Sabiedrības līdzdalība

22-TA-3562
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.2. reformas “Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam” 3.1.2.5.i. investīcijas “Bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto iedzīvotāju iesaiste darba tirgū” īstenošanas un uzraudzības noteikumi
Publiskā apspriešana
29.12.2022. - 08.01.2023.
Labklājības ministrija
22-TA-398
In vitro diagnostikas medicīnisko ierīču noteikumi
Publiskā apspriešana
30.12.2022. - 30.01.2023.
Veselības ministrija
22-TA-3262
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumos Nr. 54 "Dekoratīvo augu pavairojamā materiāla atbilstības kritēriji un aprites kārtība"
Publiskā apspriešana
02.01.2023. - 15.01.2023.
Zemkopības ministrija
22-TA-2811
Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 20. februāra noteikumos Nr. 74 "Prasības degvielas uzpildes staciju tehnoloģiskajām iekārtām un iekārtu tehniskās uzraudzības kārtība"
Publiskā apspriešana
09.01.2023. - 20.01.2023.
Ekonomikas ministrija
22-TA-3346
Noteikumi par personas kompetences atzīšanu uzņemšanai profesionālās izglītības programmas vēlākos mācību posmos
Publiskā apspriešana
28.11.2022. - 12.12.2022.
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-3395
Prasības un kārtība uzņemšanai, pārcelšanai un atskaitīšanai profesionālās izglītības programmās
Publiskā apspriešana
28.11.2022. - 11.12.2022.
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-2538
Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība
Publiskā apspriešana
08.12.2022. - 06.01.2023.
Veselības ministrija
22-TA-2404
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 25. jūnija noteikumos Nr. 276 "Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi"
Publiskā apspriešana
28.12.2022. - 11.01.2023.
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-3779
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 365 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.3. pasākuma "Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti" un 13.1.6. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē – nodarbināto apmācības (ERAF)" īstenošanas noteikumi"
Publiskā apspriešana
27.12.2022. - 09.01.2023.
Ekonomikas ministrija
22-TA-3801
Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"
Publiskā apspriešana
27.12.2022. - 10.01.2023.
Ekonomikas ministrija
22-TA-3758
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumos Nr. 481 "Atbalsta programmas nosacījumi būvdarbiem daudzdzīvokļu mājās un to teritoriju labiekārtošanai"
Publiskā apspriešana
21.12.2022. - 06.01.2023.
Ekonomikas ministrija
22-TA-3599
Kārtība, kādā komersanti sniedz informāciju par naftas produktu mazumtirdzniecības cenām
Publiskā apspriešana
27.12.2022. - 24.01.2023.
Klimata un enerģētikas ministrija
22-TA-3608
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 2. novembra noteikumos Nr. 686 "Noteikumi par ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem, no biomasas kurināmā ražotās elektroenerģijas kritērijiem un kārtību, kādā pamatojama, apliecināma un uzraugāma atbilstība minētajiem kritērijiem"
Publiskā apspriešana
26.12.2022. - 13.01.2023.
Klimata un enerģētikas ministrija
22-TA-2992
Grozījumi Statistikas likumā
Publiskā apspriešana
27.12.2022. - 10.01.2023.
Ekonomikas ministrija
22-TA-3692
Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu biškopībai
Publiskā apspriešana
03.01.2023. - 16.01.2023.
Zemkopības ministrija
22-TA-3810
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 20. septembra noteikumos Nr. 582 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virzienu "Reģionālā politika" 3.1.2.1.i. investīcijas "Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem" pirmās kārtas "Valsts un pašvaldību ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi" īstenošanas noteikumi"
Publiskā apspriešana
03.01.2023. - 17.01.2023.
Labklājības ministrija
22-TA-2838
Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālo mācību sistēmu un māceklības ieviešanu" 4.2.2.9. pasākuma "Izglītības procesa individualizācija un starpnozaru sadarbība profesionālās izglītības izcilībai" pirmās projekta iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
27.12.2022. - 23.01.2023.
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-3797
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumos Nr. 747 "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem"
Publiskā apspriešana
30.12.2022. - 13.01.2023.
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-3163
Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā un ciltsreģistrā un vietējo apdraudēto šķirņu saglabāšanai
Publiskā apspriešana
08.12.2022. - 21.12.2022.
Zemkopības ministrija
22-TA-3389
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 421 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.2. reformu un investīciju virziena "Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas" 2.2.1.4.i. investīcijas "Finanšu instrumenti komersantu digitālās transformācijas veicināšanai" īstenošanas noteikumi"
Publiskā apspriešana
08.12.2022. - 22.12.2022.
Ekonomikas ministrija
22-TA-2998
Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 11. augusta noteikumos Nr. 514 "Prasības pārtikas izplatīšanai pēc minimālā derīguma termiņa beigām"
Publiskā apspriešana
06.01.2023. - 23.01.2023.
Zemkopības ministrija
22-TA-847
Grozījumi Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā
Publiskā apspriešana
12.01.2023. - 26.01.2023.
Finanšu ministrija
22-TA-841
Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā
Publiskā apspriešana
12.01.2023. - 26.01.2023.
Finanšu ministrija
22-TA-435
Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 
Publiskā apspriešana
12.01.2023. - 26.01.2023.
Finanšu ministrija
22-TA-850
Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā
Publiskā apspriešana
12.01.2023. - 26.01.2023.
Finanšu ministrija