Ministru kabineta 29.08.2023. sēdes protokols Nr. 42

Ministru kabineta 29.08.2023. sēdes protokols Nr. 42

Sēdi vada

Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. K. Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās

Ekonomikas ministre ‒ I. Indriksone

Finanšu ministrs ‒ A. Ašeradens

Iekšlietu ministrs ‒ M. Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Čakša

Klimata un enerģētikas ministrs ‒ R. Čudars

Kultūras ministrs, aizsardzības ministra pienākumu izpildītājs ‒ N. Puntulis

Labklājības ministre ‒ E. Siliņa

Satiksmes ministrs ‒ J. Vitenbergs

Tieslietu ministre ‒ I. Lībiņa-Egnere

Veselības ministre ‒ L. Meņģelsone

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ‒ M. Sprindžuks

Zemkopības ministrs ‒ D. Šmits

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja, Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 12:00

1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)

1. §
Slepeni
23-TA-12s
2. §
Rīkojuma projekts "Par Nacionālo bruņoto spēku mobilizācijas plāna apstiprināšanu"
23-TA-16k
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3. §
Informatīvais ziņojums "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu valsts vajadzībām"
23-TA-1620 (DV)
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (dienesta vajadzībām).
2.
Atļaut Aizsardzības ministrijai uzsākt informatīvajā ziņojumā minēto fizisko un juridisko personu īpašumā esošo nekustamo īpašumu atsavināšanu atbilstoši Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumā noteiktajai kārtībai.
4. §
Rīkojuma projekts "Par pilnvarojumu pārstāvēt Latvijas Republikas valdību Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas 2011. gada Vīnes dokumentā par uzticēšanos un drošību veicinošiem pasākumiem noteiktajās bruņojuma kontroles vizītēs un 1992. gada 24. marta Atvērto debesu līguma novērošanas lidojumos un diplomātisko pasu izsniegšanu amatpersonām"
23-TA-1541
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
5. §
Konfidenciāli
23-TA-15k
6. §
Rīkojuma projekts "Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainai"
23-TA-17k
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (konfidenciāli).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
7. §
Informatīvais ziņojums "Par pastāvīgās infrastruktūras uz valsts ārējās sauszemes robežas izbūves progresu, izbūves turpināšanu un šim mērķim nepieciešamo finansējumu"
23-TA-2133
(M. Kučinskis, D. Trofimovs, B. Bāne, A. Ašeradens, Ģ. Ozols, J. Garisons, M. Sprindžuks, A. Čakša, J. Vitenbergs, D. Šmits, L. Meņģelsone, I. Indriksone, E. Siliņa, I. Lībiņa-Egnere, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atļaut valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" uzņemties finansiālās saistības:
2.1.
patruļtakas izbūvei Daugavas posmā 16,7 km garumā (3. kārtas 2. posms) uz valsts ārējās sauszemes robežas gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežu par kopējo summu 5 839 190,11 euro (ar PVN), tai skaitā būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi (283 503,00 euro), būvdarbu veikšanu (5 515 757,11 euro) un autoruzraudzību (39 930,00 euro);
2.2.
valsts ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežu (2. kārta) tempu kāpināšanai par kopējo summu 3 098 295,45 euro (ar PVN).
3.
Lai nodrošinātu informatīvajā ziņojumā ietverto izmaksu segšanu, kas saistītas ar valsts ārējās sauszemes robežas gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu infrastruktūras izbūvi un saistītajiem pakalpojumiem (3. kārtas 2. posms), kā arī valsts ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves tempa kāpināšanu (2. kārta):
3.1.
saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" 66. pantu atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem" ar valsts drošību saistītā prioritārā pasākuma "Valsts robežas joslas infrastruktūras izveide" uz Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammu 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums" 2023. gadam 3 085 798 euro apmērā;
3.2.
atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu samazināt budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem" 2024. gadam plānoto finansējumu par 6 036 846 euro un 2025. gadam plānoto finansējumu par 510 873 euro  un palielināt finansējumu Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums" 2024. gadam par 6 036 846 euro un 2025. gadam par 510 873 euro;
3.3.
likumprojekta "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" sagatavošanas procesā palielināt finansējumu Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums" 2026. gadam par 114 787 euro.
4.
Iekšlietu ministrijai likumprojekta "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" sagatavošanas procesā iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumu atbilstoši šī protokollēmuma 3.2. un 3.3. apakšpunktā noteiktajam.
