Ministru kabineta 05.09.2023. sēdes protokols Nr. 43

Ministru kabineta 05.09.2023. sēdes protokols Nr. 43

Sēdi vada

Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. K. Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministre ‒ I. Mūrniece

Ekonomikas ministre, satiksmes ministra pienākumu izpildītāja ‒ I. Indriksone

Finanšu ministrs ‒ A. Ašeradens

Iekšlietu ministrs, zemkopības ministra pienākumu izpildītājs ‒ M. Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Čakša

Klimata un enerģētikas ministrs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pienākumu izpildītājs ‒ R. Čudars

Kultūras ministrs ‒ N. Puntulis

Labklājības ministre ‒ E. Siliņa

Tieslietu ministre ‒ I. Lībiņa-Egnere

Veselības ministre ‒ L. Meņģelsone

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 12:00

1. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

1. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 4. augusta noteikumos Nr. 866 "Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komitejas nolikums""
23-TA-1713
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka noteikumus paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
2. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 7. jūnija rīkojumā Nr. 281 "Par Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komiteju""
23-TA-1714
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
3. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 5. septembra noteikumos Nr. 537 "Noteikumi par portfeļgarantijām sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju–juridisko personu–kreditēšanas veicināšanai""
23-TA-337
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
4. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 25. marta noteikumos Nr. 156 "Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība""
22-TA-3551
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
5. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 383 "Noteikumi par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai""
23-TA-1073
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
6. §
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes Stigas ielā 6, Jūrmalā, privatizāciju"
22-TA-3747
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
7. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piekritīgo transportlīdzekļu nodošanu bez atlīdzības Ukrainai"
23-TA-2033
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu (turpmāk - rīkojums) parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka rīkojumā iekļautos valstij piekritīgos transportlīdzekļus nogādās Ukrainā un nodrošinās to nodošanu Ukrainas valdības institūcijām biedrība "Agendum" (reģistrācijas numurs 50008281431), kas veiks visas nepieciešamās darbības un segs visus saistītos izdevumus.
8. §
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Ukrainas Valsts robežsardzes dienestam"
23-TA-1801
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai
9. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumos Nr. 981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība""
23-TA-675
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
10. §
Rīkojuma projekts "Par valsts pētījumu programmu "Izglītība""
23-TA-2032
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai. 
11. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 26. oktobra rīkojumā Nr. 758 "Par valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" 2023. gada budžeta apstiprināšanu""
23-TA-1842
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
12. §
Rīkojuma projekts "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2024. gada budžeta apstiprināšanu"
23-TA-1696
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
13. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Mazputniņi" Iecavas pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūves "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
23-TA-1832
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Mazputniņi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4064 010 2722) sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 010 2722) daļu 2,5336 ha platībā (platība var tikt precizēta zemes kadastrālās uzmērīšanas procesā) Iecavas pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 7854,16 euro jeb 0,31 euro par vienu zemes kvadrātmetru, kas būs piemērojama, veicot atlīdzības apmēra pārrēķinu, ja zemes vienības platība tiks precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas.
14. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Bodnieki" Iecavas pagastā, Bauskas novadā, pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūves "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
23-TA-1642
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Bodnieki" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4064 010 2513)  – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 010 2513) 1 ha platībā – Iecavas pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 9 635,41 euro.
15. §
Likumprojekts "Par Covid-19 infekcijas izplatības  pārvaldības likuma atzīšanu par spēku zaudējušu"
23-TA-1390
(J. Citskovskis, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā" (23-TA-1354) un likumprojektu "Grozījumi Pacientu tiesību likumā" (23-TA-1376).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā" (23-TA-1354) un likumprojektu "Grozījumi Pacientu tiesību likumā" (23-TA-1376) (likumprojektu pakete).
5.
Likumprojekta pārejas noteikumu 7. punktā paredzēto utilizācijas izdevumu segšanai 2023. gadā Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par utilizācijas izdevumu segšanu no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 12.00.00 "Finansējums veselības jomas pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai".
6.
Atzīt Ministru kabineta 2020. gada 16. aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 25 3.§)  "Atbildes projekts Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai (par valsts finanšu izlietojuma pārskatāmību ārkārtējās situācijas laikā)" 3. un 4. punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
16. §
Likumprojekts "Grozījumi Prokuratūras likumā"
23-TA-1173
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"" (23-TA-951).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"" (23-TA-951) (likumprojektu pakete).
