Ministru kabineta 09.05.2023. sēdes protokols Nr. 25

Ministru kabineta 09.05.2023. sēdes protokols Nr. 25

Sēdi vada

Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. K. Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās

Ārlietu ministrs, finanšu ministra pienākumu izpildītājs ‒ E. Rinkēvičs

Ekonomikas ministre ‒ I. Indriksone

Iekšlietu ministrs ‒ M. Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Čakša

Klimata un enerģētikas ministrs ‒ R. Čudars

Kultūras ministrs, aizsardzības ministra pienākumu izpildītājs ‒ N. Puntulis

Satiksmes ministrs ‒ J. Vitenbergs

Tieslietu ministre, labklājības ministra pienākumu izpildītāja ‒ I. Lībiņa-Egnere

Veselības ministre ‒ L. Meņģelsone

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ‒ M. Sprindžuks

Zemkopības ministrs ‒ D. Šmits

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 12:00

1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)

1. §
Informatīvais ziņojums "Par finansējumu valsts interešu pārstāvībai starptautiskajos ieguldījumu strīdos 2023. gadā"
23-TA-1006 (IP)
Ierobežotas pieejamības informācija
2. §
Informatīvais ziņojums "Par notikumu attīstību un valsts pozīciju ieguldījumu strīdā"
23-TA-1077 (IP)
Ierobežotas pieejamības informācija
3. §
Informatīvais ziņojums "Par loģistikas pakalpojumu par pārtikas piegādi Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām"
23-TA-11k
(J. Garisons, M. Sprindžuks, L. Meņģelsone, A. Čakša, E. Rinkēvičs, J. Stukāns, I. Gailīte, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (konfidenciāli). 
2.
Aizsardzības ministrijai iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informāciju par pārtikas piegādes Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem līguma izbeigšanas nosacījumiem.
4. §
Rīkojuma projekts "Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainai"
23-TA-10k
(J. Garisons, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (konfidenciāli).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

5. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 363 "Kuģu kontroles, pārbaudes un aizturēšanas kārtība Latvijas ūdeņos""
21-TA-1205
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
6. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 12. jūlija rīkojumā Nr. 346 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 54.0. versija)""
23-TA-968
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
7. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 4. februāra rīkojumā Nr. 62 "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmu "Izaugsme un nodarbinātība"""
23-TA-764
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Atbilstoši Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk – ES fondi) 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" (turpmāk – darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība") grozījumos paredzētajam risinājumam un, ņemot vērā, ka minētās izmaiņas neskar specifisko atbalsta mērķu (turpmāk – SAM) īstenošanas nosacījumus, bet tehniski precizē faktisko finansējuma sadalījumu pa finansējuma avotiem, pieņemt zināšanai un atbalstīt šādu tehnisku finansējuma avotu sadalījuma precizējumu starp SAM, tai skaitā pieņemt zināšanai, ka minētā risinājuma ietvaros nav nepieciešams veikt  grozījumus Ministru kabineta noteikumos par šo specifisko atbalsta mērķu īstenošanu:
3.1.
5.1.1. SAM "Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās" (turpmāk – 5.1.1. SAM) un 5.1.2. SAM "Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās" (turpmāk – 5.1.2. SAM) finansējuma avots tiek mainīts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) uz Kohēzijas fondu (turpmāk – KF), attiecīgi īstenošanā esošo ERAF projektus pārceļot īstenošanai kā KF virssaistību projektus, tādējādi kopā atbrīvojot 61 180 784 euro ERAF finansējumu;
3.2.
atbrīvotais ERAF finansējums 61 180 784 euro tiek pārdalīts: 21 324 753 euro uz 9.3.2. SAM "Veselības aprūpes infrastruktūra"; 26 586 943 euro uz 5.5.1. SAM "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus"; 13 269 088 euro uz 5.6.3. SAM "Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija", attiecīgā apjomā samazinot šiem specifiskajiem atbalsta mērķiem piešķirto virssaistību apjomu un tādējādi atbrīvojot virssaistības 61 180 784 euro šī protokollēmuma 3.1. apakšpunktā paredzētajai īstenošanā esošu projektu finansēšanai no KF virssaistību finansējuma.
4.
Pieņemt zināšanai, ka šī protokollēmuma 3.1. un 3.2. apakšpunktā minētās izmaiņas stājas spēkā pēc Eiropas Komisijas lēmuma par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" grozījumu apstiprināšanas.
5.
Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai pēc šī protokollēmuma 3.1. apakšpunktā minēto izmaiņu spēkā stāšanās 5.1.1. SAM un 5.1.2. SAM ietvaros veikt vienpusējos grozījumus līgumos vai vienošanās  par projekta īstenošanu ar finansējuma saņēmējiem, ERAF finansējumu aizstājot ar KF virssaistību finansējumu.
8. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piekritīgo transportlīdzekļu nodošanu bez atlīdzības Ukrainai"
23-TA-998
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu (turpmāk - rīkojums) parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka rīkojumā minētos valstij piekritīgos transportlīdzekļus nogādās Ukrainā un nodrošinās to nodošanu Ukrainas valdības institūcijām biedrība "Agendum" (reģistrācijas numurs 50008281431), kas veiks visas nepieciešamās darbības un segs visus saistītos izdevumus.
9. §
Rīkojuma projekts "Par Sabiedriskā labuma komisiju"
23-TA-865
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
10. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumos Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi""
23-TA-171
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
11. §
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanās par sadarbību maģistrantūras līmeņa vadības speciālistu sagatavošanā denonsēšanu"
23-TA-296
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Ārlietu ministrijai iesniegt Baltkrievijas pusei paziņojumu par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanās par sadarbību maģistrantūras līmeņa vadības speciālistu sagatavošanā denonsēšanu.
12. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 26. maija noteikumos Nr. 259 "Atbalsta piešķiršanas kārtība dalībai starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomā""
23-TA-187
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai
13. §
Noteikumu projekts "Ārvalstu civilās aviācijas gaisa kuģa lidojumu apkalpes locekļu apliecību atzīšanas kārtība"
22-TA-2718
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
14. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Mežnoras" Iecavas pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
23-TA-709
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Mežnoras" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4064 005 0031) sastāvā esošo zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 014 0209) 2,60 ha platībā Iecavas pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 40 433,44 euro.
15. §
Likumprojekts "Grozījumi Ārstniecības likumā"
22-TA-231
(A. K. Kariņš)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
16. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""
23-TA-328
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Valsts kancelejai nosūtīt noteikumus Saeimas Prezidijam.
17. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Dārza ielā 14-5, Skrundā, Kuldīgas novadā nodošanu Kuldīgas novada pašvaldības īpašumā"
22-TA-3401
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai
18. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Grīvas ielā 17–45, Rīgā, nodošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā"
23-TA-544
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
19. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos"
22-TA-3830
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Zemkopības ministrijai, sagatavojot kārtējos grozījumus Zvejniecības likumā, precizēt Zvejniecības likuma 26. panta pirmajā daļā esošo regulējumu un noteikt izvērstu deleģējumu Ministru kabinetam par vienotu noteikumu izdošanu par zivju resursiem nodarīto zaudējumu kompensācijas apmēru, kas piemērojams makšķerēšanas, vēžošanas, zemūdens medību vai rūpnieciskās zvejas pārkāpumu gadījumos personām, kas nodarījušas vai varējušas nodarīt zaudējumus zivju resursiem.
20. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 17. aprīļa noteikumos Nr. 275 "Prasības tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apritei, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam""
23-TA-204
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
21. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2019. gada 26. marta noteikumos Nr. 134 "Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība""
23-TA-365
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
22. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr. 599 "Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā""
23-TA-546
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
23. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 834 "Prasības ūdens, augsnes un gaisa aizsardzībai no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma""
23-TA-269
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto  noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
24. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 3. februāra noteikumos Nr. 59 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā""
23-TA-132
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
25. §
Noteikumu projekts "Pārtikas uzņēmumā izmantojamā dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība"
22-TA-186
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
26. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 15. decembra noteikumos Nr. 736 "Noteikumi par dabīgo minerālūdeni un avota ūdeni""
23-TA-46
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
27. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība""
23-TA-953
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

