Sabiedrības līdzdalība

23-TA-742
Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei un stiprināt veselības sistēmu, tostarp primārās veselības aprūpes noturību" 4.1.1.1. pasākuma "Ārstniecības iestāžu infrastruktūras attīstība", 4.1.1.2. pasākuma "P.Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas infrastruktūras attīstība" un 4.1.1.5. pasākuma “Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta attīstība” īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
27.03.2023. - 26.04.2023.
Veselības ministrija
22-TA-3788
Aizsargājamo ainavu apvidus "Koknese-Odziena" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
15.03.2023. - 14.04.2023.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-3783
Noteikumi par aizsargājamo ainavu apvidiem
Publiskā apspriešana
15.03.2023. - 14.04.2023.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-1978
Grozījumi likumā "Par aviāciju"
Publiskā apspriešana
16.03.2023. - 13.04.2023.
Satiksmes ministrija
23-TA-616
Kapsētu likums
Publiskā apspriešana
24.03.2023. - 11.04.2023.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23-TA-751
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo rīcības grupu darbības nodrošināšanai un sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2023.–2027. gadam iedzīvināšanas pārvaldībai, uzraudzībai un novērtēšanai
Publiskā apspriešana
24.03.2023. - 11.04.2023.
Zemkopības ministrija
23-TA-636
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 1. jūlija rīkojumā Nr. 347 "Par biedrībai un nodibinājumam piederošajām ēkām vai inženierbūvēm, kas netiek apliktas ar nekustamā īpašuma nodokli"
Publiskā apspriešana
29.03.2023. - 11.04.2023.
Finanšu ministrija
23-TA-776
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 28. maija noteikumos Nr. 227 "Gaļas liellopu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība"
Publiskā apspriešana
28.03.2023. - 10.04.2023.
Zemkopības ministrija
23-TA-759
Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā
Publiskā apspriešana
24.03.2023. - 07.04.2023.
Ekonomikas ministrija
23-TA-262
Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālo mācību sistēmu un māceklības ieviešanu" 4.2.2.9. pasākuma "Izglītības procesa individualizācija un starpnozaru sadarbība profesionālās izglītības izcilībai" otrās projekta iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
07.03.2023. - 06.04.2023.
Izglītības un zinātnes ministrija
23-TA-548
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, “zaļo” infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu” 2.2.3.4. pasākuma “Vides monitoringa attīstība harmonizētai vides un klimata datu informācijas nodrošināšanai” projektu iesniegumu pirmās atlases kārtas īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
21.03.2023. - 04.04.2023.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-2269
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 1. aprīļa noteikumos Nr. 199 "Valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā radušos zaudējumu kompensācijas noteikumi"
Publiskā apspriešana
21.03.2023. - 04.04.2023.
Zemkopības ministrija
23-TA-656
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 20. decembra noteikumos Nr. 816 "Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi"
Publiskā apspriešana
20.03.2023. - 03.04.2023.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23-TA-466
Grozījums Kredītu reģistra likumā
Publiskā apspriešana
16.03.2023. - 30.03.2023.
Finanšu ministrija
23-TA-694
Valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizācijas pabeigšanas likums
Publiskā apspriešana
16.03.2023. - 30.03.2023.
Ekonomikas ministrija
23-TA-695
Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"
Publiskā apspriešana
16.03.2023. - 30.03.2023.
Ekonomikas ministrija
22-TA-3414
Likumprojekts "Grozījumi Revīzijas pakalpojumu likumā"
Publiskā apspriešana
16.03.2023. - 30.03.2023.
Finanšu ministrija
23-TA-692
Latvijas Zinātnes padomes maksas pakalpojumu cenrādis
Publiskā apspriešana
16.03.2023. - 30.03.2023.
Izglītības un zinātnes ministrija
23-TA-403
Muitas deklarācijas papildu datu elementu aizpildīšanas un dabasgāzes un elektroenerģijas deklarēšanas kārtība
Publiskā apspriešana
15.03.2023. - 29.03.2023.
Finanšu ministrija
23-TA-365
Grozījums Ministru kabineta 2019. gada 26. marta noteikumos Nr. 134 "Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība"
Publiskā apspriešana
15.03.2023. - 29.03.2023.
Zemkopības ministrija
23-TA-278
Profesionālo kvalifikāciju saraksts, kurām obligāti piemērojamas profesijas standartā ietvertās attiecīgās profesionālās kvalifikācijas prasības, un profesionālās kvalifikācijas prasību publiskošanas kārtība
Publiskā apspriešana
15.03.2023. - 29.03.2023.
Izglītības un zinātnes ministrija
23-TA-580
Informatīvais ziņojums "Par Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda Tematiskā mehānisma Ārkārtas palīdzības finanšu instrumenta (“Emergency Assistance”) projekta “Atbalsts pārvietotajām personām no Ukrainas Latvijā” (“Support to Displaced Persons from Ukraine in Latvia”) īstenošanu"
Publiskā apspriešana
14.03.2023. - 28.03.2023.
Iekšlietu ministrija
23-TA-720
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumos Nr. 75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem"
Publiskā apspriešana
21.03.2023. - 27.03.2023.
Labklājības ministrija
23-TA-425
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 14. augusta noteikumos Nr. 557 "Noteikumi par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā"
Publiskā apspriešana
28.02.2023. - 27.03.2023.
Veselības ministrija
23-TA-602
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Kontrole un noteikumu izpilde"
Publiskā apspriešana
13.03.2023. - 26.03.2023.
Zemkopības ministrija