Sabiedrības līdzdalība

22-TA-3732
Grozījumi Bāriņtiesu likumā 
Publiskā apspriešana
28.05.2024. - 10.06.2024.
Labklājības ministrija
24-TA-1015
Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā
Publiskā apspriešana
24.05.2024. - 07.06.2024.
Ārlietu ministrija
24-TA-1165
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 876 "Nodarbinātības valsts aģentūras nolikums"
Publiskā apspriešana
24.05.2024. - 07.06.2024.
Labklājības ministrija
24-TA-438
Grozījumi Grāmatvedības likumā
Publiskā apspriešana
24.05.2024. - 07.06.2024.
Finanšu ministrija
23-TA-2014
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana uzņēmumiem" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu attīstībai un internacionalizācijai" trešās kārtas īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
24.05.2024. - 07.06.2024.
Ekonomikas ministrija
24-TA-280
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 439 "Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem un grāmatvedības kārtošanu vienkāršā ieraksta sistēmā"
Publiskā apspriešana
24.05.2024. - 07.06.2024.
Tieslietu ministrija
24-TA-199
Konceptuālais ziņojums "Latvijas aviācijas nozares ilgtermiņa stratēģiskās prioritātes līdz 2050.gadam"
Publiskā apspriešana
06.05.2024. - 06.06.2024.
Satiksmes ministrija
24-TA-749
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumos Nr. 714 "Kārtība, kādā notiek preču iznīcināšana vai atteikšanās no precēm par labu valstij"
Publiskā apspriešana
23.05.2024. - 06.06.2024.
Finanšu ministrija
24-TA-1048
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumos Nr. 95 "Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai"
Publiskā apspriešana
21.05.2024. - 05.06.2024.
Ekonomikas ministrija
24-TA-1260
Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 23. maija noteikumos Nr. 264 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām"
Publiskā apspriešana
22.05.2024. - 05.06.2024.
Labklājības ministrija
24-TA-1191
Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 13. jūlija noteikumos Nr. 407 "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un darba vietu radīšanu MVU, tostarp ar produktīvām investīcijām" 1.2.3.1. pasākuma "Atbalsts MVU inovatīvas uzņēmējdarbības attīstībai" īstenošanas noteikumi"
Publiskā apspriešana
20.05.2024. - 03.06.2024.
Ekonomikas ministrija
24-TA-602
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālo mācību sistēmu un māceklības ieviešanu" 4.2.2.6. pasākuma "Cikliskas institucionālās akreditācijas ieviešana augstākajā izglītībā" īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
20.05.2024. - 03.06.2024.
Izglītības un zinātnes ministrija
24-TA-685
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi"
Publiskā apspriešana
16.05.2024. - 31.05.2024.
Izglītības un zinātnes ministrija
24-TA-1216
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumos Nr. 950 "Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība"
Publiskā apspriešana
17.05.2024. - 31.05.2024.
Aizsardzības ministrija
24-TA-1095
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Akvakultūras krājuma apdrošināšana"
Publiskā apspriešana
17.05.2024. - 31.05.2024.
Zemkopības ministrija
24-TA-1189
Par Pasaules Pasta konvencijas Pirmo papildprotokolu
Publiskā apspriešana
15.05.2024. - 31.05.2024.
Satiksmes ministrija
24-TA-1128
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 12. marta noteikumos Nr. 116 "Prasības personām, kas nodarbojas ar lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, snieguma pārbaudi un pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju"
Publiskā apspriešana
17.05.2024. - 31.05.2024.
Zemkopības ministrija
24-TA-1144
Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 13. augusta noteikumos Nr. 362 "Nacionālās augu šķirņu padomes nolikums"
Publiskā apspriešana
20.05.2024. - 31.05.2024.
Zemkopības ministrija
24-TA-1081
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumos Nr. 308 "Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi"
Publiskā apspriešana
16.05.2024. - 30.05.2024.
Zemkopības ministrija
24-TA-1228
Grozījumi Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā
Publiskā apspriešana
16.05.2024. - 30.05.2024.
Tieslietu ministrija
24-TA-840
Grozījumi Ministru kabineta 2024. gada 20. februāra noteikumos Nr. 116 "Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reformas "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.2.i. investīcijas "Atbalsta instruments pētniecībai un internacionalizācijai" ceturtās kārtas īstenošanas noteikumi"
Publiskā apspriešana
13.05.2024. - 29.05.2024.
Ekonomikas ministrija
24-TA-1019
Vēja elektrostaciju maksājumu kārtība vietējās kopienas attīstībai
Publiskā apspriešana
13.05.2024. - 27.05.2024.
Klimata un enerģētikas ministrija
24-TA-874
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 359 "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība"
Publiskā apspriešana
14.05.2024. - 27.05.2024.
Zemkopības ministrija
24-TA-579
Uzņēmumu energoaudita noteikumi
Publiskā apspriešana
13.05.2024. - 26.05.2024.
Klimata un enerģētikas ministrija
23-TA-691
Energokopienu reģistrēšanas un darbības noteikumi
Publiskā apspriešana
13.05.2024. - 24.05.2024.
Klimata un enerģētikas ministrija