Sabiedrības līdzdalība

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 27. aprīlī plkst. 00.00 (naktī no 26. uz 27. aprīli) uzsāks eParaksta sistēmu migrāciju uz jaunu tehnoloģisko platformu un tā ilgs aptuveni diennakti. Līdz ar pāreju uz jaunu tehnoloģisko platformu, eParaksta lietotājiem 27. aprīlī būs ierobežota eParaksta rīku darbība, bet pēc darbības atsākšanas visiem eParaksts mobile lietotājiem būs jāizveido jauna eParaksta parole. Tā kā darbu laikā nebūs pieejami eParaksta pakalpojumi, aicinām ieplānot veikt darbības sistēmās un dokumentu parakstīšanu savlaicīgi, jo 27. aprīlī organizācijas sistēmās e-Identitātes apliecināšana un parakstīšana nebūs iespējama. Vairāk informācijas eparaksts.lv portālā.
Projekta ID/ Uzdevuma numurs
Tiesību akta/ diskusiju dokumenta nosaukums
Par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta īstenoto ugunsdrošības uzraudzību būvniecības jomā
Līdzdalības veids
Publiskā apspriešana
Sākotnēji identificētās problēmas apraksts
Informatīvais ziņojums sagatavots atbilstoši konceptuālajā ziņojumā ”Par valsts politiku ugunsdrošības jomā” (Ministru kabineta 2019.gada 9.janvāra rīkojums Nr.7) iekļautā un atbalstītā risinājuma ietvaros noteiktajam pasākumam, kurš paredz līdz 2021.gada 1.decembrim sagatavot informatīvo ziņojumu ar lietderības izvērtējumu par turpmāku Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk – VUGD) ugunsdrošības uzraudzību būvniecības jomā.
Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta pirmā daļa nosaka, ka valsts ugunsdrošības uzraudzību objektos veic VUGD amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm. Ugunsdrošības pārbaudi būvniecības jomā veic un atzinumu izsniedz 10 darba dienu laikā pēc būvniecības pasūtītāja rakstiska pieprasījuma saņemšanas. Veicot būvobjekta atbilstības  ugunsdrošības prasībām pārbaudi, saņemot būvniecības pasūtītāja rakstisku pieprasījumu, izvērtē būvobjekta, tā daļas vai inženierbūves un ugunsdrošībai nozīmīgu inženiertehnisko sistēmu atbilstību būvnormatīvu ugunsdrošības prasībām. Pēc minētās būvobjekta ugunsdrošības pārbaudes tiek sastādīts Atzinums par būvobjekta atbilstību ugunsdrošības prasībām. Ja, pārbaudot būvobjekta atbilstību būvnormatīvu ugunsdrošības prasībām, konstatēts, ka nav ievērotas būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās ugunsdrošības prasības, to norāda Atzinumā par būvobjekta atbilstību ugunsdrošības prasībām attiecīgajā ailē un izsniedz negatīvu Atzinumu par būvobjekta atbilstību ugunsdrošības prasībām.
Šobrīd saskaņā ar būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām, kā arī ņemot vērā VUGD kompetences ietvaru, VUGD neizstrādā, nevērtē un nesaskaņo būvprojektus projektēšanas stadijā. Šāds uzdevums paplašinātu VUGD funkcijas, un tā izpilde ir nodrošināma, veicot būtiskas izmaiņas līdzšinējā valsts ugunsdrošības uzraudzības organizēšanas un veikšanas kārtībā.
Mērķa apraksts
Informatīvais ziņojums ir izstrādāts ar mērķi analizēt pašreizējo situāciju ugunsdrošības uzraudzībā būvniecības jomā, apzināt problēmas tajā un piedāvāt problēmu risinājumu. 
Politikas jomas
Valsts ugunsdrošība
Teritorija
Latvijas Republika
Norises laiks
17.12.2021. - 07.01.2022.
Informācija
Saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970
“Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1.
apakšpunktu sabiedrības pārstāvji ir aicināti līdzdarboties, rakstiski
sniedzot viedokli par informatīvo ziņojuma projektu.
Fiziskās personas
Skaidrojums un ietekme
Tiks veiktas izmaiņas normatīvajā regulējumā, lai palielinātu jautājumu skaitu būvspeciālistu kompetences pārbaudē 
Juridiskās personas
Skaidrojums un ietekme
-
Sagatavoja
Iveta Uka (VUGD)
Atbildīgā persona
Kristaps Sproģis (IEM)
Izsludināšanas datums
21.12.2021. 10:26

Iesniegtie iebildumi / priekšlikumi

Iebilduma / priekšlikuma iesniedzējs
Iebilduma / priekšlikuma būtība
Iesniegts