28. §
Noteikumu projekts "Valsts informatīvās telpas drošības koordinācijas grupas nolikums"
23-TA-347
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka noteikumus paraksta ārlietu ministrs (otrais paraksts).
29. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 1. decembra noteikumos Nr. 678 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" un 13.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē" 13.1.1.3. pasākuma "Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē – Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" īstenošanas noteikumi""
22-TA-2986
(I. Indriksone, A. K. Kariņš)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
30. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 25. septembra noteikumos Nr. 612 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""
23-TA-213
(I. Indriksone, A. K. Kariņš )
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
31. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 365 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.3. pasākuma "Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti" un 13.1.6. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē – nodarbināto apmācības (ERAF)" īstenošanas noteikumi""
22-TA-3779
(I. Indriksone, A. K. Kariņš)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
32. §
Rīkojuma projekts "Par investīcijas 2.1.2.1.i. projekta "Digitālo pakalpojumu platforma biznesa attīstības veicināšanai" pases apstiprināšanu"
22-TA-3648
(I. Indriksone, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Investīcijas projekta īstenošanai nepieciešamo valsts budžeta priekšfinansējumu 1 680 000 euro apmērā un finansējumu pievienotās vērtības nodokļa segšanai ne vairāk kā 282 240 euro apmērā pārdalīt Ekonomikas ministrijai no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai".  
33. §
Noteikumu projekts "Kritēriji un kārtība, kādā tiek izvērtēti pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu investīciju projekti valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai"
23-TA-536
(A. Čakša, G. Kaminskis, L. Ūbele, I. Indriksone, M. Sprindžuks, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
34. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālo mācību sistēmu un māceklības ieviešanu" 4.2.2.7. pasākuma "Indukcijas gada ieviešana pedagogu sagatavošanas studiju programmās" īstenošanas noteikumi"
22-TA-2828
(A. K. Kariņš)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
35. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1. komponentes "Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja" 1.1. reformu un investīciju virziena "Emisiju samazināšana transporta sektorā" 1.1.1.r. reformas "Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana" 1.1.1.2.i. investīcijas "Videi draudzīgi uzlabojumi Rīgas valstspilsētas sabiedriskā transporta sistēmā" 1.1.1.2.i.1. pasākuma īstenošanas noteikumi"
21-TA-1144
(J. Vitenbergs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Atbalstīt Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.1.1.2.i.1. investīcijas "Videi draudzīgi uzlabojumi Rīgas valstspilsētas sabiedriskā transporta sistēmā" 1.1.1.2.i.1 pasākuma (turpmāk – investīcija) īstenošanu.
4.
Atbalstīt investīcijas īstenošanai nepieciešamo finansējumu avansa un starpposma izmaksu līdz 21 843 000 euro apmērā segšanai no valsts budžeta līdzekļiem.
5.
Šī protokollēmuma 4. punktā minēto valsts budžeta finansējumu avansa un starpposma maksājumiem investīcijas projekta īstenošanai pēc nepieciešamības pārdalīt no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
36. §
Noteikumu projekts "Kritēriji un kārtība, kādā izvērtē pašvaldību investīciju projektus jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecībai, esošo pirmsskolas izglītības iestāžu paplašināšanai vai pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstībai"
23-TA-444
(M. Sprindžuks, I. Indriksone, I. Gailīte, R. Bremšmits, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai papildināt noteikumu projekta anotāciju ar norādi par jaunu pirmsskolas iestāžu ēku būvniecības pieļaujamību avārijas stāvoklī esošo ēku vietā un iesniegt precizēto anotāciju Valsts kancelejā. 
3.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
37. §
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumos "Zvejas flotes modernizācija" un "Zvejas kuģa pirmā iegāde""
22-TA-3269
(D. Šmits, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
38. §
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Kontrole un noteikumu izpilde""
23-TA-602
(D. Šmits, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
39. §
Rīkojuma projekts "Par Latvijas interešu pārstāvību starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās"
23-TA-1112
(E. Rinkēvičs, K. Līce, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

