Ministru kabineta 11.04.2023. sēdes protokols Nr. 19

Ministru kabineta 11.04.2023. sēdes protokols Nr. 19

Sēdi vada

Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. K. Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministre ‒ I. Mūrniece

Ārlietu ministrs ‒ E. Rinkēvičs

Ekonomikas ministre, satiksmes ministra pienākumu izpildītāja ‒ I. Indriksone

Iekšlietu ministrs ‒ M. Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Čakša

Klimata un enerģētikas ministrs ‒ R. Čudars

Kultūras ministrs ‒ N. Puntulis

Tieslietu ministre, labklājības ministra pienākumu izpildītāja ‒ I. Lībiņa-Egnere

Veselības ministre ‒ L. Meņģelsone

Zemkopības ministrs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pienākumu izpildītājs ‒ D. Šmits

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 13:30

1. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

1. §
Saeimas lēmumprojekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalību Apvienoto Nāciju Organizācijas starptautiskajā operācijā Libānā (UNIFIL)"
23-TA-479
(A. K. Kariņš)
1.
 Atbalstīt iesniegto Saeimas lēmumprojektu.
2.
 Valsts kancelejai sagatavot lēmumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par lēmumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
2. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 18. decembra noteikumos Nr. 820 "Kārtība, kādā atļauj pieņemt militārajā dienestā Latvijas pilsoni, kas atvaļināts no militārā vai cita valsts dienesta par disciplīnas pārkāpumiem""
22-TA-3468
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 11. marta noteikumos Nr. 153 "Kārtība, kādā atļauj pieņemt militārajā dienestā un uzņemt Zemessardzē Latvijas pilsoni, kas izdarījis noziedzīgu nodarījumu""
22-TA-3025
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
4. §
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējām militārajām mācībām Latvijas Republikas teritorijā"
23-TA-35
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
5. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Daugavpils ielā 64A, Preiļos, Preiļu novadā, nodošanu Preiļu novada pašvaldības īpašumā"
23-TA-10
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
6. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 3. septembra rīkojumā Nr. 487 "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu Valtera prospektā 54, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā""
23-TA-478
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
7. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 8. augusta rīkojumā Nr. 385 "Par biedrībām, nodibinājumiem un starptautiskajām izglītības un sadarbības programmām""
23-TA-62
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta ārlietu ministrs (otrais paraksts).
8. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. septembra noteikumos Nr. 563 "Noteikumi par ziņu sniegšanu un saņemšanu no Sodu reģistra, valsts nodevas apmēru un izziņas noformēšanas prasībām""
22-TA-581
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
9. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 24. maija noteikumos Nr. 310 "Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas, valsts robežas joslas un patrulēšanas joslas norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību""
23-TA-22
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
10. §
Par Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 33 52. §) "Par veicamajām darbībām, lai nodrošinātu projekta ieceres "Loģistikas centra attīstības Krāslavas novada Pāterniekos" īstenošanu" 2. punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu
22-TA-3729
(A. K. Kariņš)
Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 33 52. §) "Par veicamajām darbībām, lai nodrošinātu projekta ieceres "Loģistikas centra attīstības Krāslavas novada Pāterniekos" īstenošanu" 2. punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
11. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1000 "Noteikumi par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām""
23-TA-248
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
12. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 4. oktobra noteikumos Nr. 619 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1.1.5. i investīcijas "Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana" īstenošanas noteikumi""
23-TA-469
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
13. §
Likumprojekts "Grozījumi Sakrālā mantojuma saglabāšanas finansēšanas likumā"
23-TA-207
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir kultūras ministrs.
14. §
Rīkojuma projekts "Par Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas un Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas reorganizāciju un Mākslu izglītības kompetences centra "Latgales Mūzikas un mākslas vidusskola" izveidi"
23-TA-7
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
15. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1606 "Noteikumi par pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai personām ar invaliditāti, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās""
22-TA-2167
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
16. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Liepziedi" daļas Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, pirkšanu valsts galvenā autoceļa A2 "Rīga–Sigulda–Igaunijas robeža (Veclaicene)" pārbūves projekta īstenošanai"
23-TA-371
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Liepziedi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8064 003 0077) sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 8064 003 0077) daļu 0,07 ha platībā (platība var tikt precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas) Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 1 897,00 euro (2,71 euro par vienu kvadrātmetru).
17. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Martas" Medņevas pagastā, Balvu novadā, daļas pirkšanu"
23-TA-516
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Martas" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3870 005 0166) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 3870 005 0226) 0,0314 ha platībā – Medņevas pagastā, Balvu novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 263,76 euro.
18. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 413 "Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes nolikums""
22-TA-3728
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
19. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 451 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm""
22-TA-3661
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
20. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 3. septembra noteikumos Nr. 739 "Ieslodzījuma vietu pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis""
22-TA-3598
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
21. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Raiņa bulvārī 31–20, Rīgā, nodošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā"
23-TA-323
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
22. §
Noteikumu projekts "Informācijas ieguves un apkopošanas kārtība par oglekļa monitoringu lauksaimniecībā izmantojamā zemē"
22-TA-3489
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
23. §
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā iegūst un apkopo informāciju par lauksaimniecībā izmantojamās zemes auglības līmeni un tā pārmaiņām, kā arī atzīst augšņu agroķīmiskās izpētes pakalpojumu sniedzējus"
22-TA-2862
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
24. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 17. marta noteikumos Nr. 145 "Prasības mazumtirdzniecības uzņēmumiem, kas piegādā mājputnu olas vai ziedo dzīvnieku izcelsmes pārtiku""
22-TA-1941
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
25. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. marta noteikumos Nr. 158 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst maģistrālo ielu fragmentāro raksturu" 6.1.3.1. pasākuma "Rīgas pilsētas integrētas transporta sistēmas attīstība" īstenošanas noteikumi""
22-TA-3697
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
26. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2023. gadā"
23-TA-519
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka noteikumus paraksta ārlietu ministrs (otrais paraksts).
27. §
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā 2023. gadā pašvaldībām piešķir valsts budžeta dotāciju par personām, kuras ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs ievietotas līdz 1998. gada 1. janvārim"
23-TA-529
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka noteikumus paraksta ārlietu ministrs (otrais paraksts).
28. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 9. oktobra noteikumos Nr. 695 "Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē""
23-TA-521
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
29. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumos Nr. 319 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti" īstenošanas noteikumi""
22-TA-3736
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai līdz 2024. gada 15. martam izmaksāt Rīgas brīvostas pārvaldei noslēguma maksājumu pirms projekta pabeigšanas.

