Sabiedrības līdzdalība

Projekta ID/ Uzdevuma numurs
Tiesību akta/ diskusiju dokumenta nosaukums
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 15. jūnija noteikumos Nr. 374 "Atzīto struktūru statusa iegūšanas un uzraudzības kārtība"
Līdzdalības veids
Publiskā apspriešana
Sākotnēji identificētās problēmas apraksts
Regula Nr.2019/947 nenosaka prasības teorētisko zināšanu apmācību iestādēm, kā arī šādu apmācību organizēšanai. Eiropas aviācijas drošības aģentūras izstrādātie dokumenti regulas Nr. 2019/947 prasību piemērošanai "Attiecīgie līdzekļi atbilstības panākšanai un vadlīnijas" (turpmāk – AMC) nosaka, ka tālvadības pilots zināšanas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu teorētisko zināšanu pārbaudījumus kvalifikācijas apliecinājuma saņemšanai var apgūt pašmācībā, e-mācībās vai mācībās mācību iestādē. AMC neparedz pienākumu VA "Civilās aviācijas aģentūra" (turpmāk - Civilās aviācijas aģentūra) apstiprināt atzīto struktūru mācību programmas un tālvadības pilotam apgūt teorētiskās zināšanas atzītā struktūrā.
Atzītajai struktūrai praksē vēl nav iespējams veikt tālvadības pilotu praktisko apmācību ar atbilstošas klases bezpilota gaisa kuģi, kā tas ir noteikts Komisijas 2019.gada 24.maija Īstenošanas regulas (ES) 2019/947 par bezpilota gaisa kuģu ekspluatācijas noteikumiem un procedūrām (turpmāk – regula Nr.2019/947) pielikuma 1.papildinājumā definētajos standarta scenārijos t.i. bezpilota gaisa kuģu sistēmu lidojumi ar zemāku raksturīgo risku (turpmāk - standarta scenārijs), līdz ar to ir nepieciešams papildināt Ministru kabineta 2021gada 15.jūnija noteikumus Nr.374 "Atzīto struktūru statusa iegūšanas un uzraudzības kārtība" (turpmāk – noteikumi Nr.374) ar kārtību, kādā atzītā struktūra īsteno tālvadības pilotu praktisko apmācību bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatācijai specifiskajā kategorijā saskaņā ar lidojuma drošuma novērtējumu, lai atzītās struktūras varētu veikt tālvadības pilotu praktisko apmācību ar tādām bezpilota gaisa kuģu sistēmām, kuras neatbilst Komisijas 2019.gada 12.marta Deleģētās regulas (ES) 2019/945 par bezpilota gaisa kuģu sistēmām un trešo valstu bezpilota gaisa kuģu sistēmu operatoriem (turpmāk - regula Nr.2019/945) pielikuma 1.–6. daļas prasībām.
Atbilstoši Regulas Nr.2019/947 pielikuma 6.papildinājumā noteiktajam, ka praktisko apmācību laikā ekspluatējot bezpilota gaisa kuģu sistēmu ir jāizpilda visas uz plānoto darbību piemērojamās regulas Nr.2019/947 prasības, Civilās aviācijas aģentūras atzītai struktūrai pirms tā iegūst tiesības veikt tālvadības pilotu praktisko apmācību ir jāsaņem atbilstoša bezpilota gaisa kuģa sistēmas ekspluatācijas atļauja vai Civilās aviācijas aģentūrā jāiesniedz deklarācija par atbilstību standarta scenārijiem.
Mērķa apraksts
Projekts izstrādāts, lai nodrošinātu  Komisijas 2019.gada 24.maija Īstenošanas regulas (ES) 2019/947 par bezpilota gaisa kuģu ekspluatācijas noteikumiem un procedūrām, kas grozīta ar Komisijas 2022.gada 14.marta Īstenošanas Regulu Nr.2022/425 ar ko Īstenošanas regulu (ES) 2019/947 groza attiecībā uz pārejas datumu atlikšanu dažu bezpilota gaisa kuģu sistēmu izmantošanai “atvērto” operāciju kategorijā un attiecībā uz ekspluatācijas, ko veic tiešredzamības robežās vai ārpus tām, standarta scenāriju piemērošanas datuma atlikšanu, prasību īstenošanu, kā arī aptver vairākus nacionālās kompetences jautājumus saistībā ar kārtību atzītās struktūras statusa iegūšanai.
Politikas jomas
Gaisa transporta politika
Teritorija
Latvijas Republika
Norises laiks
18.05.2022. - 01.06.2022.
Informācija
Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktam sabiedrībai ir iespēja rakstiski sniegt viedokli par noteikumu projektu tā izstrādes stadijā.
Fiziskās personas
  • Fiziskās personas, kas ir reģistrējušās Latvijas Republikā individuālā komersanta vai pašnodarbinātas personas statusā, kuras vēlas veikt bezpilota gaisa kuģu tālvadības pilotu eksaminēšanu bezpilotu gaisa kuģu ekspluatācijai atvērtajā A2 un specifiskajā kategorijā, un tālvadības pilotu praktisko apmācību un prasmju novērtēšanu bezpilota gaisa kuģu ekspluatācijai specifiskajā kategorijā
Skaidrojums un ietekme
Projekta tiesību normas ir pielāgotas līdzšinējai kārtībai, līdz ar to būtiska ietekme nav sagaidāma. Projekts padara saprotamākas regulas Nr.2019/947 noteiktās prasības.
Juridiskās personas
  • Nozares komersanti
Skaidrojums un ietekme
Projekts attiecas uz juridiskām personām, kuras vēlas veikt bezpilota gaisa kuģu tālvadības pilotu eksaminēšanu bezpilotu gaisa kuģu ekspluatācijai atvērtajā A2 un specifiskajā kategorijā, un tālvadības pilotu praktisko apmācību un prasmju novērtēšanu bezpilota gaisa kuģu ekspluatācijai specifiskajā kategorijā.
Sagatavoja
Līga Vernera (SAM)
Atbildīgā persona
Ligita Austrupe (SAM)
Izsludināšanas datums
19.05.2022. 16:29

Iesniegtie iebildumi / priekšlikumi

Iebilduma / priekšlikuma iesniedzējs
Iebilduma / priekšlikuma būtība
Iesniegts