Ministru kabineta sēdes attālinātā veidā protokols Nr. 80

Ministru kabineta sēdes attālinātā veidā protokols Nr. 80

Sēdi vada

Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. K. Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs ‒ A. Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs ‒ J. Bordāns

Ekonomikas ministrs ‒ J. Vitenbergs

Finanšu ministrs, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ J. Reirs

Iekšlietu ministre ‒ M. Golubeva

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Muižniece

Kultūras ministrs ‒ N. Puntulis

Labklājības ministrs ‒ G. Eglītis

Satiksmes ministrs ‒ T. Linkaits

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ‒ A. T. Plešs

Veselības ministrs ‒ D. Pavļuts

Zemkopības ministrs ‒ K. Gerhards

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 12:00

1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)

1. §
Informatīvais ziņojums "Par valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras aizsardzības nodrošināšanu pret pakalpojumatteices uzbrukumiem"
21-TA-777 (DV)
Dienesta vajadzībām
2. §
Slepeni
TA-12s

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

3. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 18. marta rīkojumā Nr. 170 "Par civilo ekspertu dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā""
21-TA-1197
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
4. §
Rīkojuma projekts "Par atļauju piešķirt diplomātisko rangu"
21-TA-1390
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
5. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999. gada 18. maija noteikumos Nr. 178 "Kārtība, kādā norādāmas preču un pakalpojumu cenas""
21-TA-913
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
6. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 395 "Kārtība, kādā energoietilpīgi apstrādes rūpniecības uzņēmumi iegūst tiesības uz samazinātu līdzdalību obligātā iepirkuma komponentes maksājumam""
21-TA-825
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
7. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piekritīgas zemes vienības nodošanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" valdījumā un pārdošanu"
21-TA-1316
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
8. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma ½ domājamās daļas Rīgā nodošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā"
21-TA-1176
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
9. §
Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"
21-TA-248
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
10. §
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā"
21-TA-841
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
11. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 23. jūlija rīkojumā Nr. 517 "Par humānās palīdzības sniegšanu Lietuvai""
21-TA-1119
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
12. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Ganību ielā 6, Rūjienā, Valmieras novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"
21-TA-166
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
13. §
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"
21-TA-1367 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Ar šo rīkojumu Latvijas pilsonībā tiek uzņemta 51 persona.
14. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 9. janvāra noteikumos Nr. 26 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās" īstenošanas noteikumi"
21-TA-477
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka 2021. gadā un 2022. gadā Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanai līdz projekta apstiprināšanai nepieciešamo finansējumu attiecināmo izmaksu segšanai līdz 983 264 euro  apmērā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodrošina no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
4.
Izglītības un zinātnes ministrijai nekavējoties informēt Ministru kabinetu, ja izmaksas, kas 8.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās" otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, varētu netikt vai netiek attiecinātas finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda, sagatavojot attiecīgu informatīvo ziņojumu, kurā norādīts detalizēts apraksts par radušos situāciju, neatbilstības rašanās cēloņiem, finansiālo ietekmi, un sniegt fiskāli neitrālus priekšlikumus, veicot finansējuma pārdali starp Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmām/apakšprogrammām, lai nodrošinātu projekta neattiecināto izdevumu segšanu.
15. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 7. jūlija noteikumos Nr. 385 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" īstenošanas noteikumi""
21-TA-200
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
16. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 11. augusta noteikumos Nr. 518 "Kārtība, kādā tiek piešķirts un anulēts valsts ģimnāzijas statuss""
