Ministru kabineta 10.10.2023. sēdes protokols Nr. 50

Ministru kabineta 10.10.2023. sēdes protokols Nr. 50

Sēdi vada

Ministru prezidentes pienākumu izpildītāja, tieslietu ministre ‒ I. Lībiņa-Egnere

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrs ‒ A. Sprūds

Ekonomikas ministrs ‒ V. Valainis

Iekšlietu ministrs, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ R. Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre, finanšu ministra pienākumu izpildītāja ‒ A. Čakša

Klimata un enerģētikas ministrs ‒ K. Melnis

Kultūras ministre ‒ A. Logina

Labklājības ministrs ‒ U. Augulis

Satiksmes ministrs ‒ K. Briškens

Veselības ministrs ‒ H. Abu Meri

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre ‒ I. Bērziņa

Zemkopības ministrs ‒ A. Krauze

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 12:00

1. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

1. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
23-TA-2388
(I. Lībiņa-Egnere)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta izglītības un zinātnes ministre (otrais paraksts).
2. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006. gada 24. janvāra noteikumos Nr. 74 "Latvijas civilo ekspertu dalības starptautisko organizāciju vadītajās starptautiskajās civilajās misijās konsultatīvās padomes nolikums""
23-TA-1703
(I. Lībiņa-Egnere)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3. §
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes Ilmeņa ielā 6, Rīgā, privatizāciju"
23-TA-540
(I. Lībiņa-Egnere)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
4. §
Likumprojekts "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā"
23-TA-1575
(I. Lībiņa-Egnere)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
5.
Pēc likumprojekta pieņemšanas Saeimā Tieslietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finansējuma pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 10.00.00 "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana" uz Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammu 06.01.00 "Juridisko personu reģistrācija" 2024. gadā 102 995 euro apmērā, 2025. gadā un turpmāk ik gadu 10 350 euro apmērā.
6.
Finanšu ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju līdz 2024. gada 1. oktobrim pārskatīt glabāšanas termiņu informācijai par juridisko veidojumu, juridisko personu un ārvalstu subjektu patieso labuma guvēju, normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus nepieciešamajiem grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā.
5. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra noteikumos Nr. 877 "Grāmatvedības kārtošanas noteikumi""
23-TA-1965
(I. Lībiņa-Egnere)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
6. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu Čiekurkalna 2. līnijā 42, Rīgā, nodošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā"
23-TA-2067
(I. Lībiņa-Egnere)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
7. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Romis" Šķaunē, Šķaunes pagastā, Krāslavas novadā, pārdošanu"
23-TA-2125
(I. Lībiņa-Egnere)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
8. §
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot atsavināšanai valsts nekustamo īpašumu "Bulduri 1117" Jūrmalā"
23-TA-1912
(I. Lībiņa-Egnere)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
9. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Bulduri 1001" 7. līnijā 1A, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības īpašumā"
23-TA-1869
(I. Lībiņa-Egnere)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
10. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā"
23-TA-2138
(I. Lībiņa-Egnere)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
11. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 5. novembra noteikumos Nr. 1243 "Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu, kas paredzēts jauniešu iniciatīvas un līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, darbam ar jaunatni un jaunatnes organizāciju darbības atbalstam""
23-TA-771
(I. Lībiņa-Egnere)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
12. §
Likumprojekts "Grozījums Eiropas Savienības fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda vadības likumā"
23-TA-2008
(I. Lībiņa-Egnere)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir klimata un enerģētikas ministrs.
13. §
Instrukcijas projekts "Par Ministru kabineta 2007. gada 31. jūlija instrukcijas Nr. 14 "Instrukcija par ekodizaina prasību sistēmu enerģiju patērējošām precēm (produktiem)" atzīšanu par spēku zaudējušu"
23-TA-1823
(I. Lībiņa-Egnere)
1.
Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.
14. §
Rīkojuma projekts "Par nozares ministrijas noteikšanu Valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"""
23-TA-2098
(I. Lībiņa-Egnere)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
15. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "P63" Preiļu pagastā, Preiļu novadā, pārņemšanu valsts īpašumā Satiksmes ministrijas valdījumā"
23-TA-1779
(I. Lībiņa-Egnere)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
16. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Lāčavoti" Iecavas pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūves "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
23-TA-2070
(I. Lībiņa-Egnere)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Lāčavoti" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4064 003 0117) sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 003 0117) daļu 3,6995 ha platībā (platība var tikt precizēta zemes kadastrālās uzmērīšanas procesā) Iecavas pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 24 886,60 euro, tajā skaitā nekustamā īpašuma tirgus vērtība lauksaimniecības zemei 19 716,60 euro jeb 0,68 euro par vienu zemes kvadrātmetru, kas būs piemērojama, veicot atlīdzības apmēra pārrēķinu, ja zemes vienības platība tiks precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas, nekustamā īpašuma tirgus vērtība meža zemei 2240,00 euro jeb 0,28 euro par vienu zemes kvadrātmetru, kas būs piemērojama, veicot atlīdzības apmēra pārrēķinu, ja zemes vienības platība tiks precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas, mežaudzes vērtība 2930,00 euro.
17. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Jaunžigļi" Iecavas pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūves "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
23-TA-2206
(I. Lībiņa-Egnere)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Jaunžigļi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4064 003 0009) sastāvā esošo zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 003 0197) 0,3100 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 003 0198) 1,2700 ha platībā, Iecavas pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 12281,09 euro, tajā skaitā nekustamā īpašuma tirgus vērtība 4266,00 euro jeb 0,27 euro par vienu zemes kvadrātmetru, un mežaudzes vērtība 8015,09 euro.
18. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Mežziedi" Iecavas pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūves "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
23-TA-2068
(I. Lībiņa-Egnere)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Mežziedi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4064 010 0192) sastāvā esošo zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 010 3861) 4,9600 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 010 3862) 0,0400 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 010 3863) 0,7100 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 010 3864) 0,3000 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 010 3865) 1,1800 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 010 3867) 1,5300 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 010 3868) 1,8400 ha platībā Iecavas pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 78 144 euro jeb 0,74 euro par vienu zemes kvadrātmetru, kas atbilst tirgus vērtībai.
19. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas darbības un atlīdzības noteikšanas principiem"
23-TA-1827
(I. Lībiņa-Egnere)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka noteikumus paraksta izglītības un zinātnes ministre (otrais paraksts).
20. §
Noteikumu projekts "In vitro diagnostikas medicīnisko ierīču noteikumi"
22-TA-398
(I. Lībiņa-Egnere)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
21. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 8. maija noteikumos Nr. 271 "Veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju datubāzes noteikumi""
23-TA-995
(I. Lībiņa-Egnere)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
22. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā""
23-TA-1219
(I. Lībiņa-Egnere)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai. 
3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju (Valsts zemes dienestu) un Satiksmes ministriju (VSIA "Latvijas Jūras administrācija") līdz 2023. gada 31. oktobrim rast risinājumu, paredzot atbildīgo institūciju un tai nepieciešamo finansējumu, lai nodrošinātu Īstenošanas regulas prasībām atbilstošas datu kopas "Administratīvās vienības" (ietverot informāciju par jūras vienībām) izveidi un publicēšanu.
23. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2023. gada 4. jūlija noteikumos Nr. 367 "Informācijas sistēmu vispārējās tehniskās prasības""
23-TA-1825
(I. Lībiņa-Egnere)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
24. §
Rīkojuma projekts "Par atļauju Cēsu novada pašvaldībai atsavināt nekustamo īpašumu Kovārņu ielā 24, Cēsīs, Cēsu novadā"
23-TA-1335
(I. Lībiņa-Egnere)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
25. §
Rīkojuma projekts "Par papildu nacionālo līdzfinansējumu Latvijas–Lietuvas un Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmu 2021.-2027. gada plānošanas periodam tehniskās palīdzības budžetā"
