Ministru kabineta 08.08.2023. sēdes protokols Nr. 38

Ministru kabineta 08.08.2023. sēdes protokols Nr. 38

Sēdi vada

Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. K. Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministre ‒ I. Mūrniece

Ekonomikas ministre ‒ I. Indriksone

Finanšu ministrs ‒ A. Ašeradens

Iekšlietu ministrs ‒ M. Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Čakša

Klimata un enerģētikas ministrs ‒ R. Čudars

Kultūras ministrs ‒ N. Puntulis

Labklājības ministre ‒ E. Siliņa

Satiksmes ministrs ‒ J. Vitenbergs

Tieslietu ministre ‒ I. Lībiņa-Egnere

Veselības ministre ‒ L. Meņģelsone

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ‒ M. Sprindžuks

Zemkopības ministrs ‒ D. Šmits

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 12:00

1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)

1. §
Informatīvais ziņojums "Par gaisa komandvadības un kontroles sistēmas programmnodrošinājuma elementa ieviešanu 2022. gadā"
23-TA-1356 (DV)
(I. Mūrniece, L. Kalniņš, M. Kučinskis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (dienesta vajadzībām).
2.
Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2022. gada 25. janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 4 51. §) "Informatīvais ziņojums "Par gaisa komandvadības un kontroles sistēmas programmnodrošinājuma elementa ieviešanu 2021. gadā"" 3. punktu.
3.
Aizsardzības ministrijai līdz 2025. gada 30. jūnijam sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu "Par gaisa komandvadības un kontroles sistēmas programmnodrošinājuma elementa ieviešanu 2023. un 2024. gadā".
4.
Aizsardzības ministrijai līdz 2025. gada 30. jūnijam sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu "Par gaisa komandvadības un kontroles sistēmas programmnodrošinājuma elementa atlikušo daļu ieviešanu" un priekšlikumus par nepieciešamo ārvalstu un valsts budžeta līdzfinansējumu sadalījumā pa gadiem.
2. §
Slepeni
23-TA-4s