17. §
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tiesu varu""
23-TA-951
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Prokuratūras likumā" (23-TA-1173).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Prokuratūras likumā" (23-TA-1173) (likumprojektu pakete).
18. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumos Nr. 995 "Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšanas un administratora atlīdzības izmaksas kārtība""
23-TA-1426
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
19. §
Likumprojekts "Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā"
23-TA-1354
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Par Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma atzīšanu par spēku zaudējušu" (23-TA-1390) un likumprojektu "Grozījumi Pacientu tiesību likumā" (23-TA-1376).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta virzību Saeimā ir veselības ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Par Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma atzīšanu par spēku zaudējušu" (23-TA-1390) un likumprojektu "Grozījumi Pacientu tiesību likumā" (23-TA-1376) (likumprojektu pakete).
20. §
Likumprojekts "Grozījumi Pacientu tiesību likumā"
23-TA-1376
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Par Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma atzīšanu par spēku zaudējušu" (23-TA-1390) un likumprojektu "Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā" (23-TA-1354).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir veselības ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Par Covid-19 infekcijas izplatības  pārvaldības likuma atzīšanu par spēku zaudējušu" (23-TA-1390) un likumprojektu "Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā" (23-TA-1354) (likumprojektu pakete).
21. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība""
23-TA-1792
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
22. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
23-TA-1920
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
23. §
Likumprojekts "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā"
22-TA-800
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
4.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2023. gada 1. decembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā normatīvo aktu projektus, kuros tiks paredzēti risinājumi, lai:
4.1.
noteiktu kārtību, kādā valsts identificē personas, kuras objektīvu iemeslu dēļ nav aktīvas elektroniskajā vidē;
4.2.
nodrošinātu iespēju saņemt valsts un pašvaldību elektroniskos pakalpojumus, ziņas un informāciju par savām tiesībām un pienākumiem, kā arī īstenot savas tiesības un pienākumus personām, kuras objektīvu iemeslu dēļ nav aktīvas elektroniskajā vidē;
4.3.
noteiktu pienākumu fiziskām personām, kuras ir aktīvas elektroniskajā vidē, obligāti lietot oficiālo elektronisko adresi, tādējādi veicinot publisko resursu efektīvu izlietošanu un operatīvāku saziņu, tuvākajā laikā nosakot pienākumu valsts pārvaldē strādājošajiem obligāti lietot oficiālo elektronisko adresi.
24. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 28. augusta noteikumos Nr. 578 "Noteikumi par ģeoloģiskās informācijas sistēmu""
23-TA-1055
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
25. §
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izmanto valsts budžeta likumā paredzēto apropriāciju valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei"
23-TA-1570
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
26. §
Noteikumu projekts "Dabas parka "Bernāti" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
22-TA-225
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
27. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
23-TA-1790
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
28. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 29. oktobra noteikumos Nr. 1194 "Kārtība, kādā nosaka maksu par medību tiesību izmantošanu valstij piekrītošās vai piederošās medību platībās""
23-TA-1947
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
29. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 11. februāra noteikumos Nr. 91 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana" īstenošanas noteikumi""
23-TA-1106
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.
3.
Iekšlietu ministrijai kā Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana" apsaimniekotājam divu nedēļu laikā pēc noteikumu stāšanās spēkā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijai kā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta vadošajai iestādei noteikumiem atbilstošus priekšlikumus grozījumiem 2019. gada 4. decembra Līgumā par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas īstenošanu (turpmāk–programmas līgums), kas noslēgts starp Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta komiteju un Latvijas Republikas Finanšu ministriju.
4.
Finanšu ministrijai kā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta vadošajai iestādei šī protokollēmuma 3. punktā minēto priekšlikumu pozitīva saskaņojuma gadījumā nodrošināt programmas līguma grozījumu un ar to saistīto grozījumu Latvijas Republikas un Īslandes, Lihtenšteinas Firstistes un Norvēģijas Karalistes saprašanās memoranda par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ieviešanu 2014.–2021. gadā (pieņemts un apstiprināts ar Ministru kabineta 2017. gada 5. decembra noteikumiem Nr. 712 "Par Latvijas Republikas un Īslandes, Lihtenšteinas Firstistes un Norvēģijas Karalistes saprašanās memorandu par Eiropas Ekonomikas zonas instrumenta ieviešanu 2014.–2021. gadā") un Latvijas Republikas un Norvēģijas Karalistes saprašanās memoranda par Norvēģijas finanšu instrumenta ieviešanu 2014.–2021. gadā (pieņemts un apstiprināts ar Ministru kabineta 2017. gada 5. decembra noteikumiem Nr. 713 "Par Latvijas Republikas un Norvēģijas Karalistes saprašanās memorandu par Norvēģijas finanšu instrumenta ieviešanu 2014.–2021. gadā") B pielikumos iesniegšanu Finanšu instrumenta birojam.
30. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā""
23-TA-1219
(A. K. Kariņš)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

