžeta apakšprogrammā 22.01.00 "Profesionālā izglītība" 2025. gadam un turpmāk ik gadu 960 euro apmērā ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšanai;
3.8.
62. resora "Mērķdotācijas pašvaldībām" budžeta programmā 01.00.00 "Mērķdotācijas izglītības pasākumiem" 2025. gadam un turpmāk ik gadu 190 034 euro apmērā ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšanai.
4.
Finanšu ministrijai atbilstoši šī protokollēmuma 3. punktam palielināt Veselības ministrijai, Aizsardzības ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Labklājības ministrijai, Tieslietu ministrijai, Iekšlietu ministrijai un Zemkopības ministrijai bāzes izdevumus 2025., 2026. un 2027. gadam, vienlaicīgi samazinot resursus izdevumu segšanai un izdevumus 2025. un 2026. gadam budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 20.00.00 "Veselības aprūpes pasākumu īstenošana".
51. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"
23-TA-3151
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
52. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"
23-TA-2945
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai
53. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora ''74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums'' programmas 12.00.00 ''Finansējums veselības jomas pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai''"
23-TA-3109
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
54. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora ''74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums'' programmas 17.00.00 ''Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai'' uz Veselības ministrijas budžetu"
23-TA-3111
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
 Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
55. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu Kultūras ministrijai"
23-TA-3168
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
56. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali starp Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammām"
23-TA-3184
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu, ka likumā "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammā 09.23.00 "Valsts ilgtermiņa saistības sportā - dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) - valsts galvoto aizdevumu atmaksai" 2024. gadā ietaupītais finansējums 140 000 euro apmērā tiks novirzīts Krāslavas novada pašvaldībai, lai izpildītu Krāslavas novada domes un sabiedrības "Wspolnota Polska" starpā 2005. gada 19. jūlijā noslēgtā līguma Nr. 1.1-18/2005/74s saistības līdz izglītības iestādes slēgšanai 2024. gadā un nodrošinātu nepārtrauktu izglītības procesa īstenošanu 2023./2024. mācību gadā.
4.
Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un līdz 2024. gada 31. maijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus par atlikušā Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammā 09.23.00 "Valsts ilgtermiņa saistības sportā - dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) - valsts galvoto aizdevumu atmaksai" 2024. gadā ietaupītā finansējuma novirzīšanu prioritāriem izdevumiem.
57. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 19. aprīļa rīkojumā Nr. 196 "Par valsts budžeta ilgtermiņa saistību precizēšanu valsts galvoto reģionālo olimpisko centru projektu īstenošanai""
23-TA-3187
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

