Ministru kabineta 06.02.2024. sēdes protokols Nr. 6

Ministru kabineta 06.02.2024. sēdes protokols Nr. 6

Sēdi vada

Ministru prezidente ‒ E. Siliņa

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrs ‒ A. Sprūds

Ekonomikas ministrs ‒ V. Valainis

Finanšu ministrs, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. Ašeradens

Iekšlietu ministrs ‒ R. Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Čakša

Klimata un enerģētikas ministrs ‒ K. Melnis

Kultūras ministre ‒ A. Logina

Labklājības ministrs ‒ U. Augulis

Satiksmes ministrs ‒ K. Briškens

Veselības ministrs ‒ H. Abu Meri

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre ‒ I. Bērziņa

Zemkopības ministrs ‒ A. Krauze

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 12:00

1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)

1. §
Informatīvais ziņojums "Par pastāvīgās infrastruktūras uz valsts ārējās sauszemes robežas izbūves turpināšanu un šim mērķim nepieciešamo finansējumu"
24-TA-23
(R. Kozlovskis, D. Plotniece, J. Gavrilova, D. Trofimovs, A. Ašeradens, B. Bāne, J. Martukāns, A. Krauze, U. Augulis, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Lai nodrošinātu valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūvi gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu:
2.1.
atļaut valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" uzņemties finansiālās saistības žoga, kur tas iepriekš nav ticis izbūvēts, izbūvei prioritāro posmu otrajā kārtā (ar kopējo aptuveno garumu 64,94 km), par kopējo summu 50 170 272,72 euro (ar PVN), tai skaitā būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei 1 402 789,24 euro, autoruzraudzībai 350 359,60 euro un būvdarbiem 48 417 123,88 euro, nepieciešamības gadījumā pārdalot izmaksas starp izdevumu veidiem, nepārsniedzot kopējo piešķirtā finansējuma un saistību apmēru;
2.2.
žoga, kur tas iepriekš nav ticis izbūvēts, izbūvei prioritāro posmu otrajā kārtā (ar kopējo aptuveno garumu 19,52 km) valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" noslēgt starpresoru vienošanos ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem atbilstoši informatīvajā ziņojumā paredzētajam.
3.
Lai nodrošinātu valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās tehnoloģiskās infrastruktūras izbūves uzsākšanu uz Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežas atbilstoši informatīvajā ziņojumā norādītajam, Valsts robežsardzei noslēgt finansēšanas līgumu ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs".
4.
Pieņemt zināšanai, ka, lai nodrošinātu informatīvajā ziņojumā ietverto izmaksu segšanu, kas saistītas ar valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūvi uz valsts ārējās sauszemes robežas, kā arī saistītajiem darbiem un pakalpojumiem, Iekšlietu ministrija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavos un iesniegs izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par apropriācijas pārdali 2024. gadā 58 880 050 euro apmērā no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem" ar valsts drošību saistīto prioritāro pasākumu ietvaros, tai skaitā:
4.1.
57 211 644 euro apmērā, lai nodrošinātu valsts robežas apsardzības infrastruktūras izbūvi uz valsts ārējās sauszemes robežas, tajā skaitā:
4.1.1.
49 496 515 euro apmērā, lai nodrošinātu valsts robežas apsardzības infrastruktūras (žoga) izbūvi gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu (aptuveni 64,95 km) atbilstoši cenu aptaujas rezultātiem;
4.1.2.
7 094 272 euro apmērā, lai nodrošinātu valsts robežas apsardzības infrastruktūras (žoga) izbūvi gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu (aptuveni 19,52 km) ar Nacionālo bruņoto spēku atbalstu;
4.1.3.
620 857 euro apmērā, lai nodrošinātu zemes vienību atsavināšanu valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūvei uz Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas un īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Iekšlietu ministrijas personā;
4.2.
1 668 406 euro apmērā, lai nodrošinātu valsts robežas apsardzības tehnoloģiskās infrastruktūras izbūves uzsākšanu uz Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežas.
5.
Noteikt, ka informatīvajā ziņojumā ietvertie pasākumi tiek finansēti budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem" 2024. gadam plānotā finansējuma ietvaros. Jautājumu par finansējuma piešķiršanu citiem pasākumiem, kuriem finansējums ir rezervēts minētajā programmā, skatīt budžeta izpildes procesā, ņemot vērā faktiski nepieciešamā finansējuma apmēru un ievērojot likuma "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" 70. pantā noteikto.
6.
Papildu žoga izbūvi uz valsts ārējās sauszemes robežas gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežu (izņemot posmus 1. un 3. darbu daļā mitrajās un purvainajās zonās aptuveni 28,35 km garumā) pabeigt līdz 2024. gada 31. decembrim. Ņemot vērā tehniski sarežģītāku papildu žoga izbūvi 1. un 3. darbu daļā mitrajās un purvainajās zonās un lai izpildītu pienākumu lietderīgi rīkoties ar finanšu līdzekļiem, papildu žoga izbūvi 1. un 3. darbu daļā mitrajās un purvainajās zonās aptuveni 28,35 km garumā nodrošināt ne vēlāk kā līdz 2025. gada 25. oktobrim.