31. §
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"
23-TA-2145
(N. Puntulis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta kultūras ministrs (otrais paraksts).
32. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas, nediskriminēšanu un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbinātību, jo īpaši attiecībā uz nelabvēlīgā situācijā esošām grupām" 4.3.4.4. pasākuma "Sociālā dialoga attīstība, stiprinot sociālo partneru veiktspēju līdzdarboties likumdošanas, nacionālo reformu un koplīgumu slēgšanas pārrunu procesā" īstenošanas noteikumi"
23-TA-769
(J. Citskovskis, H. Beitelis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka noteikumus paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
33. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam finanšu instrumentu kopīgie īstenošanas noteikumi"
22-TA-2912
(I. Indriksone, R. Lapiņš, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
34. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas, nediskriminēšanu un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbināmību, jo īpaši attiecībā uz nelabvēlīgā situācijā esošām grupām" 4.3.4.3. pasākuma "Pasākumi ģimenes un darba dzīves saskaņošanai" pirmās kārtas īstenošanas noteikumi"
23-TA-588
(E. Siliņa, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Līdz Eiropas Sociālā fonda Plus līdzfinansētā Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas, nediskriminēšanu un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbināmību, jo īpaši attiecībā uz nelabvēlīgā situācijā esošām grupām" 4.3.4.3. pasākuma "Pasākumi ģimenes un darba dzīves saskaņošanai" (turpmāk – 4.3.4.3. pasākums) projekta iesnieguma apstiprināšanai sadarbības iestādē atļaut Labklājības ministrijai, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumu Nr. 421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas" 24.2. apakšpunktu, veikt līdzekļu pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"" uz Labklājības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammu 63.08.00 "Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) projektu un pasākumu īstenošana (2021-2027)":
3.1.
53 098 euro apmērā, lai nodrošinātu 4.3.4.3. pasākuma īstenošanas uzsākšanu un priekšfinansēšanu 2023. gadā;
3.2.
159 295 euro apmērā, lai nodrošinātu 4.3.4.3. pasākuma īstenošanas priekšfinansēšanu 2024. gada pirmajā ceturksnī.
4.
Gadījumā, ja izmaksas, kas 4.3.4.3. pasākumā veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, varētu netikt vai netiek attiecinātas finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda Plus, Labklājības ministrijai nekavējoties sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgu informatīvo ziņojumu, kurā iekļaut detalizētu aprakstu par radušos situāciju, neatbilstības rašanās cēloņiem, finansiālo ietekmi un iespējamo risinājumu, lai turpinātu projekta īstenošanu.
35. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.2.1.i. investīcijas "Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem" otrās kārtas "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai" īstenošanas noteikumi"
22-TA-3709
(E. Siliņa, I. Indriksone, I. Ķirse, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Atļaut Labklājības ministrijai palielināt Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1.2. reformas "Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam" 3.1.2.1.i. investīcijas "Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem" otrās kārtas "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai" (turpmāk – pasākums) īstenošanai nepieciešamo papildu finansējumu 1 339 441 euro apmērā, ja saņemts pozitīvs Eiropas Komisijas viedoklis par iesniegtajiem Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna grozījumiem attiecībā uz konkrētajām investīcijām pirms galīgā Eiropas Komisijas lēmuma pieņemšanas, izdevumus priekšfinansējot no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
4.
Atbalstīt pasākuma īstenošanai nepieciešamo pievienotās vērtības nodokļa līdz 995 283 euro apmērā segšanu no valsts budžeta līdzekļiem.
5.
Šī protokollēmuma 3. punktā un 4. punktā minēto finansējumu pasākuma īstenošanai Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai pieprasīt pārdalīt no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
6.
Atbalstīt pasākuma atskaites punktu un mērķrādītāja sasniegšanu šādos termiņos:
6.1.
konkrētas mērķgrupas izvēle mājokļa fiziskās pieejamības uzlabošanai – līdz 2024. gada 31. martam;
6.2.
iepirkumu līgumu noslēgšana personu ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības pasākumu nodrošināšanai – līdz 2025. gada 31. martam;
6.3.
nodrošināta pieejamība mājokļa videi 259 personām ar invaliditāti – līdz 2026. gada 30. jūnijam.
7.
Labklājības ministrijai informēt Ministru kabinetu par priekšlikumiem rīcībai gadījumā, ja netiek saņemts pozitīvs Eiropas Komisijas lēmums par Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna grozījumu priekšlikumiem, kas paredz atskaites punktu sasniegšanu šī protokollēmuma 6. punktā noteiktajos termiņos.
36. §
Likumprojekts "Energoapgādes izmaksu atbalsta likums"
23-TA-1640
(R. Čudars, I. Indriksone, N. Ogorodcevs, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir klimata un enerģētikas ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
5.
Klimata un enerģētikas ministrijai izstrādāt un klimata un enerģētikas ministram līdz 2023. gada 26. septembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu projektu, kas nosaka likumprojekta 3. panta sestajā daļā, 4. panta astotajā daļā un 6. panta piektajā daļā ietvertās  kārtības īstenošanu.
6.
Klimata un enerģētikas ministrijai pēc likumprojekta pieņemšanas sagatavot rīkojuma projektu par apropriācijas pārdali, lai nodrošinātu vienotā risinājuma automatizētai oficiālo ienākumu apmēra aprēķināšanai uz vienu mājsaimniecības locekli izstrādei un uzturēšanai, tajā skaitā četru amata vietu nodrošināšanai Būvniecības valsts kontroles birojā, kā arī Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras datu nodošanas energoresursu izmaksu kompensēšanas informācijas sistēmai rīka izstrādei 2023. gadā nepieciešamo finansējumu ne vairāk kā 1 338 247 euro apmērā, nodrošinot to no resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 15.00.00 "Finansējums Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā noteikto terminēto atbalsta pasākumu īstenošanai" paredzētā finansējuma.
7.
Pieņemt zināšanai, ka Būvniecības valsts kontroles birojam nepieciešamas četras amata vietas, lai nodrošinātu informācijas tehnoloģiju sistēmas mērķēta atbalsta sniegšanai administrēšanu ar 2023. gada septembri.
8.
Finanšu ministrijai likumprojektā "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" iekļaut regulējumu, lai nepieciešamības gadījumā nodrošinātu finansējumu likumprojektā paredzētajiem atbalsta pasākumiem 2024. gadā.
37. §
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai intervencē "Ražotāju grupu un organizāciju izveides atbalsts""
22-TA-3322
(M. Kučinskis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
38. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumos Nr. 740 "Noteikumi par stipendijām""
23-TA-1820
(A. Čakša, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

