Ministru kabineta 06.06.2023. sēdes protokols Nr. 30

Ministru kabineta 06.06.2023. sēdes protokols Nr. 30

Sēdi vada

Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. K. Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministre ‒ I. Mūrniece

Ārlietu ministrs ‒ E. Rinkēvičs

Finanšu ministrs ‒ A. Ašeradens

Iekšlietu ministrs ‒ M. Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Čakša

Klimata un enerģētikas ministrs ‒ R. Čudars

Kultūras ministrs ‒ N. Puntulis

Labklājības ministre ‒ E. Siliņa

Satiksmes ministrs, ekonomikas ministra pienākumu izpildītājs ‒ J. Vitenbergs

Tieslietu ministre ‒ I. Lībiņa-Egnere

Veselības ministre ‒ L. Meņģelsone

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ‒ M. Sprindžuks

Zemkopības ministrs ‒ D. Šmits

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja ‒ L. Milenberga

Sēdi sāk plkst. 12:00

1. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

1. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 8. maija noteikumos Nr. 331 "Kārtība, kādā izsniedz speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai ar Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētajām precēm""
22-TA-2825
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. §
Rīkojuma projekts "Par Nacionālo bruņoto spēku iesaistīšanu XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII deju svētku organizēšanas darbu izpildē"
23-TA-1104
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
 Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem"
23-TA-1111
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka granta iemaksa NATO Visaptverošajā atbalsta pakotnē Ukrainas atbalstam 2023.–2025. gados ir uzskatāma par vienreizējo pasākumu likuma "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" 5. panta 5. punkta izpratnē.
4. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Meža Lauri" Babītes pagastā, Mārupes novadā, nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"
23-TA-987
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
5. §
Par Ministru kabineta 2021. gada 27. maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 44 32. §) "Informatīvais ziņojums "Par nekustamo īpašumu iegādi Valsts policijai noteikto funkciju un uzdevumu izpildei, kas saistītas ar sabiedriskās drošības un kārtības nodrošināšanu"" 2., 3., 4., 5. un 6. punktā doto uzdevumu atzīšanu par aktualitāti zaudējušiem
23-TA-738
(A. K. Kariņš)
Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2021. gada 27. maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 44 32. §) "Informatīvais ziņojums "Par nekustamo īpašumu iegādi Valsts policijai noteikto funkciju un uzdevumu izpildei, kas saistītas ar sabiedriskās drošības un kārtības nodrošināšanu"" 2., 3., 4., 5. un 6. punktā dotos uzdevumus par aktualitāti zaudējušiem.
6. §
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti vispārējās izglītības dokumenti"
23-TA-484
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
7. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 18. marta noteikumos Nr. 171 "Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo koledžu maksas pakalpojumu cenrādis""
23-TA-592
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
8. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 16. oktobra noteikumos Nr. 709 "Noteikumi par pedagoģiski medicīniskajām komisijām""
22-TA-2178
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
9. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumos Nr. 560 "Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība""
23-TA-680
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
10. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 2. septembra noteikumos Nr. 560 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, kā arī par cenu noteikšanas kārtību un uzraudzību""
23-TA-628
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
11. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 6. septembra rīkojumā Nr. 584 "Par kompleksiem pasākumiem obligātā iepirkuma komponentes problemātikas risināšanai un elektroenerģijas tirgus attīstībai""
23-TA-963
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
12. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" valsts budžeta programmas 17.00.00 "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai""
23-TA-1211
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
13. §
Rīkojuma projekts "Par civilās aviācijas drošības uzturēšanas pasākumu finansēšanu 2023. gadā no valsts budžeta programmas 44.00.00 "Līdzekļi aviācijas drošības, glābšanas un civilmilitārās sadarbības nodrošināšanai""
23-TA-871
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Atbalstīt, ka valsts budžeta programmas 44.00.00 "Līdzekļi aviācijas drošības, glābšanas un civilmilitārās sadarbības nodrošināšanai" līdzekļi 512 418 euro apmērā tiek izlietoti, lai:
3.1.
valsts akciju sabiedrība "Starptautiskā lidosta "Rīga"" (vienotais reģistrācijas numurs 40003028055) daļēji segtu izdevumus 412 218 euro apmērā saistībā ar divu sprāgstvielu palieku detektoru iegādi, kā arī lidostas ugunsdzēsēju automašīnas iegādi valsts nozīmes civilās aviācijas lidlaukam "Rīga";
3.2.
sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aviasabiedrība "Liepāja"" (vienotais reģistrācijas numurs 40003134391) daļēji segtu izdevumus 100 200 euro apmērā saistībā ar aviodrošības tehniskā aprīkojuma modernizēšanu. 
14. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Kalēji" Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, daļas pirkšanu valsts galvenā autoceļa A2 "Rīga–Sigulda–Igaunijas robeža (Veclaicene)" pārbūves projekta īstenošanai"