 

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

2. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumos Nr. 236 "Aizsardzības ministrijas nolikums""
23-TA-3029
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3. §
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējām militārajām mācībām Latvijas Republikas teritorijā"
23-TA-3071
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
4. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 30. janvāra noteikumos Nr. 85 "Noteikumi par Latvijas Republikas diplomātiskajām pasēm""
24-TA-74
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
5. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 3. aprīļa noteikumos Nr. 239 "Noteikumi par Latvijas Republikas dienesta pasi""
23-TA-2805
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
6. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 3. maija noteikumos Nr. 343 "Dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistra vešanas un aktualizēšanas noteikumi""
22-TA-3759
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
7. §
Noteikumu projekts "Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas nolikums"
23-TA-2655
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
8. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 21. februāra noteikumos Nr. 134 "Personu apliecinošu dokumentu noteikumi""
23-TA-234
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
9. §
Rīkojuma projekts "Par Jēkabpils novada pašvaldības nekustamo īpašumu Auseklīša ielā 1A un Auseklīša ielā 1B, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"
23-TA-2790
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
10. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 778 "Latvijas Nacionālā kultūras centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis""
23-TA-3093
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
11. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 373 "Kārtība, kādā sertificē civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu apkalpes locekļu apmācību sniedzējus""
23-TA-1812
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
12. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Lauka Mellupes" Iecavas pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
23-TA-3083
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Lauka Mellupes" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4064 010 2272) sastāvā esošo zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 010 3909) 0,1661 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 010 3910) 1,33 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 010 3911) 0,3336 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 010 3912) 1,51 ha platībā Iecavas pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 21 840,10 euro.
13. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Putnēni" Codes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
23-TA-3182
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Putnēni" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4052 002 0095) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 002 0242) 0,1559 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 002 0243) 0,0941 ha platībā – Codes pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 3 125,00 euro.
14. §
Likumprojekts "Grozījumi Patentu likumā"
23-TA-1518
(E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
15. §
Likumprojekts "Grozījums Kredītiestāžu likumā"
23-TA-732
(E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Kontu reģistra likumā" (23-TA-737).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu likumprojektu izskatīt vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Kontu reģistra likumā" (23-TA-737) (likumprojektu pakete).
16. §
Likumprojekts "Grozījumi Kontu reģistra likumā"