58. §
Rīkojuma projekts "Par Agneses Vaļulienes iecelšanu Veselības ministrijas valsts sekretāra amatā"
23-TA-3077
(H. Abu Meri, A. Vaļuliene, A. Ašeradens, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
59. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju" 4.3.6.7. pasākuma "Starpnozaru sadarbības un atbalsta sistēmas izveide bērnu veselīgai attīstībai un sekmīgai pašrealizācijai" īstenošanas noteikumi"
23-TA-1102
(H. Beitelis, H. Abu Meri, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk – noteikumi) parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka noteikumus paraksta labklājības ministrs (otrais paraksts).
4.
Līdz Eiropas Sociālā fonda Plus līdzfinansētā Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju" 4.3.6.7. pasākuma "Starpnozaru sadarbības un atbalsta sistēmas izveide bērnu veselīgai attīstībai un sekmīgai pašrealizācijai" projekta iesnieguma apstiprināšanai sadarbības iestādē Valsts kanceleja normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumu Nr. 421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas" 24.2. apakšpunktu, lūgs pārdalīt finansējumu ne vairāk kā 1 484 035 euro apmērā no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"".
5.
Ja izmaksas, kas veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, varētu netikt vai netiek attiecinātas no ESF+, Valsts kancelejai nekavējoties sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgu informatīvo ziņojumu, kurā iekļaut detalizētu aprakstu par radušos situāciju un neatbilstības rašanās cēloņiem un finansiālo ietekmi, kā arī par iespējamo risinājumu, lai turpinātu projekta īstenošanu. Projekta turpmāka īstenošana vai pārtraukšana notiek, ievērojot Ministru kabineta lēmumu.
6.
Valsts kancelejai 4.3.6.7. pasākuma projekta iesnieguma sagatavošanas laikā un projekta īstenošanas laikā iesaistīt noteikumu 13. punktā minētos sadarbības partnerus diagnostikas, profilakses aktivitāšu, konsultatīvo, agrīnās intervences un atbalsta pakalpojumu (turpmāk – pakalpojumi) izstrādē un iespēju robežās paredzēt pakalpojuma pilotprojekta īstenošanu sadarbības partneru institucionālajā ietvarā atbilstoši pakalpojumu saturiskajai piederībai nozarei.
7.
Valsts kancelejai sadarbības līgumos papildus noteikumu 16. un 17. punktā minētajiem nosacījumiem iekļaut arī informāciju par pakalpojumu turpmāku attīstības plānošanu atbilstošās nozares politikas īstenošanā, kā arī starpinstitucionālas sadarbības mehānisma izstrādi pakalpojumu attīstībai.
8.
Valsts kancelejai sagatavot  un līdz 2024. gada 2. septembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par 4.3.6.7. pasākuma "Starpnozaru sadarbības un atbalsta sistēmas izveide bērnu veselīgai attīstībai un sekmīgai pašrealizācijai" ieviešanu, kurā ietvert iespējamos risinājumus pakalpojumu nodošanai nozaru ministrijām pēc to saturiskās piederības un starpinstitucionālai sadarbībai, kā arī priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajā regulējumā.
60. §
Likumprojekts "Grozījumi Enerģētikas likumā"
23-TA-358
(V. Valainis, E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
61. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi""
23-TA-1436
(V. Valainis, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
62. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem pakalpojumiem; pilnveidot sociālās aizsardzības sistēmas, tostarp veicināt sociālās aizsardzības pieejamību; uzlabot ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu pieejamību, efektivitāti un izturētspēju" 4.3.5.4. pasākuma "Profesionāla un mūsdienīga sociālā darba attīstība" īstenošanas noteikumi"
22-TA-3784
(U. Augulis, I. Alliks, I. Ķirse, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Ja izmaksas, kas Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.– 2027. gadam 4.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem pakalpojumiem; pilnveidot sociālās aizsardzības sistēmas, tostarp veicināt sociālās aizsardzības pieejamību; uzlabot ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu pieejamību, efektivitāti un izturētspēju" 4.3.5.4. pasākumā "Profesionāla un mūsdienīga sociālā darba attīstība" veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, varētu netikt vai netiek attiecinātas finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda Plus, Labklājības ministrijai nekavējoties sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgu informatīvo ziņojumu, kurā iekļauts detalizēts apraksts par radušos situāciju, neatbilstības rašanās cēloņiem un finansiālo ietekmi, kā arī par iespējamo risinājumu, lai turpinātu projekta īstenošanu.
63. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumos Nr. 400 "Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla noteikumi""
23-TA-1230
(I. Bērziņa, G. Ozols, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
64. §
Noteikumu projekts "Atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai intervencē "Pārtikas kvalitātes shēmas""
23-TA-1480
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai
65. §
Likumprojekts "Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā"
23-TA-2548
(V. Valainis, A. Ašeradens, K. Zvirbulis, E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Notariāta likumā" (23-TA-2888), likumprojektu "Grozījums Kredītiestāžu likumā" (23-TA-2887) un likumprojektu "Grozījums Apdrošināšanas līguma likumā" (23-TA-2895).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
4.
Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Notariāta likumā" (23-TA-2888), likumprojektu "Grozījums Kredītiestāžu likumā" (23-TA-2887) un likumprojektu "Grozījums Apdrošināšanas līguma likumā" (23-TA-2895).
5.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
66. §
Likumprojekts "Grozījums Kredītiestāžu likumā"
23-TA-2887
(V. Valainis, A. Ašeradens, E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Notariāta likumā" (23-TA-2888), likumprojektu "Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā" (23-TA-2548) un likumprojektu "Grozījums Apdrošināšanas līguma likumā" (23-TA-2895).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
4.
Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Notariāta likumā" (23-TA-2888), likumprojektu "Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā" (23-TA-2548) un likumprojektu "Grozījums Apdrošināšanas līguma likumā" (23-TA-2895).
5.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
67. §
Likumprojekts "Grozījums Notariāta likumā"
23-TA-2888
(V. Valainis, A. Ašeradens, E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā" (23-TA-2548), likumprojektu "Grozījums Kredītiestāžu likumā" (23-TA-2887) un likumprojektu "Grozījums Apdrošināšanas līguma likumā" (23-TA-2895).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
4.
Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā" (23-TA-2548), likumprojektu "Grozījums Kredītiestāžu likumā" (23-TA-2887) un likumprojektu "Grozījums Apdrošināšanas līguma likumā" (23-TA-2895).
5.
Atzīmēt, ka Latvijas Zvērinātu notāru padome vienlaikus ar likumprojektā noteiktā regulējuma spēkā stāšanos noteiks atbrīvojumu no Ministru kabineta 2013. gada 3. septembra noteikumos Nr. 737 "Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību" noteiktās zvērināta notāra atlīdzības takses par Latvijas Zvērinātu notāru padomes tīmekļvietnē iesniegta kreditora paziņojuma hipotekārās pārkreditēšanas gadījumā apliecināšanu.
6.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
68. §
Likumprojekts "Grozījumi Apdrošināšanas līguma likumā"
23-TA-2895
(V. Valainis, A. Ašeradens, E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Notariāta likumā" (23-TA-2888), likumprojektu "Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā" (23-TA-2548) un likumprojektu "Grozījums Kredītiestāžu likumā" (23-TA-2887).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
4.
Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Notariāta likumā" (23-TA-2888), likumprojektu "Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā" (23-TA-2548) un likumprojektu "Grozījums Kredītiestāžu likumā" (23-TA-2887).
5.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
69. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 8. jūnija rīkojumā Nr. 407 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 59.0. versija)""
23-TA-1266
(A. Ašeradens, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Valsts ieņēmumu dienestam, īstenojot informāciju tehnoloģiju projektus, nodrošināt tādu risinājumu ieviešanu, kas vienlaikus samazina Valsts ieņēmumu dienesta izdevumus, kuri nav saistīti ar informācijas tehnoloģiju sistēmām un to uzturēšanu.
4.
Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam) sagatavot un līdz 2023. gada 31. decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu "Informatīvais ziņojums par projekta "Nodokļu pakalpojumu automatizācija" ieviešanas gaitā izteikto Latvijas Pašvaldību savienības problēmjautājumu izvērtējumu" (21-TA-868).
70. §
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas un Eiropas Komisijas finansēšanas nolīguma par Atveseļošanas un noturības mehānisma papildinājumu"
23-TA-3175
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Pilnvarot finanšu ministru A. Ašeradenu parakstīt Latvijas Republikas valdības un Eiropas Komisijas finansēšanas nolīguma par Atveseļošanas un noturības mehānisma papildinājumu.
71. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.4. reformu un investīciju virziena "Digitālās infrastruktūras transformācija'' 2.4.1.2.i. investīcijas ''Platjoslas jeb ļoti augstas veiktspējas tīklu ''pēdējās jūdzes'' infrastruktūras attīstība" īstenošanas noteikumi"
22-TA-2562
(K. Briškens, I. Gailīte, A. Zariņa, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā līdz 2024. gada 29. februārim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību akta projektu par grozījumiem Elektronisko sakaru nozares attīstības plānā 2021-2027. gadam, kuros paredzēt izmaiņas "pēdējās jūdzes" elektronisko sakaru tīklu infrastruktūras attīstīšanas modelī, svītrojot prasību par augšupielādes ātruma nodrošināšanu, lai veicinātu konkurenci atklāta konkursa atlasē.