5.
Ņemot vērā pieaugušos ģeopolitiskus riskus, tajā skaitā nelegālo migrantu skaita pieaugumu, žoga izbūvi uz valsts ārējās sauszemes robežas gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu būvdarbu 1. kārtā, kā arī būvdarbu 2. kārtas darbu daļās (izņemot posmus 11., 12., 13., 14. un 15. darba daļās gar publiskajām upēm ~29,77 km garumā) pabeigt līdz 2023. gada 31. decembrim. Rast risinājumus, lai nodrošinātu iespējami ātru žoga izbūvi arī 2. kārtas 11., 12., 13., 14. un 15. darba daļās gar publiskajām upēm, nodrošinot žoga izbūvi šajās daļās un 2. kārtā kopumā ne vēlāk kā 2024. gada 31. jūlijā.
6.
Valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" nodrošināt pārraudzību par žoga izbūves 2. kārtas 11., 12., 13., 14. un 15. darba daļās gar publiskajām upēm nodrošināšanai nepieciešamo risinājumu iespējami ātru izstrādi, iesniegšanu izvērtēšanai un saskaņošanai Nodrošinājuma valsts aģentūrai, taču ne vēlāk par 2023. gada 15. septembri, lai nodrošinātu atsavināšanas un atmežošanas pasākumu neatliekamu uzsākšanu šajos robežas posmos.
7.
Valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" sadarbībā ar būvdarbu veicēju attiecīgajās darbu daļās vienoties par risinājumiem, lai nodrošinātu šī protokollēmuma 6. punktā noteikto, un nekavējoties informēt par tiem Ārējās robežas infrastruktūras izbūves uzraudzības komiteju (turpmāk – Komiteja).
8.
Ekonomikas ministrijai nodrošināt, lai būvdarbu veicējs SIA "Citrus Solutions" (turpmāk – būvdarbu veicējs) būvdarbu procesā iesaista arī vietējos komersantus (piemēram, kā apakšuzņēmējus) izbūves tempa kāpināšanai.
9.
Pieņemt zināšanai valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" sniegto informāciju par pārrunu turpināšanu ar Latgales pašvaldību vadītājiem, lai iesniegtu būvdarbu veicējam sarakstus ar konkrētiem vietējiem komersantiem, kurus potenciāli varētu iesaistīt būvdarbu procesā, koordinējot un pārraugot būvniecības procesa gaitu.
10.
Pieņemt zināšanai valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" sniegto informāciju par uzraudzības nodrošināšanu būvdarbu veicēja norēķiniem ar apakšuzņēmējiem par kvalitatīvi veiktiem darbiem. Ja konstatēti nepamatoti kavējumi, valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" atbilstoši tās noslēgtajiem būvdarbu līgumiem ar būvdarbu veicēju veikt samaksu tieši apakšuzņēmējiem. Ja būvdarbu veicējs nepilda ģenerāluzņēmēja pienākumus un nenodrošina šajā protokollēmumā doto uzdevumu izpildi, sabiedrībai nekavējoties informēt par to ekonomikas ministru, iekšlietu ministru un finanšu ministru.
11.
Lai kāpinātu tehnoloģiskās infrastruktūras izbūves tempu uz valsts ārējās sauszemes robežas:
11.1.
valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" nekavējoties uzsākt tehnoloģiskās infrastruktūras izbūvei nepieciešamos iepirkumus tās iespējami ātrai izbūvei tajos valsts ārējās sauszemes robežas posmos uz Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežas, kā arī Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežas, kuros tās ierīkošanai šobrīd nav rasts finansējums, par minēto iepirkumu īstenošanas gaitu un prognozētajiem infrastruktūras izbūves laika grafikiem informēt Komiteju un  nodrošināt iepirkuma līgumu slēgšanu tikai pēc attiecīgajam mērķim nepieciešamā finansējuma piešķiršanas;
11.2.
pieņemt zināšanai, ka tehnoloģiskās infrastruktūras izbūve ir uzskatāma par valsts robežas infrastruktūras izveides valsts drošības stiprināšanas pasākumu atbilstoši likuma "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" 5. panta trešajai daļai;
11.3.
ja finansējums tehnoloģiskās infrastruktūras izbūves turpināšanai pilnā nepieciešamajā apmērā netiks piešķirts no Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansējuma, Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar iesaistītajām institūcijām sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē lēmumu projektus, kas paredz attiecīgo izdevumu segšanu no valsts budžeta līdzekļiem.
12.
Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju un Satiksmes ministriju divu nedēļu laikā sagatavot un iekšlietu ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē informatīvo ziņojumu ar priekšlikumiem, kā kāpināt tehnoloģiskās infrastruktūras izbūves tempu uz valsts ārējās sauszemes robežas, lai nodrošinātu izbūvi līdz 2024. gada beigām. 
8. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem""
23-TA-2134
(B. Bāne, M. Kučinskis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka izdevumi, kas saistīti ar valsts robežas infrastruktūras izveides pasākumu īstenošanu, 2023.-2025. gadā ir uzskatāmi par vienreizējo pasākumu likuma "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" 5. panta 3. punkta izpratnē.

