Ministru kabineta 03.10.2023. sēdes protokols Nr. 48

Ministru kabineta 03.10.2023. sēdes protokols Nr. 48

Sēdi vada

Ministru prezidente ‒ E. Siliņa

Ar balsstiesībām piedalās

Ārlietu ministrs ‒ A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs ‒ V. Valainis

Finanšu ministrs ‒ A. Ašeradens

Iekšlietu ministrs, aizsardzības ministra pienākumu izpildītājs ‒ R. Kozlovskis

Klimata un enerģētikas ministrs ‒ K. Melnis

Kultūras ministre, satiksmes ministra pienākumu izpildītāja ‒ A. Logina

Labklājības ministrs ‒ U. Augulis

Tieslietu ministre, izglītības un zinātnes ministra pienākumu izpildītāja ‒ I. Lībiņa-Egnere

Veselības ministrs ‒ H. Abu Meri

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre ‒ I. Bērziņa

Zemkopības ministrs ‒ A. Krauze

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 12:00

1. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

1. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 17. augusta noteikumos Nr. 775 "Noteikumi par karavīru un zemessargu augstāko virsnieku dienesta pakāpēm atbilstošajiem amatiem""
23-TA-1876
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 4. novembra noteikumos Nr. 498 "Kārtība, kādā profesionālā militārā dienesta karavīrs pilda valsts civildienesta ierēdņa amatu""
23-TA-1909
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3. §
Rīkojuma projekts "Par finansējumu Rīgas konferences rīkošanai"
23-TA-2252
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
4. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 535 "Bīstamo iekārtu avāriju izmeklēšanas kārtība""
23-TA-1379
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
5. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 3. decembra noteikumos Nr. 1376 "Kārtība, kādā izveido paziņošanas komisiju, kā arī kārtība, kādā komisija pieņem lēmumu un paziņo Eiropas Komisijai par atbilstības novērtēšanas institūcijām, kas veic atbilstības novērtēšanu reglamentētajā sfērā""
23-TA-992
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
6. §
Noteikumu projekts "Nenodokļu ieņēmumu ieskaitīšanas valsts pamatbudžeta ieņēmumos un atmaksas kārtība"
23-TA-639
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka noteikumu 5. punktā minētās kārtības nodrošināšanai indikatīvi papildu nepieciešamais finansējums Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 03.02.00 "Apgabaltiesas un rajona (pilsētu) tiesas", lai veiktu uzskaites procesa pārbūvi Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā, 2024. gadam ir 42 326 euro.
4.
Jautājumu par nepieciešamo finansējumu 2024. gadam skatīt likumprojekta "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem. Ja finansējums netiek piešķirts, Tieslietu ministrijai noteikumos noteikto nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
5.
Tieslietu ministrijai (Tiesu administrācijai) sadarbībā ar Finanšu ministriju līdz 2024. gada 1. martam sagatavot un tieslietu ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par pasākumiem, kuri īstenojami, lai vienādotu kārtību, kādā maksātājiem ērtā veidā valsts budžetā iemaksājamas kancelejas un valsts nodevas zemesgrāmatu lietās.
7. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 27. septembra noteikumos Nr. 595 "Noteikumi par Latvijas zinātnes nozaru grupām, zinātnes nozarēm un apakšnozarēm""
23-TA-1563
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
8. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 483 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā" īstenošanas noteikumi""
23-TA-1067
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru nodrošināt, ka tiek palielināts 8.5.1. specifiskā atbalsta mērķa kopējais attiecināmais finansējums par 451 523 euro tikai pēc tam, kad ir stājušies spēkā:
3.1.
grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumos Nr. 533 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" īstenošanas noteikumi", pārdalot finansējumu 451 523 euro apmērā 8.5.1. specifiskā atbalsta mērķim;
3.2.
grozījumi 2016. gada 23. decembra vienošanās par projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" īstenošanu, kas paredz kopējā attiecināmā finansējuma samazinājumu par 451 523 euro.
9. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 474 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" īstenošanas noteikumi""
23-TA-1873
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.
3.
Izglītības un zinātnes ministrija nodrošina, ka Valsts izglītības attīstības aģentūra, kas ir projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" finansējuma saņēmējs, divu nedēļu laikā no noteikumu stāšanās spēkā iesniedz Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā vienošanās par projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" īstenošanu grozījumus, kas paredz finansējuma samazinājumu 1 500 000 euro apmērā, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 1 275 001 euro un valsts budžeta līdzfinansējums 224 999 euro.
10. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 16. augusta noteikumos Nr. 562 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.4. pasākuma "P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana" īstenošanas noteikumi""
23-TA-1658
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda Rīgas Tehniskās universitātes projekts Nr. 1.1.1.4/17/I/004 "Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra infrastruktūras attīstība Viedās specializācijas jomās" tiks pabeigts, projekta darbības pēc 2023. gada 31. decembra īstenojot par privāto finansējumu.
11. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 13. maija noteikumos Nr. 240 "Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu""
23-TA-1419
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
12. §
Rīkojuma projekts "Par valsts pētījumu programmu "Sports""
23-TA-1775
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
13. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra noteikumos Nr. 891 "Valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" publisko maksas pakalpojumu cenrādis""
23-TA-2005
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
14. §
