Valsts sekretāru 28.04.2022. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 15

Valsts sekretāru 28.04.2022. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 15

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ A. Viļumsons

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Valantis

Finanšu ministrijas valsts sekretāre ‒ B. Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietā, valsts sekretāra vietnieks ‒ J. Bekmanis

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietā, valsts sekretāra vietnieks ‒ E. Severs

Kultūras ministrijas valsts sekretāre ‒ D. Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretārs ‒ I. Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāre ‒ I. Stepanova

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs ‒ M. Papsujevičs

Veselības ministrijas valsts sekretāre ‒ I. Dreika

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Balševics

Zemkopības ministrijas valsts sekretārs ‒ R. Kronbergs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja ‒ L. Milenberga

Sanāksmi sāk plkst. 09:10

1. Slēgtā daļa

1. §
Konceptuālais ziņojums "Par centralizētas valsts īpašumā esošo nacionālo sporta bāzu pārvaldības struktūras izveidi"
22-TA-453
(E. Severs, P. Vilks, Dz. Gasūne, E. Valantis, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu, konceptuālo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Izglītības un zinātnes ministrijai:
2.1.
papildināt konceptuālo ziņojumu ar galvenajiem rādītājiem centralizētas nacionālo sporta bāzu pārvaldības modeļa ietvaros izveidotās kapitālsabiedrības turpmākajai darbībai un precizēto konceptuālo ziņojumu saskaņot ar Pārresoru koordinācijas centru;
2.2.
rīkojuma projektu, precizēto konceptuālo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

2. Informatīvie jautājumi

2. §
Par Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam gatavojamo normatīvo aktu projektu izstrādes, saskaņošanas un virzības jautājumiem
(M. Papsujevičs, A. Smiltēna, J. Bekmanis, I. Dreika, I. Gailīte, J. Citskovskis)
1.
Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas sniegto informāciju un sanāksmes dalībnieku izteiktos viedokļus.
2.
Vienoties, ka Iekšlietu ministrija ir koordinējošā ministrija normatīvo aktu projektu izstrādei par grozījumiem Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā.
3.
Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā tiek gatavoti un virzīti izskatīšanai Ministru kabineta sēdē ne biežāk kā divas reizes mēnesī, un vienā normatīvā akta projektā tiek apkopoti visi attiecīgajā laikposmā iesniegtie ministriju priekšlikumi.
4.
Ministru kabineta noteikumu projekti par atbalsta sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem tiek izstrādāti uz Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma un nozares speciālā likuma deleģējuma pamata kā speciālais normatīvais regulējums (negrozot vispārējo spēkā esošo regulējumu un nepapildinot tā normas ar speciāliem Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta sniegšanas jautājumiem).
5.
Vienoties, ka atbilstoši Ministru kabineta kārtības rullim steidzamie projekti izskatīšanai Ministru kabineta sēdē tiek iesniegti TAP portālā līdz ceturtdienas plkst. 12.00, ievērojot projektu saskaņošanas kārtību un ņemot vērā  Valsts sekretāru 2021. gada 16. septembra sanāksmē (prot. Nr. 33 3. § 2. un 3. punkts) panākto vienošanos par TAP portālā projektu saskaņošanai steidzamības kārtībā noteikto atzinumu sniegšanas termiņu un ievērojot Ministru kabineta kārtības rullī noteiktos kritērijus projektu steidzamības pieteikšanai.
Sanāksmi slēdz plkst. 10:00