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

30. §
Likumprojekts "Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā"
23-TA-419
(R. Čudars, I. Indriksone, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir klimata un enerģētikas ministrs.
31. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna komponentes Nr.1 "Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja" reformu un investīciju virziena 1.1 "Emisiju samazināšana transporta sektorā" 1.1.1.r. reformas "Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana" 1.1.1.1.i. investīcijas "Konkurētspējīgs dzelzceļa pasažieru transports kopējā Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā" 1.1.1.1.i.2. un 1.1.1.1.i.3. saistīto pasākumu īstenošanas noteikumi"
22-TA-1622
(I. Indriksone, L. Austrupe, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Atbalstīt Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.1.1.1.i. investīcijas "Konkurētspējīgs dzelzceļa pasažieru transports kopējā Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā" 1.1.1.1.i.2. un 1.1.1.1.i.3. saistīto pasākumu (turpmāk – investīcija) īstenošanu.
4.
Atbalstīt investīcijas īstenošanai nepieciešamo finansējumu avansa un starpposma izmaksu līdz 65 430 000 euro apmērā segšanai no valsts budžeta līdzekļiem.
5.
Šī protokollēmuma 4. punktā  minēto valsts budžeta finansējumu avansa un starpposma maksājumiem investīcijas projekta īstenošanai pēc nepieciešamības pārdalīt no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
6.
Pieņemt zināšanai, ka investīcijas projekta īstenošana pasliktina VAS "Latvijas dzelzceļš" iespējas izpildīt Eiropas Kontu sistēmas metodoloģijas kritērijus, lai uzņēmums netiktu klasificēts vispārējās valdības sektorā.

3. Attīstības plānošanas dokumentu projekti

32. §
Konceptuālais ziņojums "Par tiesiskā regulējuma problēmjautājumiem saistībā ar mantas piekritību valstij un valstij piekritīgo mantu"
22-TA-3080
(A. K. Kariņš)
Jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.
33. §
Plāna projekts "Plāns rasisma un antisemītisma mazināšanai 2023. gadam"
22-TA-3175
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

