Valsts sekretāru 06.04.2023. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 13

Valsts sekretāru 06.04.2023. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 13

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs ‒ J. Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ A. Pelšs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Valantis

Finanšu ministrijas valsts sekretāre ‒ B. Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ D. Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre ‒ S. Šmīdlere

Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāre ‒ L. Kurevska

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietā, Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ B. Zakevica

Labklājības ministrijas valsts sekretārs ‒ I. Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietā, Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ L. Austrupe

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs ‒ M. Papsujevičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Balševics

Veselības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja ‒ A. Balode

Zemkopības ministrijas valsts sekretārs ‒ R. Kronbergs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja ‒ L. Milenberga

Sanāksmi sāk plkst. 09:10

1. Izskatāmie tiesību aktu projekti

1. §
Informatīvais ziņojums "Par valsts aizsardzības civilā dienesta ieviešanu"
23-TA-292
(J. Garisons, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Ņemot vērā, ka Tiesībsarga biroja pārstāvis sanāksmē nepiedalās un iebildumi sanāksmes laikā netiek uzturēti, saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 606 "Ministru kabineta kārtības rullis" 97. punktu Aizsardzības ministrijai iesniegt informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
2. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 20. februāra noteikumos Nr. 74 "Prasības degvielas uzpildes staciju tehnoloģiskajām iekārtām un iekārtu tehniskās uzraudzības kārtība""
22-TA-2811
(E. Valantis, Z. Liepiņa, R. Vesere, I. Ligere, R. Kronbergs, J. Citskovskis)
1.
Ekonomikas ministrijai kopīgi ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Degvielas tirgotāju asociāciju atkārtoti izvērtēt sagatavotos grozījumus regulējumā un vienoties par noteikumu projekta turpmāko virzību.
2.
Ekonomikas ministrijai atbilstoši vienošanās rezultātiem noteikumu projektu virzīt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vai to atsaukt no tālākas virzības.
3. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 2. novembra noteikumos Nr. 686 "Noteikumi par ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem, no biomasas kurināmā ražotās elektroenerģijas kritērijiem un kārtību, kādā pamatojama, apliecināma un uzraugāma atbilstība minētajiem kritērijiem""
23-TA-161
(J. Citskovskis)
Ņemot vērā Klimata un enerģētikas ministrijas priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt uz divām nedēļām.
4. §
Informatīvais ziņojums "Informatīvais ziņojums "Par atbildības noteikšanu par "Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2022/695 (2022. gada 2. maijs), ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/22/EK piemērot attiecībā uz vienoto formulu transporta uzņēmumu riska novērtējuma aprēķināšanai"""
23-TA-758
(M. Papsujevičs, L. Austrupe, E. Šimiņa-Neverovska, D. Trofimovs, D. Merirands, R. Kronbergs, I. Alliks, E. Balševics, E. Valantis, A. Balode, S. Šmīdlere, B. Zakevica, J. Garisons, J. Citskovskis)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un izteiktos atšķirīgos viedokļus par ministriju atbildības noteikšanu.
2.
Ar klātesošo balstiesīgo valsts sekretāru sanāksmes dalībnieku (jautājuma izskatīšanā nepiedalījās Ārlietu ministrijas valsts sekretārs, Finanšu ministrijas valsts sekretāre un Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāre) vienbalsīgu lēmumu noteikt Satiksmes ministriju kā atbildīgo ministriju un Iekšlietu ministriju kā līdzatbildīgo ministriju par Komisijas 2022. gada 2. maija Īstenošanas regulu (ES) 2022/695, ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/22/EK piemērot attiecībā uz vienoto formulu transporta uzņēmumu riska novērtējuma aprēķināšanai.
3.
Ņemot vērā panākto vienošanos par ministriju atbildības noteikšanu, Valsts kancelejai pabeigt projekta 23-TA-758 lietu. 

2. Informatīvie jautājumi

5. §
Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu
(J. Citskovskis)
Atzīmēt, ka saskaņā ar Valsts sekretāru 2010. gada 28. janvāra sanāksmes protokollēmuma (prot. Nr. 4 65. §) 5. punktu Valsts kanceleja ir apkopojusi informāciju par ministriju neizpildītajiem kontrolē esošajiem uzdevumiem valsts sekretāriem turpmākai rīcībai.
Sanāksmi slēdz plkst. 10:10