Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 6

Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 6

Sēdi vada

Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. K. Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs ‒ J. Bordāns

Ekonomikas ministrs ‒ J. Vitenbergs

Finanšu ministrs ‒ J. Reirs (attālināti)

Iekšlietu ministre ‒ M. Golubeva

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Muižniece

Kultūras ministrs ‒ N. Puntulis

Labklājības ministrs ‒ G. Eglītis

Satiksmes ministrs ‒ T. Linkaits

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, Ministru prezidenta biedra, aizsardzības ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. T. Plešs

Veselības ministrs ‒ D. Pavļuts

Zemkopības ministrs, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ K. Gerhards

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 10:00

1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)

1. §
Par atsevišķiem aktuāliem jautājumiem
22-TA-3k
2. §
Informatīvais ziņojums "Par atbalsta sniegšanu"
22-TA-205 (DV)
Dienesta vajadzībām

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

3. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par Eiropas Savienības tiesību aktiem, par kuru pārkāpumiem ceļama trauksme vai kuros ir paredzēta cita ziņošanas kārtība"
22-TA-175
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka noteikumus paraksta zemkopības ministrs (otrais paraksts).
 
4. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 17. augusta noteikumos Nr. 775 "Noteikumi par karavīru un zemessargu augstāko virsnieku dienesta pakāpēm atbilstošajiem amatiem""
21-TA-1676
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
5. §
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējām militārajām mācībām Latvijas Republikas teritorijā"
21-TA-1671
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
6. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 12. aprīļa noteikumos Nr. 286 "Kārtība, kādā komersanti nodrošina un sniedz drošības rezervju pakalpojumu valsts naftas produktu drošības rezervju izveidei noteiktā apjomā""
21-TA-665
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
7. §
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs un Veselības inspekcija ierobežo piekļuvi tiešsaistes saskarnei elektronisko sakaru tīklā, domēna vārda lietošanas tiesības, un piekļuvi tiešsaistes saskarnei vai saturam informācijas sabiedrības pakalpojumā"
21-TA-553
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
8. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021 gada 17. novembra rīkojumā Nr. 862 "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Vilnīši" ½ domājamās daļas Liepnas pagastā, Alūksnes novadā, nodošanu Alūksnes novada pašvaldības īpašumā""
21-TA-1768
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs (otrais paraksts).
 
9. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"
21-TA-1464
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs (otrais paraksts).
10. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"
21-TA-1521
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs (otrais paraksts).
11. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 25. marta noteikumos Nr. 161 "Kārtība, kādā novērš vardarbības draudus un nodrošina pagaidu aizsardzību pret vardarbību""
21-TA-417
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
12. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Miera ielā 3, Siguldā, pirkšanu"
2021-TA-795
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 836 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam" īstenošanas noteikumi""
21-TA-286
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Labklājības ministrijai sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru nodrošināt, ka Nodarbinātības valsts aģentūra kā finansējuma saņēmējs uzņemas papildu līgumsaistības projektā Nr. 7.1.1.0/15/I/001 "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai", palielinot pieejamo kopējo attiecināmo finansējumu par 4 585 451 euro tikai pēc tam, kad ir stājušies spēkā:
3.1.
grozījumi Centrālās finanšu un līgumu aģentūras kā sadarbības iestādes un Nodarbinātības valsts aģentūras 2015. gada 28. oktobra vienošanās par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.1. pasākuma "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" projekta Nr. 9.1.1.1/15/I/001 "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" īstenošanu, kas paredz kopējā attiecināmā finansējuma samazinājumu par 4 532 436 euro;
3.2.
grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 835 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.1. pasākuma "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" īstenošanas noteikumi", pārdalot finansējumu  4 532 436 euro apmērā 7.1.1. specifiskajam atbalsta mērķim.
4.
Labklājības ministrijai nodrošināt Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" grozījumu priekšlikumu sagatavošanu un iesniegšanu izvērtēšanai vadošajā iestādē virzībai saskaņošanai ar Eiropas Komisiju.
14. §
Noteikumu projekts "Ministru kabineta noteikumi "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.3. pasākuma "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Rīgas valstspilsētā" īstenošanas noteikumi""
21-TA-456
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
15. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 355 "Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra noteikumi""
22-TA-99
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
16. §
Likumprojekts "Par Pasaules Pasta savienības konstitūcijas Vienpadsmito papildprotokolu"
21-TA-1174
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
17. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 9. februāra noteikumos Nr. 92 "Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos""
21-TA-1777
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
18. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 835 "Noteikumi par tiesu ekspertīžu iestāžu sarakstu un tiesu ekspertu specialitāšu klasifikatoru""
21-TA-1403
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
19. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 834 "Tiesu ekspertu sertifikācijas un resertifikācijas kārtība""
21-TA-1404
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
20. §
Rīkojuma projekts "Par Nacionālā veselības dienesta konsultatīvās padomes sastāvu"
21-TA-1600
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
21. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 2. jūnija rīkojumā Nr. 371 "Par Valsts operatīvo medicīnisko komisiju""
21-TA-1732
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
22. §
Likumprojekts "Grozījumi Informācijas atklātības likumā"
22-TA-84
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
 
23. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-8
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu  parakstīšanai.
24. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 3. augusta noteikumos Nr. 715 "Labturības prasības kažokzvēru turēšanai""
21-TA-265
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Zemkopības ministrijai sadarbībā ar Datu valsts inspekciju un Tieslietu ministriju sagatavot un līdz 2022. gada 21. februārim iesniegt Saeimā priekšlikumu likumprojektam "Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā" (Nr.1151/Lp13), kas paredz cietsirdīgas izturēšanās pret dzīvniekiem novēršanai, kā arī dzīvnieku aizsardzības, labturības, veselības prasību un epidemioloģiskās drošības jomu regulējošos normatīvajos aktos noteikto īpašo epidemioloģiskās drošības nosacījumu dzīvnieku populācijā izpildes nodrošināšanai noteikt kažokzvēru īpašnieka vai turētāja pienākumu veikt kažokzvēru mītņu un sprostu, kuros atrodas dzīvnieki vai tiek veiktas fiziskas darbības ar dzīvniekiem, videonovērošanu, kā arī tiesisko ietvaru šādas videonovērošanas veikšanai.
25. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumos Nr. 247 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā un ciltsreģistrā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai""
21-TA-148
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
26. §
Rīkojuma projekts "Par Ventspils novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Jūras ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"
21-TA-1692
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
27. §
Rīkojuma projekts "Par Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Karjeras Zvirbuļi" pārņemšanu valsts īpašumā"
22-TA-15
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
28. §
Rīkojuma projekts "Par Talsu novada pašvaldības nekustamo īpašumu "Bērzu ceļš", "Apvedceļš", "Mazais degumu ceļš" un "Degumu ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"
21-TA-1694
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
29. §
Rīkojuma projekts "Par Tukuma novada pašvaldības nekustamo īpašumu "Naftas vads Polocka-Ventspils 424 km", "Naftas vads Polocka-Ventspils 426 km" un "Naftas vads Polocka-Ventspils 428 km" pārņemšanu valsts īpašumā"
21-TA-1687
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
30. §
Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta dotācijas piešķiršanu pašvaldībām ar zemākajiem ieņēmumiem"
21-TA-1784
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs (otrais paraksts).
31. §
Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"
22-TA-363
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
32. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumos Nr. 685 "Rezidentu uzņemšanas, sadales un rezidentūras finansēšanas kārtība""
22-TA-271
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
33. §
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"
22-TA-333 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Ar šo rīkojumu Latvijas pilsonībā tiek uzņemtas 50 personas.
34. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 30. novembra noteikumos Nr. 776 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība atklātu projektu konkursa veidā pasākumā "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 2014.–2020. gada plānošanas perioda pārejas laikā 2021. un 2022. gadā""
22-TA-209
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

