Ministru kabineta 15.03.2022. sēdes protokols Nr. 15

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.

Ministru kabineta 15.03.2022. sēdes protokols Nr. 15

Sēdi vada

Ministru prezidenta pienākumu izpildītājs, zemkopības ministrs ‒ K. Gerhards

Ar balsstiesībām piedalās

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs ‒ A. Pabriks (attālināti)

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs, labklājības ministra pienākumu izpildītājs ‒ J. Bordāns

Iekšlietu ministre ‒ M. Golubeva

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Muižniece

Kultūras ministrs, finanšu ministra pienākumu izpildītājs ‒ N. Puntulis

Satiksmes ministrs, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ T. Linkaits (attālināti)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ‒ A. T. Plešs

Veselības ministrs ‒ D. Pavļuts

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 10:00

1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)

1. §
Slepeni
22-TA-2s

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

2. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Krīvu ielā 11, Rīgā, atsavināšanu"
22-TA-160
(K. Gerhards)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs (otrais paraksts).
3. §
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Azerbaidžānas Republikas starpvaldību komisijā ekonomiskās, zinātniskās, tehniskās un kultūras sadarbības jautājumos"
22-TA-521
(K. Gerhards)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs (otrais paraksts).
4. §
Rīkojuma projekts "Par atteikumu noteikt laukumu "E5O" un elektropārvades kabeļu koridora laukumus "K5O" un "K5O-1" Latvijas Republikas iekšējos jūras ūdeņos, teritoriālajā jūrā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā"
21-TA-414
(K. Gerhards)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs (otrais paraksts).
4.
Ja pēc Ministru kabineta lēmuma par licences laukuma jūrā noteikšanu Latvijas – Igaunijas atkrastes vēja parka kopprojektam ELWIND vēja parka laukums "E5O" nepārklājas ar kopprojektam noteikto laukumu, Ekonomikas ministrijai sagatavot un ekonomikas ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību akta projektu par atļauju noteikt vēja parka laukumu "E5O" un elektropārvades kabeļu koridora laukumu "K5O" un "K5O-1" Latvijas Republikas iekšējos jūras ūdeņos, teritoriālajā jūrā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā.
5. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Lūki" Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā, pārdošanu"
22-TA-131
(K. Gerhards)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
6. §
Rīkojuma projekts "Par likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam" sagatavošanas grafiku"
22-TA-600
(K. Gerhards)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
7. §
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"
22-TA-747 (IP)
(K. Gerhards)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Ar šo rīkojumu Latvijas pilsonībā tiek uzņemtas 39 personas.
8. §
Likumprojekts "Eiropas Sociālā fonda Plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021.-2027. gada plānošanas perioda vadības likums"
21-TA-52
(K. Gerhards)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
 Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
9. §
Likumprojekts "Par Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Trešo papildprotokolu"
22-TA-13
(K. Gerhards)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
10. §
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību""
22-TA-233
(K. Gerhards)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
11. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrībā un publiski privātā kapitālsabiedrībā piemērojamajiem korporatīvās pārvaldības ieteikumiem"
21-TA-1032
(K. Kinča, J. Bordāns, K. Gerhards)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai precizēt noteikumu projekta 1. punktā, ka noteikumi nosaka publiskas personas kapitālsabiedrībā un publiski privātā kapitālsabiedrībā (akciju sabiedrība vai sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kura atbilst Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību likuma 78. panta otrās daļas prasībām), piemērojamos korporatīvās pārvaldības ieteikumus, un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
12. §
Rīkojuma projekts "Par Latvijas pārstāvju deleģēšanu Vienotās patentu tiesas Administratīvajā komitejā, Budžeta komitejā un Konsultatīvajā komitejā"
22-TA-445
(K. Gerhards)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
13. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-338
(K. Gerhards)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu  parakstīšanai.
3.
Atzīt Ministru kabineta 2017. gada 18. jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 36 33. §) "Informatīvais ziņojums "Par atskurbināšanas pasākumiem pašvaldībā"" 2.1. apakšpunktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu un Valsts kancelejai izbeigt uzdevuma kontroli (TAP kontroles uzdevuma Nr. 2017-UZD-2002).
14. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-737
(K. Gerhards)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
15. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 12. oktobra noteikumos Nr. 975 "Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem""
22-TA-191
(K. Gerhards)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka noteikumus paraksta kultūras ministrs (otrais paraksts).
16. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"
22-TA-523
(K. Gerhards)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
17. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 25. novembra noteikumos Nr. 727 "Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020. gada plānošanas periodā" īstenošanas noteikumi""
22-TA-779
(K. Gerhards)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
18. §
Par Ministru prezidenta A. K. Kariņa ikgadējo ziņojumu Saeimai par Ministru kabineta paveikto un iecerēto darbību
22-TA-857
(K. Gerhards)
1.
Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 57. panta pirmo daļu, 58. panta otro daļu un 64. panta pirmo daļu pilnvarot visus Ministru kabineta locekļus izteikties kā Ministru kabineta pārstāvjus, izskatot Saeimas 2022. gada 17. marta sēdes darba kārtībā iekļauto Ministru prezidenta A. K. Kariņa ikgadējo ziņojumu Saeimai par Ministru kabineta paveikto un iecerēto darbību.
2.
Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Prezidijam.
19. §
Noteikumu projekts "Valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā"
22-TA-425
(K. Gerhards)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