23-TA-2241
(I. Lībiņa-Egnere)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu (turpmāk - rīkojums) parakstīšanai.
3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai rīkojuma 1. punktā minēto finansējumu pieprasīt no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00. programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
26. §
Noteikumu projekts "Kartupeļu gaišās gredzenpuves un kartupeļu tumšās gredzenpuves apkarošanas un izplatības ierobežošanas kārtība"
23-TA-51
(I. Lībiņa-Egnere)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
27. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 28. decembra noteikumos Nr. 1229 "Noteikumi par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi""
23-TA-1935
(I. Lībiņa-Egnere)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
28. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 4. februāra rīkojumā Nr. 62 "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmu "Izaugsme un nodarbinātība"""
23-TA-2324
(I. Lībiņa-Egnere)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Lai nodrošinātu savlaicīgu investīciju ieviešanu, ņemot vērā perioda noslēguma un visu maksājumu veikšanas termiņu – 2023. gada 31. decembri, atļaut Ekonomikas ministrijai virzīt grozījumus Ministru kabineta 2017. gada 22. augusta noteikumos Nr. 495 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi" pirms Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) lēmuma par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk – ES fondi) 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" (turpmāk – darbības programma) grozījumu apstiprināšanas.
4.
Atbilstoši darbības programmas grozījumos paredzētajam risinājumam, ņemot vērā ierobežoto laiku līdz plānošanas perioda beigām, lai ar iespējami mazāko administratīvo slogu nodrošinātu nekavējošu investīciju uzsākšanu, atbalstīt risinājumu, ka Centrālā finanšu un līgumu aģentūra kā ES fondu sadarbības iestāde drīkst slēgt projekta īstenošanas līgumu ar Būvniecības valsts kontroles biroju par visu 15.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Atbalsta pasākumi centralizētās siltumapgādes jomā" (turpmāk – 15.1.1. SAM) plānoto Kohēzijas fonda (turpmāk – KF) finansējumu – 60 000 000 milj. euro kā pagaidu risinājumu līdz EK lēmumam par darbības programmas grozījumu apstiprināšanu, šo finansējumu paredzot kā KF virssaistību finansējumu.
5.
Ņemot vērā, ka risinājums paredz finansējuma pārdali no darbības programmas 6. prioritārā virziena, atbalstīt, ka pēc EK lēmuma par darbības grozījumu apstiprināšanu atbilstoši faktiskajam progresam 6.prioritārā virziena projektu īstenošanā viss brīvais KF finansējums līdz 60 000 000 milj. euro ir pārdalāms 15.1.1. SAM, un pieņemt zināšanai, ka minētā risinājuma ietvaros nav nepieciešams veikt grozījumus Ministru kabineta noteikumos par 6. prioritārā virziena specifisko atbalsta mērķu un pasākumu īstenošanu.
6.
Ja 6. prioritārajā virzienā līdz 2023. gada 31. decembrim atbrīvojušais KF finansējums nesasniedz apjomu, par ko uzņemtas saistības 15.1.1. SAM ietvaros, Finanšu ministrijai informēt Ministru kabinetu par radušos situāciju un iespējamiem risinājumiem.
7.
Ja EK neapstiprina darbības programmas grozījumus, Finanšu ministrijai sadarbībā ar ES fondu atbildīgajām iestādēm sniegt priekšlikumus Ministru kabinetam turpmākai rīcībai un risinājumiem.
29. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 30. augusta noteikumos Nr. 589 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2. pasākuma "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošanas noteikumi""
23-TA-2171
(I. Lībiņa-Egnere)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru nodrošināt, ka 8.3.2.2. pasākuma "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" kopējais attiecināmais finansējums par 250 000 euro (tai skaitā ESF finansējums 212 500 euro un valsts budžeta finansējums 37 500 euro) tiek palielināts pēc tam, kad ir stājušies spēkā grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 474 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" īstenošanas noteikumi", kas paredz kopējā attiecināmā finansējuma samazinājumu.
30. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" valsts budžeta programmas 12.00.00 "Finansējums veselības jomas pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""
23-TA-2328
(I. Lībiņa-Egnere)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
31. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
23-TA-2419
(I. Lībiņa-Egnere)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
32. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 22. augusta noteikumos Nr. 495 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""
23-TA-1215
(I. Lībiņa-Egnere)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
33. §
Likumprojekts "Grozījumi Ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likumā"
23-TA-2397
(I. Lībiņa-Egnere)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