35. §
Noteikumu projekts "Attālināto mācību organizēšanas un īstenošanas kārtība"
21-TA-650
(A. Muižniece, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
36. §
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķiramas un izlietojamas mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām"
21-TA-1020
(A. T. Plešs, B. Bāne, A. Muižniece, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai precizēt noteikumu projekta anotāciju, komisijas sastāvā iekļaujot arī Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvi, un iesniegt precizēto anotāciju Valsts kancelejā.  
3.
Valsts kancelejai aizstāt noteikumu projekta 12.2.2. apakšpunktā vārdus "trešā ceturkšņa pārskata" ar vārdiem "ceturtā ceturkšņa pārskata" un sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi)  parakstīšanai.
4.
Atļaut Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pašvaldību investīciju projektu, kuru pieteikumi tiks iesniegti 2022. gadā, finansēšanai izmantot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2022. gada budžeta programmā 30.00.00. "Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti" esošo finansējumu 2 988 241 euro apmērā, kas netiks izmantots ar Ministru kabineta 2021. gada 2. jūnija rīkojumu Nr. 390 "Par atbalstītajiem augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai, kuriem piešķirams valsts budžeta finansējums" un ar Ministru kabineta 2021. gada 29. jūnija rīkojumu Nr. 455 "Par atbalstītajiem augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem izglītības iestāžu ventilācijas sistēmu uzlabošanai, kuriem piešķirams valsts budžeta finansējums"  apstiprinātiem investīciju projektiem.
5.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai desmit darbdienu laikā pēc noteikumu stāšanās spēkā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2021. gada 2. jūnija rīkojumā Nr. 390 "Par atbalstītajiem augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai, kuriem piešķirams valsts budžeta finansējums" un Ministru kabineta 2021. gada 29. jūnija rīkojumā Nr. 455 "Par atbalstītajiem augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem izglītības iestāžu ventilācijas sistēmu uzlabošanai, kuriem piešķirams valsts budžeta finansējums".
6.
Pieņemt zināšanai, ka, ievērojot Ministru kabineta 2021. gada 13. aprīļa noteikumu Nr. 242 "Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtība" 2. punktā noteikto investīciju projektiem 2022. gadā pieejamo maksimālo valsts budžeta finansējumu 29 808 005 euro apmērā, tai skaitā 27 150 000 euro pašvaldību investīciju projektiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai un 2 658 005 euro investīciju projektiem izglītības iestāžu ventilācijas sistēmu uzlabošanai, kā arī ar Ministru kabineta 2021. gada 2. jūnija rīkojumu Nr. 390 "Par atbalstītajiem augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai, kuriem piešķirams valsts budžeta finansējums" apstiprināto valsts budžeta finansējumu 2022. gadam 23 781 583 euro apmērā un ar Ministru kabineta 2021. gada 29. jūnija rīkojuma Nr. 455 "Par atbalstītajiem augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem izglītības iestāžu ventilācijas sistēmu uzlabošanai, kuriem piešķirams valsts budžeta finansējums" apstiprināto valsts budžeta finansējumu 2022. gadam 2 658 005 euro apmērā, ir izveidojies investīciju projektiem neizmantotais finansējums 3 368 417 euro apmērā.
7.
Ievērojot šī protokollēmuma 6. punktā minēto, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību akta projektu par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" budžeta programmas 13.00.00 "Finansējums augstas gatavības projektiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai" atbilstoši likuma "Par valsts budžetu 2022. gadam" 50. pantam, paredzot pārdalīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai finansējumu 3 368 417 euro apmērā pašvaldību investīciju projektu, kuru pieteikumi tiks iesniegti 2022. gadā, īstenošanai 2022. gadā.
8.
Ievērojot noteikumu 4.5. un 4.6.apakšpunktā noteikto, ka projekts ir pilnībā īstenojams līdz projekta otrā īstenošanas gada 31. decembrim un investīciju projekta īstenošanā ne mazāk kā 65 procenti valsts budžeta finansējuma tiek izmantoti līdz projekta iesniegšanas gada 31. decembrim, kā arī to, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai valsts budžeta finansējums šim mērķim ir paredzēts tikai 2022. gadam, noteikt, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija:
8.1.
valsts budžeta finansējumu pašvaldībām projektu īstenošanai pārskaita atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai, bet ne mazāk kā 20 000 000 euro;
8.2.
2022. gadā neizmantoto valsts budžeta finansējumu saglabā budžetā kā neizlietoto asignējumu;
8.3.
veic visas nepieciešamās darbības, lai par 2022. gadā neizmantoto finansējuma apmēru būtu iespējams 2023. gadā sagatavot un iesniegt apropriāciju izmaiņu pieprasījumu saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 9.1 panta 3. daļā noteikto.