23-TA-990
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Kalēji" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8064 002 0153) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8064 002 0864) 0,0102 ha platībā – Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 1 331,52 euro, kas sastāv no nekustamā īpašuma tirgus vērtības 281,52 euro un atlīdzības par zaudējumiem 1050 euro.
15. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
23-TA-802
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Roņi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4092 001 0393) sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4092 001 0393) daļu 0,5441 ha platībā (platība var tikt precizēta zemes kadastrālās uzmērīšanas procesā) Vecsaules pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai, kas atbilst tirgus vērtībai 4 407,21 euro jeb 0,81 euro par kvadrātmetru. Atlīdzības apmērs precizējams, ja zemes kadastrālās uzmērīšanas rezultātā precizēta platība.
4.
Pēc Bauskas novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma "Šimkevici" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4092 001 0395) - zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4092 001 0595) 0,4856 ha platībā (platība var tikt precizēta kadastrālās uzmērīšanas procesā) - Vecsaules pagastā, Bauskas novadā, pārņemšanas valsts īpašumā Satiksmes ministrijai atsavināt to atbilstoši tā tirgus vērtībai  4321,84 euro jeb 0,89 euro par kvadrātmetru, izmantojot to kā daļēju kompensāciju par šī protokollēmuma 3. punktā minētā nekustamā īpašuma daļas atsavināšanu.
5.
Atlīdzību par šī protokollēmuma 3. punktā minētā nekustamā īpašuma daļas atsavināšanu Satiksmes ministrijai izmaksāt daļu naudā 85,37 euro un daļu kompensēt ar šī protokollēmuma 4. punktā minēto nekustamo īpašumu tā tirgus vērtības apmērā 321,84 euro. Naudā izmaksājamās atlīdzības apmērs precizējams, ja zemes kadastrālās uzmērīšanas rezultātā precizēta šī protokollēmuma 3. un 4. punktā minēto nekustamo īpašumu platība.
16. §
 Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru""
22-TA-1228
(A. K. Kariņš)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
17. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 21. marta noteikumos Nr. 158 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas" īstenošanas noteikumi""
23-TA-858
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Veselības ministrijai sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru nodrošināt, ka finansējuma saņēmējs uzņemas papildu līgumsaistības projektā Nr. 9.2.5.0/17/I/001 "Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas", palielinot pieejamo kopējo attiecināmo finansējumu par 1 395 502 euro tikai pēc tam, kad ir stājušies spēkā:
3.1.
grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 28. oktobra noteikumos Nr. 666 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu (sākot no perinatālā un neonatālā perioda) aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai" īstenošanas noteikumi"", pārdalot finansējumu 1 108 772 euro apmērā 9.2.5. specifiskajam atbalsta mērķim;
3.2.
grozījumi Centrālās finanšu un līgumu aģentūras un Veselības ministrijas 2016. gada 4. februāra vienošanās par projekta Nr. 9.2.3.0/15/I/001 "Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro veselības jomu ietvaros" īstenošanu, kas paredz kopējā attiecināmā finansējuma samazinājumu par 1 108 772 euro;
3.3.
grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 17. maija noteikumos Nr. 310 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.1. pasākuma "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" un 9.2.4.2. pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei" īstenošanas noteikumi"", pārdalot finansējumu 255 089 euro apmērā 9.2.5. specifiskajam atbalsta mērķim;
3.4.
grozījumi Centrālās finanšu un līgumu aģentūras un Smiltenes novada pašvaldības 2017. gada 11. maija vienošanās par projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/052  "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā" īstenošanu, kas paredz kopējā attiecināmā finansējuma samazinājumu par 5 843,60 euro.
3.5.
grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 8. novembra noteikumos Nr. 718 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.6. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju" īstenošanas noteikumi", pārdalot finansējumu 31 641 euro apmērā 9.2.5. specifiskajam atbalsta mērķim.
18. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 28. oktobra noteikumos Nr. 666 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu (sākot no perinatālā un neonatālā perioda) aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai" īstenošanas noteikumi""
23-TA-855
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Veselības ministrijai sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru nodrošināt, ka finansējuma saņēmējs uzņemas papildu līgumsaistības projektā Nr. 9.2.5.0/17/I/001 "Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas", palielinot pieejamo kopējo attiecināmo finansējumu par 1 108 772 euro tikai pēc tam, kad ir stājušies spēkā:
3.1.
grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 28. oktobra noteikumos Nr. 666 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu (sākot no perinatālā un neonatālā perioda) aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai" īstenošanas noteikumi", pārdalot finansējumu 1 108 772 euro apmērā 9.2.5. specifiskajam atbalsta mērķim;
3.2.