4. Informatīvie ziņojumi

40. §
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas prezidentūras Eiropas Padomes Ministru komitejā tematiskajām prioritātēm un pasākumu plānu"
23-TA-721
(E. Rinkēvičs, I. Lībiņa-Egnere, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt starpinstitūciju darba grupas Latvijas Republikas prezidentūras Eiropas Padomes Ministru komitejā 2023. gadā tematisko prioritāšu un saturisko vēstījumu izstrādei sagatavotās Latvijas prezidentūras Eiropas Padomes Ministru komitejā (turpmāk – Latvijas prezidentūra) tematiskās prioritātes un pasākumu plānu.
3.
Noteikt Ārlietu ministriju par koordinējošo institūciju Latvijas prezidentūras prioritāšu un pasākuma plāna īstenošanā.
4.
Latvijas prezidentūras prioritāšu un pasākuma plānā minētajām atbildīgajām un līdzatbildīgajām institūcijām īstenot plānā minētos pasākumus.
5.
Ārlietu ministrijai aicināt Latvijas Republikas Saeimu, Satversmes tiesu, Augstāko tiesu, Tiesībsarga biroju, Latvijas Universitāti un Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomi sniegt atbalstu un piedalīties Latvijas prezidentūras prioritāšu un pasākuma plāna īstenošanā.
6.
Ārlietu ministrijai līdz 2024. gada 1. martam sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Latvijas prezidentūras īstenošanu.
41. §
Informatīvais ziņojums "Par veiktajiem krāpšanas apkarošanas un Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzības pasākumiem 2022. gadā un AFCOS darbības stratēģijas un pasākumu plāna 2020.-2022. gadam izpildi"
23-TA-685
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Finanšu ministrijai sadarbībā ar Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzības koordinācijas padomes (AFCOS) institūcijām līdz 2023. gada 1. decembrim izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā AFCOS darbības stratēģiju un pasākumu plānu 2024.-2026. gadam.

5. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

42. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par dažu transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšanu ar Savienības mēroga ietekmi"
23-TA-1136
(J. Vitenbergs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par dažu transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšanu ar Savienības mēroga ietekmi".
43. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu (ES) 2015/413, ar ko veicina pārrobežu apmaiņu ar informāciju par ceļu satiksmes drošības noteikumu pārkāpumiem"
23-TA-1135
(J. Vitenbergs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu (ES) 2015/413, ar ko veicina pārrobežu apmaiņu ar informāciju par ceļu satiksmes drošības noteikumu pārkāpumiem".
44. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par vadītāju apliecībām un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2022/2561, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1724 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/126/EK un Komisijas Regulu (ES) Nr. 383/2012"
23-TA-1134
(J. Vitenbergs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par vadītāju apliecībām un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2022/2561, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1724 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/126/EK un Komisijas Regulu (ES) Nr.383/2012".
45. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dizainparaugu tiesisko aizsardzību (pārstrādāta redakcija)"
23-TA-1140
(I. Lībiņa-Egnere, A. K. Kariņš)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dizainparaugu tiesisko aizsardzību (pārstrādāta redakcija)".
46. §
Latvijas Republikas nostājas projekts, iestājoties mutvārdu procesā prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-470/21 La Quadrature du Net e.a. (Données personnelles et lutte contre la contrefaçon)
23-TA-1133 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, iestājoties mutvārdu procesā prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-470/21 La Quadrature du Net e.a. (Données personnelles et lutte contre la contrefaçon).
2.
Datu valsts inspekcijai, Iekšlietu ministrijai, Kultūras ministrijai un Satiksmes ministrijai sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-470/21 La Quadrature du Net e.a. (Données personnelles et lutte contre la contrefaçon).
3.
Pilnvarot Latvijas Republikas pārstāvi Eiropas Savienības Tiesā, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieci ārvalstu sadarbības un stratēģijas jautājumos K. Pommeri un Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta direktori J. Davidoviču pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-470/21 La Quadrature du Net e.a. (Données personnelles et lutte contre la contrefaçon).
47. §
Latvijas Republikas nostājas projekts par 2023. gada 22. marta  formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. INFR(2023)0081
23-TA-1043 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu par Eiropas Komisijas 2023. gada 22. marta formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. INFR(2023)0081 (turpmāk–nostāja).
2.
Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
48. §
Latvijas Republikas nostājas projekts par 2023. gada 22. marta  formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. INFR(2023)0080
23-TA-1040 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu par Eiropas Komisijas 2023. gada 22. marta formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. INFR(2023)0080 (turpmāk–nostāja).
2.
Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
49. §
Par Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2023. gada 15-16. maija sanāksmē izskatāmajiem Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem
23-TA-1143
(A. Čakša, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Padomes secinājumi par turpmākajiem pasākumiem, lai īstenotu automātisku savstarpēju atzīšanu izglītībā un mācībās".
3.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Padomes 2019. gada rezolūcijas par ES dalībvalstu pārstāvību WADA Dibināšanas valdē un dalībvalstu nostāju saskaņošanu pirms WADA sanāksmēm pārskatīšana".
4.
Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārajam sekretāram K. Strautiņam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2023. gada 15.-16. maija sanāksmē.
50. §
Par Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2023. gada 16. maija sanāksmē izskatāmajiem Kultūras ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem
23-TA-1148
(N. Puntulis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 2 "Par ES Padomes secinājumu projektu par apdraudētiem un pārvietotiem māksliniekiem".
3.
Latvijas Republikas pastāvīgās pārstāves Eiropas Savienībā vietniekam, vēstniekam M. Kreitum pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības kultūras un audiovizuālo lietu ministru 2023. gada 16. maija sanāksmē.
51. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības ārlietu ministru  2023. gada 12. maijā neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-1154
(E. Rinkēvičs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Ārlietu ministram E. Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības ārlietu ministru 2023. gada 12. maija neformālajā sanāksmē.
52. §
Latvijas Republikas nostājas projekts par Eiropas Komisijas 2023. gada 22. marta formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. INFR(2023)0078
23-TA-1126 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt Tieslietu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu "Uz Eiropas Komisijas 2023. gada 22. marta formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. INFR(2023)0078".
2.
Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.

6. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

53. §
Informatīvais ziņojums "Par balansēšanas elektroenerģijas apmaiņu"
23-TA-837 (IP)
Ierobežotas pieejamības informācija
54. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr. A420172622
23-TA-1138 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr. A420172622.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvajai apgabaltiesai.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr.  A420172622, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
55. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr. A420271021
23-TA-1137 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr. A420271021.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvajai apgabaltiesai.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr.A420271021, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
56. §
Informatīvais ziņojums par saprašanās memorandu starp Igaunijas Republikas Ekonomikas un komunikāciju ministriju un Latvijas Republikas Klimata un enerģētikas ministriju par sadarbību starp Igaunijas Republiku un Latvijas Republiku dabasgāzes piegādes nodrošināšanai krīzes apstākļos
23-TA-1147 (IP)
Ierobežotas pieejamības informācija
Sēdi slēdz plkst. 15:15