3. Attīstības plānošanas dokumentu projekti

39. §
Programmas projekts "Rīgas Latviešu biedrības nama atjaunošanas, izpētes, konservācijas un restaurācijas programma 2023.-2030. gadam"
23-TA-1845
(N. Puntulis, A. Ašeradens, I. Indriksone, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

4. Informatīvie ziņojumi

40. §
Informatīvais ziņojums "Valsts aizsardzības koncepcija 2023"
23-TA-1851
(I. Mūrniece, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto Valsts aizsardzības koncepcijas projektu (turpmāk - koncepcijas projekts).
2.
Valsts kancelejai saskaņā ar Nacionālās drošības likuma 29. pantu koncepcijas projektu nosūtīt Saeimai.
3.
Noteikt, ka aizsardzības ministrs ir atbildīgs par koncepcijas projekta virzību Saeimā.
41. §
Informatīvais ziņojums "Par Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādņu 2014.-2020. gadam īstenošanu"
23-TA-591
(A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
42. §
Informatīvais ziņojums "Par Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas sistēmas tematiskās komitejas darba gaitu"
23-TA-1971
(M. Kučinskis, E. Siliņa, I. Mūrniece, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
43. §
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2021. gada 14. septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 61 34. §) "Rīkojuma projekts "Par valsts augstskolu tipiem"" 2.2. apakšpunktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu"
23-TA-1716
(A. K. Kariņš)
Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2021. gada 14. septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 61 34. §) "Rīkojuma projekts "Par valsts augstskolu tipiem"" 2.2. apakšpunktā doto uzdevumu.
44. §
Informatīvais ziņojums "Aktuālā situācija par 2023. gada 7. augusta vētras radītājiem zaudējumiem pašvaldībās"
23-TA-2184
(R. Čudars, R. Bremšmits, I. Indriksone, L. Jansone, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

5. Ministru kabineta lieta

45. §
Atbildes projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420275422
23-TA-2090
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namam.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namam.

6. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

46. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 6/2002 par Kopienas dizainparaugiem un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 2246/2002"
23-TA-2152
(I. Lībiņa-Egnere, A. K. Kariņš)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 6/2002 par Kopienas dizainparaugiem un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr.2246/2002".
47. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par Eiropas Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par tiesvedības nodošanu krimināllietās"
23-TA-2153
(I. Lībiņa-Egnere, A. K. Kariņš)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par Eiropas Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par tiesvedības nodošanu krimināllietās".
48. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai kas nosaka saskaņotas normas mākslīgā intelekta jomā (mākslīgā intelekta akts) un groza dažus Savienības leģislatīvos aktus"
23-TA-2172
(R. Čudars, S. Kalnciema, A. K. Kariņš)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, kas nosaka saskaņotas normas mākslīgā intelekta jomā (mākslīgā intelekta akts) un groza dažus Savienības leģislatīvos aktus".
49. §
Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-376/23 BALTIC CONTAINER TERMINAL
23-TA-2175 (IP)
(I. Lībiņa-Egnere, A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-376/23 BALTIC CONTAINER TERMINAL.
2.
Finanšu ministrijai sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-376/23 BALTIC CONTAINER TERMINAL.
3.
Pilnvarot Latvijas Republikas pārstāvi Eiropas Savienības Tiesā, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieci ārvalstu sadarbības un stratēģijas jautājumos K. Pommeri, Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta direktori J. Davidoviču un Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta juriskonsultu E. Bārdiņu pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-376/23 BALTIC CONTAINER TERMINAL.
50. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par eksplicītu vidiskuma norāžu pamatošanu un izdarīšanu (Zaļuma norāžu direktīva)"
23-TA-2213
(I. Indriksone, A. K. Kariņš)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par eksplicītu vidiskuma norāžu pamatošanu un izdarīšanu (Zaļuma norāžu direktīva)".
51. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Savienības darba tirgus statistiku par uzņēmumiem un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 530/1999 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 450/2003 un (EK) Nr. 453/2008"
23-TA-2214
(I. Indriksone, L. Luste, A. K. Kariņš)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Savienības darba tirgus statistiku par uzņēmumiem un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 530/1999 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 450/2003 un (EK) Nr. 453/2008".

7. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

52. §
Informatīvais ziņojums "Par pārtikas piegādes Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem līguma izbeigšanas nosacījumiem"
23-TA-2001 (IP)
(I. Mūrniece, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
53. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Staldāti" Rembates pagastā, Ogres novadā daļas pirkšanu Nacionālo bruņoto spēku Aviācijas bāzes paplašināšanai"
23-TA-1464
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Aizsardzības ministrijai pirkt  nekustamā īpašuma '"Staldāti'" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7484 005 0051) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7484 005 0139) 0,9288 ha platībā – atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 4 732 euro, tai skaitā tirgus vērtība 2 600 euro un kompensējamie zaudējumi 2 132 euro.
54. §
Rīkojuma projekts "Par valsts aizdevuma izsniegšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei"
23-TA-1821 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
55. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420199923
23-TA-2059 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr.  A420199923.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Tieslietu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420199923.
56. §
Informatīvais ziņojums "Par ārkārtas situācijas novēršanu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamībā"
23-TA-2203
(L. Meņģelsone, A. Ašeradens, I. Indriksone, S. Mertena,  B. Bāne, A. K. Kariņš)
1.
Iesniegtā informatīvā ziņojuma izskatīšanu atlikt.
2.
Pamatojoties uz Likuma par budžetu un finanšu vadību 12. panta trešo prim daļu un Valsts operatīvās medicīniskās komisijas (VOMK) 2023. gada 4. septembra lēmumu par ārkārtas situācijas novēršanu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamībā, atbalstīt 41 308 500 euro novirzīšanu veselības nozares pakalpojumu pieejamības un nepārtrauktības nodrošināšanai.
3.
Atbalstīt, ka finansējums 41 308 500 euro apmērā atbilstoši Ministru kabineta 2023. gada 20. jūnija sēdē izskatītajā informatīvajā ziņojumā "Par finansējuma pārdali 2023. gadā veselības nozarei" (prot. Nr. 33 38. §) ietvertajam risinājumam tiek piešķirts:
3.1.
21 308 500 euro - atbilstoši Likuma par budžetu un finanšu vadību 12. panta trīs prim daļai Finanšu ministrijai palielinot valsts budžeta likumā noteikto apropriāciju līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem ārkārtas situācijas novēršanai; 
3.2.
20 000 000 euro - veicot pārdali no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem". 
4.
Finanšu ministrijai informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par šī protokollēmuma 3.1.apakšpunktā minēto apropriācijas palielinājumu un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav izteikusi iebildumus, veikt apropriācijas palielināšanu.  
5.
Veselības ministrijai sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2023. gada 12. septembra sēdē precizētu informatīvo ziņojumu "Par ārkārtas situācijas novēršanu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamībā" un rīkojuma projektu par līdzekļu piešķiršanu no programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 8 000 000 euro apmērā laboratorisko pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai. 
Sēdi slēdz plkst. 14:35