Sabiedrības līdzdalība

Projekta ID/ Uzdevuma numurs
Tiesību akta/ diskusiju dokumenta nosaukums
Valsts valodas politikas pamatnostādņu 2021.–2027. gadam īstenošanas plāns 2024.–2027. gadam.
Līdzdalības veids
Publiskā apspriešana
Sākotnēji identificētās problēmas apraksts
Tiesību akta projekts ir izstrādāts, pamatojoties uz MK 25.08.2021. rīkojumu Nr.601 “Par Valsts valodas politikas pamatnostādnēm 2021.– 2027.gadam” 4.2. apakšpunktu, kas nosaka Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un izglītības un zinātnes ministram iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā pamatnostādņu īstenošanas plānu 2024.–2027. gadam.
 
Mērķa apraksts
Tiesību akta mērķis ir nodrošināt latviešu valodas kā vienīgās konstitucionāli noteiktās valsts valodas ilgtspēju, tās lietojumu visās sabiedrības darbības jomās, sekmējot valodas izpēti un valodas resursu attīstību un digitalizāciju, stiprinot sabiedrības līdzdalību un individuālo atbildību valsts valodas politikas īstenošanā.
Atbilstoši Valsts valodas likumā norādītajam minētais mērķis realizējams, nodrošinot arī vēsturiskā latviešu valodas paveida ‒ latgaliešu rakstu valodas ‒ attīstību un lībiešu valodas kā vienīgās pirmiedzīvotāju valodas Latvijā saglabāšanu.
 
Politikas jomas
Valsts valodas attīstība
Teritorija
Visa Latvija
Norises laiks
25.10.2023. - 07.11.2023.
Informācija
Dokumenta projekts sabiedrībai ir pieejams Tiesību aktu portālā viedokļu sniegšanai.
Fiziskās personas
  • diaspora
  • Latvijas iedzīvotāji
Skaidrojums un ietekme
Valsts valoda ir būtisks resurss indivīda un valsts kopējai attīstībai. Latviešu valoda kā vienīgā valsts valoda ir saliedētas sabiedrības pamats.
Juridiskās personas
  • nevalstiskās organizācijas
Skaidrojums un ietekme
Latviešu valoda ir būtiska vērtība latviešu nācijai, Latvijas tautai un Latvijas valstij. Tādēļ valsts valodas politikas aktualitātēm ir pievēršama pēc iespējas plašāka sabiedrības uzmanība.
Sagatavoja
Iveta Grīnberga (IZM)
Atbildīgā persona
Santa Šmīdlere (IZM)
Izsludināšanas datums
26.10.2023. 18:17

Iesniegtie iebildumi / priekšlikumi

Iebilduma / priekšlikuma iesniedzējs
Iebilduma / priekšlikuma būtība
Iesniegts
Ina Druviete - Dr. habil. philol. Ina Druviete
Punkts 2.3.3.
Aktualizējams un pārdomājams jautājums par valsts valodas apguves piedāvājumu pieaugušajiem. Esošā valsts valodas apguves kursu piedāvājuma sistēma pieaugušajiem pamatā tiek finansēta no dažādiem ārvalstu finanšu līdzekļiem (iesaistītās ministrijas un institūcijas - KM, SIF, NVA). Lai nodrošinātu funkciju nedublēšanos, latviešu valodas apguves pieaugušajiem mācību metodiskās, kvalitātes uzraudzības un koordinācijas jautājumi ir attiecināmi uz valsts valodas politiku. Līdz ar to 2.3.3. punkts būtu pārskatāms un ietverams 2.3.1. punktā, kā atbildīgo institūciju norādot IZM un tās padotības institūcijas (Latviešu valodas aģentūru), kas būtu atbildīgas par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu. Valodas politikas pedagoģisko aspektu (tostarp valodas apguvi un tās organizēšanu) nedrīkst nošķirt no valodas politikas juridiskā un lingvistiskā aspekta.
07.11.2023. 16:20