Sabiedrības līdzdalība

Projekta ID/ Uzdevuma numurs
Tiesību akta/ diskusiju dokumenta nosaukums
Minimālās mēneša darba algas noteikšanas un pārskatīšanas kārtība
Līdzdalības veids
Publiskā apspriešana
Dokumenti
-
Sākotnēji identificētās problēmas apraksts
Latvijā ir izstrādāti kritēriji, kurus jāņem vērā minimālās mēneša darba algas aprēķināšanai, un tie ir noteikti Ministru kabineta 2016. gada 18. augusta noteikumos Nr. 563 “Minimālās mēneša darba algas noteikšanas un pārskatīšanas kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 563), taču 2022. gada 19. oktobra Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2022/2041 par adekvātām minimālajām algām Eiropas Savienībā (turpmāk – Direktīva) paredz pienākumu Eiropas Savienības dalībvalstīm līdz 2024.gada novembrim noteikt papildu vai izstrādāt jaunus kritērijus.
Mērķa apraksts
Lai ieviestu Direktīvas prasības, ir nepieciešams pārizdod MK noteikumus Nr. 563. Ņemot vērā minēto, tika izstrādāts noteikumu projekts. Noteikumu projektā ir noteikti gan Direktīvai atbilstoši rādītāji minimālās algas noteikšanai, gan arī atsauces vērtība pret vidējo darba algu, ko būs jāņem vērā, lemjot par minimālās algas apmēru. Tas nodrošinās lielāku  prognozējamību attiecībā uz turpmāku minimālās mēneša darba algas paaugstināšanu.
Politikas jomas
Minimālā darba alga
Teritorija
-
Norises laiks
20.02.2024. - 06.03.2024.
Informācija
Fiziskās personas
  • Darba ņēmēji
Skaidrojums un ietekme
-
Juridiskās personas
  • Darba devēji
Skaidrojums un ietekme
-
Sagatavoja
Nora Isadžanjana-Ponomarjova (LM)
Atbildīgā persona
Ingus Alliks (LM)
Izsludināšanas datums
20.02.2024. 10:16

Iesniegtie iebildumi / priekšlikumi

Iebilduma / priekšlikuma iesniedzējs
Iebilduma / priekšlikuma būtība
Iesniegts