grozījumi Centrālās finanšu un līgumu aģentūras un Veselības ministrijas 2016. gada 4. februāra vienošanās par projekta Nr. 9.2.3.0/17/I/001 "Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro veselības jomu ietvaros" īstenošanu, kas paredz kopējā attiecināmā finansējuma samazinājumu par 1 108 772 euro.
19. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 17. maija noteikumos Nr. 310 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.1. pasākuma "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" un 9.2.4.2. pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei" īstenošanas noteikumi""
23-TA-856
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Veselības ministrijai sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru nodrošināt, ka finansējuma saņēmējs uzņemas papildu līgumsaistības projektā Nr. 9.2.5.0/17/I/001 "Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas", palielinot pieejamo kopējo attiecināmo finansējumu par 255 089 euro tikai pēc tam, kad ir stājušies spēkā:
3.1.
grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 30. maija noteikumos Nr. 310 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.1. pasākuma "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" un 9.2.4.2. pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei" īstenošanas noteikumi", pārdalot finansējumu 255 089 euro apmērā 9.2.5. specifiskajam atbalsta mērķim;
3.2.
grozījumi Centrālās finanšu un līgumu aģentūras un Smiltenes novada pašvaldības 2017. gada 11. maija vienošanās par projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/052  "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā" īstenošanu, kas paredz kopējā attiecināmā finansējuma samazinājumu par 5 843,60 euro.
20. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 8. novembra noteikumos Nr. 718 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.6. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju" īstenošanas noteikumi""
23-TA-857
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Veselības ministrijai sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru nodrošināt, ka finansējuma saņēmējs uzņemas papildu līgumsaistības projektā Nr. 9.2.5.0/17/I/001 "Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas", palielinot pieejamo kopējo attiecināmo finansējumu par 31 641 euro tikai pēc tam, kad ir stājušies spēkā grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 8. novembra noteikumos Nr. 718 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.6. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju" īstenošanas noteikumi", pārdalot finansējumu 31 641 euro apmērā 9.2.5. specifiskajam atbalsta mērķim.
21. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 14. augusta noteikumos Nr. 557 "Noteikumi par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā""
23-TA-425
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
22. §
Noteikumu projekts "Reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas kārtība"
22-TA-3230
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
23. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 18. februāra noteikumos Nr. 93 "Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide" īstenošanas noteikumi""
23-TA-307
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
24. §
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 437 "Veterinārās prasības salamandru apritei un karantīnas objekta reģistrācijas kārtība" atzīšanu par spēku zaudējušiem"
23-TA-283
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
25. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 28. decembra noteikumos Nr. 1229 "Noteikumi par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi""
23-TA-2
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu  projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
26. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu"
23-TA-831
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
27. §
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Dobeles novada pašvaldības īpašumā"
23-TA-653
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
28. §
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Ukrainai"
23-TA-1167
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
29. §
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Šveices Federālās padomes ietvarlīgumu par  Šveices sadarbības programmas otrā perioda īstenošanu noteiktām Eiropas Savienības dalībvalstīm ekonomisko un sociālo atšķirību mazināšanai Eiropas Savienībā"
23-TA-520
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Pilnvarot finanšu ministru A. Ašeradenu parakstīt Latvijas Republikas valdības un Šveices Federālās padomes ietvarlīgumu par Šveices sadarbības programmas otrā perioda īstenošanu noteiktām Eiropas Savienības dalībvalstīm ekonomisko un sociālo atšķirību mazināšanai Eiropas Savienībā (turpmāk – Ietvarlīgums).
4.
Atbalstīt, ka saskaņā ar Ietvarlīguma pielikuma 3.1. un 3.2. punktā noteikto Šveices sadarbības programmas otrajā periodā (2019.-2029. gads) (turpmāk – Šveices sadarbības programma) ar kopējo finansējumu 47 405 882 Šveices franki (turpmāk – CHF) ekvivalentu euro (indikatīvi 49 776 176 euro), tai skaitā 40 400 000 CHF (indikatīvi 42 420 000 euro) Šveices grants un 7 005 882 CHF (indikatīvi 7 356 176 euro) valsts budžeta līdzfinansējums, tiks ieviestas četras programmas (kopā 46 705 882 CHF (indikatīvi 49 041 176 euro), tai skaitā 85% Šveices grants un 15% valsts budžeta līdzfinansējums), un Tehniskais atbalsts vispārējai administrēšanai 700 000 CHF (indikatīvi 735 000 euro, 100% Šveices grants), par kuru īstenošanu atbildīga attiecīgā iestāde:
4.1.
Izglītības un zinātnes ministrija kā  programmas apsaimniekotājs par programmu "Partnerība lietišķās pētniecības jomās: inovatīvi materiāli, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas un viedā enerģija" ar finansējumu 11 764 706 CHF (indikatīvi 12 352 941 euro), tai skaitā 85% Šveices grants un 15% valsts budžeta līdzfinansējums;
4.2.
Izglītības un zinātnes ministrija kā  programmas apsaimniekotājs par programmu "Spēcīgākas darba vidē balstītas mācības profesionālās izglītības un mācību pilnveidošanai Latvijā" ar finansējumu 11 764 706 CHF (indikatīvi 12 352 941 euro), tai skaitā 85% Šveices grants un 15% valsts budžeta līdzfinansējums;
4.3.
Veselības ministrija kā  programmas apsaimniekotājs par programmu "Bērnu vēža aprūpes attīstība Latvijā" ar finansējumu  8 823 529 CHF (indikatīvi 9 264 706 euro), tai skaitā 85% Šveices grants un 15% valsts budžeta līdzfinansējums;
4.4.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kā  programmas apsaimniekotājs par programmu "Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija" ar finansējumu 14 352 941 CHF (indikatīvi 15 070 588 euro), tai skaitā 85% Šveices grants un 15% valsts budžeta līdzfinansējums;
4.5.
Finanšu ministrija kā Šveices sadarbības programmas vadošā iestāde (turpmāk – vadošā iestāde) par Tehnisko atbalstu vispārējai administrēšanai ar finansējumu 700 000 CHF (indikatīvi 735 000 euro) 100% Šveices grants, tai skaitā  600 000 CHF (indikatīvi 630 000 euro) Tehniskā palīdzība un 100 000 CHF (indikatīvi 105 000 euro) Sagatavošanas fonds.
5.
Finanšu ministrijai kā vadošās iestādes funkciju izpildītājai nodrošināt Šveices sadarbības programmas Tehniskā atbalsta līguma parakstīšanu no Latvijas puses.
6.
Lai nodrošinātu Ietvarlīguma pielikuma 3.2. punktā noteikto programmu ieviešanas uzsākšanu, ievērojot Šveices kompetento iestāžu 2022. gada 6. maijā apstiprināto noteikumu par Šveices sadarbības programmas otrā perioda īstenošanu noteiktām Eiropas Savienības dalībvalstīm ekonomisko un sociālo atšķirību mazināšanai Eiropas Savienībā (turpmāk – Šveices noteikumi) 4.7. pantā noteikto programmas iesniegumu izstrādes un saskaņošanas kārtību, šī protokollēmuma 4. punktā minētajiem programmu apsaimniekotājiem (turpmāk – programmu apsaimniekotāji):
6.1.
līdz 2023. gada 30. jūnijam iesniegt vadošajai iestādei saskaņošanai un tālākai iesniegšanai Šveicei 1. kārtas programmas iesniegumu angļu valodā, izstrādātu atbilstoši Šveices noteiktai veidlapai;
6.2.
trīs mēnešu laikā pēc Šveices apstiprinājuma saņemšanas par 1. kārtas programmas iesniegumu izstrādāt 2. kārtas programmas iesniegumu angļu valodā atbilstoši Šveices noteiktai veidlapai, ievērojot Šveices izvirzītos 1. kārtas programmas iesnieguma apstiprināšanas nosacījumus (ja attiecināms), un atbilstoši Šveices noteikumu 4.4. pantam nodrošinot konsultācijas ar ieinteresētajām pusēm, un iesniegt vadošajai iestādei saskaņošanai un tālākai iesniegšanai Šveicei;
6.3.
izstrādājot programmas 1. un 2. kārtas iesniegumu un programmas ieviešanas nosacījumus, nodrošināt sabiedrības līdzdalību, tai skaitā informējot vai iesaistot (ja attiecināms) attiecīgās nozarēs darbojošās nevalstiskās organizācijas un sociālos partnerus, konsultējoties arī ar Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomi, un programmas 1. un 2. kārtas iesniegumā un programmas ieviešanas nosacījumu dokumentos iekļaut informāciju par nevalstisko organizāciju un sociālo partneru konsultācijām un to iesaisti programmas īstenošanā;
6.4.
ja programmas iesniegumā tiek veikti precizējumi atbilstoši Šveices komentāriem, iesniegt vadošajai iestādei precizētu programmas iesniegumu.
7.
Vadošajai iestādei iesniegt Šveicei apstiprināšanai programmu iesniegumus Šveices noteikumu 4.7. panta noteiktajā kārtībā, ja programmu iesniegumi atbilst Ietvarlīguma pielikumam un Šveices noteikumiem.
8.
Vadošajai iestādei sadarbībā ar attiecīgo programmas apsaimniekotāju četru mēnešu laikā pēc Šveices apstiprinājuma saņemšanas par 2. kārtas programmas iesniegumu izstrādāt programmas līguma projektu angļu valodā atbilstoši Šveices noteiktai veidlapai un saskaņot to ar Šveici.
9.
Programmas apsaimniekotājam pēc programmas līguma parakstīšanas nodrošināt tā publicēšanu programmas apsaimniekotāja tīmekļa vietnē.
10.
Programmas apsaimniekotājam četru mēnešu laikā pēc programmas līguma parakstīšanas izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai  Ministru kabinetā programmas ieviešanas nosacījumus, tai skaitā ievērojot komercdarbības atbalstu regulējošos normatīvos aktus, vienlaikus iekļaujot informāciju par parakstītu programmas līgumu un tā publisku pieejamību.
11.
Programmas apsaimniekotājam, izstrādājot programmas iesniegumu un programmas ieviešanas nosacījumus, plānot programmas administratīvās izmaksas, nepārsniedzot 10% no programmas kopējām attiecināmajām izmaksām.
12.
Vadošajai iestādei atbilstoši Šveices kompetentās iestādes pieprasījumam paredzēt Sagatavošanas fonda finansējumu konkrētas programmas iesnieguma kvalitātes uzlabošanai, ievērojot Šveices noteikumu 5.2. panta pirmo daļu un 6.3. pantu.
13.
Programmu apsaimniekotājiem programmu ieviešanas laikā nodrošināt, lai netiktu pārsniegts Šveices piešķirtais finansējums programmai, ņemot vērā CHF  un euro kursa svārstības.
30. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumos Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu""
23-TA-993
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
31. §
Likumprojekts "Grozījumi Meža likumā"
23-TA-949
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