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

3. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumos Nr. 606 "Ministru kabineta kārtības rullis""
23-TA-197
(A. K. Kariņš)
Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
4. §
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējām militārajām mācībām ārvalstīs"
23-TA-33
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
5. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 27. jūlija rīkojumā Nr. 389 "Par Būvniecības valsts kontroles biroja uzdevumu izpildes nodrošināšanu""
22-TA-3477
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
6. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 19. oktobra noteikumos Nr. 693 "Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21""
22-TA-1192
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
7. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 27. septembra noteikumos Nr. 631 "Rūpniecības produktu kodu saraksta noteikumi""
23-TA-927
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
8. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 11. februāra noteikumos Nr. 103 "Noteikumi par atbalsta programmu viena dzīvokļa dzīvojamo māju un divu dzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai""
23-TA-1423
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
9. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 12. jūlija rīkojumā Nr. 346 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 54.0. versija)""
23-TA-1294
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
10. §
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes "Mežolīte" Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, atsavināšanu"
23-TA-1543
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
11. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 30. oktobra noteikumos Nr. 661 "Kārtība, kādā maksā nodokļus, nodevas, citus valsts noteiktos maksājumus un ar tiem saistītos maksājumus un novirza tos saistību segšanai""
22-TA-3634
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
12. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 7. marta noteikumos Nr. 136 "Noteikumi par revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroles prasību ievērošanas pārbaudi un pilnvaroto pārstāvju kvalifikācijas prasībām""
23-TA-1192
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
13. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 652 "Gada pārskata sagatavošanas kārtība""
22-TA-3393
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
14. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr. 107 "Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība""
23-TA-457
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
15. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. marta noteikumos Nr. 187 "Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība""
23-TA-711
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
16. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 14. aprīļa noteikumos Nr. 210 "Noteikumi par automātisko informācijas apmaiņu par ziņojamām pārrobežu shēmām""
23-TA-373
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
17. §
Noteikumu projekts "Muitas deklarācijas papildu datu elementu aizpildīšanas un dabasgāzes un elektroenerģijas deklarēšanas kārtība"
23-TA-403
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
18. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 8. augusta noteikumos Nr. 468 "Noteikumi par atsevišķiem muitas kontroles veidiem""
22-TA-1788
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
19. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 22. augusta noteikumos Nr. 500 "Muitas noliktavu, pagaidu uzglabāšanas un brīvo zonu noteikumi""
21-TA-1280
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
20. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Robežu ielā 23D, Aizputē, Dienvidkurzemes novadā, nodošanu Dienvidkurzemes novada pašvaldības īpašumā"
23-TA-1512
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
21. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Lauri" Babītes pagastā, Mārupes novadā, pārdošanu"
23-TA-1371
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
22. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Rīgā valstij piederošo 3/14 domājamo daļu pārdošanu"
23-TA-1347
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
23. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Staļļi" Laidzē, Laidzes pagastā, Talsu novadā, pārdošanu"
23-TA-1547
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
24. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma P.Stradiņa ielā 7, Ventspilī, pārdošanu"
23-TA-1604
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai. 
25. §
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes "Ezerleju māja" Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu"
23-TA-1613
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
26. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piekritīgo transportlīdzekļu nodošanu bez atlīdzības Ukrainai"
23-TA-1686
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu (turpmāk - rīkojums) parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka rīkojumā iekļautos valstij piekritīgos transportlīdzekļus nogādās Ukrainā un nodrošinās to nodošanu Ukrainas valdības institūcijām biedrība "Agendum" (reģistrācijas numurs 50008281431), kas veiks visas nepieciešamās darbības un segs visus saistītos izdevumus.
27. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 8. maija rīkojumā Nr. 227 "Par Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomi""
23-TA-1405
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
28. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 18. septembra noteikumos Nr.  639 "Kārtība, kādā iekļauj, labo un dzēš ziņojumus Šengenas informācijas sistēmā, kā arī nodrošina papildinformācijas pieejamību SIRENE Latvijas birojam, un kārtība, kādā institūcijas un iestādes apmainās ar papildinformāciju""
22-TA-1312
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
29. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 27. novembra noteikumos Nr. 812 "Policijas darbinieka palīgu darba organizācijas un pienākumu pildīšanas noteikumi""
22-TA-2744
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
30. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
23-TA-1711
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
31. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 24. aprīļa rīkojumā Nr. 198 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 13.0. versija)""
23-TA-1035