23-TA-737
(E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Kredītiestāžu likumā" (23-TA-732).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu likumprojektu izskatīt vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Kredītiestāžu likumā" (23-TA-732) (likumprojektu pakete).
17. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 4. oktobra noteikumos Nr. 754 "Noteikumi par kriminālprocesuālo izdevumu atlīdzināšanas kārtību un apmēru""
23-TA-1213
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
18. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004. gada 26. oktobra noteikumos Nr. 887 "Valsts noslēpuma objektu saraksts""
23-TA-1339
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
19. §
Rīkojuma projekts "Par atļauju Tieslietu ministrijai uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības, lai veiktu iemaksas par Latvijas dalību Vienotā patentu tiesā"
23-TA-3021
(E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
20. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumos Nr. 850 "Nacionālā veselības dienesta nolikums""
22-TA-1456
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka nacionālā e-veselības kontaktpunkta darbībai un tā funkciju izpildei nepieciešamas trīs amata vietas, kas tiks nodrošinātas, pārveidojot amata vietas Veselības ministrijas resora ietvaros.
21. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 15. novembra rīkojumā Nr. 767 "Par Valsts operatīvo medicīnisko komisiju""
23-TA-3290
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
22. §
Rīkojuma projekts "Par valsts līdzdalības saglabāšanu valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" un vispārējo stratēģisko mērķi"
23-TA-2316
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
23. §
Noteikumu projekts "Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmas noteikumi"
22-TA-3301
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pēc Eiropas Savienības fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda projekta Nr. 2.2.1.1/21/I/001 "Datu izplatīšanas un pārvaldības platforma (DAGR)" (turpmāk – DAGR projekts) pabeigšanas pieprasīt finansējumu atbilstoši Likuma par budžetu un finanšu vadību 9.1 panta otrajā daļā noteiktajam, lai nodrošinātu DAGR projektā izstrādātās Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmas (turpmāk – VIRSIS) uzturēšanu atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 26. oktobra rīkojumam Nr. 760 "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 11. janvāra rīkojumā Nr. 9 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 56.0. versija)".
4.
Pieņemt zināšanai, ka pēc DAGR projekta pabeigšanas, lai nodrošinātu ne tikai VIRSIS specializētās programmatūras uzturēšanu, bet arī informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk – IKT) resursu un pakalpojumu pārvaldības īstenošanu VIRSIS, būs nepieciešamas trīs papildu amata vietas Valsts reģionālās attīstības aģentūrai. Jautājums par nepieciešamo finansējumu  minēto amata vietu nodrošināšanai ar 2025. gadu ir izskatāms Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām. Ja attiecīgais papildu valsts budžeta finansējums netiek piešķirts likumprojekta "Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā, VIRSIS uzturēšana tiks nodrošināta esošā finansējuma ietvarā, kamēr papildu nepieciešamais valsts budžeta finansējums IKT resursu un pakalpojumu pārvaldībai VIRSIS tiek piešķirts nākamo gadu valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas procesā, un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai iesniegt attiecīgu prioritārā pasākuma pieteikumu vai rosināt amata vietu un finansējuma pārdali starp tiešās valsts pārvaldes iestādēm.
5.
