Sabiedrības līdzdalība

22-TA-2762
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumos Nr. 880 "Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis"
Publiskā apspriešana
05.10.2022. - 19.10.2022.
Zemkopības ministrija
22-TA-2825
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 8. maija noteikumos Nr. 331 "Kārtība, kādā izsniedz speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai ar Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētajām precēm"
Publiskā apspriešana
10.10.2022. - 11.11.2022.
Aizsardzības ministrija
22-TA-2684
Patvertņu būvnormatīvs LBN 210-24
Publiskā apspriešana
19.10.2022. - 01.11.2022.
Ekonomikas ministrija
22-TA-3012
Nacionālās kiberdrošības likums
Publiskā apspriešana
17.10.2022. - 31.10.2022.
Aizsardzības ministrija
22-TA-2337
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālo mācību sistēmu un māceklības ieviešanu" 4.2.2.5. pasākuma "Dalība starptautiskos izglītības pētījumos izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas attīstībai un nodrošināšanai" īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
17.10.2022. - 04.11.2022.
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-2640
Datu izplatīšanas un pārvaldības platformas noteikumi
Publiskā apspriešana
23.09.2022. - 07.10.2022.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-2689
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 28. decembra noteikumos Nr. 1228 "Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu atļaujas izsniegšanas valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atbrīvojumiem"
Publiskā apspriešana
21.09.2022. - 05.10.2022.
Satiksmes ministrija
22-TA-2766
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 21. novembra rīkojumā Nr. 661 "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda uzraudzības komitejas sastāvu"
Publiskā apspriešana
26.09.2022. - 10.10.2022.
Finanšu ministrija
22-TA-2857
Kārtība, kādā veido sevišķo aizbildņu sarakstu un izmaksā atlīdzību sevišķajam aizbildnim
Publiskā apspriešana
23.09.2022. - 06.10.2022.
Tieslietu ministrija
22-TA-2671
Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 25. augusta noteikumos Nr. 497 "Notiesātā vai apcietinātā pārvešanas un apsardzes kārtība veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas laikā ārstniecības iestādē ārpus ieslodzījuma vietas"
Publiskā apspriešana
28.09.2022. - 11.10.2022.
Tieslietu ministrija
22-TA-2524
Par grozījumiem Apvienoto Nāciju Organizācijas 1979. gada 13. novembra Konvencijas par robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos 1998. gada 24. jūnija Protokolā par smagajiem metāliem
Publiskā apspriešana
03.10.2022. - 16.10.2022.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-2212
Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm"
Publiskā apspriešana
26.09.2022. - 07.10.2022.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-1288
Grozījumi Komerclikumā
Publiskā apspriešana
28.09.2022. - 14.10.2022.
Tieslietu ministrija
22-TA-2930
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 26. augusta noteikumos Nr. 512 "Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu"
Publiskā apspriešana
03.10.2022. - 17.10.2022.
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-2929
Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 13. maija noteikumos Nr. 240 "Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu"
Publiskā apspriešana
03.10.2022. - 17.10.2022.
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-2932
Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 20. marta noteikumos Nr. 141 "Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu"
Publiskā apspriešana
03.10.2022. - 17.10.2022.
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-2348
Par atteikumu noteikt licences laukumus "Dienvidu teritorija" un "Ziemeļu teritorija" Latvijas Republikas iekšējos jūras ūdeņos, teritoriālajā jūrā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā
Publiskā apspriešana
26.09.2022. - 10.10.2022.
Klimata un enerģētikas ministrija
22-TA-2559
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumos Nr. 704 "Noteikumi par robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām pārbaudēm"
Publiskā apspriešana
30.09.2022. - 14.10.2022.
Satiksmes ministrija
22-TA-2773
Par vēja parka "E5O" un elektropārvades kabeļu koridora laukumu "K5O" un "K5O-1" noteikšanu Latvijas Republikas iekšējos jūras ūdeņos, teritoriālajā jūrā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā
Publiskā apspriešana
21.09.2022. - 05.10.2022.
Klimata un enerģētikas ministrija
22-TA-2868
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 796 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos"
Publiskā apspriešana
27.09.2022. - 10.10.2022.
Zemkopības ministrija
22-TA-2447
Grozījums Ministru kabineta 2009. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1375 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos"
Publiskā apspriešana
27.09.2022. - 10.10.2022.
Zemkopības ministrija
22-TA-2753
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 19. oktobra noteikumos Nr. 983 "Noteikumi par izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem"
Publiskā apspriešana
26.09.2022. - 07.10.2022.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-2312
Grozījumi Ceļu satiksmes likumā
Publiskā apspriešana
05.10.2022. - 19.10.2022.
Finanšu ministrija
22-TA-2670
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 25. aprīļa noteikumos Nr. 226 "Energoefektivitātes pienākuma shēmas noteikumi"
Publiskā apspriešana
04.10.2022. - 11.10.2022.
Klimata un enerģētikas ministrija
22-TA-2828
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālo mācību sistēmu un māceklības ieviešanu" 4.2.2.7. pasākuma "Indukcijas gada ieviešana pedagogu sagatavošanas studiju programmās" īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
03.10.2022. - 17.10.2022.
Izglītības un zinātnes ministrija