Valsts sekretāru 13.10.2022. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 32

Valsts sekretāru 13.10.2022. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 32

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ R. Heniņš

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ A. Pelšs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Valantis

Finanšu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Administrācijas vadītāja ‒ I. Braunfelde

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ I. Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre ‒ S. Šmīdlere

Kultūras ministrijas valsts sekretāre ‒ D. Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ A. Grīnberga

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ D. Merirands

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs ‒ M. Papsujevičs

Veselības ministrijas valsts sekretāre ‒ I. Dreika

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Balševics

Zemkopības ministrijas valsts sekretārs ‒ R. Kronbergs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja ‒ L. Milenberga

Sanāksmi sāk plkst. 09:10

1. Izskatāmie tiesību aktu projekti

1. §
Informatīvais ziņojums "Par privatizācijas un zemes izpirkšanas procesu gaitu un priekšlikumiem to pabeigšanai sapratīgā termiņā"
22-TA-677
(E. Valantis, M. Papsujevičs, K. Lore, V. Narnicka, T. Trubača, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Ekonomikas ministrijai:
2.1.
ņemot vērā Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra pausto viedokli attiecībā uz privatizācijas procesa pabeigšanu, precizēt informatīvajā ziņojumā minētos termiņus;
2.2.
papildināt informatīvo ziņojumu atbilstoši Tieslietu ministrijas iebildumiem ar informāciju, ka virzot konkrētos grozījumus normatīvajos aktos tiks veikts izvērsts juridiskais izvērtējums, kā arī papildināt ar informāciju par  tiesiskās paļāvības principu ievērošanu un attiecīgo privātpersonas ieguvumu, un precizēto informatīvo ziņojumu saskaņot ar Tieslietu ministriju; 
2.3.
saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 3. un 4. punkta redakciju, paredzot, ka jautājums par finansējumu risināms budžeta izstrādes procesa ietvaros, kā arī paredzēt, ka Tieslietu ministrija paredzēto uzdevumu veic trīs gadu laikā no finansējuma piešķiršanas brīža;
2.4.
saskaņoto informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
2. §
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""
21-TA-1028
(E. Valantis, T. Trubača, O. Feldmane, I. Gailīte, G. Miķelsons, K. Zvirbulis, J. Salmiņa, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Atzīmēt, ka biedrība "Latvijas Būvuzņēmēju partnerība" un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera uztur spēkā izteikto iebildumu par izstrādāto likumprojektu.
3.
Ekonomikas ministrijai:
3.1.
kopīgi ar Finanšu ministriju atkārtoti izvērtēt likumprojekta finansēšanas avotus;
3.2.
pēc jautājuma par likumprojekta finansēšanas avota saskaņošanu ar Finanšu ministriju likumprojektu, precizēto anotāciju un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. §
Likumprojekts "Grozījumi Autortiesību likumā"
22-TA-585
(D. Vilsone, I. Belogrīvs, I. Pētersone, L. Edvardsa, D. Dambīte, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Atzīmēt, ka biedrība "Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība" un biedrība "Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra / Latvijas Autoru apvienība" uztur spēkā izteikto iebildumu par izstrādāto likumprojektu attiecībā uz autortiesību darbu fragmentu izmantošanas licencēšanu izglītības procesā.
3.
Atzīmēt, ka Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība neuztur izteikto iebildumu par izstrādāto likumprojektu.
4.
Kultūras ministrijai:
4.1.
organizēt atkārtotu starpinstitūciju sanāksmi ar autortiesību organizāciju un Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjiem, lai atkārtoti izvērtētu izteiktos viedokļus par likumprojektā lietotajām definīcijām;
4.2.
likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
4. §
Likumprojekts "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā"
21-TA-353
(M. Papsujevičs, I.Reizina, S. Šķiltere, I. Baldiņa, J. Valainis, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Tieslietu ministrijai:
2.1.
ņemot vērā Latvijas Pašvaldību savienības iebildumus, precizēt likumprojekta anotāciju attiecībā uz datu (informācijas) pieejamību pašvaldībām, par kadastra datu aktualizēšanu un par būvju iekštelpu plānojuma grafiskā attēlojuma pieejamību pašvaldībām;
2.2.
kopīgi ar Latvijas Pašvaldību savienību izvērtēt iespēju precizēt likumprojekta 22. pantā iekļautā 93.1 panta redakciju vai attiecīgi  papildināt likumprojekta anotāciju, vai ja vienošanos nevar panākt, attiecīgo normu no likumprojekta svītrot;
2.3.
kopīgi ar Latvijas Pašvaldību savienību atkārtoti izvērtēt likumprojektā paredzēto regulējumu attiecībā uz kadastrālās vērtēšanas metodiku un ar to saistīto definīciju "ekonomiskais labums", un regulējumu attiecībā uz būves dzēšanu Kadastra informācijas sistēmā;
2.4.
precizēto likumprojektu, anotāciju un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. 
5. §
Informatīvais ziņojums "Par Konvencijas par kibernoziegumiem Otrā papildu protokola par pastiprinātu sadarbību un elektronisko pierādījumu izpaušanu parakstīšanu"
22-TA-2639
(M. Papsujevičs, I. Aizupe, A. Pelšs, I. Gailīte, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt Konvencijas par kibernoziegumiem Otrā papildu protokola par pastiprinātu sadarbību un elektronisko pierādījumu izpaušanu  parakstīšanu.
2.
Tieslietu ministrijai:
2.1.
atbilstoši Ārlietu ministrijas iebildumiem aizstāt informatīvo ziņojumu ar ratifikācijas likumprojektu un sagatavot visus starptautiskā līguma parakstīšanai nepieciešamos papildu dokumentus;
2.2.
organizēt starpinstitūciju sanāksmi ar Ārlietu ministrijas un Valsts kancelejas ekspertiem, lai vienotos par atbilstošāko risinājumu  ratifikācijas likumprojekta un tā pavadošo likumprojektu sagatavošanai un iesniegšanai izskatīšanai Ministru kabinetā;
2.3.
atbilstoši šī protokollēmuma 2.1. un 2.2. apakšpunktam izstrādātos tiesību aktu projektus un sagatavotos papildu dokumentus iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
6. §
Informatīvais ziņojums "Par Protokolu, ar ko groza Konvencijas par notiesāto personu nodošanu soda izciešanai Papildu protokolu"
22-TA-184
(M. Papsujevičs, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt Protokola, ar ko groza Konvencijas par notiesāto personu nodošanu soda izciešanai Papildu protokolu, parakstīšanu.
2.
Tieslietu ministrijai atbilstoši Ārlietu ministrijas iebildumiem aizstāt informatīvo ziņojumu ar ratifikācijas likumprojektu, sagatavot  visus starptautiskā līguma parakstīšanai nepieciešamos papildu dokumentus un iesniegt tos izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
Sanāksmi slēdz plkst. 12:00