Valsts reģionālās attīstības aģentūrai līdz 2025. gada 1. janvārim izstrādāt un ieviest VIRSIS funkcionalitāti, kas paredz iespēju institūcijām bez atvērto datu turētāja iesaistes VIRSIS pieteikties atvērto datu saņemšanai no Latvijas Atvērto datu portāla, izmantojot DAGR.
6.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
6.1.
līdz 2025. gada 1. janvārim sagatavot un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus normatīvajos aktos, kas paredz šī protokollēmuma 5. punktā noteiktās VIRSIS funkcionalitātes izmantošanas iespējas institūcijām;
6.2.
līdz 2024. gada 1. maijam sagatavot un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministra kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumos Nr. 399 "Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles un sniegšanas kārtība", kuri nosaka turpmāku valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaiti un aprakstīšanu VIRSIS.
7.
Institūcijām līdz šī protokollēmuma 6.2. apakšpunktā noteikto grozījumu veikšanai valsts pārvaldes pakalpojumus un dzīves situācijas aprakstīt VIRSIS.
24. §
Noteikumu projekts "Valsts meža dienesta amatpersonu formas tērpa un atšķirības zīmes paraugs un nēsāšanas kārtība"
23-TA-2307
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
25. §
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes "Briežpurvs" Inčukalna pagastā, Siguldas novadā atsavināšanu"
23-TA-2786
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
26. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 21. novembra rīkojumā Nr. 778 "Par Latvijas Nacionālās sporta padomes sastāvu""
24-TA-200
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
27. §
Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā sagatavo, saskaņo un iesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā dokumentus, kas satur valsts noslēpuma objektu"
23-TA-2901
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka instrukciju paraksta iekšlietu ministrs (otrais paraksts).
28. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 21. februāra noteikumos Nr. 133 "Noteikumi par valsts nodevu par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu""
23-TA-2426
(R. Kozlovskis, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumus:
3.1.
noteikt ieņēmumu prognozi no valsts nodevas par pasu izsniegšanu 2025. gadā 6 670 522 euro apmērā (palielinājums par 1 777 749 euro), 2026. gadā 5 290 015 euro apmērā (palielinājums par 961 618 euro) un 2027. gadā 3 374 651 euro (palielinājums par 965 257 euro);
3.2.
noteikt Iekšlietu ministrijas ilgtermiņa saistības pasākumam "Eiropas Savienības prasībām atbilstošu pasu, elektronisko identifikācijas karšu un uzturēšanās atļauju izsniegšana" šādā apmērā:
3.2.1.
budžeta apakšprogrammā 11.01.00 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde" 2025. gadā  8 813 343 euro apmērā (palielinājums par 1 461 033 euro), 2026. gadā  7 309 414 euro apmērā (palielinājums par 751 239 euro), 2027. gadā 2 861 106 euro apmērā (palielinājums par 751 239 euro);
3.2.2.
budžeta apakšprogrammā 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība" 2025. gadā 283 858 euro apmērā (palielinājums par 47 310 euro), 2026. gadā 199 158 euro apmērā (palielinājums par 47 310 euro), 2027. gadā 199 158 euro apmērā (palielinājums par 47 310 euro).
4.
Iekšlietu ministrijai atbilstoši šī protokollēmuma 3. punktā noteiktajam iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus bāzes izdevumu 2025., 2026. un 2027. gadam precizēšanai.
5.
Atbilstoši šī protokollēmuma 3. punktā noteiktajam Iekšlietu ministrijai sagatavot un iekšlietu ministram normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2011. gada 27. jūlija rīkojumā Nr. 347 "Par informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu "Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas attīstība elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanās atļauju (karšu) izsniegšanai"".

