Sabiedrības līdzdalība

Projekta ID/ Uzdevuma numurs
Tiesību akta/ diskusiju dokumenta nosaukums
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. marta noteikumos Nr. 134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu"
Līdzdalības veids
Diskusija/apspriede
Sākotnēji identificētās problēmas apraksts
1. Šobrīd normatīvais regulējums neparedz pienākumu ZVA, VI un SPKC veikt  datu, kurus satur šo iestāžu atbildībā esošie klasifikatori un kas tiek izmantoti pārrobežu datu apmaiņā, pielīdzināšanu. 
2. Lai iegūtu mirstības statistiku, ar noteiktām slimībām slimojošo pacientu reģistrā nepieciešami dati par nāves cēloni, tomēr šobrīd NVD ik mēnesi sniegtā nepersonalizētā informācija SPKC par pacientiem, kuriem diagnosticēta tuberkuloze (MK noteikumu Nr. 134 14. pielik.), onkoloģiska slimība (MK noteikumu Nr. 134 16. pielik.), atkarība (MK noteikumu Nr. 134 10. pielik.), psihiska slimība (MK noteikumu Nr. 134 12. pielik.), cukura diabēts (MK noteikumu Nr. 134 13. pielik.), multiplā skleroze (MK noteikumu Nr. 134 20. pielik.) nesatur informāciju par nāves cēloni, jo dati par nāves cēloni e-veselībā netiek iekļauti. Tādējādi veidojas situācija, kad SPKC kā Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datubāzes pārzinim ir pieejama personalizēta informācija par personas nāves cēloni, tomēr to nav iespējams analizēt kopā ar nepersonalizētajiem ar noteiktām slimībām slimojošo personu reģistra datiem. Tā rezultātā nav iespējams nodrošināt vajadzīgos Oficiālās statistikas programmā iekļautos rādītājus, kā arī statistikas datu sniegšanu starptautisko institūciju datubāzēm un uzraudzības sistēmām. 
3. MK noteikumos Nr.134 noteiktais attiecībā uz e-veselībā iekļaujamo informāciju par invaliditāti neatbilst tai informācijai, kas par invaliditāti tiek uzkrāta invaliditātes informatīvajā sistēmā. MK noteikumos Nr.134 nav noteikts, ka E-veselībā iekļauj datus par prognozējamu invaliditāti, tomēr no veselības aprūpes viedokļa ārstniecības personām piekļuve šai informācijai ir nepieciešama, lai nodrošinātu atbilstošu veselības aprūpes pakalpojumus.
4. Lai e-veselībā nodrošinātu MK noteikumu Nr.134 32.4.3. un 32.4.4. apakšpunktā minētās funkcionalitātes, tika secināts, ka nepieciešamas apjomīgas izmaiņas e-veselības sistēmā. Ņemot vērā, ka paralēli tiek strādāts pie e-veselības arhitektūras un tehnoloģiju modernizācijas, šādu apjomīgu izmaiņu veikšana tika atlikta, bet to paredzēts veikt un pabeigt līdz 2023.gada 1.jūlijam.
5. Lielākā daļa personu piekļuvei e-veselībai šobrīd izmanto banku identifikācijas līdzekļus nevis kvalificētus personas elektroniskās identifikācijas līdzekļus. Prasība par tikai kvalificētu personas elektroniskās identifikācijas līdzekļu izmantošanu autentifikācijai e-veselībā no 2023.gada 1.janvāra daļai iedzīvotāju, tai skaitā medicīnas profesionāļiem varētu apgrūtināt piekļuvi e-veselībai, jo prognozējams, ka 2023.gada sākumā daļa personu, uz kurām attiecas prasība par eID karti kā obligātu personas apliecinošu dokumentu no 2023.gada 1.maija,  vēl nebūs ieguvušas eID kartes. 
6. No 2023.gada nenodrošinot personām, kuras nevēlas vai nespēj izmantot modernās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, alternatīvas iespējas piešķirt un atcelt tiesības citai personai apstrādāt veselības informācijas sistēmā uzkrātos datus pacienta vietā, tiktu būtiski apgrūtināta vai pat liegta e-veselības portāla sniegto iespēju izmantošana.
7. NVD sadarbībā ar alergologiem ir pilnveidojis e-veselībā par alerģijām norādāmo informāciju un izstrādājis atbilstošo tehnisko risinājumu. Jaunais risinājums paredz, ka e-veselībā tiek norādīts alerģijas tips, veids, alergēns (zāļu alerģijas gadījumā arī medikamenta aktīvā viela, zāļu nosaukums) un tā izraisītā alerģiskā reakcija, tās smaguma pakāpe, kontrolējamība, kā arī konstatācijas apraksts. Lai veiktos uzlabojumus varētu padarīt pieejamus e-veselības lietotājiem, nepieciešams veikt grozījumus MK noteikumos Nr.134.
8. MK noteikumi Nr.134 šobrīd neparedz e-veselībā iekļaut datus par personai diagnosticētu reto slimību saskaņā ar reto slimību klasifikāciju ORPHAcode un slimības diagnosticēšanas datumu.


 
Mērķa apraksts
Grozījumu projekta mērķis ir nodrošināt semantiski precīzas informācijas apriti pārrobežu veselības datu apmaiņā, nodrošināt pilnīgāku personas veselības datu pieejamību e-veselībā, kā arī nodrošināt piekļuvi e-veselībai ņemot vērā grozījumus Personu apliecinošo dokumentu likumā.
Politikas jomas
Veselības aprūpe
Teritorija
Visa Latvijas teritorija
Sanāksmes vieta
Attālināti Teams platformā
Norises laiks
07.12.2022. 13:00 - 15:00
Informācija
Sabiedriskā apspriede paredzēta attālināti. Lai pieteiktos dalībai sabiedriskajā apspriedē, aicinām izmantot TAP portālu.
Pieteikšanās termiņš
06.12.2022.
Fiziskās personas
Skaidrojums un ietekme
Tieši attiecas un pozitīvi ietekmē e-veselības pakalpojumu pieejamību, veselības aprūpi.

Tieši attiecas un samazina administratīvo slogu.
 
Juridiskās personas
  • visi uzņēmumi
Skaidrojums un ietekme
Tieši attiecas un pozitīvi ietekmē e-veselības pakalpojumu pieejamību un ārstniecības procesu. 
Nozare
Veselība un sociālā aprūpe
Nozaru ietekmes apraksts
Attiecas uz veselības aprūpi
Sagatavoja
Laura Boltāne (VM)
Atbildīgā persona
Indra Dreika (VM)
Izsludināšanas datums
21.11.2022. 16:44