Sabiedrības līdzdalība

24-TA-854
Grozījums Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 1227 "Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem"
Publiskā apspriešana
06.05.2024. - 19.05.2024.
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija
24-TA-857
Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 24. oktobra noteikumos Nr. 609 "Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reformas "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.2.i. investīcijas "Atbalsta instruments pētniecībai un internacionalizācijai" trešās kārtas īstenošanas noteikumi"
Publiskā apspriešana
30.04.2024. - 14.05.2024.
Ekonomikas ministrija
24-TA-862
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 5. februāra noteikumos Nr. 84 "Noteikumi par atsevišķu bīstamu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās"
Publiskā apspriešana
18.04.2024. - 03.05.2024.
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija
24-TA-874
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 359 "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība"
Publiskā apspriešana
14.05.2024. - 27.05.2024.
Zemkopības ministrija
24-TA-880
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Energoefektivitātes veicināšana un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana” 2.1.1.5. pasākuma „Klimata neitrāli risinājumi profesionālās izglītības iestāžu un koledžu izglītības programmās, vidē un infrastruktūrā” īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
15.04.2024. - 13.05.2024.
Izglītības un zinātnes ministrija
24-TA-894
Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā
Publiskā apspriešana
29.04.2024. - 13.05.2024.
Aizsardzības ministrija
24-TA-896
Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 7. marta noteikumos Nr. 113 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības vispārējā kārtība lauku un zivsaimniecības attīstībai"
Publiskā apspriešana
02.05.2024. - 16.05.2024.
Zemkopības ministrija
24-TA-916
Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2024./2025. mācību gadā
Publiskā apspriešana
17.04.2024. - 30.04.2024.
Izglītības un zinātnes ministrija
24-TA-918
Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 12. septembra noteikumos Nr. 545 "Noteikumi par institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā"
Publiskā apspriešana
10.04.2024. - 24.04.2024.
Labklājības ministrija
24-TA-922
Par primārās veselības aprūpes stiprināšanu
Publiskā apspriešana
10.04.2024. - 24.04.2024.
Veselības ministrija
24-TA-924
Grozījumi Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumā
Publiskā apspriešana
15.04.2024. - 28.04.2024.
Tieslietu ministrija
24-TA-925
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana  kopējā P&A sistēmā" 1.1.1.5. pasākuma "Latvijas pilnvērtīga dalība Apvārsnis Eiropa programmā, tajā skaitā nodrošinot kompleksu atbalsta instrumentu klāstu un sasaisti ar RIS3 specializācijas jomu attīstīšanu" trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
22.04.2024. - 07.05.2024.
Izglītības un zinātnes ministrija
24-TA-927
Grozījumi "Zemes pārvaldības likumā"
Publiskā apspriešana
07.06.2024. - 24.06.2024.
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija
24-TA-930
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 294 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija""
Publiskā apspriešana
11.07.2024. - 11.08.2024.
Ekonomikas ministrija
24-TA-953
Grozījumi Konsulārās palīdzības un konsulāro pakalpojumu likumā
Publiskā apspriešana
05.06.2024. - 19.06.2024.
Ārlietu ministrija
24-TA-961
Par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm atlīdzības sistēmas pilnveidošanu
Publiskā apspriešana
16.04.2024. - 29.04.2024.
Iekšlietu ministrija
24-TA-964
Grozījums Ministru kabineta 2006. gada 11. aprīļa noteikumos Nr. 289 "Noteikumi par īslaicīgās aizturēšanas vietas kamerā glabāšanai atļauto priekšmetu sarakstu"
Publiskā apspriešana
19.04.2024. - 03.05.2024.
Iekšlietu ministrija
24-TA-965
Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumos Nr. 252 "Kārtība, kādā policija noskaidro, vai bērnam ir īpašas vajadzības, pieaicina kompetentu speciālistu un nodrošina apstākļus bērna īpašo vajadzību apmierināšanai"
Publiskā apspriešana
19.04.2024. - 03.05.2024.
Iekšlietu ministrija
24-TA-967
Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 22. maija noteikumos Nr. 295 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai"
Publiskā apspriešana
22.04.2024. - 03.05.2024.
Zemkopības ministrija
24-TA-974
Programmas "Altum aizdevumu portfelī iekļauto darījumu procentu likmes subsīdijas" īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
29.04.2024. - 13.05.2024.
Ekonomikas ministrija
24-TA-986
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 15. augusta noteikumos Nr. 657 "Gaisa kuģu lidojumiem nepieciešamās meteoroloģiskās informācijas sniegšanas kārtība"
Publiskā apspriešana
30.04.2024. - 15.05.2024.
Satiksmes ministrija
24-TA-997
Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 10. janvāra noteikumos Nr. 3 "Nacionālais radiofrekvenču plāns"
Publiskā apspriešana
03.06.2024. - 18.06.2024.
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija
24-TA-998
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 30. maija noteikumos Nr. 295 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa"
Publiskā apspriešana
13.05.2024. - 24.05.2024.
Satiksmes ministrija
24-TA-999
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 11. oktobra noteikumos Nr. 635 "Ierobežoto radiofrekvenču joslu noteikumi"
Publiskā apspriešana
03.06.2024. - 18.06.2024.
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija
24-TA-1015
Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā
Publiskā apspriešana
24.05.2024. - 07.06.2024.
Ārlietu ministrija