21-TA-180
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
17. §
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta apbalvojuma piešķiršanu par sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs"
21-TA-724
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
18. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1643 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā pabalstu aizbildnībā esoša bērna uzturēšanai""
21-TA-805
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
19. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos Nr. 468 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.2. pasākuma "Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi" īstenošanas noteikumi""
21-TA-172
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
20. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 404 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" 6.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti" 6.2.1.2.pasākuma "Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija un izbūve" īstenošanas noteikumi""
21-TA-882
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
21. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 7. janvāra noteikumos Nr. 26 "Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli""
21-TA-256
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
22. §
Rīkojuma projekts "Par Limbažu novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma "Druvu ceļš" Limbažu pagastā, Limbažu novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"
21-TA-565
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
23. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 25. jūnija noteikumos Nr. 344 "Aktīvo vielu importēšanas un izplatīšanas kārtība""
21-TA-719
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
24. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumos Nr. 317 "Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība""
21-TA-541
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
25. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 6. jūnija noteikumos Nr. 460 "Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām""
21-TA-598
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
26. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 5. novembra noteikumos Nr. 1268 "Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi""
21-TA-597
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
27. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība""
21-TA-717
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
28. §
Noteikumu projekts "Aizsargājamo ainavu apvidus "Nīcgales meži" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
21-TA-910
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
29. §
Rīkojuma projekts "Par atmežošanu nekustamā īpašuma "Katrīnbādes iela" zemes vienībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8013 003 0062), Saulkrastos, Saulkrastu novadā"
21-TA-478
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
30. §
Rīkojuma projekts "Par starpreģionu sadarbības programmas URBACT IV 2021.–2027. gadam projektu"
21-TA-244
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Pilnvarot vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Latvijas Republikas valdības vārdā parakstīt dokumentu, kas apliecina piekrišanu starpreģionu sadarbības programmas URBACT IV 2021. – 2027. gadam saturam un nacionālā līdzfinansējuma nodrošināšanai.
31. §
Noteikumu projekts "Prasības piena produktu un tos saturošu produktu papildu marķējumam"
21-TA-1336
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
32. §
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Ķekavas novada pašvaldības īpašumā"
21-TA-693
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
33. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr. 105 "Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtībām""
21-TA-1110
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
34. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011. gada 6. decembra noteikumos Nr. 937 "Noteikumi par līgumcenu robežām iepirkumiem aizsardzības un drošības jomā""
21-TA-813
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
35. §
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā 2022. gadā pašvaldībām piešķir valsts budžeta dotāciju par personām, kuras ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs ievietotas līdz 1998. gada 1. janvārim"
21-TA-1401
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
36. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 7. novembra noteikumos Nr. 662 "Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestāžu un citu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu (darbinieku) atlīdzības un personu uzskaites sistēmu""
21-TA-1532
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
37. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumos Nr. 806 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru""
21-TA-679
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
38. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 31. maija noteikumos Nr. 345 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.1. pasākuma "Atbalsts nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošanai izglītojamo talantu attīstībai" īstenošanas noteikumi""
21-TA-884
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai. 
39. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"
21-TA-1410
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
40. §
Noteikumu projekts "Iepriekšējās darbības pārbaudes veikšanas kārtība, civilās aviācijas gaisa kuģa apkalpes locekļa identitātes kartes un lidostas identitātes kartes izsniegšanas un anulēšanas kārtība"
21-TA-983
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.
3.
Jautājumu par papildus nepieciešamā finansējuma piešķiršanu Iekšlietu ministrijai (Valsts drošības dienestam) noteikumu  īstenošanai 2023. gadam un turpmāk izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
41. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 3. septembra noteikumos Nr. 737 "Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību""
21-TA-959
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
42. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
21-TA-778
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
43. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 17. oktobra rīkojumā Nr. 589 "Par Iekšlietu ministrijas ilgtermiņa saistībām valsts robežas joslas infrastruktūras izbūvei gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu un gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu""
21-TA-1602
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Iekšlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei, samazinot 2022. gadā ilgtermiņa saistības pasākumam "Valsts robežas joslas infrastruktūras izbūve gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu" budžeta programmā 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība" par 2 072 400 euro (pamatkapitāla veidošana) un paredzot ilgtermiņa saistības pasākumam "Valsts robežas joslas infrastruktūras izbūve gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu" 2 072 400 euro apmērā (subsīdijas un dotācijas) budžeta apakšprogrammā 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums".
44. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
21-TA-1585
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
45. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 19. decembra noteikumos Nr. 769 "Tieslietu ministrijas pamatbudžeta programmas "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas fonds" finanšu līdzekļu izmantošanas kārtība""
21-TA-743
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu  projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
46. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 24. marta noteikumos Nr. 268 "Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu""
21-TA-1550
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
47. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 1250 "Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā""
21-TA-1368
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
48. §
Rīkojuma projekts "Par iemaksām ANO Augstā komisāra cilvēktiesību lietās biroja, ANO Dzimumu līdztiesības un sieviešu iespēju veicināšanas institūcijas, ANO Bērnu fonda, ANO starpaģentūru palīdzības plāna Mali, ANO  Cilvēkdrošības trasta fonda Arāla jūras reģionam Uzbekistānā, UNESCO Starptautiskās programmas komunikācijas attīstībai, Eiropas Demokrātijas fonda, Eiropas Civilās aizsardzības un humānās palīdzības operāciju ģenerāldirektorāta, EDSO Speciālās novērošanas misijas Ukrainā un Pilsoniskās sabiedrības organizāciju atbalsta "Lifeline" budžetos"
21-TA-1413
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
49. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"
21-TA-1642
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma  projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma  projektu parakstīšanai.
50. §
Par Ministru kabineta pilnvarojumu iekšlietu ministrei Marijai Golubevai
21-TA-1645
(A. K. Kariņš)
1.
Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 57.pantu, 58.pantu un 64.pantu, pilnvarot Saeimā apspriežamajā lietā, izskatot lēmuma projektu "Par neuzticības izteikšanu iekšlietu ministrei Marijai Golubevai" (798/Lm13), izteikties iekšlietu ministri M. Golubevu kā Ministru kabineta pārstāvi.
2.
Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Prezidijam.
51. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. septembra noteikumos Nr. 899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība""
21-TA-1591
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

52. §
Likumprojekts "Grozījumi Konkurences likumā"
21-TA-687
(J. Vitenbergs, I. Gailīte, I. Eglītis, J. Reirs, J. Endziņš, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību" (2021-TA-370).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību" (2021-TA-370) (likumprojektu pakete).
5.
Ekonomikas ministrijai, izstrādājot naudas soda aprēķināšanas metodiku par nacionāla vai pārrobežu apmēra konkurences tiesību pārkāpumiem, nodrošināt nediskriminējošu un vienlīdzīgu attieksmi pret visiem tirgus dalībniekiem.
53. §
Likumprojekts "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību"
21-TA-370
(J. Vitenbergs, I. Gailīte, I. Eglītis, J. Reirs, J. Endziņš, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Konkurences likumā" (2021-TA-687).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Konkurences likumā" (2021-TA-687) (likumprojektu pakete).
54. §
Likumprojekts "Grozījumi Komerclikumā"
2021-TA-2159
(J. Bordāns, E. Pastars, K. Gerhards, G. Eglītis, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"" (2021-TA-2153) un likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" (2021-TA-2165).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"" (2021-TA-2153) un likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" (2021-TA-2165) (likumprojektu pakete).
55. §
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru""
2021-TA-2153
(J. Bordāns, E. Pastars, K. Gerhards, G. Eglītis, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu  "Grozījumi Komerclikumā" (2021-TA-2159) un likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" (2021-TA-2165).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Komerclikumā" (2021-TA-2159) un likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" (2021-TA-2165) (likumprojektu pakete).
56. §
Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā"
2021-TA-2165
(J. Bordāns, E. Pastars, K. Gerhards, G. Eglītis, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar  likumprojektu  "Grozījumi Komerclikumā" (2021-TA-2159) un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"" (2021-TA-2153).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Komerclikumā" (2021-TA-2159) un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"" (2021-TA-2153) (likumprojektu pakete).
57. §
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izvērtē pašvaldību investīciju projektus jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecībai vai esošo pirmsskolas izglītības iestāžu paplašināšanai"
21-TA-1179
(A. T. Plešs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
58. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Kronvalda bulvārī 4, Rīgā, pirkšanu"
21-TA-1524
(N. Puntulis, J. Bordāns, D. Palčevska, J. Reirs, S. Almane, D. Vilsone, T. Linkaits, G. Eglītis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Atzīmēt, ka Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs J. Bordāns atturas no lēmuma pieņemšanas izskatītajā jautājumā.  
4.
Finanšu ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju līdz 2022. gada 1. jūlijam izvērtēt un nepieciešamības gadījumā sagatavot priekšlikumu par risinājumu situācijām, kad publiskai personai ir nepieciešams atsavināt nekustamo īpašumu par atlīdzību no citas publiskas personas.
59. §
Rīkojuma projekts "Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā"
21-TA-1393
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
60. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 11. marta noteikumos Nr. 173 "Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība""
21-TA-860
(T. Linkaits, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
61. §
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 14.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi izglītības nozarē (ESF)" 14.1.1.1. pasākuma "Digitalizācijas iniciatīvas studiju kvalitātes pilnveidei" īstenošanas nosacījumi"
21-TA-844
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

4. Informatīvie ziņojumi

62. §
Informatīvais ziņojums "Par koordinētas ievainojamību atklāšanas procesa ieviešanu valsts pārvaldē"
21-TA-447
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt koordinētas ievainojamību atklāšanas procesa (turpmāk – KIAP) ieviešanu valsts pārvaldē, paredzot iespēju iestādēm brīvprātīgi iesaistīties KIAP.
3.
Noteikt, ka Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija CERT.LV (turpmāk – CERT.LV) īsteno informatīvajā ziņojumā aprakstītā KIAP koordināciju Latvijā un nodrošina atklātās informācijas par ievainojamību nodošanu konkrētās sistēmas pārzinim.
4.
Noteikt, ka CERT.LV mājaslapā publicē informāciju par iestādēm, kuras informējušas par iesaisti KIAP, un saites uz katras iestādes resursiem, uz kuriem attiecināms šī protokollēmuma 3. punktā minētais KIAP, kā arī vadlīnijas valsts un pašvaldības iestādēm, kā noteikt resursus, uz kuriem KIAP attiecināms.
5.
Noteikt, ka valsts un pašvaldību iestādes var brīvprātīgi pieņemt lēmumu par iesaistīšanos KIAP un noteikt resursus, uz kuriem KIAP attiecināms.
6.
Noteikt, ka iestādēm, kuras pieņēmušas lēmumu iesaistīties KIAP, par to ir jāinformē CERT.LV, norādot tos iestādes resursus, uz kuriem attiecināms KIAP, un kontaktpersonas, ar kurām sazināties KIAP ietvaros, kā arī iestādes mājaslapā jāievieto informācija par iesaisti KIAP saskaņā ar informatīvā ziņojuma 3. nodaļā iekļauto aprakstu, tai skaitā iekļaujot nosacījumus drošības pētniekiem.
7.
Noteikt, ka iestādēm ir pienākums sadarboties ar CERT.LV ievainojamību atklāšanas un novēršanas procesā.
63. §
Informatīvais ziņojums "Par 2021. gada jūnija un jūlija ilgstošā karstuma radītajiem zaudējumiem akvakultūras uzņēmējdarbībai"
21-TA-1226
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Zemkopības ministrijai:
2.1.
sagatavot atbalsta noteikumus par kompensāciju piešķiršanu un izmaksas kārtību akvakultūras uzņēmumiem, kuri cietuši zaudējumus 2021. gada jūnija un jūlija karstuma dēļ, un iesniegt tos Eiropas Komisijai lēmuma pieņemšanai par valsts atbalsta saderību ar kopējo tirgu;
2.2.
pēc pozitīva Eiropas Komisijas lēmuma saņemšanas iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgu rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu 2022. gadā no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" ne vairāk kā 260 000 euro apmērā un kopā ar to Ministru kabineta noteikumu projektu par kompensāciju piešķiršanas un izmaksas kārtību akvakultūras uzņēmumiem, kas cietuši zaudējumus 2021. gada jūnija un jūlija karstuma dēļ.
64. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2021. gada 20. decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
21-TA-1638
(A. T. Plešs, K. Gerhards, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram A. T. Plešam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2021. gada 20. decembra sanāksmē.
65. §
Informatīvais ziņojums "Par aktuālo situāciju sakarā ar nepilngadīgu patvēruma meklētāju izglītības nodrošināšanu"
21-TA-618
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt priekšlikumu piešķirt Izglītības un zinātnes ministrijai no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētajiem gadījumiem"  papildu finansējumu 2021. gadā  27 649 euro apmērā, lai nodrošinātu nepilngadīgu patvēruma meklētāju izglītības ieguves iespējas atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
3.
Lai 2022. gadā nodrošinātu finansējumu nepilngadīgu patvēruma meklētāju izglītības ieguvei, atbalstīt priekšlikumu 2022. gadā nepieciešamo finansējumu līdz 124 645 euro nodrošināt no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
4.
Izglītības un zinātnes ministrijai atbilstoši šī protokollēmuma 3. punktā atbalstītajam priekšlikumam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgu rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
66. §
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalību Center for a New American Security domnīcas Krievijas Forumā"
21-TA-1609
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu. 
2.
Lai veicinātu praktisko sadarbību ar Amerikas Savienotajām Valstīm un sabiedrības izpratni par Krievijas rīcību un draudiem, Ārlietu ministrijai 2021. gadā no budžeta apakšprogrammas 01.04.00 "Diplomātiskās misijas ārvalstīs" līdzekļiem veikt maksājumu domnīcas "Amerikas Centrs jaunai drošības politikai" (Center for a New American Security) budžetā 50 000 USD apmērā.
3.
Izdevumus šī protokollēmuma 2. punkta izpildei segt Ārlietu ministrijai piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.
4.
Finanšu ministrijai atbilstoši Ārlietu ministrijas iesniegtajam pieprasījumam veikt nepieciešamās apropriācijas pārdales Ārlietu ministrijai apstiprinātā budžeta ietvaros.
67. §