4. Attīstības plānošanas dokumentu projekti

37. §
Plāna projekts "Par Latvijas Piekto nacionālo atvērtās pārvaldības rīcības plānu 2022.–2025. gadam"
21-TA-614
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta zemkopības ministrs (otrais paraksts).
38. §
Konceptuālais ziņojums "Par tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu izglītības sistēmas pilnveidi"
22-TA-124
(M. Golubeva, J. Bordāns, A. Muižniece, P. Vilks, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka nepieciešamais finansējums studiju programmu izstrādei, studiju virzienu novērtēšanai un licencēšanai ne vairāk kā 449 758 euro apmērā nodrošināms Iekšlietu ministrijai, tai skaitā 2022.-2024. gada prioritārajam pasākumam "Valsts policijas amatpersonu  izglītības sistēmas pilnveide (tai skaitā izmeklētāju apmācību centra izveide)", piešķirto valsts  budžeta līdzekļu ietvaros, veicot nepieciešamo apropriācijas pārdali starp budžeta programmām, apakšprogrammām un izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām.
4.
Atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu par jaunas mācību/studiju ēkas projektēšanai nepieciešamo izdevumu segšanu no 2022.-2024. gada prioritārā pasākuma "Valsts policijas amatpersonu  izglītības sistēmas pilnveide (tai skaitā izmeklētāju apmācības centra izveide)" īstenošanai piešķirtā finansējuma ne vairāk kā 500 000 euro apmērā.
5.
Lai nodrošinātu finansējumu jaunas mācību/studiju ēkas projektēšanai atbilstoši šī protokollēmuma 4.punktam, Iekšlietu ministrijai līdz 2022. gada 1. oktobrim normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par apropriācijas pārdali atbilstoši 2022. gadā nepieciešamā finansējuma apjomam. Ja finansējums nepieciešams 2023. gadā, jautājumu par finansējuma pārdali izskatīt likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" sagatavošanas procesā.

5. Informatīvie ziņojumi

39. §
Informatīvais ziņojums "Par pavasara palu un plūdu risku novērtējumu 2022. gadā un institūciju gatavību"
22-TA-367
(A. T. Plešs, A. Vīksna, N. Puntulis, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
40. §
Informatīvais ziņojums "Valsts pārvaldes reformu plāns 2020. Gala ziņojums par plāna izpildi"
22-TA-288
(I. Pauloviča, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atzīt Ministru kabineta 2021. gada 4. marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 23 26. §) "Informatīvais ziņojums "Valsts pārvaldes reformu plāns 2020. Progresa ziņojums 2019" un rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 24. novembra rīkojumā Nr. 701 "Par Valsts pārvaldes reformu plānu 2020""" 3. punktā ietverto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.

