Sabiedrības līdzdalība

23-TA-1868
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 24. marta noteikumos Nr. 268 "Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu"
Publiskā apspriešana
28.09.2023. - 29.10.2023.
Veselības ministrija
23-TA-2061
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 2. jūlija noteikumos Nr. 354 "Kosmētikas līdzekļu būtisko prasību nodrošināšanas kārtība"
Publiskā apspriešana
25.09.2023. - 23.10.2023.
Veselības ministrija
23-TA-1921
Paliatīvās aprūpes noteikumi
Publiskā apspriešana
18.09.2023. - 18.10.2023.
Veselības ministrija
23-TA-2303
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 2. novembra noteikumos Nr. 686 "Noteikumi par ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem, no biomasas kurināmā ražotās elektroenerģijas kritērijiem un kārtību, kādā pamatojama, apliecināma un uzraugāma atbilstība minētajiem kritērijiem"
Publiskā apspriešana
01.10.2023. - 15.10.2023.
Klimata un enerģētikas ministrija
23-TA-1038
Kārtība, kādā Valsts vides dienests veic kontrolpirkumus
Publiskā apspriešana
29.09.2023. - 13.10.2023.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23-TA-2151
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 20. marta noteikumos Nr. 169 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi"
Publiskā apspriešana
29.09.2023. - 13.10.2023.
Ekonomikas ministrija
23-TA-2451
Ministru kabineta noteikumi par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. - 2027. gadam 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt sociāli atstumto kopienu, mājsaimniecību ar zemiem ienākumiem un nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, tostarp cilvēku ar īpašām vajadzībām sociāli ekonomisko integrāciju, īstenojot integrētas darbības, tostarp nodrošinot mājokli un sociālos pakalpojumus” 4.3.1.5.pasākuma “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība” īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
29.09.2023. - 13.10.2023.
Labklājības ministrija
23-TA-1579
Rīgas valstspilsētas pašvaldības obligāciju izlaišanas noteikumi
Publiskā apspriešana
28.09.2023. - 12.10.2023.
Finanšu ministrija
21-TA-62
Klimata likums
Diskusija/apspriede
28.09.2023. - 12.10.2023.
Klimata un enerģētikas ministrija
23-TA-459
Dabas lieguma "Augstroze" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
11.09.2023. - 11.10.2023.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23-TA-1369
Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 31. janvāra noteikumos Nr. 50 "Kārtība, kādā administrē un uzrauga Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu un Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai 2023.–2027. gada plānošanas periodā"
Publiskā apspriešana
28.09.2023. - 11.10.2023.
Zemkopības ministrija
23-TA-2294
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 18. decembra noteikumos Nr. 848 "Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" maksas pakalpojumu cenrādis"
Publiskā apspriešana
27.09.2023. - 11.10.2023.
Satiksmes ministrija
23-TA-2034
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 14. augusta noteikumos Nr. 557 "Noteikumi par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā"
Diskusija/apspriede
27.09.2023. - 09.10.2023.
Veselības ministrija
23-TA-2228
Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 2. maija noteikumos Nr. 296 "Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos"
Publiskā apspriešana
22.09.2023. - 06.10.2023.
Zemkopības ministrija
23-TA-2359
Par Pasta konvencijas reglamentu
Publiskā apspriešana
19.09.2023. - 04.10.2023.
Satiksmes ministrija
23-TA-1877
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 7. marta noteikumos Nr. 131 "Noteikumi par juridiskās vai fiziskās personas resursu iesaistīšanu reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumos vai ugunsgrēka dzēšanā, vai glābšanas darbos, kā arī tai radušos izdevumu un zaudējumu kompensācijas aprēķināšanas kārtību"
Publiskā apspriešana
19.09.2023. - 03.10.2023.
Iekšlietu ministrija
23-TA-2307
Noteikumi par Valsts meža dienesta amatpersonu atšķirības zīmi un nēsāšanas kārtību
Publiskā apspriešana
19.09.2023. - 03.10.2023.
Zemkopības ministrija
23-TA-2010
Grozījums Ministru kabineta 2019. gada 9. aprīļa noteikumos Nr. 155 "Tabakas izstrādājumu izsekojamības sistēmas noteikumi"
Publiskā apspriešana
19.09.2023. - 03.10.2023.
Finanšu ministrija
23-TA-2265
Valsts darba inspekcijas integrētās informācijas sistēmas noteikumi
Publiskā apspriešana
20.09.2023. - 03.10.2023.
Labklājības ministrija
23-TA-1840
Valsts atbalsta programmas "Latvijas Goda ģimenes apliecības programma" informācijas sistēmas noteikumi
Publiskā apspriešana
20.09.2023. - 03.10.2023.
Labklājības ministrija
23-TA-2240
Latvijas Goda ģimenes apliecības programmas īstenošanas kārtība
Publiskā apspriešana
20.09.2023. - 03.10.2023.
Labklājības ministrija
23-TA-1537
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 4.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot visu darba meklētāju, jo īpaši jauniešu – it sevišķi, īstenojot Garantiju jauniešiem –, ilgstošo bezdarbnieku un darba tirgū nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, un ekonomiski neaktīvo personu piekļuvi nodarbinātībai un aktivizācijas pasākumiem, kā arī veicinot pašnodarbinātību un sociālo ekonomiku” 4.3.3.5.pasākuma “Ilgāka un labāka darba mūža veicināšana” īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
19.09.2023. - 02.10.2023.
Labklājības ministrija
23-TA-2376
Atbalsta personas lēmumu pieņemšanā pakalpojuma noteikumi
Publiskā apspriešana
22.09.2023. - 02.10.2023.
Labklājības ministrija
23-TA-1193
Grozījumi Kredītu reģistra likumā
Publiskā apspriešana
18.09.2023. - 01.10.2023.
Finanšu ministrija
23-TA-2118
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 2.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām”  2.1.3.1. pasākuma “Pašvaldību pielāgošanās klimata pārmaiņām” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
14.09.2023. - 29.09.2023.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija