Ministru kabineta 15.02.2022. sēdes protokols Nr. 8

Ministru kabineta 15.02.2022. sēdes protokols Nr. 8

Sēdi vada

Ministru prezidenta vietā, ārlietu ministrs ‒ E. Rinkēvičs

Ar balsstiesībām piedalās

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs ‒ J. Bordāns (attālināti)

Ekonomikas ministrs, zemkopības ministra pienākumu izpildītājs ‒ J. Vitenbergs (attālināti)

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Muižniece (attālināti)

Kultūras ministrs ‒ N. Puntulis

Satiksmes ministrs, labklājības ministra pienākumu izpildītājs ‒ T. Linkaits

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. T. Plešs

Veselības ministrs ‒ D. Pavļuts

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 10:00

1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)

1. §
Konfidenciāli
22-TA-2k
2. §
Rīkojuma projekts "Par pretgaisa aizsardzības sistēmu "Stinger" dāvinājumu Ukrainas Bruņotajiem spēkiem"
22-TA-525 (DV)
Dienesta vajadzībām

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

3. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 29. jūnija noteikumos Nr. 606 "Noteikumi par karavīra un zemessarga uzturdevas kompensācijas apmēru un izmaksāšanas kārtību""
21-TA-1142
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
4. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 501 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība""
22-TA-60
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
5. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumos Nr. 769 "Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzības koordinācijas padomes nolikums""
21-TA-1644
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
6. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Akadēmijas laukumā 1, Rīgā, nodošanu bez atlīdzības Latvijas Zinātņu akadēmijas īpašumā"
21-TA-971
(E. Rinkēvičs)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
7. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Daugavpilī atsavināšanu"
21-TA-1724
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
8. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"
21-TA-1696
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
9. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Fridriha Candera ielā, Rīgā, valstij piederošās 1/2 domājamās daļas pārdošanu"
22-TA-16
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
10. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 30. aprīļa rīkojumā Nr. 226 "Par atļauju Iekšlietu ministrijai uzņemties ilgtermiņa saistības, lai nodrošinātu Valsts robežsardzes dalību Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (FRONTEX) organizētajās kopīgajās operācijās, kā arī īstenotu projektus un pasākumus""
21-TA-744
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
11. §
Rīkojuma projekts "Par Valsts policijas amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dalību Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-76
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
12. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu daļu nodošanu Iekšlietu ministrijas valdījumā"
21-TA-611
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
13. §
Likumprojekts "Grozījumi Zinātniskās darbības likumā"
21-TA-1534
(E. Rinkēvičs)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministre.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
14. §
Noteikumu projekts "Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas noteikumi"
21-TA-1605
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
15. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību"
22-TA-6
(J. Vitenbergs, E. Rinkēvičs)
Ņemot vērā ekonomikas ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
16. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 26. aprīļa noteikumos Nr. 262 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.2. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai" īstenošanas noteikumi""
21-TA-1509
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
17. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. marta noteikumos Nr. 130 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas "Kultūras mantojuma saglabāšana, atjaunošana un ar to saistītās infrastruktūras attīstība Rīgas vēsturiskā centra teritorijā" īstenošanas noteikumi""
21-TA-472
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
18. §
Rīkojuma projekts "Par XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII Deju svētku norises laiku"
21-TA-1443
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
19. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 352 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.1. pasākuma "Profesionālā rehabilitācija" īstenošanas noteikumi""
21-TA-1035
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
20. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 9. februāra noteikumos Nr. 102 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.4. pasākuma "Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)" īstenošanas noteikumi""
21-TA-1140
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Labklājības ministrijai sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk – CFLA) nodrošināt, ka Sabiedrības integrācijas fonds kā finansējuma saņēmējs uzņemas papildu līgumsaistības darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.4. pasākuma "Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)" projektā Nr. 9.1.4.4/16/I/001 "Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)", palielinot pieejamo kopējo attiecināmo finansējumu, pēc tam, kad veikti grozījumi CFLA un Nodarbinātības valsts aģentūras 2015. gada 28. oktobra vienošanās par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.1. pasākuma "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" projekta Nr. 9.1.1.1/15/I/001 "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" īstenošanu, kas paredz kopējā attiecināmā finansējuma samazinājumu.
21. §
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ludzas medicīnas centrs" 2020.gada peļņas daļu"
21-TA-1618
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
22. §
Noteikumu projekts "Latvijas Nacionālā dabas muzeja maksas pakalpojumu cenrādis"
21-TA-282
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
23. §
Rīkojuma projekts "Par Interact IV labas teritoriālās sadarbības programmu pārvaldības programmas 2021.–2027. gadam projektu"
21-TA-1660
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Pilnvarot vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Latvijas Republikas valdības vārdā parakstīt dokumentu, kas apliecina piekrišanu Interact IV labas teritoriālās sadarbības programmu pārvaldības programmas 2021.–2027. gadam saturam un nacionālā līdzfinansējuma nodrošināšanai.
24. §
Rīkojuma projekts "Par Valsts aizdevuma līguma starp Latvijas Republiku un Gulbenes novada pašvaldību pārtraukšanu un Gulbenes novada pašvaldībai valsts piešķirtā aizdevuma pirmstermiņa atmaksu"
21-TA-1103
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
25. §
Likumprojekts "Grozījumi Mēslošanas līdzekļu aprites likumā"
21-TA-255
(E. Rinkēvičs)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.
26. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 947 "Noteikumi par meža aizsardzības pasākumiem un ārkārtējās situācijas izsludināšanu mežā""
21-TA-462
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai. 
27. §
Rīkojuma projekts "Par Līvānu novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Mežceļi" pārņemšanu valsts īpašumā"
21-TA-1806
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
28. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 3. februāra noteikumos Nr. 59 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā""
21-TA-1496
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņem iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
29. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 16. augusta noteikumos Nr. 485 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība augļu, dārzeņu un piena piegādei izglītības iestādēm""
22-TA-105
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
30. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai""
21-TA-135
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
31. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-314
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
32. §
Rīkojuma projekts "Par atļauju Iekšlietu ministrijai (Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei) uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības un īstenot Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ārkārtas finanšu instrumenta (Asylum, Migration and Integration Fund emergency assistance) projektu"
22-TA-344
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
33. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-427
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

34. §
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta virzītu Liepājas Universitātes padomes locekļu apstiprināšanu"
22-TA-362
(A. Muižniece, E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai. 
35. §
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta virzītu Vidzemes Augstskolas padomes locekļu apstiprināšanu"
22-TA-356
(A. Muižniece, E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai, 
36. §
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta virzītu Ventspils Augstskolas padomes locekļu apstiprināšanu"
22-TA-357
(A. Muižniece, E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
37. §
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta virzītu Banku augstskolas padomes locekļu apstiprināšanu"
22-TA-397
(A. Muižniece, E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai. 
38. §
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta virzītu Rīgas Tehniskās universitātes padomes locekļu apstiprināšanu"
22-TA-358
(A. Muižniece, E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
39. §
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta virzītu Daugavpils Universitātes padomes locekļu apstiprināšanu"
22-TA-365
(A. Muižniece, I. Tauriņa, E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai. 
40. §
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta virzītu Rīgas Stradiņa universitātes padomes locekļu apstiprināšanu"
22-TA-370
(D. Pavļuts, E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
41. §
Rīkojuma projekts "Par atklāta konkursa izsludināšanu uz Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieka amatu"
22-TA-474
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

4. Attīstības plānošanas dokumentu projekti

42. §
Plāna projekts "Azartspēļu un izložu politikas pamatnostādņu  2021.-2027. gadam darba plāns"
21-TA-416
(E. Rinkēvičs)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
43. §
Konceptuālais ziņojums "Par profesionālās izglītības programmu finansēšanu"
21-TA-986
(A. Muižniece, J. Vitenbergs, R. Gintaute-Marihina, E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