6. Ministru kabineta lieta

41. §
Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs
22-TA-437
(D. Pavļuts, G. Eglītis, T. Linkaits, J. Citskovskis, J. Vitenbergs, N. Puntulis, J. Reirs, A. T. Plešs, A. Muižniece, J. Bordāns, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Starpinstitūciju sadarbības koordinācijas darba grupai, piesaistot ekspertus, izvērtēt pasākumus izejas stratēģijai no ārkārtējās situācijas un to īstenošanas laika grafiku, to skaitā Covid-19 sertifikātu saglabāšanas nepieciešamību epidemioloģiskā, ekonomiskā un tiesiskā aspektā, sagatavot analītiski pamatotus, darba grupā saskaņotus priekšlikumus un iesniegt tos izskatīšanai Ministru kabineta 2022. gada 15. februāra sēdē. Ja darba grupā priekšlikumus saskaņot nav iespējams, darba grupai sagatavot un iesniegt alternatīvus priekšlikumu variantus.
42. §
Aktuālā informācija par vakcināciju pret Covid-19
22-TA-432
(D. Pavļuts, G. Eglītis, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
43. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
21-TA-1744
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
44. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-178
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs (otrais paraksts).
45. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-87
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Veselības ministrijai atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 29. decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 83 1. §) 3. punktam normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" par 2021. gada otro ceturksni ne vairāk kā 62 415 501 euro, ņemot vērā 2022. gada pirmā ceturkšņa faktisko izpildi.
4.
Atzīt par aktualitāti  zaudējušu Ministru kabineta 2021. gada 29. decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 83 1. §) 5. punktu.
46. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-354
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
47. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""
22-TA-434
(J. Citskovskis, A. Muižniece, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Valsts kancelejai nosūtīt noteikumus Saeimas Prezidijam.
48. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""
22-TA-429
(J. Citskovskis, A. Muižniece, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai, ņemot vērā šī protokola 49.paragrāfā minēto.
3.
Izglītības un zinātnes ministrijai kopīgi ar Ekonomikas ministriju steidzami papildināt rīkojuma projekta anotāciju ar šī protokola 49.paragrāfā minētā rīkojuma projekta anotācijas tekstu un iesniegt precizēto anotāciju Valsts kancelejā.
4.
Valsts kancelejai nosūtīt rīkojumu Saeimas Prezidijam.
49. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""
22-TA-440
(J. Citskovskis, J. Vitenbergs, J. Reirs, G. Eglītis, I. Vanaga, A. Muižniece, T. Linkaits, D. Pavļuts, N. Puntulis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai iekļaut rīkojuma projekta tekstu šī protokola 48.paragrāfā minētā rīkojuma projektā.

7. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi

50. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības darba, nodarbinātības un sociālo lietu ministru 2022. gada 15. februāra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
22-TA-415
(G. Eglītis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Labklājības ministram G. Eglītim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības darba, nodarbinātības  un sociālo lietu ministru 2022. gada 15. februāra neformālajā sanāksmē.
51. §
Informatīvais ziņojums "Par sesto ES-Āfrikas Savienības samitu 2022. gada 17.-18. februārī"
22-TA-416
(K. Gerhards, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Ministru prezidentam A. K. Kariņam pārstāvēt Latvijas Republiku ES-Āfrikas Savienības samitā 2022. gada 17.-18. februārī.
52. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības veselības ministru 2022. gada 10.februāra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
22-TA-430
(D. Pavļuts, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Veselības  ministram D. Pavļutam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības veselības ministru 2022. gada 10. februāra neformālajā sanāksmē.

8. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

53. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos neformālo 2022.gada 13.-14.februāra sanāksmi
22-TA-423
(K. Gerhards, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas priekšlikumu par vispārējo tarifa preferenču shēmas piemērošanu".
3.
Ārlietu ministrijas parlamentārajai sekretārei Z. Kalniņai-Lukaševicai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos 2022. gada 13.-14. februāra neformālajā sanāksmē.
 

9. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

54. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420291421
22-TA-393 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namam lietā Nr. A420291421.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namam.
3.
Iekšlietu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420291421, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
55. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420287621
22-TA-396 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namam lietā Nr. A420287621.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namam.
3.
Iekšlietu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420287621, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
56. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420290221
22-TA-395 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namam lietā Nr. A420290221.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt  Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namam.
3.
Iekšlietu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420290221, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
57. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420132422
22-TA-394 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namam lietā Nr. A420132422.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namam.
3.
Iekšlietu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420132422, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
58. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420121822
22-TA-392 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namam lietā Nr. A420121822.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namam.
3.
Iekšlietu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420121822, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
59. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr. A420283721
22-TA-406 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr. A420283721.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvajai apgabaltiesai.
Sēdi slēdz plkst. 15:35