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai pagarināt projekta "Vienota kontaktu centra platforma operatīvo dienestu darba atbalstam un publisko pakalpojumu piegādei" īstenošanas termiņu par laiku, kas pārsniedz sešus mēnešus.
32. §
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Ukrainai"
23-TA-1331
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
33. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora ''74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 17.00.00 ''Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai''"
23-TA-1406
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
34. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 30. novembra noteikumos Nr. 785 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 13.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi izglītības un pētniecības nozarē" 13.1.2.2. pasākuma "Izglītības iestāžu digitalizācija" īstenošanas noteikumi""
23-TA-1001
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
35. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 19. septembra noteikumos Nr. 566 "Noteikumi par informācijas institūcijām un institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās""
23-TA-964
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
36. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 17.00.00 "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai" uz Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammu 01.05.00 "Dotācija privātajām mācību iestādēm""
23-TA-1186
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
37. §
Rīkojuma projekts "Par Izglītības un zinātnes ministrijas  padotībā esošās Rīgas 3. arodskolas profesionālās izglītības statusa  un nosaukuma noteikšanu"
23-TA-1054
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
38. §
Rīkojuma projekts "Par Liepājas Universitātes reorganizāciju"
23-TA-558
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Lai nodrošinātu Liepājas Universitātes reorganizācijas procesa norisi noteiktajos termiņos, Rīgas Tehniskā universitāte sadarbībā ar Liepājas Universitāti sagatavo Liepājas Universitātes konsolidācijas plānu, pamatojoties uz  Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.2. reformu un investīciju virziena "Augstskolu pārvaldības modeļa maiņas nodrošināšana" 5.2.1.r. reformas "Augstākās izglītības un zinātnes izcilības un pārvaldības reforma" 5.2.1.1.i. investīcijas "Pētniecības, attīstības un konsolidācijas granti" otrās kārtas "Konsolidācijas un pārvaldības izmaiņu ieviešanas granti" īstenošanas noteikumiem (TAP ID:22-TA-2792) (turpmāk – īstenošanas noteikumi), lai nodrošinātu  tiesības uz finansējuma saņemšanu nepieciešamajām investīcijām augstākās izglītības institūcijas institucionālās kapacitātes stiprināšanai, kā arī nodrošinātu virzību uz izcilību studijās un pētniecībā.
4.
Pieņemt zināšanai, ka virzībai uz institucionālo augstskolu finansēšanas modeļa ieviešanu tiks paredzēta arī šī modeļa aprobācija Rīgas Tehniskajā universitātē, lai veicinātu Latvijas Jūras akadēmijas, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas un Liepājas Universitātes, kuras tiek pievienotas reorganizācijas ietvaros Rīgas Tehniskajai universitātei kā tās atsevišķās struktūrvienības, reorganizācijas mērķu sasniegšanu.
5.
Īstenošanas noteikumu ietvaros Liepājas Universitātes reorganizācijai, pievienojot to Rīgas Tehniskajai universitātei, tiek paredzēti ne mazāk kā 10 871 594 euro, tai skaitā nepārsniedzot Atveseļošanas fonda finansējumu – 9 980 613 euro un valsts budžeta līdzfinansējumu – 890 981 euro, kā arī īstenošanas noteikumu saskaņošanas procesā izskatīt iespēju palielināt minētās reorganizācijas finansējumu abu minēto augstskolu pētniecības un attīstības, ka arī studiju kapacitātes kāpināšanai līdz 11 871 594 euro 5.2.1.1.i. investīcijas "Pētniecības, attīstības un konsolidācijas granti" otrās kārtas "Konsolidācijas un pārvaldības izmaiņu ieviešanas granti" pieejamā finansējuma ietvaros.
39. §
Likumprojekts "Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā"
23-TA-1661
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir klimata un enerģētikas ministrs.
40. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 17. decembra noteikumos Nr. 663 "Kultūras ministrijas padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis""
23-TA-1531
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
41. §
Likumprojekts "Grozījumi Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta projektu uzraudzības likumā"
22-TA-2107
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
42. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos Nr. 664 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""
23-TA-1422
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
43. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 19. oktobra noteikumos Nr. 823 "Noteikumi par lidlaukā sniegto drošības un glābšanas pasākumu maksu""
23-TA-986
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
44. §
Instrukcijas projekts "Instrukcija par valsts kapitāla daļu turētāju sadarbību Rīgas ostas un Ventspils ostas pārvalžu valsts kapitāla daļu pārvaldīšanā"
22-TA-2306
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.
45. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Vecpumpuri" Iecavas pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
23-TA-1227
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Vecpumpuri" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4064 010 0185) sastāvā esošo zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 010 3882) 0,91 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 010 3883) 0,06 ha platībā Iecavas pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 6 596,00 euro jeb 0,68 euro par vienu zemes kvadrātmetru atbilstoši tirgus vērtībai.
46. §
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Jūras administrācija" peļņas daļu par 2022. gadu"
23-TA-1372
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
47. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "V735" Dekšāres pagastā, Rēzeknes novadā, nodošanu Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā"
23-TA-1482
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
48. §
Rīkojuma projekts "Par Ogres novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Priežu iela" Ikšķilē, Ogres novadā, daļas pārņemšanu valsts īpašumā"
23-TA-1316
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
49. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "Mēmeles iela" Bauskā, Bauskas novadā, nodošanu Bauskas novada pašvaldības īpašumā"
23-TA-1479
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
50. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Mazķeizari" Salaspils pagastā, Salaspils novadā, pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
