Valsts sekretāru 05.05.2022. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 16

Valsts sekretāru 05.05.2022. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 16

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs ‒ J. Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ A. Pelšs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Valantis

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietā, Administrācijas vadītāja ‒ I. Braunfelde

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ I. Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre ‒ L. Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretāre ‒ D. Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretārs ‒ I. Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāre ‒ I. Stepanova

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs ‒ M. Papsujevičs

Veselības ministrijas valsts sekretāre ‒ I. Dreika

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Balševics

Zemkopības ministrijas valsts sekretārs ‒ R. Kronbergs

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja ‒ L. Milenberga

Sanāksmi sāk plkst. 09:10

1. Izskatāmie tiesību aktu projekti

1. §
Noteikumu projekts "Dabas lieguma "Garkalnes meži" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
21-TA-826
(D. Vilkaste, R. Kronbergs, E. Balševics, D. Gruzīte, I. Gailīte)
1.
Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
2.1.
papildināt noteikumu projekta anotāciju ar informāciju par darbībām (papildus atbalsta mehānismiem), lai novērstu iepriekš atklāto platību aizaudzēšanu ar krūmiem un kokiem, kuru rezultātā dabas liegums apmežojas;
2.2.
kopīgi ar Zemkopības ministriju atkārtoti izvērtēt iebildumus attiecībā uz zemes lietošanas kategorijas maiņu dabiski aizaugušās teritorijās;
2.3.
papildināt noteikumu projektu ar punktu, paredzot, ka gājēju un velosipēdu ceļu izbūvei nepieciešams Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) ietekmes novērtējums;
2.4.
precizēto noteikumu projektu, anotāciju un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

2. Informatīvie jautājumi

2. §
Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu
(I. Gailīte)
Atzīmēt, ka saskaņā ar Valsts sekretāru 2010. gada 28. janvāra sanāksmes protokollēmuma (prot. Nr. 4 65. §) 5. punktu Valsts kanceleja ir apkopojusi informāciju par ministriju neizpildītajiem kontrolē esošajiem uzdevumiem valsts sekretāriem turpmākai rīcībai.
Sanāksmi slēdz plkst. 09:30