5. Informatīvie ziņojumi

44. §
Informatīvais ziņojums "Par samazinātu darbaspēka nodokļu likmju piemērošanu sezonālajos darbos nodarbināto ienākumam"
2021-TA-1442
(E. Rinkēvičs)
Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
45. §
Informatīvais ziņojums "Par valsts mikromobilitātes infrastruktūras attīstību"
21-TA-858
(T. Linkaits, E. Rinkēvičs)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
46. §
Informatīvais ziņojums par neformālajā Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2022. gada 16. februāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
22-TA-505
(A. Muižniece, E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārei L. Lejiņai  pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes (pētniecība un kosmoss) 2022. gada 16. februāra neformālajā sanāksmē Izglītības un zinātnes ministrijas kompetences jautājumos.
47. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības neformālās Transporta ministru padomes 2022. gada 21.-22. februāra izskatāmajiem jautājumiem
22-TA-520
(T. Linkaits, E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Satiksmes ministram T. Linkaitam pārstāvēt Latvijas  Republiku Eiropas Savienības Transporta ministru padomes 2022. gada 21.-22. februāra neformālajā sanāksmē Satiksmes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
48. §
Informatīvais ziņojums "Par augstas gatavības projekta (Komandu sporta spēļu halles izveide Krišjāņa Barona ielā 99C, Rīgā) īstenošanas gaitu"
22-TA-463
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu par augstas gatavības projekta – Komandu sporta spēļu halles izveide Krišjāņa Barona ielā 99C, Rīgā (turpmāk – Projekts) – īstenošanas gala termiņa pagarināšanu līdz 2023. gada 30. jūnijam.
3.
Izglītības un zinātnes ministrijai tiesību aktos noteiktā kārtībā nodrošināt 2022. gada valsts budžeta programmas 09.00.00 "Sports" apakšprogrammā 09.04.00 "Sporta būves" Projekta īstenošanai paredzēto līdzekļu 13 467 716 euro apmērā ieguldīšanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" pamatkapitālā, veicot attiecīgu pārskaitījumu uz kontu Valsts kasē.

6. Ministru kabineta lieta

49. §
Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs
22-TA-527
(D. Pavļuts, N. Puntulis, J. Perevoščikovs, E. Rinkēvičs)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
50. §
Aktuālā informācija par vakcināciju pret Covid-19
22-TA-528
(D. Pavļuts, E. Baldzēns, E. Rinkēvičs)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
51. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-114
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
52. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-444
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
53. §
Informatīvais ziņojums "Par Valsts ieņēmumu dienesta sniegto atbalstu Covid-19 krīzes pārvarēšanai"
22-TA-413
(I. Jaunzeme, E. Rinkēvičs)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
54. §
Informatīvais ziņojums "Par Valsts ieņēmumu dienesta sniegto atbalstu Covid-19 krīzes pārvarēšanai"
22-TA-213
(E. Rinkēvičs)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
55. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""
22-TA-496
(J. Citskovskis, I. Vanaga, D. Pavļuts, E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Valsts kancelejai nosūtīt rīkojumu Saeimas Prezidijam.
4.
Starpinstitūciju sadarbības koordinācijas darba grupai atkārtoti izvērtēt Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētājas priekšlikumus par Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumu Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu". 
56. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""
22-TA-436
(J. Citskovskis, J. Vitenbergs, J. Bordāns, J. Naglis, D. Pavļuts, E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Valsts kancelejai nosūtīt noteikumus Saeimas Prezidijam.
57. §
Likumprojekts "Grozījums Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā"
22-TA-485
(T. Linkaits, E. Rinkēvičs)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.

7. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

58. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ar atmežošanu un mežu degradāciju saistītu preču un produktu pieejamību Savienības tirgū, kā arī eksportu no Savienības un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 995/2010"
22-TA-495
(J. Vitenbergs, R. Kronbergs, E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par  priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ar atmežošanu un mežu degradāciju saistītu  preču un produktu pieejamību Savienības tirgū, kā arī eksportu no Savienības un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr.995/2010".
3.
Zemkopības ministrijas valsts sekretāram R. Kronbergam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības  un  zivsaimniecības ministru padomes 2022. gada 21. februāra sanāksmē.
59. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Padomes secinājumu projektu par Eiropas Savienības 2023. gada budžeta vadlīnijām"
22-TA-497 (IP)
(E. Rinkēvičs)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par Padomes secinājumu projektu par Eiropas Savienības 2023. gada budžeta vadlīnijām".
60. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Padomes rekomendācijas projektu Eiropas Parlamentam par Eiropas Komisijas atslogošanu saistībā ar 2020. finanšu gada budžeta izpildi"
22-TA-498 (IP)
(E. Rinkēvičs)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par Padomes rekomendācijas projektu Eiropas Parlamentam par Eiropas Komisijas atslogošanu saistībā ar 2020. finanšu gada budžeta izpildi".
61. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Latvijas interesēm Indijas un Klusā okeāna reģionā"
22-TA-510
(E. Rinkēvičs)
1.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par Latvijas interesēm Indijas un Klusā okeāna reģionā".
2.
Ārlietu ministram E. Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības forumā par sadarbību Indijas un Klusā okeāna reģionā 2022. gada 22. februārī.
62. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2022. gada 22. februāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
22-TA-515
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2022. gada 22. februāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem".
3.
Ārlietu ministrijas parlamentārai sekretārei Z. Kalniņai-Lukaševicai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2022. gada 22. februāra sanāksmē.
63. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2022. gada 21. februāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
22-TA-524
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Ārlietu ministram E. Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2022. gada 21. februāra  sanāksmē.
64. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz korporatīvo ilgtspējas ziņojumu sniegšanu groza Direktīvu 2013/34/ES, Direktīvu 2004/109/EK, Direktīvu 2006/43/EK un Regulu (ES) Nr. 537/2014"
22-TA-530 (IP)
(I. Šņucins, E. Rinkēvičs)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz korporatīvo ilgtspējas ziņojumu sniegšanu groza Direktīvu 2013/34/ES, Direktīvu 2004/109/EK, Direktīvu 2006/43/EK un Regulu (ES) Nr. 537/2014".

8. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

65. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420293321
22-TA-403 (IP)
(E. Rinkēvičs)
1.
Atbalstīt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namam lietā Nr. A420293321.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt  Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namam.
3.
Iekšlietu ministrijai pārstāvēt Ministru kabinetu Administratīvajā tiesā lietā Nr. A420293321 un, ja nepieciešams, sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
66. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420129622
22-TA-359 (IP)
(D. Pavļuts, A. T. Plešs, E. Rinkēvičs)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420129622.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Tieslietu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420129622.
4.
Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 139. punktu atzīmēt, ka veselības ministram D. Pavļutam un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram A. T. Plešam ir atšķirīgs viedoklis izskatītajā jautājumā, kuram pievienojas arī ārlietu ministrs E. Rinkēvičs, un viedoklis ir šāds:
    "Neatbalstu apgalvojumu Tieslietu ministrijas sagatavotajā atbildē, ka prasītāju iesniegumā nav saprotams, kādu pamatotu tiesisku interesi prasītājas grib aizsargāt. Ir pieņemti jau divi Satversmes tiesas spriedumi (2020. un 2021. gadā), kas atzīst, ka divas viena dzimuma personas var veidot ģimeni. Līdz ar to, prasītāju tiesības veidot kopīgu ģimeni ir atzīstamas par tiesiski pamatotām Latvijas Republikā, pat ja šobrīd likumdevējs vēl nav radis tiesisku risinājumu iesniedzēju tiesisko interešu realizācijai.".
67. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420129522
22-TA-337 (IP)
(D. Pavļuts, A. T. Plešs, E. Rinkēvičs)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namam lietā Nr. A420129522.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namam.
3.
Tieslietu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420129522.
4.
Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 139. punktu atzīmēt, ka veselības ministram D. Pavļutam un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram A. T. Plešam ir atšķirīgs viedoklis izskatītajā jautājumā, kuram pievienojas arī ārlietu ministrs E. Rinkēvičs, un viedoklis ir šāds:
    "Neatbalstu apgalvojumu Tieslietu ministrijas sagatavotajā atbildē, ka prasītāju iesniegumā nav saprotams, kādu pamatotu tiesisku interesi prasītājas grib aizsargāt. Ir pieņemti jau divi Satversmes tiesas spriedumi (2020. un 2021. gadā), kas atzīst, ka divas viena dzimuma personas var veidot ģimeni. Līdz ar to, prasītāju tiesības veidot kopīgu ģimeni ir atzīstamas par tiesiski pamatotām Latvijas Republikā, pat ja šobrīd likumdevējs vēl nav radis tiesisku risinājumu iesniedzēju tiesisko interešu realizācijai.".
68. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420130922
22-TA-369 (IP)
(D. Pavļuts, A. T. Plešs, E. Rinkēvičs)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420130922.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Tieslietu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420130922.
4.
Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 139. punktu atzīmēt, ka veselības ministram D. Pavļutam un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram A. T. Plešam ir atšķirīgs viedoklis izskatītajā jautājumā, kuram pievienojas arī ārlietu ministrs E. Rinkēvičs, un viedoklis ir šāds:
    "Neatbalstu apgalvojumu Tieslietu ministrijas sagatavotajā atbildē, ka prasītāju iesniegumā nav saprotams, kādu pamatotu tiesisku interesi prasītājas grib aizsargāt. Ir pieņemti jau divi Satversmes tiesas spriedumi (2020. un 2021. gadā), kas atzīst, ka divas viena dzimuma personas var veidot ģimeni. Līdz ar to, prasītāju tiesības veidot kopīgu ģimeni ir atzīstamas par tiesiski pamatotām Latvijas Republikā, pat ja šobrīd likumdevējs vēl nav radis tiesisku risinājumu iesniedzēju tiesisko interešu realizācijai.".
69. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420131922
22-TA-345 (IP)
(D. Pavļuts, A. T. Plešs, E. Rinkēvičs)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420131922.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Tieslietu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420131922.
4.
Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 139. punktu atzīmēt, ka veselības ministram D. Pavļutam un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram A. T. Plešam ir atšķirīgs viedoklis izskatītajā jautājumā, kuram pievienojas arī ārlietu ministrs E. Rinkēvičs, un viedoklis ir šāds:
   "Neatbalstu apgalvojumu Tieslietu ministrijas sagatavotajā atbildē, ka prasītāju iesniegumā nav saprotams, kādu pamatotu tiesisku interesi prasītājas grib aizsargāt. Ir pieņemti jau divi Satversmes tiesas spriedumi (2020. un 2021. gadā), kas atzīst, ka divas viena dzimuma personas var veidot ģimeni. Līdz ar to, prasītāju tiesības veidot kopīgu ģimeni ir atzīstamas par tiesiski pamatotām Latvijas Republikā, pat ja šobrīd likumdevējs vēl nav radis tiesisku risinājumu iesniedzēju tiesisko interešu realizācijai.".
70. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420130122
22-TA-500 (IP)
(E. Rinkēvičs)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420130122.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420130122, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
71. §
Informatīvais ziņojums "Par Centrālās vēlēšanu komisijas informācijas sistēmu auditu"
21-TA-1651 (IP)
Ierobežotas pieejamības informācija
72. §
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas iespējām veikt darījumus ar valsts īpašumā esošajām gada emisijas sadales vienībām un Kioto vienībām"
21-TA-1818 (IP)
(A. T. Plešs, E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, ņemot vērā Latvijas ilgtermiņa stratēģijas rīcībai ar gada emisiju sadales vienībām laika posmam no 2013. gada līdz 2020. gadam 5.2. apakšpunktā un Ministru kabineta 2021. gada 11. februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 15 44. §) "Informatīvais ziņojums "Par Latvijas iespējām veikt darījumus ar valsts īpašumā esošajām gada emisijas sadales vienībām un Kioto vienībām"" 2. punktā noteikto, nodrošināt  2019. gada Latvijas atbilstības konta pozitīvās bilances pārnešanu uz 2020. gada atbilstības kontu līdz 2022. gada 24. martam.
3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai veikt sarunas ar potenciālajām darījumu partnervalstīm, tajā skaitā informatīvā ziņojuma 3. sadaļā identificētajām, un nākamajā informatīvajā ziņojumā "Par Latvijas iespējām veikt darījumus ar valsts īpašumā esošajām gada emisijas sadales vienībām un Kioto vienībām" sniegt informāciju par sarunu gaitu un iespējamo rīcību ar gada emisiju sadales vienību atbilstību kontu pozitīvo bilanci.
4.
Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā sniegto informāciju, lēmuma pieņemšanu par darījumiem ar Latvijas atbilstības kontu pozitīvās bilances gada emisijas sadales vienībām atlikt līdz nākamā informatīvā ziņojuma "Par Latvijas iespējām veikt darījumus ar valsts īpašumā esošajām gada emisijas sadales vienībām un Kioto vienībām" izskatīšanai Ministru kabinetā.
73. §
Informatīvais ziņojums "Par Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centra rīcībā esošiem epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursu apjomiem"
22-TA-182
(A. T. Plešs, J. Garisons, E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Iekšlietu ministrijai (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam) pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā pēc 6 (sešiem) mēnešiem, aptaujājot iesaistīto institūciju viedokli, noskaidrot iesaistītajām institūcijām nepieciešamo epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursu rezerves apjomu 9 (deviņām) nedēļām un nepieciešamības gadījumā iniciēt grozījumu izdarīšanu Ministru kabineta noteikumos.
 
