Valsts sekretāru 18.08.2022. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 25

Valsts sekretāru 18.08.2022. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 25

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ E. Palma-Jansone

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ A. Pelšs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Administrācijas vadītāja ‒ D. Gaile

Finanšu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, departamenta vadītājs ‒ O. Bogdanova

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ D. Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ S. Šmīdlere

Kultūras ministrijas valsts sekretāre ‒ D. Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretārs ‒ I. Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāre ‒ I. Stepanova

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs ‒ M. Papsujevičs

Veselības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs, Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ B. Kņigins

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Balševics

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs, Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ K. Cirsis

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sanāksmi sāk plkst. 09:10

1. Izskatāmie tiesību aktu projekti

1. §
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""
22-TA-368
(O. Bogdanova, E. Balševics, I. Kārkliņa, R. Osvalde, N. Fiļipoviča, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu. 
2.
Finanšu ministrijai papildināt likumprojekta anotāciju ar plašāku izklāstu par reitinga sistēmu un norādi, ka informācija par reitingu ir būtiska, un iesniegt precizēto anotāciju Valsts kancelejā. 
3.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. 
4.
Finanšu ministrijai kārtējo grozījumu likumā "Par nodokļiem un nodevām" sagatavošanas procesā kopīgi ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju izvērtēt iespēju paziņojumiem, kuri adresātiem tiek sūtīti no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas, pievienot arī attiecīgo dokumentu.
2. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par prasībām biometāna un gāzveida stāvoklī pārvērstas sašķidrinātās dabasgāzes ievadīšanai un transportēšanai dabasgāzes pārvades un sadales sistēmā"
21-TA-1460
(D. Gaile, L. Rozentāle, M. Ramanis, J. Eisaks, A. Gūtmanis, I. Gailīte, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu. 
2.
Ņemot vērā, ka sanāksmes laikā biedrības "Latvijas Biogāzes asociācija" iebildumi netiek uzturēti, saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 97. punktu Ekonomikas ministrijai iesniegt noteikumu projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 4. februāra rīkojumā Nr. 38 "Par Administratīvo sodu sistēmas attīstības koncepciju""
22-TA-1432
(M. Papsujevičs, R. Osvalde, I. Gailīte, J. Citskovskis)
1.
Iesniegto rīkojuma projektu neatbalstīt un Valsts kancelejai izbeigt tā kontroli.
2.
Pieņemt zināšanai, ka  uzdevums -  pēc Administratīvās atbildības likuma spēkā stāšanās Tieslietu ministrijai sagatavot un tieslietu ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu, iekļaujot tajā apkopojumu par administratīvo naudas sodu izpildi četru gadu laikā (ietverot arī statistiku par brīvprātīgi samaksātajiem un nesamaksātajiem naudas sodiem un zvērinātu tiesu izpildītāju veiktās administratīvo naudas sodu piedziņas rezultātiem), kā arī iesniegt attiecīgus priekšlikumus tiesiskā regulējuma uzlabošanai atbilstoši citu valstu pieredzei naudas sodu izpildē - tiks izpildīts līdz 2024. gada 1. jūlijam. 

2. Slēgtā daļa

4. §
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas un Igaunijas atkrastes vēja enerģijas kopprojekta turpmāko attīstību"
22-TA-1730 (IP)
Ierobežotas pieejamības informācija
Sanāksmi slēdz plkst. 10:20