Valsts sekretāru 17.11.2022. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 37

PAZIŅOJUMS: LVRTC informē, ka 2023. gada 26. martā laika posmā no plkst. 19.00 līdz plkst. 21.00 var nebūt pieejami LVRTC autentifikācijas rīki. LVRTC būs uzturēšanas darbi, kuru laikā portālos var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.

Valsts sekretāru 17.11.2022. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 37

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs ‒ J. Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ A. Pelšs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Valantis

Finanšu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Administrācijas vadītāja ‒ I. Braunfelde

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs, valsts sekretāra vietnieks ‒ J. Bekmanis

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre ‒ L. Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretāre ‒ D. Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretārs ‒ I. Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāre ‒ I. Stepanova

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs ‒ M. Papsujevičs

Veselības ministrijas valsts sekretāre ‒ I. Dreika

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ I. Oša

Zemkopības ministrijas valsts sekretārs ‒ R. Kronbergs

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja ‒ L. Milenberga

Sanāksmi sāk plkst. 09:10

1. Izskatāmie tiesību aktu projekti

1. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 4. februāra noteikumos Nr. 83 "Noteikumi par prioritāro investīciju projektu apkalpošanu""
22-TA-2656
(E. Valantis, I. Gailīte)
1.
Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Ņemot vērā, ka sanāksmes laikā biedrības "Piekrastes vides aizsardzības biedrība" iebildumi netiek uzturēti, saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 606 "Ministru kabineta kārtības rullis" 97. punktu Valsts kancelejai noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
2. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saturu un norises kārtību"
22-TA-1626
(L. Lejiņa, A. Smiltēna, R. Blese, I. Gailīte)
1.
Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3.
Ņemot vērā, ka sanāksmes laikā Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības iebildumi netiek uzturēti, saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 606 "Ministru kabineta kārtības rullis" 97. punktu Valsts kancelejai noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
4.
Ministrijām, likumprojektos veidojot deleģējuma normas, rūpīgi izvērtēt pilnvarojuma (deleģējuma) pietiekamību izrietošo noteikumu pilnīgai satura izstrādei, kā arī deleģējuma normās ievērot vienveidību un konsekvenci.
3. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Veccensoņi" Asares pagastā, Aknīstes novadā, nodošanu Aknīstes novada pašvaldības īpašumā"
2021-TA-203
(I. Oša, E. Kāpostiņš, I. Bērziņa, I. Peipiņa, D. Vilsone, A. Smiltēna, I. Braunfelde, I. Gailīte)
1.
Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai precizēt rīkojuma projekta anotāciju, papildinot nekustamā īpašuma nodošanas mērķi ar atsauci uz likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 9. punktu par pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanu – palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā, un precizēto anotāciju iesniegt Valsts kancelejā.
3.
Valsts kancelejai pēc precizētās anotācijas saņemšanas rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

2. Informatīvie jautājumi

4. §
Par Ministru kabineta darba organizēšanu 2022. gada decembrī un 2023. gada janvārī
(I. Gailīte)
1.
Atzīmēt, ka Ministru kabineta sēžu un Valsts sekretāru sanāksmju norisē tiek plānots šāds pārtraukums:
1.1.
pēc Ministru kabineta 2022. gada 20. decembra sēdes līdz 2023. gada 10. janvāra sēdei;
1.2.
pēc Valsts sekretāru 2022. gada 15. decembra sanāksmes līdz 2023. gada 5. janvāra sanāksmei.
2.
Nepieciešamības gadījumā minētā pārtraukuma laikā var tikt sasaukta Ministru kabineta ārkārtas sēde.
Sanāksmi slēdz plkst. 10:15