4. Attīstības plānošanas dokumentu projekti

72. §
Plāna projekts "Par Digitālās transformācijas pamatnostādņu 2021.–2027. gadam ieviešanas plānu 2023.–2027. gadam"
22-TA-1399
(I. Bērziņa, G. Ozols, A. Ašeradens, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 5 33. §) "Informatīvais ziņojums "Par mākslīgā intelekta risinājumu attīstību"" 8. punktu.

5. Informatīvie ziņojumi

73. §
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana" ieviešanas riskiem un rīcību"
23-TA-2431
(R. Kozlovskis, E. Siliņa)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
74. §
Informatīvais ziņojums "Par atļauju Izglītības un zinātnes ministrijai uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta programmas 70.00.00 "Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana" apakšprogrammas 70.06.00 "Dalība Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās" Eiropas Savienības politiku instrumentam "Atbalsts Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības projektu īstenošanai""
23-TA-2100
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Noteikt, ka nepieciešamās valsts budžeta ilgtermiņa saistības Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta programmas 70.00.00 "Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana" apakšprogrammas 70.06.00 "Dalība Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās" Eiropas Savienības politiku instrumentam "Atbalsts Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības projektu īstenošanai" 2023. gadā un 2024.-2026. gadam kopā ir 26 746 173 euro, tajā skaitā 2023. gadam – 5 811 417 euro, 2024. gadam – 8 102 175 euro, 2025. gadam – 6 226 382 euro , 2026. gadam – 3 715 582 euro un turpmāk ik gadu 2 890 617 euro, no tām valsts budžeta ilgtermiņa saistībās apstiprinātais finansējums 2023. gadam un 2024. gadam kopā – 3 583 937 euro, tajā skaitā 2023. gadam – 3 462 937 euro un 2024. gadam – 121 000 euro apmērā.
3.
Atļaut Izglītības un zinātnes ministrijai uzņemties jaunas valsts budžeta ilgtermiņa saistības ministrijas valsts budžeta programmas 70.00.00 "Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana" apakšprogrammas 70.06.00 "Dalība Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās" Eiropas Savienības politiku instrumentam "Atbalsts Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības projektu īstenošanai" 2023. gadā un 2024.-2026. gadam kopā 23 162 236 euro apmērā,  tai skaitā 2023. gadā – 2 348 480 euro, 2024. gadā – 7 981 175 euro, 2025. gadā – 6 226 382 euro un 2026. gadā – 3 715 582 euro un turpmāk ik gadu 2 890 617 euro apmērā.
4.
Lai nodrošinātu šī protokollēmuma 3. punktā minēto finansējumu, Izglītības un zinātnes ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā valsts budžeta līdzekļu pārdales pieprasījumu no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" uz Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta programmas 70.00.00 "Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana" apakšprogrammu 70.06.00. "Dalība Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās".
75. §
Informatīvais ziņojums "Par Centrālās vēlēšanu komisijas institucionālo pārvaldību"
23-TA-2454
(E. Siliņa)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
76. §
Informatīvais ziņojums "Par vēja elektrostaciju ierīkošanas iespējām nacionālās nozīmes lauksaimniecības teritorijās"
23-TA-1016
(U. Augulis, R. Kronbergs, G. Galviņš, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt informatīvā ziņojuma sadaļā "Kopsavilkums par vēja elektrostaciju ierīkošanas iespējām nacionālās nozīmes lauksaimniecības teritorijās" ietverto I scenāriju, kas paredz saglabāt nacionālās nozīmes lauksaimniecības teritorijas, kurās galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimnieciskā izmantošana, atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam regulējumam.
77. §
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna papildinājumu"
23-TA-3048
(E. Siliņa)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
78. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2023. gada 18. decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-3201
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrei I. Bērziņai  pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2023. gada 18. decembra sanāksmē.
79. §
Informatīvais ziņojums par 2023. gada 13. decembra ES-Rietumbalkānu samitu
23-TA-3204
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Ministru prezidentei E. Siliņai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības-Rietumbalkānu samitā 2023. gada 13. decembrī.