23-TA-1468
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Mazķeizari" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8031 017 0029) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8031 017 0029) 2,71 ha platībā - Salaspils pagastā, Salaspils novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai – nekustamā īpašuma tirgus vērtībai 30 251,00 euro, tajā skaitā koku vērtībai 1949,00 euro.
51. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Aumaņi" Iecavas pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
23-TA-1360
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Aumaņi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4064 010 0844) sastāvā esošo zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 010 3869) 2,87 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 010 3870) 1 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 010 3871) 0,05 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 010 3872) 1,2 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 010 3873) 0,05 ha platībā Iecavas pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 21 714,00 euro jeb 0,42 euro par vienu zemes kvadrātmetru atbilstoši tirgus vērtībai.
52. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Lejas Godaiņi" Iecavas pagastā, Bauskas novadā, daļu pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
23-TA-1530
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Lejas Godaiņi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4064 013 0106) sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 013 0105) daļu 0,1326 ha platībā un zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 013 0106) daļu 0,0854 ha platībā (platības var tikt precizētas zemes kadastrālās uzmērīšanas procesā) Iecavas pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai EUR 3 096,70, tajā skaitā nekustamā īpašuma tirgus vērtība 654 euro jeb 0,30 euro par vienu zemes kvadrātmetru, kas būs piemērojama, veicot atlīdzības apmēra pārrēķinu, ja zemes vienības platība tiks precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas, un mežaudzes vērtība 2 442,70 euro.
53. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 24. janvāra rīkojumā Nr. 43 "Par 2.1.1.1.i. investīcijas projekta "Ziņošanas sistēmas pilnveidošana par kuģu radītajiem atkritumiem Starptautiskajā kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmā" pases apstiprināšanu""
23-TA-1207
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
54. §
Rīkojuma projekts "Par Ropažu novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma "CET-1" Ropažu pagastā, Ropažu novadā, pārņemšanu bez atlīdzības valsts īpašumā"
23-TA-1381
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
55. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 30. janvāra noteikumos Nr. 63 "Noteikumi par probācijas klientam sniegto sociālās rehabilitācijas pakalpojumu līdzfinansēšanas kārtību un apmēru""
23-TA-1062
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
56. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 24. februāra noteikumos Nr. 88 "Kārtība, kādā iemaksā un izmaksā depozītu juridiskās un fiziskās personas maksātnespējas procesā""
23-TA-1340
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
57. §
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Izraēlas Valsts valdības līgumu par sadarbību veselības un medicīnas jomā"
23-TA-1649
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Pilnvarot veselības ministru parakstīt Latvijas Republikas valdības un Izraēlas Valsts valdības līgumu par sadarbību veselības un medicīnas jomā.
58. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
23-TA-1516
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
59. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
23-TA-1757
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
60. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 5. februāra noteikumos Nr. 84 "Noteikumi par atsevišķu bīstamu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās""
23-TA-1149
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
61. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 7. janvāra rīkojumā Nr. 1 "Datortehnikas iepirkumu organizēšana ministrijās un to padotības iestādēs""
22-TA-3603
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
62. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 16. novembra rīkojumā Nr. 608 "Par valsts nekustamā īpašuma "Matroži" Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, nodošanu Pāvilostas novada pašvaldības īpašumā""
23-TA-265
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
63. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
23-TA-1572
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
64. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
23-TA-1639
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
65. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 28. februāra noteikumos Nr. 145 "Noteikumi par fitosanitāriem pasākumiem un to piemērošanas kārtību koksnes iepakojamam materiālam""
23-TA-1109
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
66. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 20. aprīļa noteikumos Nr. 255 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā kompensāciju par fitosanitāro pasākumu izpildi""
23-TA-941
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
67. §
Rīkojuma projekts "Par Dienvidkurzemes novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Skaldas ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"
22-TA-347
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
68. §
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Saldus novada pašvaldības īpašumā"
23-TA-878
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
69. §
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā"
23-TA-1594
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
70. §
Rīkojuma projekts "Par valsts pētījumu programmu "Vietējo resursu izpēte un ilgtspējīga izmantošana Latvijas attīstībai" 2023.-2025. gadam"
23-TA-1663
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
71. §
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Moldovas Republikai"
23-TA-1819
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai
72. §
Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalību Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā"
23-TA-1724
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
73. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali neatliekamu un nozīmīgu pasākumu īstenošanai labklājības nozarē"
23-TA-1910
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

