Valsts sekretāru 28.09.2023. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 30

Valsts sekretāru 28.09.2023. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 30

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs ‒ J. Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ A. Pelšs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Valantis

Finanšu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Administrācijas vadītāja ‒ I. Braunfelde

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ I. Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre ‒ S. Šmīdlere

Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāre ‒ L. Kurevska

Kultūras ministrijas valsts sekretāre ‒ D. Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretārs ‒ I. Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāre ‒ I. Stepanova

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs ‒ M. Papsujevičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ E. Turka

Veselības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ A. Valdmane

Zemkopības ministrijas valsts sekretārs ‒ R. Kronbergs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja ‒ L. Milenberga

Sanāksmi sāk plkst. 09:10

1. Iebildumi par Valsts sekretāru sanāksmes protokolu

1. §
Par Valsts sekretāru 2023. gada 14. septembra sanāksmes protokollēmumu (prot. Nr. 28 2. §) "Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu""
23-TA-2354
(I. Braunfelde, E. Turka, K. Kinča, M. Papsujevičs, E. Kāpostiņš, J. Citskovskis)
Izdarīt grozījumu Valsts sekretāru 2023. gada 14. septembra sanāksmes protokollēmumā (prot. Nr. 28 2. §) "Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"" un izteikt 3.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
     "3.1. kopīgi ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju papildināt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sešu mēnešu laikā sagatavot nepieciešamos grozījumus normatīvajā regulējumā, lai sakārtotu zemes vienību, kas kļuvušas par bezīpašnieka mantu un, kas  nodrošina piekļuvi citiem privātiem īpašumiem, palikšanu atvasinātas publiskas personas – pašvaldības īpašumā;".

2. Izskatāmie tiesību aktu projekti

2. §
Informatīvais ziņojums "Par kompetentās iestādes noteikšanu oglekļa ievedkorekcijas mehānisma ieviešanai"
23-TA-2104
(I. Braunfelde, I. Jaunzeme, L. Kurevska, J. Citskovskis)
Ņemot vērā,  ka Valsts kanceleja uztur spēkā savus iebildumus, Valsts kancelejai informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē kā nesaskaņotu.
3. §
Pamatnostādņu projekts "Mājokļu pieejamības pamatnostādnes 2023.–2027. gadam"
22-TA-1500
(E. Valantis, T. Trubača, M. Papsujevičs, L. Kurevska, E. Turka, K. Gorkšs, I. Gailīte, P. Vilks, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu, pamatnostādņu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Ekonomikas ministrijai:
2.1.
precizēt pamatnostādņu projekta redakciju atbilstoši Tieslietu ministrijas iebildumam attiecībā uz apbūves tiesību nodibināšanu dzīvojamām mājām un precizēto pamatnostādņu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju;
2.2.
ņemot vērā Latvijas Darba devēju konfederācijas iebildumus attiecībā uz nodokļu politikas pārskatīšanu, papildināt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, paredzot, ka nodokļu pārskatīšanas jautājums  skatāms Finanšu ministrijas gatavoto nodokļu politikas pamatnostādņu ietvaros;
2.3.
precizēt pamatnostādņu projektu attiecībā uz finansējumu pamatnostādņu īstenošanai atbilstoši Ministru kabineta 26.09.2023. sēdē atbalstītajiem priekšlikumiem valsts budžeta prioritārajiem pasākumiem 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024.–2026. gadam (prot. Nr. 47 43.§), kā arī ņemot vērā panākto vienošanos sanāksmes laikā, precizēt pamatnostādņu projektu attiecībā uz finansējumu plānotajiem pasākumiem sākot no 2025. gada, un precizētās pamatnostādnes saskaņot ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju;
2.4.
ņemot vērā Valsts kancelejas norādījumus, tehniski precizēt pamatnostādņu projekta redakciju un, ja nepieciešams, rīkojuma projektu;
2.5.
saskaņoto pamatnostādņu projektu, rīkojuma projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
4. §
Rīkojuma projekts "Par Ventspils brīvostas pārvaldes likvidāciju"
23-TA-1538
(I. Stepanova, A. Maldups, K. Kinča, A.Stucka, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Satiksmes ministrijai:
2.1.
nosūtīt Latvijas Lielo pilsētu asociācijai apstiprināto akciju sabiedrības "Ventas osta" dibināšanai paredzēto rīcības izvērtējumu;
2.2.
ņemot vērā Latvijas Lielo pilsētu asociācijas iebildumus, papildināt rīkojuma projekta anotāciju ar paredzēto trīspusējo procesu par Ventspils brīvostas pārvaldes mantas nodošanu Satiksmes ministrijai un tālāk tās ieguldīšanu akciju sabiedrības "Ventas osta" pamatkapitālā;
2.3.
precizēto rīkojuma projekta anotāciju iesniegt Valsts kancelejā.
3.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē pēc precizētās anotācijas saņemšanas.
Sanāksmi slēdz plkst. 10:45