Sabiedrības līdzdalība

22-TA-2896
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 19. septembra noteikumos Nr. 774 "Kontaktpersonu noteikšanas, primārās medicīniskās pārbaudes, laboratoriskās pārbaudes un medicīniskās novērošanas kārtība"
Publiskā apspriešana
21.11.2022. - 19.12.2022.
Veselības ministrija
22-TA-2982
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. aprīļa noteikumos Nr. 207 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākumu "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" un "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenošanas noteikumi"
Publiskā apspriešana
28.11.2022. - 12.12.2022.
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-3471
Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 484 "Noteikumi par zvērināta notāra profesionālās kvalifikācijas celšanu"
Publiskā apspriešana
28.11.2022. - 11.12.2022.
Tieslietu ministrija
22-TA-2460
Par Latvijas Republikas valdības un Korejas Republikas valdības nolīgumu par darba un brīvdienu programmu
Publiskā apspriešana
25.11.2022. - 09.12.2022.
Iekšlietu ministrija
22-TA-3427

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās” 5.1.1.4. pasākuma „Viedās pašvaldības” īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
24.11.2022. - 08.12.2022.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-1133
Grozījumi Valsts aizsardzības mācības un Jaunsardzes likumā
Publiskā apspriešana
23.11.2022. - 07.12.2022.
Aizsardzības ministrija
22-TA-2862
Informācijas iegūšanas un apkopošanas kārtība par lauksaimniecībā izmantojamās zemes auglības līmeni un tā pārmaiņām, un augšņu agroķīmiskās izpētes pakalpojumu sniedzēju atzīšana
Publiskā apspriešana
23.11.2022. - 07.12.2022.
Zemkopības ministrija
22-TA-57
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. marta noteikumos Nr. 134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu"
Diskusija/apspriede
21.11.2022. - 06.12.2022.
Veselības ministrija
22-TA-3104
Grozījumi Segto obligāciju likumā
Publiskā apspriešana
21.11.2022. - 05.12.2022.
Finanšu ministrija
22-TA-3216
Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 20. decembra noteikumos Nr. 992 "Noteikumi par jūrnieka grāmatiņu"
Publiskā apspriešana
21.11.2022. - 05.12.2022.
Satiksmes ministrija
22-TA-3095
Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 2. maija noteikumos Nr. 295 "Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos"
Publiskā apspriešana
15.11.2022. - 05.12.2022.
Zemkopības ministrija
22-TA-3371
Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 1.marta noteikumos Nr.127 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos" īstenošanas noteikumi”
Publiskā apspriešana
21.11.2022. - 02.12.2022.
Labklājības ministrija
22-TA-2713
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumos Nr. 611 "Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas nolikums"
Publiskā apspriešana
21.11.2022. - 02.12.2022.
Labklājības ministrija
22-TA-3103
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 355 "Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra noteikumi"
Publiskā apspriešana
21.11.2022. - 02.12.2022.
Labklājības ministrija
22-TA-3386
Kārtība, kādā nodod lietošanā vai apgrūtina valstij piederošo vai piekrītošo zemi publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā
Publiskā apspriešana
17.11.2022. - 01.12.2022.
Satiksmes ministrija
22-TA-3340
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 5.1 prioritātes “Reģionu līdzsvarota attīstība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās”  5.1.1.3. pasākuma “Publiskās ārtelpas attīstība” īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
16.11.2022. - 30.11.2022.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-3345
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.2. reformas "Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam" 3.1.2.3.i. investīcijas "Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība: jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība pensijas vecuma personām" otrās kārtas īstenošanas un uzraudzības noteikumi
Publiskā apspriešana
24.11.2022. - 30.11.2022.
Labklājības ministrija
22-TA-3446
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 3. februāra noteikumos Nr. 59 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā"
Publiskā apspriešana
24.11.2022. - 30.11.2022.
Zemkopības ministrija
22-TA-3350
Dzelzceļa ritekļu reģistrācijas kārtība
Publiskā apspriešana
15.11.2022. - 29.11.2022.
Satiksmes ministrija
22-TA-2420
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 18. jūnija noteikumos Nr. 264 "Publiska dokumenta legalizācijas noteikumi"
Publiskā apspriešana
14.11.2022. - 28.11.2022.
Ārlietu ministrija
22-TA-3326
Noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā
Publiskā apspriešana
11.11.2022. - 28.11.2022.
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-2523
Par Latvijas Sporta muzeja statusa maiņu
Publiskā apspriešana
14.11.2022. - 28.11.2022.
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-2901
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 30. aprīļa noteikumos Nr. 187 "Zemkopības ministrijas nolikums"
Publiskā apspriešana
15.11.2022. - 28.11.2022.
Zemkopības ministrija
22-TA-2289
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem"
Publiskā apspriešana
15.11.2022. - 28.11.2022.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-3347
Grozījums Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 1250 "Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā"
Publiskā apspriešana
14.11.2022. - 28.11.2022.
Tieslietu ministrija