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas iemaksu Komunisma upuru memoriālajā fondā"
21-TA-1607
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu. 
2.
Lai veicinātu praktisko sadarbību ar Amerikas Savienotajām Valstīm un sabiedrības izpratni par komunistiskā režīma radītajām sekām, Ārlietu ministrijai 2021. gadā no budžeta apakšprogrammas 01.04.00 "Diplomātiskās misijas ārvalstīs" līdzekļiem veikt iemaksu Komunisma upuru piemiņas memoriālā fonda budžetā 50 000 USD apmērā.
3.
Izdevumus šī protokollēmuma 2. punkta izpildei segt Ārlietu ministrijai piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.
4.
Finanšu ministrijai atbilstoši Ārlietu ministrijas iesniegtajam pieprasījumam veikt nepieciešamās apropriācijas pārdales Ārlietu ministrijai apstiprinātā budžeta ietvaros.
68. §
Informatīvais ziņojums "Par finanšu līdzekļu apguvi un nepieciešamo finansējumu valsts reģionālo un vietējo autoceļu pārbūvei un atjaunošanai administratīvi teritoriālās reformas kontekstā"
21-TA-1101
(A. T. Plešs, T. Linkaits, J. Reirs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Satiksmes ministrijai sagatavot un satiksmes ministram 2022. gadā noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību akta projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", paredzot, ka: 
2.1.
Finanšu ministrija no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķir Satiksmes ministrijai finansējumu 11 870 485 euro apmērā 2021. gadā uzsākto valsts reģionālo un vietējo autoceļu būvniecības projektu īstenošanai 2022. gadā (ceļu saraksts informatīvā ziņojuma pielikumā);
2.2.
Finanšu ministrija no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķir Satiksmes ministrijai finansējumu 11 918 449 euro apmērā autoceļiem, kas nepieciešami investīciju programmas īstenošanai autoceļu attīstībai administratīvi teritoriālās reformas kontekstā 2022. gadā.
3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pēc saskaņošanas ar Satiksmes ministriju noteikt šī protokollēmuma 2.2. apakšpunktā minēto autoceļu posmus.
69. §
Informatīvais ziņojums "Par ogļskābās gāzes gaisa kvalitātes mērītāju iegādes procesu"
21-TA-906
(A. Muižniece, J. Reirs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt finansējuma piešķiršanu ogļskābās gāzes gaisa kvalitātes mērītāju iegādei valsts un pašvaldību vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm 2022. gadā, lai sniegtu ieguldījumu Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai, kā arī nodrošinātu ogļskābās gāzes gaisa kvalitātes mērītājus mācību telpu gaisa kvalitātes monitoringam.
3.
Pieņemt zināšanai, ka kopējais nepieciešamais finansējums ogļskābās gāzes gaisa kvalitātes mērītāju iegādei valsts un pašvaldību vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm līdz 4 336 640 euro 2022. gadā tiks nodrošināts no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas faktiskajiem izdevumiem 2022. gadā.
4.
Izglītības un zinātnes ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā 2022. gadā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši šī protokollēmuma 3. punktam.
5.
Atļaut Izglītības un zinātnes ministrijai uzņemties finansiālās saistības, kas izriet no iepirkuma procedūras rezultātiem, pirms stājies spēkā šī protokollēmuma 4. punktā minētais Ministru kabineta rīkojums.
6.
Atzīt Ministru kabineta 2021. gada 14. jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 52 1. §) "Informatīvais ziņojums "Par CO2 gaisa kvalitātes mērītāju iegādi izglītības iestādēm"" 2. punktu par aktualitāti zaudējušu.
70. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
21-TA-1608
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
71. §
Informatīvais ziņojums "Par Brexit korekcijas rezervi”
21-TA-1523
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Noteikt, ka Finanšu ministrija ir Struktūra, kas ir atbildīga par no Rezerves piešķirtās finanšu iemaksas pārvaldību Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 6. oktobra Regulas (ES) 2021/1755, ar ko izveido Brexit korekcijas rezervi 14. panta 3.punkta izpratnē.
3.
Noteikt, ka Finanšu ministrija ir Neatkarīga revīzijas struktūra Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 6. oktobra Regulas (ES) 2021/1755, ar ko izveido Brexit korekcijas rezervi 14. panta 4. punkta izpratnē.
4.
Atbalstīt Finanšu ministrijas piedāvāto Brexit korekcijas rezerves pārvaldības un kontroles sistēmu aprakstu un tajā paredzēto institūciju atbildības sadalījumu.
5.
Ministrijām līdz 2022. gada 1. februārim iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus par nepieciešamajiem pasākumiem, kurus  potenciāli ir iespējams finansēt atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 6. oktobra Regulai (ES) 2021/1755, ar ko izveido Brexit korekcijas rezervi.