6. Ministru kabineta lieta

80. §
Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (par ugunsdzēsēju posteņu saglabāšanu)
23-TA-3019
(E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
81. §
Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (par tiesu ekspertīžu institūta reformas gaitā identificētajām problēmām)
(E. Siliņa)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.

7. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

82. §
Par 2023. gada 14.-15. decembra Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-3203
(A. Lots, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par 2023. gada 14.-15. decembra Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem".
3.
Ministru prezidentei E. Siliņai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropadomes 2023. gada 14.-15. decembra sanāksmē.
83. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz zobārstniecības amalgamu un citiem dzīvsudrabu saturošiem produktiem, kuriem piemēro ražošanas, importa un eksporta ierobežojumus, groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2017.gada 17.maija Regulu (ES) 2017/852 par dzīvsudrabu"
23-TA-3207
(E. Siliņa)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz zobārstniecības amalgamu un citiem dzīvsudrabu saturošiem produktiem, kuriem piemēro ražošanas, importa un eksporta ierobežojumus, groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 17. maija Regulu (ES) 2017/852 par dzīvsudrabu".
84. §
Par Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2023. gada 19. decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-3211
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par politisko deklarāciju par energoefektivitātes finansēšanu un Eiropas energoefektivitātes finansēšanas koalīciju".
3.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par atsevišķu ārkārtas regulējumu enerģētikā pagarināšanu: Priekšlikums Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) 2022/2578 attiecībā uz tās piemērošanas laikposma pagarināšanu; Priekšlikums Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) 2022/2576 attiecībā uz tās piemērošanas laikposma pagarināšanu; Priekšlikums Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) 2022/2577, ar ko nosaka satvaru atjaunīgās enerģijas apguves paātrināšanai".
4.
Klimata un enerģētikas ministram K. Melnim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru 2023. gada 19. decembra sanāksmē.
5.
Pilnvarot klimata un enerģētikas ministru K. Melni Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru 2023. gada 19. decembra sanāksmē parakstīt Politisko deklarāciju par energoefektivitātes finansēšanu un Eiropas energoefektivitātes finansēšanas koalīciju un Politisko deklarāciju par Baltijas valstu elektrotīklu sinhronizācijas ieviešanu ar kontinentālās Eiropas tīkliem caur Poliju.
85. §
Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-509/23 Laimz
23-TA-3209 (IP)
(E. Siliņa)
1.
Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-509/23 Laimz.
2.
Pilnvarot Latvijas Republikas pārstāvi Eiropas Savienības Tiesā, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieci ārvalstu sadarbības un stratēģijas jautājumos K. Pommeri, Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta direktori J. Davidoviču un Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta vecāko juristi I. Romanovsku pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-509/23 Laimz.
86. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Eiropas Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par vides sociālās un pārvaldības (ESG) reitinga darbību pārredzamību un integritāti"
23-TA-3213 (IP)
(E. Siliņa)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par Eiropas Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par vides sociālās un pārvaldības (ESG) reitinga darbību pārredzamību un integritāti".

8. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

87. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420242123
23-TA-3122
(E. Siliņa)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namam lietā Nr. A420242123.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Liepājas namam. 
3.
Finanšu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420240923.
88. §
Informatīvais ziņojums "Par Valsts policijas, Valsts robežsardzes un Finanšu izlūkošanas dienesta amatpersonu (darbinieku) prēmēšanu par viņu tiešās darbības rezultātā atklātiem un novērstiem noziedzīgiem nodarījumiem"
23-TA-2736 (IP)
Ierobežotas pieejamības informācija
89. §
Informatīvais ziņojums "Par konceptuālajā ziņojumā "Par valsts austrumu robežas kontroli un aizsardzību" ietvertajā rīcības plānā paredzēto pasākumu īstenošanu"
23-TA-2192 (IP)
(E. Siliņa)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
90. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420240923
23-TA-3126 (IP)
(E. Siliņa)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420240923.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Tieslietu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420240923.
Sēdi slēdz plkst. 15:50