20. §
Rīkojuma projekts "Par Imantu Jurevičiu"
22-TA-534
(J. Bordāns, I. Jurevičius, K. Gerhards)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
21. §
Rīkojuma projekts "Par Laumu Muižnieci"
22-TA-631
(A. Muižniece, L. Muižniece, K. Gerhards)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
22. §
Likumprojekts "Grozījumi Darba likumā"
21-TA-536
(J. Bordāns, K. Gerhards)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
23. §
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta virzītu Latvijas Universitātes padomes locekļu apstiprināšanu"
22-TA-353
(A. Muižniece, K. Gerhards)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
24. §
Likumprojekts "Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā"
22-TA-837
(M. Golubeva, D. Trofimovs, J. Bordāns, A. Smiltēna, A. T. Plešs, K. Gerhards)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministre. Ja nepieciešams, arī citiem ministriem atbilstoši kompetencei sniegt atbalstu iekšlietu ministrei likumprojekta virzībā Saeimā.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
25. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par Ukrainas civiliedzīvotājiem atbalsta sniegšanas nodrošināšanai nepieciešamo informāciju"
22-TA-794
(M. Golubeva, D. Trofimovs, K. Gerhards)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

4. Attīstības plānošanas dokumentu projekti

26. §
Plāna projekts "Valsts valodas politikas pamatnostādņu 2021.-2027. gadam īstenošanas plāns 2021.-2023. gadam"
21-TA-1736
(A. Muižniece, N. Puntulis, I. Braunfelde, K. Gerhards)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