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

9. §
Likumprojekts "Par Partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu organizācijas dalībvalstīm, no otras puses"
23-TA-1907
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt Partnerības nolīguma starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu organizācijas dalībvalstīm, no otras puses (turpmāk–Nolīgums), parakstīšanu.
2.
Pilnvarot Latvijas Republikas pastāvīgo pārstāvi Eiropas Savienībā, ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci L. Līci-Līcīti parakstīt Nolīgumu.
3.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
4.
Ārlietu ministrijai iesniegt Valsts kancelejā noslēgto Nolīgumu, precizēto likumprojektu un aktualizēto anotāciju.
5.
Valsts kancelejai sagatavot Nolīgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.
10. §
Rīkojuma projekts "Par civilās ekspertes dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā"
23-TA-1517
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
11. §
Rīkojuma projekts "Par iemaksām ANO Dzimumu līdztiesības un sieviešu iespēju veicināšanas institūcijas, ANO Ģenerālsekretāra īpašās pārstāves seksuālās vardarbības konfliktos biroja, UNESCO Starptautiskās programmas komunikācijas attīstībai, ANO Bērnu fonda, ANO Miera veidošanas komisijas fonda, ANO Augstā cilvēktiesību komisāra biroja un ANO Ekonomisko un sociālo jautājumu departamenta pārvaldītā Starptautiskās Mazo salu jaunattīstības valstu konferences sagatavošanas fonda budžetos"
23-TA-2043
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
12. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 419 "Noteikumi par informācijas apmaiņas un uzraudzības kārtību Iekšējā tirgus informācijas sistēmas ietvaros, informācijas apmaiņā iesaistīto iestāžu atbildību un Eiropas profesionālās kartes izdošanas kārtību""
23-TA-243
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
13. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Ilmeņa ielā 17, Rīgā, nodošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā"
22-TA-2860
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
14. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Baznīcas ielā 30, Priekulē, Dienvidkurzemes novadā, atsavināšanu"
23-TA-1520
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
15. §
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes "Grunduliņi" Dunikas pagastā, Dienvidkurzemes novadā, privatizāciju"
22-TA-3745
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
16. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 5. maija noteikumos Nr. 413 "Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem""
23-TA-736
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
17. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Darbnīcas" Laidzē, Laidzes pagastā, Talsu novadā, pārdošanu"
23-TA-1789
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
18. §
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par policiju""
21-TA-1780
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā" (22-TA-139).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā" (22-TA-139) (likumprojektu pakete).
19. §
Likumprojekts "Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā"
22-TA-139
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par policiju"" (21-TA-1780).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par policiju"" (21-TA-1780) (likumprojektu pakete).
20. §
Noteikumu projekts "Prakses organizēšanas kārtība profesionālās izglītības programmās"
23-TA-140
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
21. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 19. aprīļa noteikumos Nr. 252 "Zinātniskās darbības bāzes finansējuma piešķiršanas kārtība""
23-TA-1325
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
22. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 376 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs""
23-TA-1185
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Papildu nepieciešamais finansējums 2023. gada četriem mēnešiem 1 632 848 euro apmērā tiks nodrošināts no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
4.
Jautājums par papildu nepieciešamo finansējumu 2024. gadam, 2025. gadam un 2026. gadam izskatāms Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu prioritāro pasākumu pieteikumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
23. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Rēznas ielā 10A, Rīgā, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu"
23-TA-1692
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
24. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2023. gada 18. janvāra rīkojumā Nr. 19 "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" valsts budžeta programmas 15.00.00 "Finansējums Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā noteikto terminēto atbalsta pasākumu īstenošanai"""
23-TA-1982
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
25. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Lakstīgalu ielā 6, Ikšķilē, Ogres novadā, daļas pirkšanu valsts galvenā autoceļa A6 "Rīga–Daugavpils–Krāslava–Baltkrievijas robeža (Patarnieki)" pārbūves projekta īstenošanai"
23-TA-1885
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma Lakstīgalu ielā 6 (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7405 002 0080) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7405 002 0678) 0,0049 ha platībā – Ikšķilē, Ogres novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 728,14 euro.
26. §
Rīkojuma projekts "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma Rīgā pārņemšanu valsts īpašumā"
23-TA-1861
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
27. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Lejas Ģūģi" Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, daļu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvadceļš" īstenošanai"
23-TA-1814
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Lejas Ģūģi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8070 011 0033) sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 011 0033) daļas 0,0991 ha platībā un 0,064 ha platībā (pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas platība var tikt precizēta) Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 6 621,86 euro jeb 4,06 euro par kvadrātmetru.
28. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Skujenieku mežs" daļas Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"
23-TA-1638