32. §
Noteikumu projekts "Cilvēkkapitāla attīstības padomes nolikums"
23-TA-261
(J. Vitenbergs, R. Lapiņš, E. Siliņa, A. Čakša, A. Ašeradens, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
33. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās"  5.1.1.3. pasākuma "Publiskās ārtelpas attīstība" īstenošanas noteikumi"
22-TA-3340
(M. Sprindžuks, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
34. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vienlīdzīgu piekļuvi iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem izglītības, mācību un mūžizglītības jomā, attīstot pieejamu infrastruktūru, tostarp, veicinot noturību izglītošanā un mācībās attālinātā un tiešsaistes režīmā"  4.2.1.7. pasākuma "Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība" īstenošanas noteikumi"
22-TA-3540
(M. Sprindžuks, J. Vitenbergs,  S. Cakuls, N. Puntulis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
35. §
Rīkojuma projekts "Par investīcijas 2.1.3.1.i. projekta "VVD APUS - Atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmas transformācija par kompleksu atkritumu aprites uzskaites un kontroles informācijas sistēmu" pases apstiprināšanu"
22-TA-3813
(M. Sprindžuks, L. Anteina, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
36. §
Likumprojekts "Militāro poligonu likums"
22-TA-3343
(I. Mūrniece, J. Garisons, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai svītrot likumprojekta Pārejas noteikumu 1. punktu un sagatavot precizēto likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
5.
Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 57. panta pirmo daļu un 58. panta otro daļu, pilnvarot aizsardzības ministri I. Mūrnieci izteikties kā Ministru kabineta pārstāvi, izskatot Saeimas sēdes darba kārtībā iekļauto likumprojektu "Militāro poligonu likums".
6.
Pieņemt zināšanai, ka likumprojekta 5. pielikumā norādītā militārā poligona "Sēlija" teritorijā esošās inženierbūves, kas zemesgrāmatā ierakstītas uz akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" vārda kā patstāvīgi īpašuma objekti, tiek atsavinātas no akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži", nosakot par to taisnīgu atlīdzību, Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.

3. Attīstības plānošanas dokumentu projekti

37. §
Plāna projekts "Resocializācijas politikas pamatnostādņu 2022.-2027. gadam īstenošanas plāns 2022.-2024. gadam"
22-TA-3688
(I. Lībiņa-Egnere, I. Gailīte, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Tieslietu ministrijai tehniski precizēt plāna nosaukumu un pasākumu izpildes termiņus atbilstoši tā darbības periodam, un precizēto rīkojuma projektu un plāna projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3.
Valsts kancelejai precizēto rīkojuma projektu sagatavot parakstīšanai.

4. Informatīvie ziņojumi

38. §
Informatīvais ziņojums "Par valsts aizsardzības civilā dienesta ieviešanu"
23-TA-292
(I. Mūrniece, N. Puntulis, M. Kučinskis, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
39. §
Informatīvais ziņojums "Par Valsts civilās aizsardzības plāna izpildi 2022. gadā"
23-TA-967
(M. Kučinskis, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
40. §
Informatīvais ziņojums "Par mērķēta un automatizēta atbalsta sistēmas izstrādi energoresursu sadārdzinājuma segšanai mājsaimniecībām ar zemu un vidēji zemu ienākumu līmeni"
23-TA-1101
(R. Čudars, E. Siliņa, M. Sprindžuks, J. Vitenbergs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai informatīvajā ziņojumā aprakstīto vienoto IT risinājumu (turpmāk – vienotais risinājums) mājsaimniecībām ar zemu un vidēji zemu ienākumu līmeni automātiska un mērķēta atbalsta sniegšanai energoresursu cenu būtiska pieauguma ietekmes mazināšanai.
2.
Pieņemt zināšanai, ka Klimata un enerģētikas ministrija ir atbildīgā institūcija vienotā risinājuma un regulējuma atbalsta energoresursu cenu būtiska pieauguma ietekmes mazināšanai (turpmāk – atbalsta regulējums) izstrādāšanā un īstenošanā.
3.
Lai uzsāktu darbu pie vienotā risinājuma un atbalsta regulējuma ieviešanas:
3.1.
Būvniecības valsts kontroles birojam izstrādāt vienoto risinājumu, kas ietvertu automatizētu oficiālo ienākumu apmēra aprēķināšanu uz vienu mājsaimniecības locekli un automatizētu mērķētā atbalsta ieviešanu un administrēšanu;
3.2.
Klimata un enerģētikas ministrijai izstrādāt un klimata un enerģētikas ministram noteiktā kārtībā līdz 2023. gada 31. jūlijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā, ietverot regulējumu par darbības un mērķētā atbalsta sniegšanas vispārējiem principiem vienotā risinājuma un atbalsta regulējuma ieviešanai mājsaimniecībām ar zemu un vidēji zemu ienākumu līmeni, kā arī regulējumu par iesaistītajām valsts un pašvaldību institūcijām, no kurām nepieciešams saņemt informāciju noteiktā apjomā un nodrošināt datu apmaiņu informācijas tehnoloģiju sistēmas darbības nodrošināšanai;
3.3.
vienotā risinājuma automatizētai oficiālo ienākumu apmēra aprēķināšanai uz vienu mājsaimniecības locekli izstrādei un uzturēšanai, tajā skaitā četru amata vietu nodrošināšanai Būvniecības valsts kontroles birojā, 2023. gadā nepieciešamo finansējumu 1 300 496 euro apmērā nodrošināt no resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 15.00.00 "Finansējums Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā noteikto terminēto atbalsta pasākumu īstenošanai" paredzētā finansējuma. Klimata un enerģētikas ministrijai pēc grozījumu Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā pieņemšanas sagatavot un klimata un enerģētikas ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par apropriācijas pārdali;
3.4.
pieņemt zināšanai, ka vienotā risinājuma administrēšanai būs nepieciešamas četras amata vietas Būvniecības valsts kontroles birojā, kas tiks nodrošinātas, nepalielinot kopējo amata vietu skaitu valsts pārvaldē. Klimata un enerģētikas ministrijai sadarbībā ar Valsts kanceleju meklēt optimālu risinājumu, analizējot ilgstošo vakanču skaitu, un sagatavot attiecīgu priekšlikumu izskatīšanai Ministru kabinetā kopā ar grozījumiem Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā;
3.5.
pēc šī protokollēmuma 3.2. apakšpunktā minēto grozījumu pieņemšanas Klimata un enerģētikas ministrijai mēneša laikā izstrādāt un klimata un enerģētikas ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus uz Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likuma pamata izdotajos normatīvajos aktos, paredzot mērķētā atbalsta nosacījumu ietveršanu;
3.6.
pēc šī protokollēmuma 3.2. apakšpunktā minēto grozījumu pieņemšanas Būvniecības valsts kontroles birojam noslēgt starpresoru vienošanās ar Valsts ieņēmumu dienestu, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru (un citām institūcijām, ja identificēta nepieciešamība ar tām sadarboties) par savstarpēju datu apmaiņu un integrāciju, lai izstrādātu vienoto risinājumu automatizētai oficiālo ienākumu apmēra aprēķināšanai un nodrošinātu tā darbību;
3.7.
