Sabiedrības līdzdalība

23-TA-588
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 4.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbinātību" 4.3.4.3.pasākuma "Pasākumi ģimenes un darba dzīves saskaņošanai" pirmās kārtas īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
03.03.2023. - 20.03.2023.
Labklājības ministrija
23-TA-403
Muitas deklarācijas papildu datu elementu aizpildīšanas un dabasgāzes un elektroenerģijas deklarēšanas kārtība
Publiskā apspriešana
15.03.2023. - 29.03.2023.
Finanšu ministrija
22-TA-3414
Likumprojekts "Grozījumi Revīzijas pakalpojumu likumā"
Publiskā apspriešana
16.03.2023. - 30.03.2023.
Finanšu ministrija
23-TA-365
Grozījums Ministru kabineta 2019. gada 26. marta noteikumos Nr. 134 "Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība"
Publiskā apspriešana
15.03.2023. - 29.03.2023.
Zemkopības ministrija
22-TA-1978
Grozījumi likumā "Par aviāciju"
Publiskā apspriešana
16.03.2023. - 13.04.2023.
Satiksmes ministrija
22-TA-3227
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 4.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot visu darba meklētāju, jo īpaši jauniešu – it sevišķi, īstenojot Garantiju jauniešiem –, ilgstošo bezdarbnieku un darba tirgū nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, un ekonomiski neaktīvo personu piekļuvi nodarbinātībai un aktivizācijas pasākumiem, kā arī veicinot pašnodarbinātību un sociālo ekonomiku” 4.3.3.2.pasākuma “Nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku un ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju iekļaušanās darba tirgū sekmēšana” īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
13.03.2023. - 24.03.2023.
Labklājības ministrija
23-TA-278
Profesionālo kvalifikāciju saraksts, kurām obligāti piemērojamas profesijas standartā ietvertās attiecīgās profesionālās kvalifikācijas prasības, un profesionālās kvalifikācijas prasību publiskošanas kārtība
Publiskā apspriešana
15.03.2023. - 29.03.2023.
Izglītības un zinātnes ministrija
23-TA-580
Par Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda Tematiskā mehānisma Ārkārtas palīdzības finanšu instrumenta ("Emergency Assistance") projekta "Atbalsts pārvietotajām personām no Ukrainas Latvijā" ("Support to Displaced Persons from Ukraine in Latvia") īstenošanu
Publiskā apspriešana
14.03.2023. - 28.03.2023.
Iekšlietu ministrija
23-TA-692
Latvijas Zinātnes padomes maksas pakalpojumu cenrādis no valsts budžeta un starptautiskās sadarbības vai Eiropas Savienības fondu programmām un projektiem nefinansētajām zinātniskajām ekspertīzēm
Publiskā apspriešana
16.03.2023. - 30.03.2023.
Izglītības un zinātnes ministrija
23-TA-693
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 3. decembra noteikumos Nr. 578 "Noteikumi par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanu no valsts budžeta līdzekļiem sociālās rehabilitācijas institūcijā"
Publiskā apspriešana
13.04.2023. - 24.04.2023.
Labklājības ministrija
23-TA-615
Grozījumi Sodu reģistra likumā
Publiskā apspriešana
14.04.2023. - 28.04.2023.
Iekšlietu ministrija
23-TA-873
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programma 2021.–2027.gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju”  4.3.6.6. pasākuma “Bērnu pieskatīšanas pakalpojumi” īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
13.04.2023. - 27.04.2023.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23-TA-51
Kartupeļu gaišās gredzenpuves un kartupeļu tumšās gredzenpuves apkarošanas un izplatības ierobežošanas kārtība
Publiskā apspriešana
12.04.2023. - 26.04.2023.
Zemkopības ministrija
23-TA-843
Informatīvais ziņojums par emocionālās un fiziskās vardarbības izskaušanu un nepieļaušanu izglītības iestādē, kā arī par valsts un pašvaldības institūciju sadarbību
Publiskā apspriešana
04.04.2023. - 19.04.2023.
Izglītības un zinātnes ministrija
23-TA-781
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 866 "Īstermiņa eksporta kredīta garantiju izsniegšanas noteikumi komersantiem un atbilstošām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām"
Publiskā apspriešana
31.03.2023. - 14.04.2023.
Ekonomikas ministrija
23-TA-776
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 28. maija noteikumos Nr. 227 "Gaļas liellopu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība"
Publiskā apspriešana
28.03.2023. - 10.04.2023.
Zemkopības ministrija
22-TA-3618
Grozījumi Sabiedriskā labuma organizāciju likumā
Publiskā apspriešana
29.03.2023. - 12.04.2023.
Finanšu ministrija
23-TA-775
Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecības un zivsaimniecības tirgus veicināšanai
Publiskā apspriešana
06.04.2023. - 17.04.2023.
Zemkopības ministrija
23-TA-890
Grozījumi Azartspēļu un izložu likumā
Publiskā apspriešana
06.04.2023. - 28.04.2023.
Finanšu ministrija
23-TA-818
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana  kopējā P&A sistēmā” 1.1.1.1. pasākuma “Zinātnes politikas ieviešana, vadība un kapacitātes stiprināšana” īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
03.04.2023. - 14.04.2023.
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-3322
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai intervencē “Ražotāju grupu un organizāciju izveides atbalsts”
Publiskā apspriešana
06.04.2023. - 17.04.2023.
Zemkopības ministrija
23-TA-461
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi"
Publiskā apspriešana
11.04.2023. - 24.04.2023.
Ekonomikas ministrija
22-TA-148
Personu izceļošanas liegumu reģistra noteikumi
Publiskā apspriešana
13.04.2023. - 26.04.2023.
Iekšlietu ministrija
23-TA-410
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai intervencē "Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības darba grupu projektu īstenošanai" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā
Publiskā apspriešana
13.04.2023. - 26.04.2023.
Zemkopības ministrija
23-TA-798
Grozījumi Kriminālprocesa likumā
Publiskā apspriešana
14.04.2023. - 28.04.2023.
Tieslietu ministrija