Sabiedrības līdzdalība

22-TA-1713
No koksnes sadedzināšanas iekārtām iegūtu pelnu atkritumu statusa piemērošanas izbeigšanas kārtība
Publiskā apspriešana
06.03.2023. - 19.03.2023.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-1557
Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi
Publiskā apspriešana
24.02.2023. - 10.03.2023.
Kultūras ministrija
23-TA-425
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 14. augusta noteikumos Nr. 557 "Noteikumi par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā"
Publiskā apspriešana
28.02.2023. - 27.03.2023.
Veselības ministrija
23-TA-22
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 24. maija noteikumos Nr. 310 "Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas, valsts robežas joslas un patrulēšanas joslas norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību"
Publiskā apspriešana
24.02.2023. - 10.03.2023.
Iekšlietu ministrija
23-TA-204
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 17. aprīļa noteikumos Nr. 275 "Prasības tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apritei, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam"
Publiskā apspriešana
27.02.2023. - 12.03.2023.
Zemkopības ministrija
23-TA-571
Grozījums Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumā
Publiskā apspriešana
03.03.2023. - 17.03.2023.
Tieslietu ministrija
22-TA-1512
Jonizējošā starojuma avotu fiziskās aizsardzības prasības 
Publiskā apspriešana
06.03.2023. - 20.03.2023.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23-TA-572
Grozījumi likumā "Par privatizācijas sertifikātiem"
Publiskā apspriešana
03.03.2023. - 17.03.2023.
Ekonomikas ministrija
23-TA-575
Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā
Publiskā apspriešana
03.03.2023. - 17.03.2023.
Ekonomikas ministrija
23-TA-484
Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti vispārējās izglītības dokumenti
Publiskā apspriešana
28.02.2023. - 14.03.2023.
Izglītības un zinātnes ministrija
23-TA-504
Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai
Publiskā apspriešana
06.03.2023. - 20.03.2023.
Zemkopības ministrija
23-TA-386
Dzelzceļa kravu izvietošanas, nostiprināšanas un pārvadāšanas tehniskie noteikumi
Publiskā apspriešana
27.02.2023. - 13.03.2023.
Satiksmes ministrija
23-TA-546
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr. 599 "Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā"
Publiskā apspriešana
01.03.2023. - 15.03.2023.
Zemkopības ministrija
23-TA-549
Grozījums Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumos Nr. 573 "Kārtība, kādā administrē Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fondu, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai"
Publiskā apspriešana
01.03.2023. - 15.03.2023.
Zemkopības ministrija
23-TA-358
Grozījumi Enerģētikas likumā
Publiskā apspriešana
06.03.2023. - 20.03.2023.
Ekonomikas ministrija
21-TA-1572
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 7. janvāra noteikumos Nr. 25 "Prasības veterinārmedicīniskās prakses sertifikāta izsniegšanai"
Publiskā apspriešana
06.03.2023. - 19.03.2023.
Zemkopības ministrija
23-TA-520
Par Latvijas Republikas valdības un Šveices Federālās padomes ietvarlīgumu par  Šveices sadarbības programmas otrā perioda īstenošanu noteiktām Eiropas Savienības dalībvalstīm ekonomisko un sociālo atšķirību mazināšanai Eiropas Savienībā
Publiskā apspriešana
06.03.2023. - 21.03.2023.
Finanšu ministrija
23-TA-275
Grozījumi Notariāta likumā
Publiskā apspriešana
07.03.2023. - 20.03.2023.
Tieslietu ministrija
23-TA-360
Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā
Publiskā apspriešana
08.03.2023. - 22.03.2023.
Finanšu ministrija
23-TA-422
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumos Nr. 841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā"
Publiskā apspriešana
28.02.2023. - 14.03.2023.
Zemkopības ministrija
23-TA-395
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības noteikumi intervences "Ieguldījumi ilgtspējīgai mežsaimniecībai"  apakšpasākumā "Ieguldījumi meža ieaudzēšanai, nomaiņai, atjaunošanai un retināšanai" un intervencē "Atbalsts meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai un uzturēšanai"
Publiskā apspriešana
27.02.2023. - 13.03.2023.
Zemkopības ministrija
23-TA-510
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 7. februāra noteikumos Nr. 78 "Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi"
Publiskā apspriešana
01.03.2023. - 13.03.2023.
Klimata un enerģētikas ministrija
21-TA-1280
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 22. augusta noteikumos Nr. 500 "Muitas noliktavu, pagaidu uzglabāšanas un brīvo zonu noteikumi"
Publiskā apspriešana
27.02.2023. - 13.03.2023.
Finanšu ministrija
23-TA-263
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 2.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām” 2.1.3.3. pasākuma “Katastrofu risku mazināšanas pasākumi” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
24.02.2023. - 10.03.2023.
Iekšlietu ministrija
22-TA-2899
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 20. marta noteikumos Nr. 169 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi"
Publiskā apspriešana
08.03.2023. - 22.03.2023.
Ekonomikas ministrija