Sabiedrības līdzdalība

24-TA-1146
Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā
Publiskā apspriešana
08.05.2024. - 15.05.2024.
Labklājības ministrija
24-TA-1149
Par Fizisko personu datu apstrādes likumā ietvertā regulējuma par datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas eksāmena lietderības un iespējas atteikties no šā eksāmena izvērtējumu  
Publiskā apspriešana
08.05.2024. - 22.05.2024.
Tieslietu ministrija
24-TA-1164
Latvijas Nacionālā botāniskā dārza publisko maksas pakalpojumu cenrādis
Publiskā apspriešana
01.07.2024. - 14.07.2024.
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija
24-TA-1165
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 876 "Nodarbinātības valsts aģentūras nolikums"
Publiskā apspriešana
24.05.2024. - 07.06.2024.
Labklājības ministrija
24-TA-1189
Par Pasaules Pasta konvencijas Pirmo papildprotokolu
Publiskā apspriešana
15.05.2024. - 31.05.2024.
Satiksmes ministrija
24-TA-1191
Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 13. jūlija noteikumos Nr. 407 "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un darba vietu radīšanu MVU, tostarp ar produktīvām investīcijām" 1.2.3.1. pasākuma "Atbalsts MVU inovatīvas uzņēmējdarbības attīstībai" īstenošanas noteikumi"
Publiskā apspriešana
20.05.2024. - 03.06.2024.
Ekonomikas ministrija
24-TA-1192
Informatīvais ziņojums "Mirstības mazināšana ārēju nāves cēloņu (ĀNC) dēļ  - 2024." 
Publiskā apspriešana
21.05.2024. - 11.06.2024.
Valsts kanceleja
24-TA-1199
Mājokļu pieejamības pamatnostādņu 2023. – 2027. gadam īstenošanas plāns 2024. – 2027. gadam
Publiskā apspriešana
15.07.2024. - 30.07.2024.
Ekonomikas ministrija
24-TA-1206
Grozījums Ministru kabineta 2019. gada 7. maija noteikumos Nr. 189 "Arhitektu kompetences pārbaudes iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis"
Publiskā apspriešana
03.06.2024. - 20.06.2024.
Ekonomikas ministrija
24-TA-1210
Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra noteikumi
Publiskā apspriešana
27.05.2024. - 10.06.2024.
Satiksmes ministrija
24-TA-1216
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumos Nr. 950 "Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība"
Publiskā apspriešana
17.05.2024. - 31.05.2024.
Aizsardzības ministrija
24-TA-1228
Grozījumi Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā
Publiskā apspriešana
16.05.2024. - 30.05.2024.
Tieslietu ministrija
24-TA-1229
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumos Nr. 496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība"
Publiskā apspriešana
11.06.2024. - 26.06.2024.
Tieslietu ministrija
24-TA-1234
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt ilgtspējīgu daudzveidu mobilitāti pilsētās” 2.3.1.2. pasākuma “Multimodāls sabiedriskā transporta tīkls” īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
03.06.2024. - 15.06.2024.
Satiksmes ministrija
24-TA-1260
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 23. maija noteikumos Nr. 264 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām"
Publiskā apspriešana
22.05.2024. - 05.06.2024.
Labklājības ministrija
24-TA-1267
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 19. decembra noteikumos Nr. 770 "Tieslietu ministrijas maksas pakalpojumu cenrādis"
Publiskā apspriešana
29.05.2024. - 12.06.2024.
Tieslietu ministrija
24-TA-1269
Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 7. novembra noteikumos Nr. 644 "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana uzņēmumiem" 1.2.1.4. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" īstenošanas noteikumi"
Publiskā apspriešana
13.06.2024. - 26.06.2024.
Ekonomikas ministrija
24-TA-1276
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumos Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību"
Publiskā apspriešana
31.05.2024. - 14.06.2024.
Ekonomikas ministrija
24-TA-1283
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumos Nr. 253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi"
Publiskā apspriešana
26.06.2024. - 10.07.2024.
Ekonomikas ministrija
24-TA-1284
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos Nr. 661 "Ar radiācijas drošību saistīto būvju būvnoteikumi"
Publiskā apspriešana
26.06.2024. - 10.07.2024.
Ekonomikas ministrija
24-TA-1285
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos Nr. 631 "Latvijas Republikas iekšējo jūras ūdeņu, teritoriālās jūras un ekskluzīvās ekonomiskās zonas būvju būvnoteikumi"
Publiskā apspriešana
26.06.2024. - 10.07.2024.
Ekonomikas ministrija
24-TA-1286
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 530 "Dzelzceļa būvnoteikumi"
Publiskā apspriešana
26.06.2024. - 10.07.2024.
Ekonomikas ministrija
24-TA-1287
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 16. septembra noteikumos Nr. 550 "Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi"
Publiskā apspriešana
26.06.2024. - 10.07.2024.
Ekonomikas ministrija
24-TA-1290
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Energoefektivitātes veicināšana un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana" 2.1.1.8. pasākuma "Energoefektivitāti veicinoši pasākumi kultūras infrastruktūrā" īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
08.07.2024. - 22.07.2024.
Ekonomikas ministrija
24-TA-1291
Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā
Publiskā apspriešana
28.05.2024. - 11.06.2024.
Ekonomikas ministrija