5. Informatīvie ziņojumi

27. §
Informatīvais ziņojums "Latvijas Republikas kārtējais ziņojums par Apvienoto Nāciju Organizācijas 1966. gada Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām ieviešanu Latvijas Republikā 2014.-2019. gadā"
22-TA-157
(K. Gerhards )
1.
Apstiprināt Latvijas Republikas kārtējo ziņojumu par Apvienoto Nāciju Organizācijas 1966. gada Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām izpildi Latvijas Republikā laika posmā no 2014. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim (turpmāk Ziņojums).
2.
Ārlietu ministrijai nodrošināt Ziņojuma tulkošanu angļu valodā un tā iesniegšanu Apvienoto Nāciju Organizācijā.
28. §
Informatīvais ziņojums "Par atļauju Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam) uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības un īstenot pasākumus Eiropas Komisijas tieši administrētajā programmā "Managed IT collaboration in taxation (MANITC V)""
21-TA-1829
(K. Gerhards)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt Valsts ieņēmumu dienesta iniciatīvu iesaistīties Eiropas Komisijas tieši administrētās programmas "Managed IT collaboration in taxation (MANITC V)" pasākumu īstenošanā, atbalstīt Valsts ieņēmumu dienesta iniciatīvu uzņemties minētās programmas centrālo pārvaldību (granta koordinatora lomu) un atļaut Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam) uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības atbilstoši informatīvajā ziņojumā norādītajam apjomam 2022., 2023. un 2024. gadā.
3.
Šī protokollēmuma 2. punktā minētās programmas pasākumu īstenošanai Latvijā nepieciešamo valsts budžeta priekšfinansējumu, nepārsniedzot 10% no Latvijai apstiprinātā programmas finansējuma, pārdalīt no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai".
4.
Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam) pēc šī protokollēmuma 2. punktā minētās programmas noslēguma maksājumu saņemšanas no Eiropas Komisijas nodrošināt līdzekļu ieskaitīšanu valsts pamatbudžeta ieņēmumos atbilstoši izlietotā valsts budžeta priekšfinansējuma apmēram.
29. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2022. gada 17. marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
22-TA-824
(A. T. Plešs, K. Gerhards)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram A. T. Plešam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2022. gada 17. marta sanāksmē.
30. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības tūrisma ministru 2022. gada 17.-18. marta neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
22-TA-833
(R. Lapiņš, K. Gerhards)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniekam R. Lapiņam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības tūrisma ministru 2022. gada 17.-18. marta neformālajā sanāksmē.
31. §
Informatīvais ziņojums "Par SIA "Tet" 2020. gadā sniegtā universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu kompensāciju"
21-TA-957
(K. Gerhards)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Pamatojoties uz Elektronisko sakaru likuma 65. panta ceturtajā daļā un pārejas noteikumu 14. punktā noteikto, ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2021. gada 23. septembra lēmumu Nr. 102 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Tet" aprēķināto 2020. gada universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu apstiprināšanu", atbalstīt priekšlikumu kompensēt SIA "Tet" 2020. gada universālā pakalpojuma saistību tīrās izmaksas 367 519 euro apmērā.
3.
Atbalstīt līguma noslēgšanu starp Latvijas Republiku un SIA "Tet" par 2020. gada universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu kompensāciju.
4.
Pilnvarot Ekonomikas ministru parakstīt šī protokollēmuma 3. punktā minēto līgumu.
5.
Valstij pienākošās un izmaksājamās SIA "Tet" dividendes par 2021. gada darbības rezultātiem, kuras plānots novirzīt universālā pakalpojuma saistību izpildes radīto zaudējumu kompensēšanai, iekļaujamas ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamajā bāzē, un nodoklis attiecīgi nomaksājams valsts budžetā saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

6. Ministru kabineta lieta

32. §
Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs
22-TA-844
(D. Pavļuts, A. Muižniece, K. Gerhards)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
33. §
Aktuālā informācija par vakcināciju pret Covid-19
22-TA-845
(D. Pavļuts, I. Vanaga, A. Muižniece, K. Gerhards)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
34. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-656
(K. Gerhards)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
35. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 5. septembra noteikumos Nr. 537 "Noteikumi par portfeļgarantijām sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju – juridisko personu – kreditēšanas veicināšanai""
21-TA-535
(K. Gerhards)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar akciju sabiedrību "Attīstības finanšu institūcija Altum" sagatavot un mēneša laikā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā precizētu programmas rādītāju un sagaidāmo zaudējumu novērtējumu saskaņā ar Attīstības finanšu institūcijas likuma 12. panta trešo daļu.
4.
Ekonomikas ministrijai sagatavot un ekonomikas ministram līdz 2022. gada 1. maijam iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2020. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 383 ''Noteikumi par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai'', lai novirzītu 8 500 000 euro atbalsta programmas finansēšanai.
36. §
Informatīvais ziņojums "Par Valsts ieņēmumu dienesta sniegto atbalstu Covid-19 krīzes pārvarēšanai"
22-TA-750
(K. Gerhards)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
37. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-759
(K. Gerhards)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
38. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-618
(K. Gerhards)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
39. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-199
(K. Gerhards)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Ministru kabineta 2021. gada 23. decembra sēdes protokollēmuma (Nr. 82 4. §) 2. punktā iekļautajiem pasākumiem nepieciešamos izdevumus, kas nepārsniedz 7 760 334 euro,  segt 2022. gadā no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
4.
Šī protokollēmuma 3. punktā iekļauto pasākumu īstenošanai 2022. gadā Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
5.
Atzīt par aktualitāti  zaudējušu Ministru kabineta 2021. gada 23. decembra sēdes protokollēmuma (Nr. 82 4. §) 3. un 4. punktu.
40. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu Veselības ministrijai"
22-TA-594
(K. Gerhards)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
 Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
41. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-536
(K. Gerhards)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
42. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-174
(A. Muižniece, I. Vanaga, K. Gerhards)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
43. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""
22-TA-855
(D.Pavļuts, J. Citskovskis, K. Gerhards)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

7. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

44. §
Informatīvais ziņojums par Euro grupas 2022. gada 14. marta un Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2022. gada 15. marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
22-TA-820 (IP)
(N. Sakss, K. Gerhards)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Finanšu ministram J. Reiram pārstāvēt Latvijas Republiku Euro grupas 2022. gada 14. marta sanāksmē un Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2022. gada 15. marta sanāksmē.
3.
Neuzturēt Latvijas Republikas nacionālajā pozīcijā Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko izveido oglekļa ievedkorekcijas mehānismu" pausto aicinājumu "no CBAM preču saraksta svītrot mēslošanas līdzekļus".
45. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2022. gada 21. marta sanāksmei
22-TA-838
(K. Gerhards)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamība informācija).
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Iespējamie risinājumi situācijas stabilizēšanai lauksaimniecības un pārtikas sektorā saistībā ar Krievijas iebrukumu Ukrainā".
3.
Zemkopības ministram K. Gerhardam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2022. gada 21. marta sanāksmē.
46. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2022. gada 22. marta sanāksmei
22-TA-839
(A. Pelšs, K. Gerhards)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2022. gada 22. marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem".
3.
Ārlietu ministram E. Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2022. gada 22. marta sanāksmē.
47. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2022. gada 21. marta sanāksmē izskatāmajiem un 4.marta sanāksmē izskatītajiem jautājumiem
22-TA-848
(A. Pelšs, K. Gerhards)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Eiropas Savienības Kopējās drošības un aizsardzības politikas misijas nākotni Sāhila reģionā".
3.
Ārlietu ministram E. Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2022. gada 21. marta sanāksmē.
48. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības izglītības ministru 2022. gada 16. marta videokonferencē "Koordinēta un solidāra Eiropas atbildes reakcija izglītības jomā uz karu Ukrainā" izskatāmajiem jautājumiem
22-TA-860
(A. Muižniece, K. Gerhards)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Izglītības un zinātnes ministrei A. Muižniecei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības izglītības ministru 2022. gada 16. marta neformālajā videosanāksmē.

8. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

49. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420150422
22-TA-727 (IP)
(D. Pavļuts, A. T. Plešs, M. Golubeva, K. Gerhards)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420150422.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Tieslietu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420150422.
4.
Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 139. punktu atzīmēt, ka veselības ministram D. Pavļutam un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram A. T. Plešam ir atsevišķs viedoklis izskatītajā jautājumā, kuram pievienojas arī iekšlietu ministre M. Golubeva, un viedoklis ir šāds:
     "Neatbalstu apgalvojumu Tieslietu ministrijas sagatavotajā atbildē, ka prasītāju iesniegumā nav saprotams, kādu pamatotu tiesisku interesi prasītājas grib aizsargāt. Ir pieņemti jau divi Satversmes tiesas spriedumi (2020. un 2021. gadā), kas atzīst, ka divas viena dzimuma personas var veidot ģimeni. Līdz ar to prasītāju tiesības veidot kopīgu ģimeni ir atzīstamas par tiesiski pamatotām Latvijas Republikā, pat ja šobrīd likumdevējs vēl nav radis tiesisku risinājumu iesniedzēju tiesisko interešu realizācijai.".
50. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420150022
22-TA-829 (IP)
(K. Gerhards)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namam lietā Nr. A420150022.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420150022 un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
51. §
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2022. gada 18. janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 3 4. §) 2. punktā dotā uzdevuma izpildes gaitu"
22-TA-729 (IP)
(A. T. Plešs, J. Garisons, M. Golubeva, N. Puntulis, D. Pavļuts, K. Gerhards)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
52. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" valsts budžeta programmas 12.00.00 "Finansējums veselības jomas pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""
22-TA-765
(K. Gerhards)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
53. §
Par Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta sniegšanas aktuālo situāciju
(M. Golubeva, D. Trofimovs, A. Muižniece, J. Bordāns, D. Pavļuts, A. T. Plešs, K. Gerhards)
Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
54. §
Informatīvais ziņojums par Moderna vakcīnām
22-TA-856 (IP)
Ierobežotas pieejamības informācija
Sēdi slēdz plkst. 13:35