Valsts sekretāru 18.05.2023. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 17

Valsts sekretāru 18.05.2023. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 17

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs ‒ J. Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ A. Lots

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Administrācijas vadītāja ‒ D. Gaile

Finanšu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Administrācijas vadītāja ‒ I. Braunfelde

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ D. Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ S. Šmīdlere

Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāre ‒ L. Kurevska

Kultūras ministrijas valsts sekretāre ‒ D. Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretārs ‒ I. Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāre ‒ I. Stepanova

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs ‒ M. Papsujevičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Balševics

Veselības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja ‒ A. Balode

Zemkopības ministrijas valsts sekretārs ‒ R. Kronbergs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja ‒ L. Milenberga

Sanāksmi sāk plkst. 09:10

1. Izskatāmie tiesību aktu projekti

1. §
Rīkojuma projekts "Par 2.1.2.1.i. investīcijas projekta "Cilvēkresursu vienotās pārvaldības sistēmas ieviešana" pases un koplietošanas pakalpojuma attīstības plāna apstiprināšanu"
22-TA-3303
(K. Ņesterovs, S. Šķiltere, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Valsts kancelejai:
2.1.
ņemot vērā Latvijas Pašvaldību savienības iebildumus, precizēt rīkojuma projektu, paredzot, ka pēc Cilvēkresursu vienotās pārvaldības sistēmas pilnīgas ieviešanas pašvaldības un to institūcijas varēs lietot Cilvēkresursu vienotās pārvaldībās sistēmu pēc savstarpējās vienošanās ar Valsts kanceleju par pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas laiku, apjomu un izmaksu modeli;
2.2.
precizēto rīkojuma projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
2. §
Likumprojekts "Aizsardzības industrijas likums"
22-TA-2217
(J. Garisons, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Ņemot vērā, ka sanāksmes laikā biedrības "Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācija" iebildums netiek uzturēts, saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 606 "Ministru kabineta kārtības rullis" 97. punktu Aizsardzības ministrijai iesniegt likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Mobilizācijas likumā" (22-TA-2222) un likumprojektu "Grozījums Nacionālās drošības likumā" (22-TA-2223).
3. §
Likumprojekts "Grozījumi Mobilizācijas likumā"
22-TA-2222
(J. Garisons, E. Egle, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Ņemot vērā šī protokola 2. §,  Aizsardzības ministrijai iesniegt likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar likumprojektu "Aizsardzības industrijas likums" (22-TA-2217) un likumprojektu "Grozījums Nacionālās drošības likumā" (22-TA-2223).
4. §
Likumprojekts "Grozījums Nacionālās drošības likumā"
22-TA-2223
(J. Garisons, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Ņemot vērā šī protokola 2. §,  Aizsardzības ministrijai iesniegt likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar likumprojektu "Aizsardzības industrijas likums" (22-TA-2217) un likumprojektu "Grozījumi Mobilizācijas likumā" (22-TA-2222).
5. §
Rīkojuma projekts "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" reformas 2.1.2.r "Valsts IKT resursu izmantošanas efektivitātes un sadarbspējas paaugstināšana" investīcijas 2.1.2.1.i. "Pārvaldes centralizētās platformas un sistēmas" projekta "Valsts pārvaldes vienota valsts finanšu resursu plānošana un pārvaldības grāmatvedības pakalpojumu nodrošinājums, vienotās resursu vadības ieviešana" pases un centralizētas funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plānu apstiprināšanu"
22-TA-3415