74. §
Rīkojuma projekts "Par Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba priekšnieku"
23-TA-1673
(I. Mūrniece, A. Dilāns, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
75. §
Rīkojuma projekts "Par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos direktoru"
23-TA-1526
(I. Mūrniece, J. Sārts, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
76. §
Rīkojuma projekts "Par atļauju Ievai Jaunzemei savienot amatus"
23-TA-1412
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
77. §
Rīkojuma projekts "Par atļauju Andrim Miglavam savienot amatus"
23-TA-1410
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
78. §
Noteikumu projekts "Programmas "Iespējkapitāla ieguldījumi" īstenošanas noteikumi"
22-TA-2520
(A. K. Kariņš)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
79. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena "Energoefektivitātes uzlabošana" 1.2.1.4.i. investīcijas "Energoefektivitātes uzlabošana valsts sektora ēkās, t.sk. vēsturiskajās ēkās" īstenošanas noteikumi"
22-TA-2941
(I. Indriksone, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.
3.
Atbalstīt nepieciešamo pievienotās vērtības nodokļa līdz  4 779 222 euro apmērā segšanu no valsts budžeta līdzekļiem, kas netiek segts no Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējuma.
4.
Finansējums investīcijas projekta īstenošanai, tai skaitā šī protokollēmuma 3. punktā minētā pievienotas vērtības nodokļa segšanai, tiks pārdalīts no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
5.
Lai novērstu riskus attiecībā uz finansējuma pieejamību visiem projektu iesniegumiem, kuriem tiks izstrādāta tehniskā dokumentācija Atveseļošanas fonda finansējuma ietvaros, projektiem, kuriem ierobežotā finansējuma dēļ pēc tehniskās dokumentācijas izstrādes varētu netikt piešķirts finansējums projekta tālākai īstenošanai no Atveseļošanas un noturības mehānisma 1.2.1.4.i. investīcijas "Energoefektivitātes uzlabošana valsts sektora ēkās, t. sk. vēsturiskajās ēkās", ir iespēja pieteikties finansējumam no Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.1.1.8. pasākuma "Energoefektivitāti veicinoši pasākumi kultūras infrastruktūrā".
6.
Kultūras ministrijai nodrošināt, ka, īstenojot energoefektivitātes pasākumus noteikumu pielikumā noteiktajās ēkās, tiek sasniegts 30% kopējās primārās enerģijas ietaupījums 1.2.1.4.i. investīcijas "Energoefektivitātes uzlabošana valsts sektora ēkās, t. sk. vēsturiskajās ēkās" ietvaros.
80. §
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par policiju""
23-TA-184
(M. Kučinskis, V. Reitere, M. Sprindžuks, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
81. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 13. aprīļa noteikumos Nr. 242 "Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtība""
23-TA-1617
(M. Sprindžuks, A. Caunītis, I. Peipiņa, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
82. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 8. februāra noteikumos Nr. 112 "Kārtība, kādā piešķiramas un izlietojamas mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām""
23-TA-1615
(M. Sprindžuks, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pēc likumprojekta "Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā" stāšanās spēkā, kas paredz Ministru kabineta 2021. gadā atbalstītajos pašvaldību augstas gatavības investīciju projektos 2022. gadā neizmantoto finansējumu, ko pašvaldības atmaksājušas 2023. gadā, novirzīt Ministru kabineta 2022. gadā atbalstīto augstas gatavības projektu pabeigšanai un uzņemto saistību izpildei līdz 2023. gada 31. decembrim, lai pašvaldībām nodrošinātu attiecīgā finansējuma pieejamību, izvērtēt un nepieciešamības gadījumā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību akta projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2022. gada 8. februāra noteikumos Nr. 112 "Kārtība, kādā piešķiramas un izlietojamas mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām".
83. §
Rīkojuma projekts "Par investīcijas 2.1.2.1.i. projekta "Pakalpojumu sniegšanas reformas atbalsts" pases, centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plāna apstiprināšanu"
22-TA-3843
(M. Sprindžuks, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija papildu valsts budžeta līdzekļus valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla darbībai pieprasīs atbilstoši likumprojekta “Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam" sagatavošanas grafikam.
84. §
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos""
21-TA-557
(D. Šmits, R. Kronbergs, I. Indriksone, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.
4.
Zemkopības ministrijai sagatavot un līdz 2023. gada 1. septembrim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumu pašvaldības komisiju, kas izvērtē darījumus ar lauksaimniecības zemi, finansēšanai no valsts budžeta līdzekļiem vai darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanu deleģēt citai institūcijai.
85. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2023. gada 18. aprīļa noteikumos Nr. 198 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem""
23-TA-1893
(D. Šmits, M. Trons, J. Lazdiņš, G. Norkārklis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
86. §
Rīkojuma projekts "Par Ievu Jaunzemi"
23-TA-1929
(A. Ašeradens, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai. 
87. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
23-TA-1966
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).