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Skujenieku mežs" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8070 008 0293) sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 008 3525) daļu 0,3864 ha platībā (platība var tikt precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas) Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 5 144,14 euro, tajā skaitā nekustamā īpašuma tirgus vērtība 3 808,00 euro (0,99 euro par vienu kvadrātmetru) un kompensējamie zaudējumi 1 336,14 euro.
29. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Meža Lejas" Iecavas pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūves "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
23-TA-1770
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Meža Lejas" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4064 010 3685) sastāvā esošo zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 010 3886) 0,2400 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 010 3887) 0,4385 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 010 3888) 0,8210 ha platībā Iecavas pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 5 027,60 euro, tajā skaitā zemes vienību (zemes vienību kadastra apzīmējumi 4064 010 3886, 4064 010 3887, 4064 010 3888) tirgus vērtībai 4 198,60 euro jeb 0,28 euro par zemes kvadrātmetru, neatsavināmās zemes vienības (kadastra apzīmējums 4064 010 3884) 0,8100 ha platībā vērtības samazinājumam 405,00 euro jeb 0,05 euro par zemes kvadrātmetru un neatsavināmās zemes vienības (kadastra apzīmējums 4064 010 3885) 1,0600 ha platībā vērtības samazinājumam 424,00 euro jeb 0,04 euro par zemes kvadrātmetru.
30. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Gramzdas ielā, Rīgā, pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
23-TA-1830
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 099 0037) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 099 0037) 0,2385 ha platībā – Gramzdas ielā, Rīgā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 52 777,28 euro, ko veido nekustamā īpašuma tirgus vērtība 37 742,00 euro un atlīdzība par kompensējamiem zaudējumiem 15 035,28 euro.
31. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Kamenes" Kākciemā, Ropažu pagastā, Ropažu novadā, daļas pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P10 "Inčukalns–Ropaži–Ikšķile" pārbūves projekta īstenošanai"
23-TA-1828
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Kamenes" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8084 018 0019) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8084 018 0892) 0,0644 ha platībā – Kākciemā, Ropažu pagastā, Ropažu novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 1 384,60 euro.
32. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošo nekustamo īpašumu "Vērenes iela", "Līga A" un "Pureņi A" Kokneses pagastā, Aizkraukles novadā, nodošanu Aizkraukles novada pašvaldības īpašumā"
23-TA-1772
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
33. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Saullēkti" Brenguļu pagastā, Valmieras novadā, daļas pirkšanu gājēju un velosipēdistu ceļa būvniecības projekta īstenošanai gar valsts vietējo autoceļu V196 "Valmiera-Brenguļi-Bikseja" posmā no Valmieras līdz Brenguļiem 0,00.-5,03. km"
23-TA-1833
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Saullēkti" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9646 003 0189) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 9646 003 0456) 0,0253 ha platībā – Brenguļu pagastā, Valmieras novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 253 euro.
34. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 15. janvāra noteikumos Nr. 46 "Valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena kārtība""
23-TA-338
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
35. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 7. novembra rīkojumā Nr. 537 "Par komisijas izveidi PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai""
23-TA-1691
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
36. §
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas personā"
23-TA-884
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
37. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 15. novembra noteikumos Nr. 722 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Inovācija, pilotprojekti, sadarbība ar zinātni zvejniecībā, akvakultūrā un apstrādē un zināšanu pārnese akvakultūrā"""
23-TA-1247
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
38. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 20. septembra noteikumos Nr. 587 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam "Atbalsts zvejniekiem piekrastes zvejā"""
23-TA-1240
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
39. §
Noteikumu projekts "Atbalsta noteikumi Covid-19 krīzes skartajiem sabiedriskās ēdināšanas nozares komersantiem zaudējumu kompensēšanai"
22-TA-3111
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
40. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
23-TA-2028
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
41. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 18. janvāra noteikumos Nr. 55 "Noteikumi par speciālo līdzekļu veidiem un to lietošanas kārtību""
23-TA-153
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
42. §
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Ukrainai"
23-TA-1728
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
43. §
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai 2023./2024. mācību gada pirmajā semestrī"
23-TA-1248
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
44. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonas tiek nosūtītas izglītības iegūšanai,  kā arī mācību izdevumu segšanas un atmaksāšanas kārtību"
23-TA-1383
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
45. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 1. decembra noteikumos Nr. 678 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" un 13.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē" 13.1.1.3. pasākuma "Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē-Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" īstenošanas noteikumi""
23-TA-1581
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
46. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 26. jūlija noteikumos Nr. 488 "Kārtība, kādā nepilngadīgam patvēruma meklētājam nodrošina izglītības ieguves iespējas""
23-TA-1901
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
47. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 11. marta noteikumos Nr. 155 "Kārtība, kādā valsts un pašvaldības finansē mācību līdzekļu iegādi izglītības iestādēm""
23-TA-1321
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
48. §
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" peļņas daļu par 2021.gadu"
23-TA-706
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

49. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 477 "Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība""
23-TA-1153
(A. Čakša, I. Pimenovs, V. Buzajevs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Papildu nepieciešamais finansējums 2023. gada četriem mēnešiem 61 191 euro apmērā tiks nodrošināts no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
4.
Jautājums par papildu nepieciešamo finansējumu 2024. gadam, 2025. gadam un 2026. gadam izskatāms Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu prioritāro pasākumu pieteikumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
50. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 28. augusta noteikumos Nr. 382 "Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība""
23-TA-1203
(A. Čakša, I. Pimenovs, V. Buzajevs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Papildu nepieciešamo finansējumu 2023. gadam 57 836 euro apmērā nodrošināt no 62. resorā "Mērķdotācijas pašvaldībām" 2023. gadam pieejamā finanšu līdzekļu atlikuma, kas pārsniedz viena procenta apmēru no pašvaldībām piešķirtās mērķdotācijas iepriekšējā budžeta gadā interešu izglītības programmu finansēšanai.
4.
Papildu nepieciešamo finansējumu 2024. gadam 173 508 euro apmērā nodrošināt, veicot pārdali no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammas 01.11.00 "Pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošana" uz 62. resora "Mērķdotācijas pašvaldībām" programmu 05.00.00 "Mērķdotācijas pašvaldībām–pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām".
5.
Izglītības un zinātnes ministrijai atbilstoši šī protokollēmuma 4. punktam iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumu valsts budžeta izdevumu precizēšanai.
51. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par mazākumtautību valodas un kultūrvēstures interešu izglītības programmas paraugu un tās īstenošanas vadlīnijām"
22-TA-3824
(A. Čakša, I. Pimenovs, V. Buzajevs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
52. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
23-TA-1588
(A. Čakša, I. Pimenovs, V. Buzajevs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Izglītības un zinātnes ministrijai uzraudzīt piešķirto finanšu līdzekļu izlietojumu, nepieciešamības gadījumā pieprasot informāciju no izglītības iestādes dibinātāja.
4.
Izglītības kvalitātes valsts dienestam un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nodrošināt ieviesto pasākumu monitoringu un sagatavot ikgadējo ziņojumu par pedagogu palīgu, logopēdu un pagarinātās dienas grupu ieguldījumu vienotas skolas pieejas īstenošanā, un iesniegt to Izglītības un zinātnes ministrijai. Izglītības un zinātnes ministrijai ziņojumu iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā līdz 2024. gada  30. novembrim par 2023./2024. mācību gadu, līdz 2025. gada 30. novembrim par 2024./2025. mācību gadu, līdz 2026. gada 30. novembrim par 2025./2026. mācību gadu.
53. §
Likumprojekts "Grozījumi Kredītu reģistra likumā"
22-TA-696
(I. Lībiņa-Egnere, A. Smiltēna, S. Šķiltere, A. Birule, A. Ašeradens, N. Puntulis, I. Indriksone, D. Šmits, R. Čudars, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Notariāta likumā" (22-TA-695) un likumprojektu "Grozījumi Civillikumā" (22-TA-694).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Notariāta likumā" (22-TA-695) un likumprojektu "Grozījumi Civillikumā" (22-TA-694) (likumprojektu pakete).
54. §
Likumprojekts "Grozījumi Notariāta likumā"
22-TA-695
(I. Lībiņa-Egnere, A. Smiltēna, S. Šķiltere, A. Birule, A. Ašeradens, N. Puntulis, I. Indriksone, D. Šmits, R. Čudars, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Kredītu reģistra likumā" (22-TA-696) un likumprojektu "Grozījumi Civillikumā" (22-TA-694).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Kredītu reģistra likumā" (22-TA-696) un likumprojektu "Grozījumi Civillikumā" (22-TA-694) (likumprojektu pakete).
55. §
Likumprojekts "Grozījumi Civillikumā"
22-TA-694
(I. Lībiņa-Egnere, A. Smiltēna, S. Šķiltere, A. Birule, A. Ašeradens, N. Puntulis, I. Indriksone, D. Šmits, R. Čudars, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Kredītu reģistra likumā" (22-TA-696) un likumprojektu "Grozījumi Notariāta likumā" (22-TA-695).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Kredītu reģistra likumā" (22-TA-696) un likumprojektu "Grozījumi Notariāta likumā" (22-TA-695) (likumprojektu pakete).
56. §
Rīkojuma projekts "Par palīdzības sniegšanu Ukrainai"
23-TA-2103
(I. Indriksone, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