lai nodrošinātu savlaicīgu vienotā risinājuma izstrādi un testēšanu, Valsts ieņēmumu dienestam, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (un citām institūcijām, ja identificēta nepieciešamība ar tām sadarboties) veikt vienotā risinājuma funkcionalitātes nodrošināšanai nepieciešamo identificēto datu testa apmaiņu un integrāciju ar Būvniecības valsts kontroles biroju pirms starpresoru vienošanās noslēgšanas.
4.
Klimata un enerģētikas ministrijai izvērtēt iespējas paredzēt finansējumu vienotā risinājuma otrās kārtas izstrādei, kā arī risinājuma izstrādei datu apmaiņai ar pašvaldību sociālās palīdzības administrēšanas programmatūru SOPA, lai no tās varētu izgūt datus, kā arī tajā saņemt un apstrādāt datus no vienotā risinājuma automatizētai oficiālo ienākumu apmēra aprēķināšanai uz vienu mājsaimniecības locekli no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas administrētās Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, t. sk. pašvaldību, digitālā transformācija" vai no Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Izmantot digitalizācijas priekšrocības iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pētniecības organizācijām un publiskajām iestādēm" 1.3.1.1. pasākuma "IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram", vai Klimata un enerģētikas ministrijai primāri sniegt fiskāli neitrālus priekšlikumus par izstrādes izdevumu finansēšanas avotiem.
5.
Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2022. gada 21. jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 33 82. §) "Informatīvais ziņojums "Par atbalsta pasākumiem energoresursu cenu un vispārējās inflācijas pieauguma ietekmes mazināšanai mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām"" 4.3. un 4.4. apakšpunktu.
41. §
Informatīvais ziņojums "Par VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" A ēkas otrās kārtas attīstības progresa pārskatu uz 2023. gada 30. aprīli"
23-TA-1118
(A. K. Kariņš)
Jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.
42. §
Informatīvais ziņojums "Par VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" jaunās B ēkas attīstības progresa pārskatu uz 2023. gada 30. aprīli"
23-TA-1119
(A. K. Kariņš)
Jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.
43. §
Informatīvais ziņojums "Par līdzekļu pārdali starp Izglītības un zinātnes ministriju un Veselības ministriju vispārējās aprūpes māsas profesijas ieviešanas nodrošināšanai"
23-TA-966
(L. Meņģelsone, A. Čakša, A. K. Kariņš)
1.
 Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atļaut pārdalīt likumā "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" Veselības ministrijas 2023.-2025. gada starpnozaru prioritārā pasākuma "Nodrošināt vispārējās aprūpes māsas profesijas ieviešanu, tai skaitā veicinot māsu nodarbinātību profesijā" ietvaros plānoto finansējumu 2024., 2025. gadam un turpmākajiem gadiem ik gadu 514 971 euro apmērā no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammas 03.01.00 "Augstskolas" uz Veselības ministrijas budžeta apakšprogrammu 02.03.00 "Augstākā medicīnas izglītība", lai nodrošinātu 87 studiju vietas programmā "Māszinības" Rīgas Stradiņa universitātē.
3.
Veselības ministrijai un Izglītības un zinātnes ministrijai atbilstoši šī protokollēmuma 2. punktam iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus izmaiņām valsts pamatbudžeta bāzes izdevumos 2024. - 2026. gadam likumprojekta "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam"  izstrādes procesā. 
4.
Veselības ministrijai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju līdz 2023.gada 4.septembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā:
4.1.
informāciju par personu skaitu, kas apguvušas programmu “Māszinības” par Valsts budžeta līdzekļiem un turpina darbu savā profesijā Latvijā piecu gadu periodā;
4.2.
priekšlikumus, lai veicinātu māsu nodarbinātību savā profesijā.
44. §
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2023. gada 7. marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 13 35. §) "Informatīvais ziņojums "Par situāciju piensaimniecības nozarē saistībā ar svaigpiena iepirkuma cenu pazemināšanos un nepieciešamām rīcībām situācijas stabilizēšanai"" 2. punktā minētā uzdevuma izpildi"
23-TA-1366
(D. Šmits, R. Kronbergs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atzīt par izpildītu Ministru kabineta 2023. gada 7. marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 13 35. §) "Informatīvais ziņojums "Par situāciju piensaimniecības nozarē saistībā ar svaigpiena iepirkuma cenu pazemināšanos un nepieciešamām rīcībām situācijas stabilizēšanai"" 2. punktā doto uzdevumu.
3.
Zemkopības ministrijai līdz 2023. gada septembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus piena nozares kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas veicināšanai un atbalstam piena nozares uzņēmumu pārstrukturēšanai.

5. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi

45. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu Ministru padomes 2023. gada 12.-13. jūnija sanāksmē izskatāmajiem Veselības ministrijas kompetencē jautājumiem
23-TA-1384
(L. Meņģelsone, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Veselības ministrei L. Meņģelsonei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2023. gada 12.-13. jūnija sanāksmē Veselības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
46. §
Informatīvais ziņojums par neformālās Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2023. gada 11.-13. jūnija sanāksmē izskatāmo jautājumu
23-TA-1397
(D. Šmits, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Zemkopības ministram D. Šmitam pārstāvēt Latvijas Republiku neformālajā Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2023. gada 11.-13. jūnija sanāksmē.

6. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

47. §
Par Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2023. gada 12.-13. jūnija sanāksmē izskatāmajiem Labklājības ministrijas un Kultūras ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem
23-TA-1387
(E. Siliņa, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2023. gada 12.-13. jūnija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem:
2.1.
Pozīcija Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par līdztiesības iestāžu standartiem attiecībā uz vienlīdzīgu attieksmi un iespēju vienlīdzību starp sievietēm un vīriešiem nodarbinātības un profesijas jautājumos un par Direktīvas 2006/54/EK 20. panta un Direktīvas 2010/41/ES 11. panta svītrošanu un priekšlikums Padomes direktīvai par līdztiesības iestāžu standartiem attiecībā uz vienlīdzīgu attieksmi pret personām neatkarīgi no viņu rases vai etniskās piederības, vienlīdzīgu attieksmi nodarbinātības un profesijas jomā pret personām neatkarīgi no viņu reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas, vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm sociālā nodrošinājuma jautājumos un attiecībā uz piekļuvi precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu un par Direktīvas 2000/43/EK 13. panta un Direktīvas 2004/113/EK 12. panta svītrošanu";
2.2.
Pozīcija Nr. 1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz svina un tā neorganisko savienojumu un diizocianātu robežvērtībām groza Padomes Direktīvu 98/24/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/37/EK";
2.3.
Pozīcija Nr. 1 "Par priekšlikumu Padomes ieteikumam par sociālā dialoga stiprināšanu Eiropas Savienībā".
3.
Labklājības ministrei E. Siliņai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2023. gada 12.-13. jūnija sanāksmē izskatāmajos Labklājības ministrijas un Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
48. §
Par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2023. gada 8.–9. jūnija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-1421
(I. Lībiņa-Egnere, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2023. gada 8.–9. jūnija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem".
3.
Tieslietu ministrei I. Lībiņai – Egnerei piedalīties Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2023. gada 8.–9. jūnija sanāksmē un pārstāvēt Latvijas Republiku Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
49. §
Latvijas Republikas nostājas projekts par Eiropas Komisijas 2023. gada 19. aprīļa formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. INFR(2023)2025
23-TA-1307 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt Iekšlietu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas 2023. gada 19. aprīļa formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. INFR(2023)2025.
2.
Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
50. §
Par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2023. gada 8.-9. jūnija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-1425
(M. Kučinskis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 ''Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, kas attiecas uz patvēruma un migrācijas pārvaldību un ar ko groza Padomes Direktīvu (EK) 2003/109 un ierosināto Regulu (ES) XXX/XXX [Patvēruma un migrācijas fonds] un grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Savienībā izveido kopēju procedūru starptautiskajai aizsardzībai un atceļ Direktīvu 2013/32/ES".
3.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par š. g. 8.-9. jūnija Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmes iekšlietu nozares jautājumiem, par kuriem plānotas diskusijas: 1. Pašreizējā vispārējā situācija Šengenas zonā; 2. Padomes secinājumi par visas sabiedrības noturības stiprināšanu civilās aizsardzības kontekstā, tostarp gatavību ķīmiskā, bioloģiskā, radioloģiskā un kodolapdraudējuma (CBRN) jomā; 3. Vardarbīga ekstrēmisma un terorisma apkarošana; 4. Vīzu politika: bezvīzu režīmu uzraudzīšana".
4.
Iekšlietu ministram M. Kučinskim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2023. gada 8.-9. jūnija sanāksmē.

7. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

51. §
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas valdības komentāriem par Eiropas Komitejas spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai ziņojumu par Latviju, kā arī ziņojuma un komentāru publiskošanu"
23-TA-1295
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas valdības komentārus par Eiropas Komitejas spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai (Komiteja) ziņojumu par Latviju.
3.
Ārlietu ministrijai iesniegt Latvijas valdības komentārus un to tulkojumu angļu valodā Eiropas Padomē.
4.
Atbalstīt Komitejas 2022. gada vizītes ziņojuma un Latvijas valdības komentāru publiskošanu.
5.
Ārlietu ministrijai par šī protokollēmuma 4. punktā pieņemto Ministru kabineta lēmumu paziņot Komitejai.
52. §
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas  starptautiskās konkurētspējas veicināšanu"
23-TA-1318 (IP)
Ierobežotas pieejamības informācija
Sēdi slēdz plkst. 14:20