34. §
Rīkojuma projekts "Par termiņa pagarināšanu Valsts robežsardzes priekšnieka amatā ģenerālim G. Pujātam"
23-TA-2355
(R. Kozlovskis, G. Pujāts, A. Sprūds, I. Lībiņa-Egnere)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
35. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālo mācību sistēmu un māceklības ieviešanu" 4.2.2.9. pasākuma "Izglītības procesa individualizācija un starpnozaru sadarbība profesionālās izglītības izcilībai" otrās projekta iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"
23-TA-262
(A. Čakša, I. Lībiņa-Egnere)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka 2023. gadā līdz vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanai ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru 4.2.2.9. pasākuma "Izglītības procesa individualizācija un starpnozaru sadarbība profesionālās izglītības izcilībai" (turpmāk – 4.2.2.9. pasākums) otrās projekta iesniegumu atlases kārtas īstenošanai nepieciešamo finansējumu attiecināmo izmaksu segšanai Valsts izglītības attīstības aģentūrai kā 4.2.2.9. pasākuma otrās atlases kārtas plānotajam finansējuma saņēmējam līdz 180 000 euro apmērā nodrošina no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. 
4.
Ja izmaksas, kas 4.2.2.9. pasākuma otrajā kārtā veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, varētu netikt vai netiek attiecinātas finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda Plus, Izglītības un zinātnes ministrijai nekavējoties sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgu informatīvo ziņojumu, kurā iekļaut detalizētu aprakstu par radušos situāciju, neatbilstības rašanās cēloņiem, finansiālo ietekmi un sniegt fiskāli neitrālu priekšlikumu/aprakstu situācijas risinājumam, lai turpinātu projekta īstenošanu.
5.
Ņemot vērā, ka uzsāktās valsts pārvaldes atlīdzības reformas ietvaros tiek īstenotas būtiskas pakāpeniskas izmaiņas valsts pārvaldes iestāžu darbinieku atalgojumā, un lai nodrošinātu noteikto vienkāršoto izmaksu izveides pamatprincipu piemērošanu 4.2.2.9. pasākuma otrās kārtas projekta īstenošanā, Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2025. gada 30. jūnijam nodrošināt atbilstošas vienkāršoto izmaksu metodikas izstrādi un apstiprināšanu 4.2.2.9. pasākuma otrās kārtas projekta vadības un īstenošanas personāla izmaksām.
36. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālo mācību sistēmu un māceklības ieviešanu" 4.2.2.9. pasākuma "Izglītības procesa individualizācija un starpnozaru sadarbība profesionālās izglītības izcilībai" pirmās projekta iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"
22-TA-2838
(I. Lībiņa-Egnere)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
37. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās" 5.1.1.7. pasākuma "Reģionālās kultūras infrastruktūras attīstība kultūras pakalpojumu piekļūstamības uzlabošanai" īstenošanas noteikumi"
23-TA-1258
(A. Logina, I. Lībiņa-Egnere)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Kultūras ministrijai līdz 2024. gada 30. novembrim izvērtēt vienkāršoto izmaksu metodikas izstrādes iespējas 5.1.1.7. pasākuma "Reģionālās kultūras infrastruktūras attīstība kultūras pakalpojumu piekļūstamības uzlabošana" projekta personāla atlīdzības izmaksām.
38. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju" 4.3.6.6. pasākuma "Bērnu pieskatīšanas pakalpojumi" īstenošanas noteikumi"
23-TA-873
(I. Bērziņa, U. Augulis, I. Lībiņa-Egnere)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