3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

29. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumos Nr. 560 "Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība""
23-TA-2284
(V. Valainis, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
30. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 7. novembra noteikumos Nr. 635 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi""
23-TA-3256
(K. Melnis, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
31. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, "zaļo" infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu" 2.2.3.7. pasākuma "Gaisa piesārņojošo vielu emisiju samazināšana pašvaldību siltumapgādē" īstenošanas noteikumi"
23-TA-1822
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
32. §
Rīkojuma projekts "Par robežšķērsošanas vietas "Silene" darbības apturēšanu (neatjaunošanu) uz Latvijas Republikas-Baltkrievijas Republikas valsts robežas"
24-TA-205
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
 Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

4. Informatīvie ziņojumi

33. §
Informatīvais ziņojums "Par Valsts ieņēmumu dienesta darbības pilnveides pasākumiem"
23-TA-3283
(A. Ašeradens, R. Kozlovskis, O. Bogdanova, J. Hermanis, P. Šimkuse, B. Bāne, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt informatīvajā ziņojumā ietvertos priekšlikumus par Valsts ieņēmumu dienesta reorganizāciju:
2.1.
Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu un muitas policijas pārvaldes funkcijas un uzdevumus nodot finanšu ministra pārraudzībā izveidotajai tiešās pārvaldes iestādei Nodokļu un muitas policijai, kuras padotību finanšu ministrs īsteno ar Finanšu ministrijas starpniecību;
2.2.
Valsts ieņēmumu dienesta Iekšējās drošības pārvaldes izmeklēšanas un operatīvās darbības funkcijas un uzdevumus nodot Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam.
3.
Finanšu ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā līdz 2024. gada 1. jūnijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību aktu projektus, kas paredz Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu un muitas policijas pārvaldes funkciju un uzdevumu un Iekšējās drošības pārvaldes izmeklēšanas un operatīvās darbības funkciju un uzdevumu izslēgšanu no Valsts ieņēmumu dienesta funkcijām un uzdevumiem.
4.
Finanšu ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju sagatavot un noteiktā kārtībā līdz 2024. gada 1. jūnijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem Kriminālprocesa likumā, kas paredz precizēt  tiesību normas attiecībā uz izmeklēšanas iestādēm un tām noteikto institucionālo piekritību.
5.
Finanšu ministrijai noteiktā kārtībā līdz 2024. gada 1. jūnijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu par Nodokļu un muitas policiju.
6.
Valsts kancelejai šī protokollēmuma 3., 4. un 5. punktā minētos tiesību aktu projektus sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus.
7.
Noteikt, ka informatīvajā ziņojumā ietvertie priekšlikumi par Valsts ieņēmumu dienesta reorganizāciju stājas spēkā vienu gadu pēc šī protokollēmuma 3., 4. un 5. punktā minēto likumprojektu pieņemšanas Saeimā.
8.
Finanšu ministrijai sešu mēnešu laikā no šī protokollēmuma 3., 4. un 5. punktā minēto likumprojektu pieņemšanas Saeimā sagatavot un Finanšu ministrijai noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par Valsts ieņēmumu dienesta reorganizāciju, funkciju un uzdevumu nodošanu citai iestādei un Nodokļu un muitas policijas izveidošanu.
9.
Atbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumu noteikt, ka finanšu ministrs turpmāk Valsts ieņēmumu dienesta padotību īsteno ar Finanšu ministrijas starpniecību.
10.
Lai īstenotu šī protokollēmuma 9. punktā minēto priekšlikumu, Finanšu ministrijai sagatavot un finanšu ministram noteiktā kārtībā līdz 2024. gada 1. jūnijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā visus nepieciešamos tiesību aktu projektus.
11.
Finanšu ministrijai sadarbībā ar Iekšlietu ministriju līdz 2026. gada 31. decembrim izvērtēt iespējamos risinājumus Nodokļu un muitas policijas institucionālās pakļautības varbūtējai maiņai, ņemot vērā Eiropas Savienības praksi, nepieciešamos resursus, riskus un ieguvumus, kā arī identificējot nepieciešamās darbības, un finanšu ministram informatīvo ziņojumu par izvērtējuma rezultātiem iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā.
 
34. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības neformālās konkurētspējas ministru padomes 2024. gada 8.-9. februāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
24-TA-316
(V. Valainis, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Ekonomikas ministrijas parlamentārajam sekretāram J. Miezainim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru 2024. gada 8.-9. februāra neformālajā sanāksmē.

5. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

35. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes attīstības sadarbības ministru 2024. gada 11.-12. februāra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
24-TA-284
(E. Siliņa)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
36. §
Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-635/23 WBS GmbH
24-TA-222 (IP)
(E. Siliņa)
1.
Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-635/23 WBS GmbH.
2.
Pilnvarot Latvijas Republikas pārstāvi Eiropas Savienības Tiesā, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieci ārvalstu sadarbības un stratēģijas jautājumos K. Pommeri, Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta direktori J. Davidoviču un Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta vecāko juristi I. Romanovsku pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-635/23 WBS GmbH.
37. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz papildu procesuālos noteikumus attiecībā uz Regulas (ES) 2016/679 īstenošanu"
24-TA-290
(E. Siliņa)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz papildu procesuālos noteikumus attiecībā uz Regulas (ES) 2016/679 īstenošanu".
38. §
Latvijas Republikas nostājas projekts par 2023. gada 16. novembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. INFR(2023)2140
24-TA-276 (IP)
(E. Siliņa)
1.
Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu par 2023. gada 16. novembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. INFR(2023)2140.
2.
Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
39. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 2 "Par Migrācijas un patvēruma pakta pakotni" un Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko attiecībā uz Serbijas Koordinācijas direktorāta (Koordinaciona uprava) izdoto Serbijas pasu turētājiem groza Regulu (ES) 2018/1806"
24-TA-310
(R. Kozlovskis, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 2 "Par Migrācijas un patvēruma pakta pakotni".
3.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko attiecībā uz Serbijas Koordinācijas direktorāta (Koordinaciona uprava) izdoto Serbijas pasu turētājiem groza Regulu (ES) 2018/1806".

6. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

40. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Ozolkalni" Zalves pagastā, Aizkraukles novadā atsavināšanu militārā poligona "Sēlija" izveidei"
23-TA-3145
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Aizsardzības ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Ozolkalni" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3296 002 0019) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 3296 002 0019) 35,6 ha platībā – Zalves pagastā, Aizkraukles pagastā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 134 954,00 euro, tai skaitā tirgus vērtība 79 422,00 euro un atlīdzība par zaudējumiem (meža audzes izmantošanas iespēju zudums un  jaunaudžu stādīšanas aizvietošanas izmaksas) 55 532,00 euro.
41. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Kalvji" Seces pagastā, Aizkraukles novadā atsavināšanu militārā poligona "Sēlija" izveidei"
23-TA-3239
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Aizsardzības ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Kalvji" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3278 013 0004) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums  3278 013 0004) 10,2 ha platībā  – Seces pagastā, Aizkraukles novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 43 622,00 euro, tai skaitā tirgus vērtība 22 361,00 euro, atlīdzība par zaudējumiem (meža audzes izmantošanas iespēju zudums) 21 261,00  euro.
42. §
Informatīvais ziņojums "Par programmas rādītāju novērtējumu programmai "Aizdevumi ar kapitāla atlaidi un papildaizdevumi lielajiem investīciju projektiem""
23-TA-3254 (IP)
(V. Valainis, E. Siliņa)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
43. §
Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr. 2023-46-03
24-TA-233 (IP)
(E. Siliņa)
1.
Apstiprināt iesniegto atbildes raksta projektu Satversmes tiesai.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildes rakstu Satversmes tiesai.
3.
Ekonomikas ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. 2023-46-03.
44. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr. A420270921
24-TA-267 (IP)
(E. Siliņa)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr. A420270921.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvajai apgabaltiesai.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420270921, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
45. §
Apsvērumu projekts Satversmes tiesai lietā Nr. 2023-01-03
24-TA-239 (IP)
(E. Siliņa)
1.
Apstiprināt iesniegto apsvērumu projektu Satversmes tiesai lietā Nr. 2023-01-03.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt apsvērumus Satversmes tiesai.
3.
Zemkopības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. 2023-01-03.
46. §
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības"
23-TA-3240 (IP)
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu (turpmāk – rīkojums) parakstīšanai.
3.
Pilnvarot veselības ministru parakstīt divpusējos un trīspusējos līgumus par rīkojuma 1. punktā minētās valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības.
4.
Veselības ministrijai izstrādāt grozījumus Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā, kuros noteikt, ka valsts kustamo mantu – vakcīnas pret Covid-19 infekciju – var pārdot ārvalstu valdībām, nepiemērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, un veselības ministram sagatavoto likumprojektu ne vēlāk kā līdz 2024. gada 1. martam normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā.
47. §
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda lielā projekta "Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas jaunās A2 ēkas attīstība" īstenošanu"
24-TA-208 (IP)
Ierobežotas pieejamības informācija
Sēdi slēdz plkst. 15:15