4. Attīstības plānošanas dokumentu projekti

88. §
Konceptuālais ziņojums "Par ieslodzīto konvojēšanas funkcijas pārdales īstenošanas plānu"
22-TA-2142
(A. K. Kariņš)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
89. §
Plāna projekts "Pasākumu programma laba jūras vides stāvokļa panākšanai 2023.-2027. gadā"
22-TA-3596
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

5. Informatīvie ziņojumi

90. §
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas pievienošanos Kopīgajam paziņojumam par sadarbību piegādes ķēdēs"
23-TA-1317
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt Latvijas pievienošanos Kopīgajam paziņojumam par sadarbību piegādes ķēdēs, kas pieņemts Piegādes ķēžu ministru sanāksmes laikā 2022. gada 19.-20. jūlijā (turpmāk – Kopīgais paziņojums).
3.
Ekonomikas ministrijai nosūtīt paziņojumu Amerikas Savienoto Valstu Valsts departamenta Ekonomikas un uzņēmējdarbības lietu birojam par Latvijas pievienošanos Kopīgajam paziņojumam.
91. §
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības fondu un Atveseļošanas fonda plāna ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums)"
23-TA-1646
(A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
92. §
Informatīvais ziņojums "Par atļauju Iekšlietu ministrijai uzņemties saistības un īstenot projektus un pasākumus Eiropas Komisijas un citu ārvalstu finanšu palīdzības sniedzēju tieši administrētajās programmās, fondos un finanšu instrumentos"
23-TA-1082
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atļaut Iekšlietu ministrijai, tās padotības iestādēm un to padotībā esošajām izglītības iestādēm, kā arī Finanšu izlūkošanas dienestam uzņemties saistības un īstenot apstiprinātus projektus šādos Eiropas Komisijas un citu ārvalstu finanšu palīdzības sniedzēju tieši administrētos finanšu instrumentos, ja nacionālā līdzfinansējuma apmērs nepārsniedz 30% (izņemot pievienotās vērtības nodokli, ja tas projekta ietvaros nav attiecināms) no kopējām projekta izmaksām:
2.1.
Erasmus+ programma (2021.-2027. gada plānošanas periods);
2.2.
Eiropola mazās dotācijas sadarbībai ar Austrumu partnerības valstīm (2021.-2027. gada plānošanas periods);
2.3.
EuropeAid programmas projektā "Atbalsts tiesībaizsardzības un drošības reformām Armēnijā" (2021.-2027. gada plānošanas periods);
2.4.
Eiropola daudznozaru platforma kriminālu draudu novēršanai (EMPACT) (2021.-2027. gada plānošanas periods).
3.
Ja projektā, kuru plānots īstenot šī protokollēmuma 2. punktā norādītajos finanšu instrumentos, nacionālā līdzfinansējuma apmērs pārsniedz 30% (izņemot pievienotās vērtības nodokli, ja tas projekta ietvaros nav attiecināms) no kopējām projekta izmaksām, Iekšlietu ministrijai pirms projekta līguma parakstīšanas sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu, kas paredz atļaut Iekšlietu ministrijai uzņemties saistības un īstenot attiecīgo projektu.
4.
Projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu (nacionālo līdzfinansējumu un priekšfinansējumu) pārdalīt no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai"" uz attiecīgo Iekšlietu ministrijas budžeta programmu vai apakšprogrammu.
5.
Iekšlietu ministrijai, tās padotības iestādēm un to padotībā esošajām izglītības iestādēm, kā arī Finanšu izlūkošanas dienestam pēc īstenotā projekta noslēguma maksājuma saņemšanas nodrošināt valsts piešķirtā priekšfinansējuma ieskaitīšanu valsts pamatbudžeta ieņēmumos.
93. §
Informatīvais ziņojums "Par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas un oglekļa dioksīda piesaistes saistību izpildi"
22-TA-3785
(R. Čudars, I. Indriksone, D. Šmits, S. Siliņa, D. Dubrovskis, H. Skarbnieks, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Ministrijām līdz 2023. gada 31. augustam izstrādāt papildu politikas un pasākumus Latvijai noteiktā paaugstinātā ne-ETS sektora mērķa sasniegšanai Nacionālā enerģētikas un klimata plāna 2021.-2030. gadam atjaunošanas ietvaros un iesniegt tos Klimata un enerģētikas ministrijai apkopošanai un līdz 2023. gada 30.oktobrim iesniegšanai izskatīšanai Ministru kabinetā.
 