39. §
Likumprojekts "Grozījumi Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā"
21-TA-865
(A. Krauze, I. Lībiņa-Egnere)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.
40. §
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Tirdzniecības veicināšanas pasākumi""
23-TA-30
(A. Krauze, I. Lībiņa-Egnere)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
41. §
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda pasākumam "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana""
23-TA-655
(A. Krauze, I. Lībiņa-Egnere)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
42. §
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai intervencē "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana""
23-TA-731
(A. Krauze, I. Lībiņa-Egnere)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
43. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 4.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas, nediskriminēšanu un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbināmību, jo īpaši attiecībā uz nelabvēlīgā situācijā esošām grupām" 4.3.4.8. pasākuma "Sabiedrības saliedēšana, veicinot jauniebraucēju iekļaušanos vietējā sabiedrībā un sekmējot starpkultūru komunikāciju" īstenošanas noteikumi"
23-TA-1407
(A. Logina, I. Lībiņa-Egnere)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka 2023. gadā līdz vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta īstenošanu noslēgšanai 4.3.4.8. pasākuma "Sabiedrības saliedēšana, veicinot jauniebraucēju iekļaušanos vietējā sabiedrībā un sekmējot starpkultūru komunikāciju" finansējuma saņēmējam – Sabiedrības integrācijas fondam projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu 20 247 euro apmērā attiecināmo izmaksu segšanai nodrošina no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
44. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
23-TA-2442
(I. Bērziņa, I. Lībiņa-Egnere)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumu Nr. 421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas" 47. punktu, kas paredz lielu stihisku nelaimju gadījumā, ja radīto zaudējumu apmērs pārsniedz divus procentus no pašvaldības plānotajiem budžeta izdevumiem kārtējā gadā, Ministru kabinets var pieņemt lēmumu par citiem līdzekļu piešķiršanas nosacījumiem, noteikt, ka Augšdaugavas novada pašvaldība un Dobeles novada pašvaldība nenodrošina līdzfinansējumu par 2023. gada augusta dabas stihijas laikā radīto postījumu novēršanu pašvaldību īpašumā vai valdījumā esošajiem infrastruktūras objektiem, tai skaitā par atkritumu apsaimniekošanas izdevumu segšanu. Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumu Nr. 421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas" 47.1 punktu, kas paredz lielu stihisku nelaimju gadījumā, ja radīto zaudējumu apmērs pārsniedz divus procentus no pašvaldības plānotajiem budžeta izdevumiem kārtējā gadā, Ministru kabinets var pieņemt lēmumu par citu pašvaldības līdzfinansējuma apmēru – ne mazāk kā 10 procentu apmērā, noteikt, ka Augšdaugavas novada pašvaldība un Dobeles novada pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu 10 procentu apmērā par 2023. gada augusta dabas stihijas rezultātā sniegto atbalstu iedzīvotājiem mājokļu atjaunošanai (jumtu un logu atjaunošanai).
45. §
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Apbalvošanas padomi"
23-TA-2473
(I. Lībiņa-Egnere)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta kultūras ministre (otrais paraksts).

