Sabiedrības līdzdalība

Projekta ID/ Uzdevuma numurs
Tiesību akta/ diskusiju dokumenta nosaukums
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 26. februāra noteikumos Nr. 94 "Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu šķirņu ciltsgrāmatas un krustojuma cūku ciltsreģistra kārtošanas noteikumi"
Līdzdalības veids
Publiskā apspriešana
Sākotnēji identificētās problēmas apraksts
Ministru kabineta 2019. gada 26. februāra noteikumi Nr. 94 "Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu šķirņu ciltsgrāmatas un krustojuma cūku ciltsreģistra kārtošanas noteikumi" (turpmāk – noteikumi Nr.94), nosaka prasības liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu šķirņu ciltsgrāmatas un krustojuma cūku ciltsreģistra kārtošanai. Ņemot vērā situāciju, ka pašreiz noteikumos Nr. 94 nav iekļauta skaidra un nepārprotama tiesību norma liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu ierakstīšanai attiecīgās šķirnes ciltsgrāmatas papilddaļā un šobrīd pastāv atšķirīgi un interpretējami viedokļi par liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu ierakstīšanu ciltsgrāmatas papilddaļā, ir nepieciešams noteikumos Nr. 94 noteikt vispārīgos nosacījumus un pamatprincipus. Papildus nepieciešamos kritērijus liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu ierakstīšanai attiecīgās šķirnes ciltsgrāmatas papilddaļā biedrības noteiks audzēšanas programmās. Noteikumu projektā ir noteikti nosacījumi liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu ierakstīšanai attiecīgās šķirnes ciltsgrāmatas papilddaļā.
Mērķa apraksts
Ieviešot noteikumu projektu, tiks precizēts un papildināts normatīvais regulējums attiecībā uz liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu ierakstīšanu attiecīgās šķirnes ciltsgrāmatas papilddaļā.
Politikas jomas
Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
Teritorija
-
Norises laiks
28.10.2021. - 11.11.2021.
Informācija
Saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 970) 7.4.1. apakšpunktu sabiedrības pārstāvji ir aicināti līdzdarboties, rakstiski sniedzot viedokli par noteikumu projektu tā izstrādes stadijā.
 
Fiziskās personas
  • Lauksaimniecības dzīvnieku īpašnieki un turētāji.
Skaidrojums un ietekme
Noteikumu projektā noteiktais tiesiskais regulējums attiecas uz lauksaimniecības dzīvnieku īpašniekiem un turētājiem, kas vēlas ierakstīt liellopus, cūkas, aitas, kazas un zirgus ciltsgrāmatas papilddaļā.
Noteikumu projektā noteikti vispārīgie nosacījumi un pamatprincipi liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu ierakstīšanai ciltsgrāmatas papilddaļā.
Juridiskās personas
  • Šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrības, kas kārto liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu ciltsgrāmatu. Latvijas šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība, Latvijas gaļas liellopu audzētāju asociācija, Latvijas Holšteinas šķirnes lopu audzētāju asociācija, Šķirnes saglabāšanas apvienība „Zilā govs”, Cūku ciltsdarba centrs, Agrosels, Latvijas Aitu audzētāju asociācija, Latvijas Kazkopības biedrība, Latvijas Šķirnes zirgu audzētāju asociācija, Latvijas Zirgaudzētāju biedrība.
Skaidrojums un ietekme
Latvijā liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu attiecīgās šķirnes ciltsgrāmatas papilddaļā ieraksta šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrības, ja dzīvnieka īpašnieks ir iesniedzis biedrībā iesniegumu. 
Noteikumu projektā noteikti vispārīgie nosacījumi un pamatprincipi liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu ierakstīšanai ciltsgrāmatas papilddaļā.
Sagatavoja
Lelde Blūma (ZM)
Atbildīgā persona
Ilga Līdaka (ZM)
Izsludināšanas datums
28.10.2021. 08:40

Iesniegtie iebildumi / priekšlikumi

Iebilduma / priekšlikuma iesniedzējs
Iebilduma / priekšlikuma būtība
Iesniegts