94. §
Informatīvais ziņojums "Par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas sadalījumu 2024.-2026. gadam"
23-TA-1433
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Noteikt, ka 2024.–2026. gadā uzņēmējdarbības riska valsts nodeva ir 0,36 euro mēnesī, ko aprēķina par katru darbinieku, ar kuru nodibinātas darba tiesiskās attiecības, izvērtējot atlikuma uzkrājuma un izmaksājamo summu apmēru un nepieciešamības gadījumā pārskatot uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru atbilstoši situācijai.
3.
Tieslietu ministrija Ministru kabineta noteikumu projektu par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru un darbinieku prasījumu garantiju fondā ieskaitāmās nodevas daļu attiecīgajā gadā izstrādā un tieslietu ministrs iesniedz Ministru kabinetā līdz iepriekšējā gada 1. oktobrim.
4.
Tieslietu ministrijai, izstrādājot šī protokollēmuma 3. punktā minēto Ministru kabineta noteikumu projektu, paredzēt informatīvā ziņojuma 14. tabulā noteikto uzņēmējdarbības riska valsts nodevas sadalījumu 2024.–2026. gadā ik gadu darbinieku prasījumu garantiju fondā 63,51 %, bet vispārējos valsts budžeta ieņēmumos 36,49 %.
5.
Nodrošinot atlikuma uzkrājuma veidošanos, uzņēmējdarbības riska valsts nodevas ieņēmumus 2024.–2026. gadā, kas iekasēti vairāk par kārtējā gada budžetā plānoto, katra gada beigās ieskaitīt Tieslietu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 06.04.00 "Darbinieku prasījumu garantiju fonds" kontā.
6.
Tieslietu ministrijai iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus atbilstoši informatīvā ziņojuma 19. tabulā "Budžeta apakšprogrammu kopsavilkums 2024.–2026. gadam" norādītajam likumprojekta par valsts budžetu kārtējam gadam un vidēja termiņa budžetu ietvaru sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
95. §
Informatīvais ziņojums "Par vakcīnu pret sezonālo gripu iegādi"
23-TA-766
(L. Meņģelsone, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Pieņemt zināšanai, ka Veselības ministrija 2023./2024. gada gripas sezonai iepirks 135 000 gripas vakcīnu devu.
3.
Pieņemt zināšanai, ka Veselības ministrija normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegs priekšlikumu apropriācijas pārdalei, lai 2023. gadā novirzītu finansējumu 335 139 euro apmērā no valsts budžeta apakšprogrammas 33.04.00 "Centralizēta medikamentu un materiālu iegāde" uz valsts budžeta apakšprogrammu 33.14.00 "Primārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšana" gripas vakcīnas ievades manipulācijas apmaksai. 
4.
Pieņemt zināšanai, ka Veselības ministrija normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sniegs Finanšu ministrijai priekšlikumus par finansējumu 386 131 euro apmērā, kas paredzēts iepriekšējās kompensācijas sistēmas ietvaros vakcīnas pret gripu kompensēšanai senioriem un personām ar hroniskām slimībām:  
4.1.
2023. gadā apropriācijas pārdalei no valsts budžeta apakšprogrammas 33.03.00 "Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana" uz valsts budžeta apakšprogrammu 33.04.00 "Centralizēta medikamentu un materiālu iegāde";
4.2.
2024. gadam un turpmāk izmaiņām budžeta bāzes izdevumos, paredzot pārdali no valsts budžeta apakšprogrammas 33.03.00 "Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana" uz valsts budžeta apakšprogrammu 33.04.00 "Centralizēta medikamentu un materiālu iegāde".
96. §
Informatīvais ziņojums "Par mobilās komandas paliatīvās aprūpes pakalpojuma pacienta dzīvesvietā attīstību"
23-TA-1434
(L. Meņģelsone, E. Siliņa, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu. 
2.
Jautājums par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu informatīvajā ziņojumā ietvertās sociālās komponentes nodrošināšanai 2024. gadā un turpmākajos gados izskatāms Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2024.gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
97. §
Informatīvais ziņojums "Par aktuālo situāciju atskurbtuvju izveidē"
22-TA-3250
(M. Sprindžuks, I. Peipiņa, I. Oša, A. Ašeradens, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Ar 2024. gada 1. aprīli atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2020. gada 14. aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 24 48. §) "Informatīvais ziņojums "Par atskurbināšanas pakalpojuma attīstību pašvaldībās un turpmāko rīcību šajā jomā"" 3.1. apakšpunktu.

6. Ministru kabineta lieta

98. §
Atbildes projekts Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai (par Eiropas Parlamenta vēlēšanu nodrošināšanas procesu)
23-TA-1664
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai.
99. §
Rīkojuma projekts "Par pastiprināta robežapsardzības sistēmas darbības režīma izsludināšanu"
23-TA-1727
(M. Kučinskis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu (turpmāk - rīkojums) parakstīšanai.
3.
Nepieciešamības gadījumā Iekšlietu ministrijai un Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 2023. gadā atbilstoši faktiski nepieciešamajam līdzekļu apmēram.
4.
Lai nodrošinātu nepieciešamo finansējumu 2024. gadā ar pastiprināta robežapsardzības sistēmas darbības režīma izsludināšanu saistīto izdevumu segšanai, likumprojekta "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" sagatavošanas procesā paredzēt, ka finansējums šim mērķim plānojams budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā un attiecīgi likumprojektā "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" paredzot normu, ka finanšu ministrs var pārdalīt finansējumu Iekšlietu ministrijai un Veselības ministrijai no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotā finansējuma šim mērķim, ja ir pieņemts attiecīgs Ministru kabineta lēmums un Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darba dienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas dienas ir to izskatījusi un nav iebildusi pret apropriācijas pārdali.
5.
Iekšlietu ministrijai izstrādāt un iekšlietu ministram ne vēlāk kā līdz 2023. gada 21. septembrim steidzamības kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā:
5.1.
grozījumus Latvijas Republikas valsts robežas likumā, kas paredz noteikt tādu virsstundu darba laiku, kas pārsniedz Darba likumā, Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā, Valsts drošības iestāžu likumā noteikto maksimālo virsstundu darba (dienesta) laiku, identiski kā tas tika noteikts Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 31.1 pantā, vienlaikus nosakot šādu virsstundu darba (dienesta) laika pārtraukšanu, beidzoties nepieciešamībai īstenot attiecīgos pasākumus;
5.2.
grozījumus Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumos Nr. 806 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru" un Ministru kabineta 2022. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 361 "Noteikumi par valsts institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību, kā arī par profesijām un specifiskajām jomām, kurām piemērojams tirgus koeficients", kas paredz noteikt speciālo piemaksu par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos līdz 50 procentu apmēram no noteiktās stundas algas likmes attiecīgi amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm un darbiniekiem uz laiku, kamēr nepieciešams īstenot attiecīgos pastiprināta robežapsardzības sistēmas darbības režīma pasākumus.

7. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi

100. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2023. gada 25. jūlija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-1831
(D. Šmits, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Pieņemt zināšanai zemkopības ministra D. Šmita sniegto informāciju par Latvijas Republikas pārstāvēšanu Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2023. gada 25. jūlija sanāksmē. 

8. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

101. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības neformālās Konkurētspējas ministru padomes 2023. gada 24.-25. jūlija sanāksmē izskatītajiem jautājumiem
23-TA-1957
(I. Indriksone, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
102. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par iepakojumu un izlietoto iepakojumu, ar ko groza Regulu (EK) 2019/1020 un atceļ Direktīvu 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu"
23-TA-1962
(M. Sprindžuks, A. K. Kariņš)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par iepakojumu un izlietoto iepakojumu, ar ko groza Regulu (EK) 2019/1020 un atceļ Direktīvu 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu".

9. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

103. §
Informatīvais ziņojums "Par aktuālo situāciju atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem"
23-TA-1829
(M. Kučinskis, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju.
104. §
Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "RB Rail AS" nepieciešamo finansējumu 2023. gadam"
23-TA-1466 (IP)
(J. Vitenbergs, I. Stepanova, A. Ašeradens, B. Bāne, O. Bērziņa, A. K. Kariņš)
1.
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
2.
Satiksmes ministrijai atkārtoti saskaņot informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar Finanšu ministriju un  iesniegt Valsts kancelejā.   
105. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420187523 
23-TA-1863 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420187523
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Tieslietu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420187523.
106. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420186423
23-TA-1862 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namam lietā Nr. A420186423.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namam. 
3.
Tieslietu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420186423. 
107. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420187223
23-TA-1871 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420187223.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Tieslietu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420187223. 
108. §
Paskaidrojuma projekts Augstākajai tiesai lietā Nr. A420255321
23-TA-1940 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Augstākajai tiesai lietā Nr. A420255321.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Augstākajai tiesai.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420255321, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
109. §
Atbildes projekts SIA "EfTEN Domina" (par zaudējumu atlīdzināšanu)
(I. Gailīte, A. K. Kariņš)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
110. §
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas iespējamo pievienošanos G7 valstu vadītāju 2023. gada 12. jūlijā parakstītajai kopīgajai deklarācijai par atbalstu Ukrainai"
23-TA-1843 (IP)
(A. Pelšs, I. Mūrniece, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Atbalstīt rekomendāciju par Latvijas pievienošanos G7 valstu vadītāju 2023. gada 12. jūlijā parakstītajai kopīgajai deklarācijai par atbalstu Ukrainai. Ārlietu ministrijai publiskot Latvijas lēmumu.
3.
Ārlietu ministrijai sadarbībā ar līdzatbildīgajām ministrijām koordinēt turpmākās nepieciešamās darbības ar Ukrainas pusi.
4.
Ārlietu ministrijai izveidot starpinstitūciju darba grupu ar deklarācijas ieviešanu saistīto jautājumu koordinācijai.
5.
Ja Ukrainas atbalsta pasākumu turpināšanai būs nepieciešams papildu valsts budžeta finansējums, tad jautājums skatāms Ministru kabinetā valsts budžeta kārtējam gadam un budžeta ietvara likumprojekta sagatavošanas procesā.
Sēdi slēdz plkst. 16:40