Sabiedrības līdzdalība

23-TA-330
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 383 "Noteikumi par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai"
Publiskā apspriešana
16.02.2023. - 02.03.2023.
Ekonomikas ministrija
23-TA-332
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 31. maija noteikumos Nr. 328 "Noteikumi par mikroaizdevumiem un starta aizdevumiem"
Publiskā apspriešana
16.02.2023. - 02.03.2023.
Ekonomikas ministrija
23-TA-337
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 5. septembra noteikumos Nr. 537 "Noteikumi par portfeļgarantijām sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju – juridisko personu – kreditēšanas veicināšanai"
Publiskā apspriešana
16.02.2023. - 02.03.2023.
Ekonomikas ministrija
23-TA-340
Grozījums Ministru kabineta 2006. gada 5. decembra noteikumos Nr. 982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika"
Publiskā apspriešana
20.02.2023. - 06.03.2023.
Klimata un enerģētikas ministrija
23-TA-358
Grozījumi Enerģētikas likumā
Publiskā apspriešana
06.03.2023. - 20.03.2023.
Ekonomikas ministrija
23-TA-360
Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā
Publiskā apspriešana
08.03.2023. - 22.03.2023.
Finanšu ministrija
23-TA-365
Grozījums Ministru kabineta 2019. gada 26. marta noteikumos Nr. 134 "Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība"
Publiskā apspriešana
15.03.2023. - 29.03.2023.
Zemkopības ministrija
23-TA-373
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 14. aprīļa noteikumos Nr. 210 "Noteikumi par automātisko informācijas apmaiņu par ziņojamām pārrobežu shēmām"
Publiskā apspriešana
31.05.2023. - 14.06.2023.
Finanšu ministrija
23-TA-377
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 15. septembra noteikumos Nr. 1065 "Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai"
Publiskā apspriešana
16.02.2023. - 02.03.2023.
Ekonomikas ministrija
23-TA-386
Dzelzceļa kravu izvietošanas, nostiprināšanas un pārvadāšanas tehniskie noteikumi
Publiskā apspriešana
27.02.2023. - 13.03.2023.
Satiksmes ministrija
23-TA-388
Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 1. jūnija noteikumos Nr. 345 "Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma noteikumi"
Publiskā apspriešana
24.02.2023. - 10.03.2023.
Klimata un enerģētikas ministrija
23-TA-395
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības noteikumi intervences "Ieguldījumi ilgtspējīgai mežsaimniecībai"  apakšpasākumā "Ieguldījumi meža ieaudzēšanai, nomaiņai, atjaunošanai un retināšanai" un intervencē "Atbalsts meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai un uzturēšanai"
Publiskā apspriešana
27.02.2023. - 13.03.2023.
Zemkopības ministrija
23-TA-403
Muitas deklarācijas papildu datu elementu aizpildīšanas un dabasgāzes un elektroenerģijas deklarēšanas kārtība
Publiskā apspriešana
15.03.2023. - 29.03.2023.
Finanšu ministrija
23-TA-410
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai intervencē "Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības darba grupu projektu īstenošanai" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā
Publiskā apspriešana
13.04.2023. - 26.04.2023.
Zemkopības ministrija
23-TA-422
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumos Nr. 841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā"
Publiskā apspriešana
28.02.2023. - 14.03.2023.
Zemkopības ministrija
23-TA-425
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 14. augusta noteikumos Nr. 557 "Noteikumi par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā"
Publiskā apspriešana
28.02.2023. - 27.03.2023.
Veselības ministrija
23-TA-433
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. aprīļa noteikumos Nr. 206 "Liftu un to drošības sastāvdaļu projektēšanas, ražošanas un liftu uzstādīšanas un atbilstības novērtēšanas noteikumi"
Publiskā apspriešana
19.05.2023. - 02.06.2023.
Ekonomikas ministrija
23-TA-441
Grozījums Elektronisko sakaru likumā
Publiskā apspriešana
21.02.2023. - 07.03.2023.
Satiksmes ministrija
23-TA-461
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi"
Publiskā apspriešana
11.04.2023. - 24.04.2023.
Ekonomikas ministrija
23-TA-466
Grozījums Kredītu reģistra likumā
Publiskā apspriešana
16.03.2023. - 30.03.2023.
Finanšu ministrija
23-TA-484
Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti vispārējās izglītības dokumenti
Publiskā apspriešana
28.02.2023. - 14.03.2023.
Izglītības un zinātnes ministrija
23-TA-502
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 4. aprīļa noteikumos Nr. 265 "Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība"
Diskusija/apspriede
14.04.2023. - 28.04.2023.
Veselības ministrija
23-TA-504
Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai
Publiskā apspriešana
06.03.2023. - 20.03.2023.
Zemkopības ministrija
23-TA-510
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 7. februāra noteikumos Nr. 78 "Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi"
Publiskā apspriešana
01.03.2023. - 13.03.2023.
Klimata un enerģētikas ministrija
23-TA-520
Par Latvijas Republikas valdības un Šveices Federālās padomes ietvarlīgumu par  Šveices sadarbības programmas otrā perioda īstenošanu noteiktām Eiropas Savienības dalībvalstīm ekonomisko un sociālo atšķirību mazināšanai Eiropas Savienībā
Publiskā apspriešana
06.03.2023. - 21.03.2023.
Finanšu ministrija