3. Informatīvie ziņojumi

46. §
Informatīvais ziņojums "Par kompetentās iestādes noteikšanu oglekļa ievedkorekcijas mehānisma ieviešanai"
23-TA-2104
(I. Lībiņa-Egnere)
Jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.
47. §
Par Latvijas Republikas 2022. gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem un Valsts kontroles atzinumu
23-TA-2408
(I. Lībiņa-Egnere)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto Latvijas Republikas 2022. gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem un Valsts kontroles atzinumu "Par Latvijas Republikas 2022. gada saimnieciskā gada pārskatu".
2.
Valsts kancelejai Latvijas Republikas 2022. gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem un Valsts kontroles atzinumu "Par Latvijas Republikas 2022. gada saimnieciskā gada pārskatu" iesniegt Saeimai līdz 2023. gada 15. oktobrim.
48. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2023. gada 17. oktobra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-2539
(K. Melnis, I. Lībiņa-Egnere)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretārei L. Kurevskai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru 2023. gada 17. oktobra sanāksmē.

4. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi

49. §
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu""
23-TA-2486
(A. Logina, D. Vilsone, I. Gailīte, A. Čakša, I. Braunfelde, I. Lībiņa-Egnere)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Kultūras ministrijai tehniski precizēt likumprojekta anotāciju un iesniegt to Valsts kancelejā. 
3.
Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija saskaņo likumprojektu un likumprojekta precizētu anotāciju. 
4.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā likumprojekta "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" pavadošo likumprojektu paketē.
5.
Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir kultūras ministre.
50. §
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""
23-TA-2472
(A. Logina, D. Vilsone, I. Gailīte, A. Čakša, I. Lībiņa-Egnere)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Kultūras ministrijai tehniski precizēt likumprojektu un likumprojekta anotāciju. 
3.
Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija saskaņo precizētu likumprojektu un likumprojekta anotāciju.
4.
Finanšu ministrijai iekļaut precizētā likumprojekta un anotācijas tekstu Ministru kabineta 2023. gada 9. oktobra ārkārtas sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 49 7.§) "Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"" 1. punktā minētajā likumprojektā un likumprojekta anotācijā.
5.
Finanšu ministrijai precizēt nodokļu ieņēmumu prognozes 2024.-2026. gadam, samazinot ieņēmumus no iedzīvotāju ienākuma nodokļa par 73 600 euro (tai skaitā valsts pamatbudžetā par 18 400 euro un pašvaldību budžetā par 55 200 euro) un ieņēmumus no sociālās apdrošināšanas iemaksām valsts speciālajā budžetā par 294 400 euro ik gadu.

5. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

51. §
Par Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2023. gada 16. oktobra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-2540
(K. Melnis, I. Lībiņa-Egnere)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretārei L. Kurevskai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2023. gada 16. oktobra sanāksmē Klimata un enerģētikas ministrijas un Satiksmes ministrijas kompetences jautājumos.
3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāram E. Balševicam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2023. gada 16. oktobra sanāksmē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetences jautājumos.

6. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

52. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr. A420123823
23-TA-2432 (IP)
(I. Lībiņa-Egnere)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr. A420123823.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvajai apgabaltiesai.
53. §
Paskaidrojuma projekts Augstākajai tiesai lietā Nr. A420274221
23-TA-2529 (IP)
(I. Lībiņa-Egnere)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Augstākajai tiesai lietā Nr. A420274221.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Augstākajai tiesai.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420274221, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
54. §
Paskaidrojuma projekts Augstākajai tiesai lietā Nr. A420273121
23-TA-2434 (IP)
(I. Lībiņa-Egnere)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Augstākajai tiesai lietā Nr. A420273121.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt  paskaidrojumu Augstākajai tiesai.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420273121, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
55. §
Informatīvais ziņojums "Par Rail Baltica projektam nepieciešamo finansējumu"
23-TA-1600 (IP)
(K. Briškens, I. Lībiņa-Egnere)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Atļaut Satiksmes ministrijai Rail Baltica projekta īstenošanai uzņemties papildu valsts budžeta saistības Satiksmes ministrijas budžeta apakšprogrammā 60.07.00 "Eiropas transporta infrastruktūras projekti (Rail Baltica)" 18 192 086  euro apmērā projektēšanas darbu pabeigšanai Upeslejas – Salaspils – Misa, Vangaži – Igaunijas robeža, Misa – Lietuvas robeža posmā un Rīgas Centrālā dzelzceļa mezgla sekcijā un finansēšanas līguma INEA/CEF/TRAN/M2014/1045990 (CEF1) mērķu sasniegšanai.
3.
Satiksmes ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta līdzekļu pārdalei no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" valsts budžeta programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai", nepārsniedzot šī protokollēmuma 2. punktā noteikto maksimālo valsts budžeta līdzfinansējuma apmēru.
4.
Pieņemt zināšanai, ka informatīvais ziņojums par pirmajam projektēšanas posmam Upeslejas – Misa (dzelzceļa līnija cauri Rīgai) nepieciešamo papildu finansējumu tiks iesniegts izskatīšanai Ministru kabinetā ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim.
Sēdi slēdz plkst. 13:00