4. Informatīvie ziņojumi

34. §
Informatīvais ziņojums "Par atļauju Tieslietu ministrijai (Valsts probācijas dienestam) uzņemties papildu saistības un īstenot projektu, piesaistot finansējumu no ārvalstu finanšu instrumenta"
23-TA-391
(I. Lībiņa-Egnere, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atļaut Tieslietu ministrijai (Valsts probācijas dienestam) uzņemties papildu saistības projekta "Pieredzes un zināšanu apmaiņa probācijas darba efektivizēšanai"  īstenošanai Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Valsts administrācija" ietvaros.
3.
Šī protokollēmuma 2. punktā minētā projekta ieviešanai nepieciešamo finansējumu (līdzfinansējumu un priekšfinansējumu) 6 626 euro apmērā pārdalīt no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai".
4.
Tieslietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus apropriācijas palielināšanai atbilstoši šim protokollēmumam.
5.
Tieslietu ministrijai pēc īstenotā projekta noslēguma maksājuma saņemšanas nodrošināt līdzekļu ieskaitīšanu valsts pamatbudžeta ieņēmumos.
35. §
Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas Savienības programmas "Digitālā Eiropa" līdzfinansētā projekta "EU Digital Wallet Payment Use Case - Support to the implementation of the European Digital Identity Framework (EDIF) and the implementation of the Once Only System under the Single Digital Gateway Reg" īstenošanai"
23-TA-734
(D. Šmits, R. Celmiņš, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt informatīvajā ziņojumā ietvertos risinājumus Digitālās Eiropas instrumenta līdzfinansētā projekta "EU Digital Wallet Payment Use Case - Support to the implementation of the European Digital Identity Framework (EDIF) and the implementation of the Once Only System under the Single Digital Gateway Reg" (turpmāk – Pilotprojekts) īstenošanai Latvijā.
3.
Noteikt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par Pilotprojekta koordinējošo institūciju Latvijā.
4.
Noteikt VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" par Pilotprojekta tehniskā nodrošinājuma digitālās identitātes maka risinājumam īstenotāju Latvijā.
5.
Noteikt Rīgas Tehnisko universitāti par atribūtu sniedzēju Pilotprojekta ietvaros digitālās identitātes maka risinājuma īstenošanai Latvijā.
6.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai koordinēt granta līguma parakstīšanu ar Eiropas Komisiju par Pilotprojekta īstenošanu.
7.
Atļaut Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības Pilotprojekta īstenošanas nodrošināšanai no 2023. līdz 2025. gadam 1 006 352 euro apmērā, tai skaitā 796 514 euro paredzot pārskaitīšanai VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs".
8.
Atļaut Izglītības un zinātnes ministrijai uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības Pilotprojekta īstenošanas nodrošināšanai 2023. un 2024. gadam 60 359 euro apmērā pārskaitīšanai Rīgas Tehniskajai universitātei.
9.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijai pieprasījumu finansējuma pārdalei no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" valsts pamatbudžeta programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai", nepārsniedzot šī protokollēmuma 7. punktā noteikto apmēru.
10.
Izglītības un zinātnes ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijai pieprasījumu finansējuma pārdalei no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" valsts pamatbudžeta programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai", nepārsniedzot šī protokollēmuma 8. punktā noteikto apmēru.
11.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai uz Pilotprojekta īstenošanas laiku, t. i., uz 24 mēnešiem no granta līguma noslēgšanas, izveidot trīs terminētas amata vietas, lai nodrošinātu Pilotprojekta īstenošanu.
36. §
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2022. gada 2. novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 37 2. §) "Informatīvais ziņojums "Par pašvaldību saistošo noteikumu izdošanas pilnvarojumu"" 2. punktā dotā uzdevuma izpildi"
23-TA-294
(A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
37. §
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalību Eiropas Padomes Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu novērtēšanas ekspertu komitejas 6. novērtēšanas kārtā"
23-TA-667
(M. Kučinskis, J. Bekmanis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Pieteikties Eiropas Padomes Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu novērtēšanas ekspertu komitejas (MONEYVAL) 6. novērtēšanas kārtai, Latvijas MONEYVAL delegācijas vadītājam T. Platacim līdz 2023. gada 1. maijam informējot MONEYVAL sekretariātu par Latvijas gatavību uzsākt 6. novērtēšanas kārtu starp pirmajām dalībvalstīm jau 2024. gadā.
3.
Iekšlietu ministrijai līdz 2023. gada 1. jūnijam sagatavot un iesniegt Valsts kancelejā Ministru prezidenta rīkojuma projektu par darba grupas izveidi Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieka vadībā, lai sagatavotos MONEYVAL 6. novērtēšanas kārtai un nodrošinātu nepieciešamās informācijas sagatavošanu un iesniegšanu, kā arī citu Latvijai veicamo uzdevumu izpildi atbilstoši MONEYVAL un FATF novērtēšanas procedūras noteikumiem.
38. §
Informatīvais ziņojums par neformālajā Eiropas Savienības vides ministru 2023. gada 18.-19. aprīļa sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-892
(D. Šmits, R. Čudars, A. Ķēniņš, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram M. Sprindžukam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības vides ministru 2023. gada 18.–19. aprīļa neformālajā sanāksmē.