4. Informatīvie ziņojumi

57. §
Informatīvais ziņojums "Par papildu nepieciešamo finansējumu Finanšu izlūkošanas dienestam nomas maksas izdevumu segšanai"
23-TA-2024
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Lai nodrošinātu finansējumu Finanšu izlūkošanas dienesta telpu nomas maksas izdevumu palielinājuma segšanai 2024. gadā un turpmāk katru gadu, atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu samazināt budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 10.00.00 "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana" 2024. gadam un turpmāk ik gadu plānoto finansējumu par 173 547 euro un palielināt finansējumu Iekšlietu ministrijas budžeta programmā 43.00.00 "Finanšu izlūkošanas dienesta darbība" par 173 547 euro.
3.
Iekšlietu ministrijai likumprojekta "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" sagatavošanas procesā iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumu atbilstoši šī protokollēmuma 2. punktā noteiktajam.
58. §
Informatīvais ziņojums "Par iespējamiem pasākumiem, kas vērsti uz mediācijas izmantošanas veicināšanu ar bērnu interesēm saistītu strīdu risināšanā"
22-TA-3039
(E. Siliņa, I. Lībiņa-Egnere, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Jautājums par papildu valsts budžeta finansējuma piešķiršanu pasākumiem, kas vērsti uz mediācijas izmantošanas veicināšanu ar bērnu interesēm saistītu strīdu risināšanā, skatāms Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu prioritāro pasākumu pieteikumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
59. §
Informatīvais ziņojums "Par VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" augstas gatavības projekta "VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" jaunas ēkas būvniecība, lai sadalītu pacientu plūsmu, sniegtu kvalitatīvākus ambulatorās rehabilitācijas pakalpojumus epidemioloģiski drošākās telpās" īstenošanas termiņa pagarināšanu"
23-TA-9
(L. Meņģelsone, M. Epermane, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Pieņemt zināšanai, ka Veselības ministrijas kapitālsabiedrība - valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 18. marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 28 42. § "Informatīvais ziņojums "Par augstas gatavības projektiem, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu") 2. punktam augstas gatavības projekta "VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" jaunas ēkas būvniecība, lai sadalītu pacientu plūsmu, sniegtu kvalitatīvākus ambulatorās rehabilitācijas pakalpojumus epidemioloģiski drošākās telpās" īstenošanai 2021. gadā un 2022. gadā piešķirto finansējumu 1 996 800 euro uz 2022. gada 31. decembri apguvusi 102 366 euro apmērā.
3.
Atļaut Veselības ministrijas kapitālsabiedrībai - valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" augstas gatavības projekta "VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" jaunas ēkas būvniecība, lai sadalītu pacientu plūsmu, sniegtu kvalitatīvākus ambulatorās rehabilitācijas pakalpojumus epidemioloģiski drošākās telpās" ietvaros 2021. gadā un 2022. gadā neapgūto finansējumu 1 894 434 euro apmērā turpināt  izlietot 2023. gadā, nemainot augstas gatavības projekta finansējuma izlietojuma mērķi.
4.
Pieņemt zināšanai, ka valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" augstas gatavības projekta "VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" jaunas ēkas būvniecība, lai sadalītu pacientu plūsmu, sniegtu kvalitatīvākus ambulatorās rehabilitācijas pakalpojumus epidemioloģiski drošākās telpās" īstenošanas termiņa pagarināšana provizoriski ietekmēs vispārējās valdības budžeta izdevumus 2 115 449 euro apmērā 2023. gadā un 548 735 euro apmērā 2024. gadā.