74. §
Paskaidrojums Administratīvajai apgabaltiesai lietās Nr. A420260821, Nr. A420274821, Nr. A420284821 un Nr. A420288421
22-TA-493 (IP)
(E. Rinkēvičs)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvajai apgabaltiesai lietās Nr. A420260821, Nr. A420274821, Nr. A420284821 un Nr. A420288421.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvajai apgabaltiesai lietās Nr. A420260821, Nr. A420274821, Nr. A420284821 un Nr. A420288421.
75. §
Paskaidrojuma projekts par blakus sūdzību Augstākajai tiesai lietā Nr. A420271021
22-TA-499 (IP)
(E. Rinkēvičs)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Augstākās tiesas Senātam lietā Nr. A420271021.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Augstākās tiesas Senātam lietā Nr. A420271021.
76. §
Informatīvais ziņojums "Par medicīniskā skābekļa pieejamības nodrošināšanu un slimnīcu rezervju, kā arī valsts gultu rezervju veidošanu"
22-TA-49
(D. Pavļuts, E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Lai nodrošinātu skābekļa pievades vai izveides sistēmu uzlabošanu un operatīvā datu paneļa izstrādi (aizstāts ar SAIRIS sistēmas pilnveidošanu), papildus nepieciešams finansējums ne vairāk kā  2 159 214 euro.
3.
Lai nodrošinātu skābekļa pievades vai izveides sistēmu uzlabošanu 2021. un 2022. gadā (par periodu no 2021. gada janvāra līdz 2022. gada oktobrim), Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojumu projektus par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši faktiski nepieciešamajam apmēram ne vairāk kā 1 085 226 euro, tai skaitā:
3.1.
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Vidzemes slimnīca" ne vairāk kā 29 436 euro;
3.2.
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Daugavpils reģionālā slimnīca" ne vairāk kā 29 685 euro;
3.3.
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Liepājas reģionālā slimnīca" ne vairāk kā 807 268 euro;
3.4.
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" ne vairāk kā 5 638 euro;
3.5.
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Dobeles un apkārtnes slimnīca" ne vairāk kā 11 475 euro;
3.6.
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Bauskas slimnīca" ne vairāk kā  5 482 euro;
3.7.
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Saldus medicīnas centrs" ne vairāk kā 7 370 euro;
3.8.
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Preiļu slimnīca" ne vairāk kā 1 784 euro;
3.9.
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas slimnīca" ne vairāk kā 11 482 euro;
3.10.
Rīgas pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Rīgas 1. slimnīca" ne vairāk kā 52 395 euro;
3.11.
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Aizkraukles medicīnas centrs"  ne vairāk kā 11 827 euro;
3.12.
Rīgas pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Rīgas 2. slimnīca" ne vairāk kā 11 612 euro;
3.13.
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Ludzas medicīnas centrs" ne vairāk kā 11 809 euro;
3.14.
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Jelgavas pilsētas slimnīca" ne vairāk kā 64 585 euro;
3.15.
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Tukuma slimnīca" ne vairāk kā 23 378 euro.
4.
2022. gadā SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" pamatkapitāla palielināšanai ieguldīt tajā finanšu līdzekļus  627 470 euro apmērā skābekļa sistēmas pilnveidošanas darbu veikšanai un VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" pamatkapitāla palielināšanai ieguldīt tajā finanšu līdzekļus 7 242 euro apmērā skābekļa sistēmas pilnveidošanas darbu veikšanai.
5.
Lai nodrošinātu šī protokollēmuma 4. punkta izpildi, Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par apropriācijas palielināšanu 634 712 euro apmērā Veselības ministrijai, tajā skaitā paredzot SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" pamatkapitāla palielināšanu, ieguldot tajā finanšu līdzekļus 627 470 euro apmērā, VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" pamatkapitāla palielināšanu, ieguldot tajā finanšu līdzekļus 7 242 euro.
6.
Atbalstīt informatīvajā ziņojumā iekļauto uzsākto slimnīcu rezervju un gultu rezervju veidošanu saskaņā ar jau no valsts budžeta finanšu līdzekļiem iegādāto iekārtu un no starptautiskās palīdzības saņemto medicīniski tehnoloģisko iekārtu sarakstu.
7.
Atbalstīt, ka pēc uzsākto slimnīcu rezervju un gultu rezervju veidošanas procesa noslēgšanas Veselības ministrija līdz 2022. gada 1. jūlijam iesniegs starpziņojumu par minēto rezervju izveidošanas gaitu, kā arī nepieciešamo finansējumu, ja tas tiks identificēts izvērtējuma gaitā, bet līdz 2023. gada 31. martam - gala ziņojumu par izveidotajām slimnīcu rezervēm un gultu rezervēm, un informēs par papildus nepieciešamo finansējumu, ja tas tiks identificēts izvērtējuma gaitā.
8.
Atļaut Veselības ministrijas kapitālsabiedrībām, kurām ar Ministru kabineta rīkojumiem 2021. gadā piešķirts finansējums ar Covid-19 pandēmiju saistītām aktivitātēm, t.i., intensīvās terapijas gultu ar aprīkojumu izveidei, medicīnisko iekārtu un papildaprīkojuma iegādei, epidemioloģisko pasākumu īstenošanai, nodalot pacientu plūsmas un infrastruktūras attīstībai, 2021. gadā ieguldītos finanšu līdzekļus pamatkapitālā realizēt arī 2022. gadā, turpinot attiecīgajos Ministru kabineta rīkojumos noteikto pasākumu īstenošanu.
9.
Lai nodrošinātu 2021. gadā iesāktā operatīvā datu paneļa izveides īstenošanu 2022. gadā, kas ar 2021. gada novembri tika aizstāta ar datu ievadi Stacionāro ārstniecības iestāžu resursu informācijas sistēmā (SAIRIS), Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu 439 276 euro apmērā no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
10.
Atbalstīt, ka ārstniecības iestādes iegādātās medicīnas iekārtas un medicīniskās ierīces izmanto, nodrošinot to atjaunošanu par saviem līdzekļiem.
11.
Nacionālajam veselības dienestam šī protokollēmuma 2., 3. un 7. punktā minēto līdzekļu piešķiršanā ievērot Eiropas Komisijas 2011. gada 20. decembra lēmumu "Par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106. panta 2. punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi" (2012/21/ES) ar finansējuma saņēmējiem noslēgto pilnvarojuma līgumu ietvaros.
77. §
Informatīvais ziņojums "Par vakcīnu portfeli, izlietojumu un izlietojuma prognozi 2022. gadā, vakcīnu atlikumu pārdošanu/ziedošanu"
22-TA-409 (IP)
Ierobežotas pieejamības informācija
Sēdi slēdz plkst. 14:40