5. Ministru kabineta lieta (I)

72. §
Atbildes projekts tiesībsargam (par atbalstu speciālās pārtikas iegādei)
21-TA-1516
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto atbildes projektu tiesībsargam.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi  tiesībsargam.
3.
Veselības ministrijai sadarbībā ar nozares speciālistiem, Zemkopības ministriju un Labklājības ministriju līdz 2022. gada 1. jūnijam izvērtēt iespējas no valsts budžeta līdzekļiem kompensēt perorāli lietojamo speciālo pārtiku pacientiem, kuriem šādas pārtikas lietošana ir nepieciešama un medicīniski pamatota, kā arī sagatavot finanšu aprēķinus prioritārajiem pasākumiem speciālās pārtikas kompensācijai.

6. Ministru kabineta lieta (II)

73. §
Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs
21-TA-1677
(D. Pavļuts, T. Linkaits, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
74. §
Aktuālā informācija par vakcināciju pret Covid-19
21-TA-1678
(D. Pavļuts, T. Linkaits, J. Reirs, A. Muižniece, J. Perevoščikovs, E. Juhņēviča, N. Puntulis, J. Vitenbergs, J. Salmiņš, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un sniegto informāciju.
75. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
21-TA-1426
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
 Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
76. §
Informatīvais ziņojums "Par finansējumu augstas gatavības kultūras infrastruktūras projektiem, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu"
21-TA-1562
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt Kultūras ministrijas priekšlikumu, ka profesionālās izglītības kompetences centra "Nacionālā Mākslu vidusskola" Rīgas Doma kora skolas mācību korpusa Meža ielā 15, Rīgā, ar 2. un 4. stāva telpu pārbūvi saistīto izmaksu segšanai, profesionālās izglītības kompetences centra "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola" skolas ēkas Ausekļa ielā 11/15, Liepājā, neatjaunoto telpu un iekšējo inženiertīklu atjaunošanai un  profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" un Latvijas Mākslas akadēmijas augstas gatavības projektam prototipēšanas darbnīcu "Riga Makerspace" aprīkojuma iegādei Aristida Briāna ielā 13, Rīgā, iepirkumi tiek veikti līdz 2022. gada 1. jūlijam.
3.
Ņemot vērā, ka netiek pārsniegts kopējais ar Ministru kabineta 2021. gada 18. marta sēdes protokollēmumu (prot. Nr. 28 42. §) "Informatīvais ziņojums "Par augstas gatavības projektiem, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu"" plānotais finansējums, atbalstīt Kultūras ministrijas piedāvāto risinājumu, ka 2021. gada plānotais, bet nepieprasītais finansējums informatīvajā ziņojumā norādītajiem infrastruktūras objektiem tiek pieprasīts 2022. gadā.
4.
Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā norādīto, Kultūras ministrijai 2022. gadā sagatavot un iesniegt pieprasījumu par finansējuma piešķiršanu no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 991 151 euro apmērā un budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" valsts budžeta programmas 13.00.00 "Finansējums augstas gatavības projektiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai" 1 602 780 euro apmērā, tai skaitā:
4.1.
profesionālās izglītības kompetences centra "Nacionālā Mākslu vidusskola" Rīgas Doma kora skolas mācību korpusa Meža ielā 15, Rīgā, ar 2. un 4. stāva telpu pārbūvi saistīto izmaksu segšanai 918 372 euro apmērā;
4.2.
profesionālās izglītības kompetences centra "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola" skolas ēkas Ausekļa ielā 11/15, Liepājā, neatjaunoto telpu un iekšējo inženiertīklu atjaunošanai 470 420 euro apmērā;
4.3.
profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" un Latvijas Mākslas akadēmijas augstas gatavības projektam prototipēšanas darbnīcu "Riga Makerspace" aprīkojuma iegādei Aristida Briāna ielā 13, Rīgā, 1 205 139 euro apmērā.
77. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 3. aprīļa noteikumos Nr. 152 "Darbnespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtība""
21-TA-847
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
78. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 11. janvāra rīkojumā Nr. 18 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""
21-TA-1621
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
79. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 8. aprīļa noteikumos Nr. 229 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem tirdzniecības centriem""
21-TA-1497
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
80. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
21-TA-1659
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
81. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
21-TA-1639
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
82. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
21-TA-1551
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
83. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
21-TA-1582
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
84. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""
21-TA-1636
(J. Citskovskis, D. Pavļuts, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Valsts kancelejai nosūtīt noteikumus Saeimas Prezidijam.
85. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. marta noteikumos Nr. 134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu""
21-TA-1421
(D. Pavļuts, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Atbalstīt ar Ministru kabineta 2021. gada 19. februāra rīkojumu Nr. 99 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" Veselības ministrijai piešķirtā finansējuma 9 680 euro apmērā novirzīšanu teorētiskajām un praktiskajām mācībām farmaceitiem par vakcināciju pret Covid-19.
86. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 23. marta noteikumos Nr. 288 "Aptieku darbības noteikumi""
21-TA-1424
(D. Pavļuts, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
87. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""
21-TA-1682
(J. Citskovskis, J. Bordāns, J. Vitenbergs, L. Meņģelsone, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Valsts kancelejai nosūtīt rīkojumu Saeimas Prezidijam.

7. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

88. §
Informatīvais ziņojums "Par valsts pārstāvības nodrošināšanu starptautisko ieguldījumu strīdu izskatīšanā"
21-TA-1518 (IP)
Ierobežotas pieejamības informācija
89. §
Rīkojuma projekts "Par atteikumu atļaut saglabāt Latvijas pilsonību"
21-TA-1122 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
90. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420277221
21-TA-1629 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namam lietā Nr. A420277221.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420277221, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
91. §
Skaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai
21-TA-1672 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto skaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
2.
Valsts kancelejai noformēt skaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
92. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420284321
21-TA-1652 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namam lietā Nr. A420284321.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420284321, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
93. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr. A420255621, Nr. A420254721, Nr. A420254221, Nr. A420256521, Nr. A420258821, Nr. A420253021, Nr. A420257921
21-TA-1654 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvajai apgabaltiesai lietās Nr.A420255621, A420254721, A420254221, A420256521, A420258821, A420253021, A420257921.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvajai apgabaltiesai.
94. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420284821
21-TA-1653 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420284821.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420284821, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
95. §
Rīkojuma projekts "Par atļauju saglabāt līdzdalību nacionālajai drošībai nozīmīgā komercsabiedrībā"
21-TA-1423 (IP)
(J. Vitenbergs, J. Bordāns, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Valsts kancelejai rīkojumu nosūtīt Ekonomikas ministrijai.
96. §
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības"
21-TA-1633 (IP)
(A. Pelšs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Pilnvarot veselības ministru parakstīt Eiropas Komisijas sagatavotos tipveida divpusējos un trīspusējos līgumus par Covid-19 vakcīnas ziedošanu.
97. §
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības"
21-TA-1648 (IP)
(A. Pelšs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Pilnvarot veselības ministru parakstīt Eiropas Komisijas sagatavotos tipveida divpusējos un trīspusējos līgumus par Covid-19 vakcīnas ziedošanu.
98. §
Informatīvais ziņojums "Par grozījumu izdarīšanu valsts aizdevuma līgumos"
21-TA-968 (IP)
Ierobežotas pieejamības informācija
99. §
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta piekrišanu balsojumam Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdes sēdē"
21-TA-1581
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
100. §
Informatīvais ziņojums "Par finansējumu Rojas ostas pārvaldei ostas infrastruktūras uzturēšanai"
21-TA-1640
(J. Vitenbergs, T. Linkaits, J. Reirs, B. Bāne, I. Indriksone, K. Lore, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Ekonomikas ministrijai kopīgi ar Satiksmes ministriju un Finanšu ministriju  sagatavot un Ekonomikas ministrijai iesniegt  izskatīšanai Saeimā  trešajā lasījumā priekšlikumu likumprojektam "Grozījumi Likumā par ostām", kas paredzētu dzēst valsts prasības pret mazām ostu pārvaldēm, kas izveidojušās valsts galvojuma apkalpošanas un uzraudzības līgumu ietvaros kā regresa prasība, uzkrātā apkalpošanas maksa un Valsts kases aprēķinātie nokavējuma procenti uz likumprojekta spēkā stāšanās brīdi, ja tiek ievēroti komercdarbības atbalsta regulējuma nosacījumi.

8. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

101. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Priekšlikumu Padomes lēmumam par pagaidu ārkārtas pasākumiem Latvijas, Lietuvas un Polijas labā"
21-TA-1673
(M. Golubeva, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Priekšlikumu Padomes lēmumam par pagaidu ārkārtas pasākumiem Latvijas, Lietuvas un Polijas labā".
102. §
Informatīvais ziņojums "Par vakcīnu pieejamību 2022. gadā"
21-TA-1688 (IP)
Ierobežotas pieejamības informācija
Sēdi slēdz plkst. 18:30