5. Ministru kabineta lieta

39. §
Atbildes projekts Saeimai "Par Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu "Par algu iesaldēšanu Valsts prezidentam, ministriem un citiem tautas kalpiem""
23-TA-839
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimai.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimai.
40. §
Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (par likumprojektu "Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā")
23-TA-799
(M. Kučinskis, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt Ministru kabineta vēstules projektu Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.

6. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

41. §
Latvijas Republikas nostājas projekts par Eiropas Komisijas 2023. gada 15. februāra papildu formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2021/2257
23-TA-833 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu par Eiropas Komisijas 2023. gada 15. februāra papildu formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2021/2257.
2.
Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
42. §
Latvijas Republikas nostājas projekts par Eiropas Komisijas 2023. gada 15. februāra papildu formālā paziņojuma pārkāpuma procedūras lietā Nr. INFR(2019)2237
23-TA-872 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt Tieslietu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu par Eiropas Komisijas 2023. gada 15. februāra papildu formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. INFR(2019)2237.
2.
Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
3.
Tieslietu ministrijai līdz 2023. gada 1. jūnijam izstrādāt un iesniegt Saeimā izskatīšanai otrajā lasījumā priekšlikumu likumprojektam "Grozījumi Krimināllikumā" (tiesību akta lietas ID 21-TA-600) atbilstošai  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/93/ES (2011. gada 13. decembris) par seksuālas vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālas izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu, un ar kuru aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2004/68/ TI 9. panta f) punkta prasību pārņemšanai.
4.
Labklājības ministrijai līdz 2023. gada 1. oktobrim izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā" atbilstošai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/93/ES (2011. gada 13. decembris) par seksuālas vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālas izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu, un ar kuru aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2004/68/ TI 19. panta 1. punkta prasību pārņemšanai.
43. §
Latvijas Republikas nostājas projekts par Eiropas Komisijas 2023. gada 15.februāra argumentēto atzinumu C(2023) 512 final pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2021/0293
23-TA-679 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt Klimata un enerģētikas ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu par Eiropas Komisijas 2023. gada 15. februāra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2021/0293.
2.
Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto paziņošanas (notifikāciju) sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
3.
Klimata un enerģētikas ministrijai līdz 2023. gada 1. augustam izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā nepieciešamos tiesību aktu projektus pilnīgai Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 11. decembra direktīvas (ES) 2018/2001 par no atjaunojamajiem energoresursiem iegūtas enerģijas izmantošanas veicināšanu transponēšanai.
4.
Klimata un enerģētikas ministrijai līdz 2023. gada 14. aprīlim paziņot Tieslietu ministrijai par izpildes pasākumiem, ar kuriem daļēji tiek pārņemta Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 11. decembra Direktīva (ES) 2018/2001 par no atjaunojamajiem energoresursiem iegūtas enerģijas izmantošanas veicināšanu.
44. §
Latvijas Republikas nostājas projekts par 2023. gada 15. februāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. INFR (2022)2180
23-TA-877 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu par Eiropas Komisijas 2023. gada 15. februāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā INFR (2022)2180.
2.
Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.

7. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

45. §
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta uzdevuma izpildi"
23-TA-847 (IP)
Ierobežotas pieejamības informācija
46. §
Viedokļa projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A420301422
23-TA-815 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420301422.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Ārlietu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420301422.
47. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420139123
23-TA-723 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420139123
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Tieslietu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā administratīvajā lietā Nr. A420139123.
48. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr. A420284821
23-TA-866 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr. A420284821.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvajai apgabaltiesai.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420284821, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
49. §
Paskaidrojuma projekts Augstākajai tiesai lietā Nr. A420257921
23-TA-868 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Augstākajai tiesai lietā Nr. A420257921.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Augstākajai tiesai.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420257921, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
50. §
Vēstules projekts par pieteikuma izskatīšanu
23-TA-88 (IP)
(I. Indriksone, A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto atbildes projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi adresātam.

8. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)

51. §
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas iestāšanos trešās puses statusā Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmajā lietā The Insider pret Krieviju"
23-TA-806 (DV)
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (dienesta vajadzībām).
2.
Latvijas pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās sagatavot un iesniegt Eiropas Cilvēktiesību tiesai lūgumu atļaut iesaistīties lietā "The Insider pret Krieviju" trešās puses statusā, kā arī tad, ja Tiesa šādu Latvijas lūgumu apmierinās, sagatavot un iesniegt Tiesā Latvijas apsvērumus.
Sēdi slēdz plkst. 14:55