Rīkojuma projekts "Par Valsts dzelzceļa administrācijas 2024. gada budžeta apstiprināšanu"
23-TA-1951
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
15. §
Rīkojuma projekts "Par Patentu valdes 2024. gada budžeta apstiprināšanu"
23-TA-2097
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
16. §
Rīkojuma projekts "Par valsts līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca", valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca""
22-TA-2988
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt, ka SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" līdz 2024. gada 1. martam veic tās līdzdalības saglabāšanas izvērtējumu meitas sabiedrībās – SIA "Rīgas Hematoloģijas centrs" un SIA "Veselības centrs "Biķernieki"" – atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta nosacījumiem.
17. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
23-TA-1725
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
18. §
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Ukrainai"
23-TA-2122
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
19. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" valsts budžeta programmas 15.00.00 "Finansējums Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā noteikto terminēto atbalsta pasākumu īstenošanai""
23-TA-1880
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
20. §
Rīkojuma projekts "Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2023. gadam"
23-TA-2320
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
21. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"
23-TA-2331
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka papildu nepieciešamais finansējums mērķdotācijām pašvaldībām Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammā 01.05.00 "Dotācija privātajām mācību iestādēm", Kultūras ministrijas programmā 20.00.00 "Kultūrizglītība" un Tieslietu ministrijas apakšprogrammā 04.01.00 "Ieslodzījuma vietas", ņemot vērā pedagogu minimālās algas likmes palielināšanu ar 2023. gada 1. septembri un 2024. gada 1. janvāri (Satversmes tiesas spriedums par pirmsskolu un pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiks), izglītojamo skaita (neieskaitot Ukrainas civiliedzīvotājus) un struktūras uz 2023. gada 1. septembri izmaiņu ietekmi, kā arī ņemot vērā piešķirto finansējumu prioritārajiem pasākumiem "Pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošanas 2. solim no 2024. gada 1. janvāra" un "Lai īstenotu secīgu pāreju uz mācībām valsts valodā", 2024. gadā ir 4 366 005 euro,  2025. gadā ir 4 104 433 euro un 2026. gadā ir 4 819 222 euro.
4.
Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2023. gada 1. decembrim izvērtēt izglītojamo skaita pieauguma pamatojumu gan valsts un pašvaldību, gan juridisko vai fizisko personu pakļautībā esošajās izglītības iestādēs un nepieciešamības gadījumā sagatavot un iesniegt izskatīšanai  Ministru kabinetā grozījumus normatīvajos aktos.
5.
Jautājums par nepieciešamo finansējumu 2024. gadā un turpmākajiem gadiem skatāms Ministru kabinetā 2024. gada septembrī, ņemot vērā aktualizēto informāciju par izglītojamo skaitu uz 2024. gada 1. septembri.
22. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 17.00.00 "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai""
23-TA-2334
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka Valsts izglītības informācijas sistēmā 2023. gada 1. septembrī ar apakšstatusu "Ukrainas civiliedzīvotājs" ir reģistrēti 3292 izglītojamie, kuri turpina izglītības ieguvi arī pēc 2023. gada 5. septembra.
4.
Pieņemt zināšanai, ka papildu nepieciešamais finansējums Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri uz 2023. gada 1. septembri ir reģistrēti Valsts izglītības informācijas sistēmā ar apakšstatusu "Ukrainas civiliedzīvotājs", 2024. gada 8 mēnešiem ir 5 111 626 euro.
5.
Jautājums par nepieciešamo finansējumu 2024. gadam skatāms Ministru kabinetā, veicot finansējuma pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 17.00.00 "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai".
23. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2023. gada 31. augusta rīkojumā Nr. 558 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""
23-TA-2337
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Lai nodrošinātu pedagogu darba samaksu 2024. gadā un turpmāk, ņemot vērā pedagogu minimālās algas likmes palielināšanu ar 2023. gada 1. septembri un 2024. gada 1. janvāri (Satversmes tiesas spriedums par pirmsskolu un pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiks), izglītojamo skaita (neieskaitot Ukrainas civiliedzīvotājus) un struktūras uz 2023. gada 1. septembri izmaiņu ietekmi, Izglītības un zinātnes ministrijai likumprojekta "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā iesniegt priekšlikumus budžeta izdevumu precizēšanai 2024., 2025. un 2026. gadam budžeta resoram "62. Mērķdotācijas pašvaldībām" un Izglītības un zinātnes ministrijai, veicot finansējuma pārdali no atbalstītā prioritārā pasākuma "Lai īstenotu secīgu pāreju uz mācībām valsts valodā" uz prioritāro pasākumu "Pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošanas 2. solim no 2024. gada 1. janvāra" 2024. gadā 850 895 euro apmērā, 2025. gadā 1 112 467 euro apmērā, 2026. gadā 397 678 euro apmērā.
24. §
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Ukrainai"
23-TA-2448
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu (turpmāk - rīkojums) parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka rīkojumā minēto transportlīdzekli Ukrainā nogādās un tā nodošanu Ukrainas institūcijai nodrošinās biedrība "Tavi draugi" (reģistrācijas Nr. 50008218771), kas veiks visas nepieciešamās darbības un segs visus saistītos izdevumus.
25. §
Noteikumu projekts "Muitas uzraudzībā esošo nefasēto preču un nefasēto preču transporta iepakojumā pieļaujamās masas atšķirības"
22-TA-2884
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
26. §
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju dalībai Starptautiskā Valūtas fonda un Pasaules Bankas grupas pilnvarnieku gada sanāksmēs 2023. gada 9.-15. oktobrī"
23-TA-2409
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

27. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās" 5.1.1.7. pasākuma "Reģionālās kultūras infrastruktūras attīstība kultūras pakalpojumu piekļūstamības uzlabošanai" īstenošanas noteikumi"
23-TA-1258
(E. Siliņa)
Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
28. §
Likumprojekts "Grozījumi Autopārvadājumu likumā"
22-TA-424
(E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
29. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 18. decembra noteikumos Nr. 837 "Kārtība, kādā kārto maksātnespējas procesa administratora amata pretendentu sarakstu un izvēlas maksātnespējas procesa administratora amata kandidātu""
22-TA-3074
(I. Lībiņa-Egnere, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Tieslietu ministrijai: nedēļas laikā papildināt noteikumu projektu ar pārejas regulējumu šādā redakcijā: "23.1 Šo noteikumu 17.41. apakšpunktā minētā prasība piemērojama ar 2024. gada 1. novembri. Administratoram, kurš iekļauts pretendentu sarakstā kredītiestādes maksātnespējas procesam, ir pienākums līdz 2024. gada 31. oktobrim iesniegt Maksātnespējas kontroles dienestā apliecinātu sertifikāta kopiju. Ja līdz 2024. gada 31. oktobrim administrators neiesniegs apliecinātu sertifikāta kopiju, Maksātnespējas kontroles dienests 2024. gada 1. novembrī izslēdz administratoru no pretendentu saraksta kredītiestādes maksātnespējas procesam, par to desmit darbdienu laikā informējot administratoru.";  precizēt noteikumu projekta anotāciju; precizēto noteikumu projektu un anotāciju iesniegt Valsts kancelejā. 
3.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
30. §
Noteikumu projekts "Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"
23-TA-1783
(H. Abu Meri, A. Balode, I. Gailīte, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai kopīgi ar Veselības ministriju papildināt noteikumu projektu  ar punktu, ka noteikumi stājas spēkā 2023. gada 16. oktobrī, un Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
31. §
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības noteikumi intervences "Ieguldījumi ilgtspējīgai mežsaimniecībai"  apakšpasākumā "Ieguldījumi meža ieaudzēšanai, nomaiņai, atjaunošanai un retināšanai" un intervencē "Atbalsts meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai un uzturēšanai""
23-TA-395
(A. Krauze, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
32. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 871 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""
23-TA-2044
(U. Augulis, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

3. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi

33. §
Informatīvais ziņojums "Par atbalstāmo valsts galvojumu projektu sarakstu iekļaušanai likumprojektā "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam""
23-TA-2271
(E. Siliņa)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

4. Ministru kabineta lieta

34. §
Atbildes projekts Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (par elektroenerģijas tarifiem)
23-TA-2437
(K. Melnis, E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai.

5. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi

35. §
Informatīvais ziņojums par 2023. gada 5.-6. oktobra Eiropas politiskās kopienas līderu sanāksmē un neformālajā Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-2462
(A. K. Kariņš, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Ministru prezidentei E. Siliņai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas politiskās kopienas līderu sanāksmē un neformālajā Eiropadomes sanāksmē 2023. gada 5.-6. oktobrī. 

6. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

36. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Padomes secinājumu projektu par pasākumiem, lai uzlabotu romu tautības cilvēku, kas dzīvo nošķirtās apdzīvotās vietās, mājokļa situāciju"
23-TA-2447
(A. Logina, E. Siliņa)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par Padomes secinājumu projektu par pasākumiem, lai uzlabotu romu tautības cilvēku, kas dzīvo nošķirtās apdzīvotās vietās, mājokļa situāciju".
37. §
Par Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2023. gada 9. oktobra sanāksmē izskatāmajiem Labklājības ministrijas un Kultūras ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem
23-TA-2455
(U. Augulis, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par priekšlikumu Padomes ieteikumam par sociālās ekonomikas pamatnosacījumu izstrādi".
3.
Labklājības ministrijas parlamentārajam sekretāram R. Uzulniekam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2023. gada 9. oktobra sanāksmē izskatāmajos Labklājības ministrijas un Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

7. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

38. §
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas valsts tiešās pārvaldes komunikācijas izvērtējuma īstenošanu"
23-TA-1524 (IP)
Ierobežotas pieejamības informācija

8. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)

39. §
Rīkojuma projekts "Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainai"
23-TA-18k
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (konfidenciāli).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Sēdi slēdz plkst. 12:50