(A. Kalniņa, R. Kronbergs, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Ņemot vērā, ka sanāksmes laikā Zemkopības ministrijas iebildums netiek uzturēts, jo konceptuālais ziņojums "Par vienoto pakalpojumu centra izveidi valsts pārvaldē" (23-TA-99) tika atbalstīts Valsts sekretāru 2023. gada 11. maija sanāksmē (prot. Nr. 16 2. §), saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 606 "Ministru kabineta kārtības rullis" 97. punktu Finanšu ministrijai iesniegt rīkojuma projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
6. §
Informatīvais ziņojums "Par atbildības noteikšanu par "Eiropas Parlamenta un Padomes 2020.gada 16. decembra Direktīvai (ES) 2020/2184 par dzeramā ūdens kvalitāti""
23-TA-1191
(M. Papsujevičs, R. Kronbergs, A. Balode, J. Feldmane, E. Balševičs, D. Gaile,  A. Lots, I. Stepanova, B. Zakevica, I. Braunfelde, D. Trofimovs, L .Kurevska, J. Citskovskis)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un izteiktos atšķirīgos viedokļus par ministriju atbildības noteikšanu.
2.
Veselības ministrijai neatbalstot, ar pārējo klātesošo balstiesīgo valsts sekretāru sanāksmes dalībnieku (jautājuma izskatīšanā nepiedalījās Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs, neformālajā balsojumā nepiedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja un Labklājības ministrijas valsts sekretārs) vienbalsīgu lēmumu noteikt:
2.1.
Veselības ministriju kā koordinējošo ministriju Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 16. decembra Direktīvai (ES) 2020/2184 par dzeramā ūdens kvalitāti;
2.2.
Ekonomikas ministriju kā atbildīgo ministriju par Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 16. decembra Direktīvas (ES) 2020/2184 par dzeramā ūdens kvalitāti 2. panta 10) un 11) definīciju;
2.3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju kā atbildīgo ministriju par Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 16. decembra Direktīvas (ES) 2020/2184 par dzeramā ūdens kvalitāti 16. pantu;
2.4.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju kā atbildīgo ministriju par Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 16. decembra Direktīvas (ES) 2020/2184 par dzeramā ūdens kvalitāti 18. panta 1. punkta a) apakšpunktu;
2.5.
Veselības ministriju kā atbildīgo ministriju par Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 16. decembra Direktīvas (ES) 2020/2184 par dzeramā ūdens kvalitāti 18. panta 1. punkta b) apakšpunktu.
2.6.
Veselības ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Zemkopības ministriju kā atbildīgās ministrijas par pārējo Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 16. decembra Direktīvas (ES) 2020/2184 par dzeramā ūdens kvalitāti prasību pārņemšanu atbilstoši informatīvā ziņojuma pielikumā pievienotajai atbildību sadalījuma tabulai;
2.7.
kordinējošo ministriju (atbilstoši šī protokollēmuma 2.1. apakšpunktam  - Veselības ministriju) par atbildīgo iestādi pārkāpuma procedūras lietā INFR(2023)0079 par Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 16. decembra Direktīvas (ES) 2020/2184 par dzeramā ūdens kvalitāti prasību savlaicīgu nepārņemšanu. Atbildīgajām ministrijām sniegt atbalstu koordinējošai ministrijai nostājas projektu izstrādē.
3.
Veselības ministrijai līdz 2023. gada 24. maijam iesniegt Valsts kancelejā un Tieslietu ministrijā viedokli, vai Veselības ministrija atbilstoši Valsts sekretāru sanāksmes lēmumam (šī protokollēmuma 2.1. apakšpunkts) piekrīt būt par koordinējošo ministriju Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 16. decembra Direktīvai (ES) 2020/2184 par dzeramā ūdens kvalitāti, vai jautājums par koordinējošās ministrijas noteikšanu virzāms izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
4.
Atbilstoši Veselības ministrijas iesniegtajam viedoklim attiecīgi Valsts kancelejai pabeigt projekta 23-TA-1191 lietu, vai Tieslietu ministrijai iesniegt jautājumu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

2. Informatīvie jautājumi

7. §
Korporatīvās ilgtspējas uzraudzības iestāde
(M. Papsujevičš, A. Smiltēna, D. Palčevska, R. Kronbergs, D. Gaile, J. Citskovskis)
Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas sniegto informāciju un sanāksmes dalībnieku izteiktos viedokļus.
Sanāksmi slēdz plkst. 10:30