Sabiedrības līdzdalība

Projekta ID/ Uzdevuma numurs
Tiesību akta/ diskusiju dokumenta nosaukums
Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas „Latvijas skolas soma” īstenošanai no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim
Līdzdalības veids
Publiskā apspriešana
Sākotnēji identificētās problēmas apraksts
Projekts sagatavots, pamatojoties uz likuma „Par valsts budžetu 2022.gadam” 39.pantu, kas paredz, ka Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas „Latvijas skolas soma” (turpmāk – programma) īstenošanai no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim izglītības iestāžu, kuras īsteno klātienes vispārējās un profesionālās izglītības programmas, dibinātājiem, kā arī programmas attiecināmās izmaksas un finansējuma izlietošanas nosacījumus.
Mērķa apraksts
Projekts paredz noteikt kārtību, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu izglītības iestāžu dibinātājiem programmas īstenošanai no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim, lai nodrošināt iespēju izglītojamiem no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim iepazīt Latvijas mākslas un kultūras norises.
Politikas jomas
Kultūras politika
Teritorija
-
Norises laiks
03.01.2022. - 16.01.2022.
Informācija
Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktu sabiedrības pārstāvji ir aicināti līdzdarboties, rakstiski sniedzot viedokli par noteikumu projektu tā izstrādes stadijā.
Fiziskās personas
  • skolēni
Skaidrojums un ietekme
Izglītojamie un pedagogi izglītības iestādēs, kas īsteno klātienes vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas, tai skaitā profesionālās pamatizglītības programmas speciālās izglītības iestādēs, un pamata un vidējās profesionālās izglītības programmas.
Juridiskās personas
  • Kultūras ministrija
  • Latvijas Nacionālais kultūras centrs
  • Izglītības iestāžu dibinātāji
Skaidrojums un ietekme
-
Sagatavoja
Ilze Tormane-Kļaviņa (KM)
Atbildīgā persona
Dace Vilsone (KM)
Izsludināšanas datums
05.01.2022. 11:37

Iesniegtie iebildumi / priekšlikumi

Iebilduma / priekšlikuma iesniedzējs
Iebilduma / priekšlikuma būtība
Iesniegts