5. Ministru kabineta lieta

60. §
Atbildes projekts Valsts prezidentam (par vienreizējas kompensācijas piešķiršanu cietušajiem)
23-TA-2042
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Valsts prezidentam.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Valsts prezidenta kancelejai.

6. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi

61. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2009/21/EK par karoga valsts prasību ievērošanu"
23-TA-2115
(J. Vitenbergs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2009/21/EK par karoga valsts prasību ievērošanu".
62. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2009/16/EK par ostas valsts kontroli"
23-TA-2116
(J. Vitenbergs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2009/16/EK par ostas valsts kontroli".
63. §
Informatīvais ziņojums par neformālās Eiropas Savienības Lauksaimniecības ministru padomes 2023. gada 3.-5. septembra sanāksmē izskatāmo jautājumu
23-TA-2126
(D. Šmits, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Zemkopības ministram D. Šmitam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības ministru padomes 2023. gada 3.-5. septembra neformālajā sanāksmē.

7. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

64. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar kuru groza Direktīvu 2009/18/EK, ar ko nosaka pamatprincipus negadījumu izmeklēšanai jūras transporta nozarē"
23-TA-2112
(J. Vitenbergs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar kuru groza Direktīvu 2009/18/EK, ar ko nosaka pamatprincipus negadījumu izmeklēšanai jūras transporta nozarē".
65. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Eiropas Jūras drošības aģentūru un par Regulas (EK) Nr. 1406/2002 atcelšanu"
23-TA-2113
(J. Vitenbergs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Eiropas Jūras drošības aģentūru un par Regulas (EK) Nr.1406/2002 atcelšanu".
66. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Ieteikums Padomes lēmumam, ar kuru pilnvaro Eiropas Savienības vārdā sākt sarunas par nolīgumu ar Amerikas Savienotajām Valstīm, ar ko nosaka drošības procedūras Galileo satelītu palaišanai no Amerikas Savienoto Valstu teritorijas"
23-TA-2114
(J. Vitenbergs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Ieteikums Padomes lēmumam, ar kuru pilnvaro Eiropas Savienības vārdā sākt sarunas par nolīgumu ar Amerikas Savienotajām Valstīm, ar ko nosaka drošības procedūras Galileo satelītu palaišanai no Amerikas Savienoto Valstu teritorijas".
67. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes attīstības sadarbības ministru 2023. gada 4.-5. septembra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-2129
(A. Pelšs, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).

8. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

68. §
Informatīvais ziņojums "Par aktuālajiem notikumiem starptautiskajā ieguldījumu strīdā"
23-TA-2019 (IP)
Ierobežotas pieejamības informācija
69. §
Informatīvais ziņojums "Valsts aizsardzības koncepcija 2023"
23-TA-1851
(A. K. Kariņš)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
Sēdi slēdz plkst. 15:40