Sabiedrības līdzdalība

22-TA-846
 Par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 4.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem pakalpojumiem; pilnveidot sociālās aizsardzības sistēmas, tostarp veicināt sociālās aizsardzības pieejamību; uzlabot ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu pieejamību, efektivitāti un izturētspēju” 4.3.5.4.pasākuma “Profesionāla un mūsdienīga sociālā darba attīstība” īstenošanu
Publiskā apspriešana
15.03.2022. - 22.03.2022.
Labklājības ministrija
22-TA-646
“Grozījums Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā”
Publiskā apspriešana
03.06.2022. - 05.07.2022.
Iekšlietu ministrija
21-TA-858
“Par valsts mikromobilitātes infrastruktūras attīstību”
Publiskā apspriešana
28.10.2021. - 11.11.2021.
Satiksmes ministrija
22-TA-2912
„Noteikumi par finanšu instrumentu īstenošanas kārtību Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana uzņēmumiem”, 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Izmantot digitalizācijas priekšrocības uzņēmējdarbības attīstībai” un 1.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un darba vietu radīšanu MVU, tai skaitā ar produktīvām investīcijām” ieviešanai
Publiskā apspriešana
08.11.2022. - 23.11.2022.
Ekonomikas ministrija
21-TA-513
„Par tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu izglītības sistēmas pilnveidi”
Publiskā apspriešana
05.10.2021. - 20.10.2021.
Iekšlietu ministrija
21-TA-1222
Abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu apmaksas kārtība
Publiskā apspriešana
04.04.2022. - 19.04.2022.
Satiksmes ministrija
21-TA-796
Administratīvo sodu likums par pārkāpumiem sprāgstvielu prekursoru aprites jomā
Publiskā apspriešana
28.10.2021. - 12.11.2021.
Iekšlietu ministrija
21-TA-569
Aeronavigācijas informācijas sagatavošanas un izplatīšanas kārtība
 
Publiskā apspriešana
11.10.2021. - 22.10.2021.
Satiksmes ministrija
22-TA-2217
Aizsardzības industrijas likums
Publiskā apspriešana
18.07.2022. - 01.08.2022.
Aizsardzības ministrija
22-TA-2263
Akcīzes preču pārvietošanas paziņojuma aizpildīšanas un iesniegšanas kārtība uz autoceļa izveidotajā robežšķērsošanas vietā
Publiskā apspriešana
25.07.2022. - 05.08.2022.
Finanšu ministrija
22-TA-955
Alkoholisko dzērienu patstāvīgo sīkražotāju darbības noteikumi
Publiskā apspriešana
06.06.2022. - 17.06.2022.
Finanšu ministrija
22-TA-2077
Antimikrobiālās rezistences ierobežošanas un piesardzīgas antibiotiku lietošanas plāns “Viena veselība” 2023.-2027. gadam
Publiskā apspriešana
04.07.2022. - 01.08.2022.
Veselības ministrija
22-TA-11
Aprites uzraudzības un kontroles kārtība ES mēslošanas līdzekļiem ar CE zīmi
Publiskā apspriešana
18.02.2022. - 04.03.2022.
Zemkopības ministrija
21-TA-652
Ar lietas izskatīšanu saistīto izdevumu aprēķināšanas kārtība
Publiskā apspriešana
14.10.2021. - 28.10.2021.
Tieslietu ministrija
21-TA-958
Autoceļu lietošanas nodevas elektroniskās iekasēšanas sistēmas pakalpojumu sniedzēju reģistrācijas, uzraudzības un izslēgšanas no reģistra kārtība
Publiskā apspriešana
09.11.2021. - 23.11.2021.
Satiksmes ministrija
22-TA-1406
Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslas noteikšanas metodika
Publiskā apspriešana
25.05.2022. - 07.06.2022.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-1698
Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu plāns 2022.-2024. gadam                    
Publiskā apspriešana
01.08.2022. - 14.08.2022.
Iekšlietu ministrija
22-TA-3214
Bīstamo izstrādājumu un bīstamo kravu gaisa pārvadājumu veikšanas kārtība
Publiskā apspriešana
31.10.2022. - 11.11.2022.
Satiksmes ministrija
21-TA-998
Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi
Publiskā apspriešana
18.04.2022. - 01.05.2022.
Tieslietu ministrija
21-TA-1168
Ceļu lietotāju maksājumu elektronisko iekasēšanas sistēmu savstarpējās izmantojamības kārtība
Publiskā apspriešana
15.11.2021. - 25.11.2021.
Satiksmes ministrija
22-TA-502
Centrālās statistikas pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis
Publiskā apspriešana
17.02.2022. - 04.03.2022.
Ekonomikas ministrija
21-TA-1661
Cilvēkiem paredzēto medicīnisko ierīču klīnisko pētījumu un in vitro diagnostikas medicīnisko ierīču veiktspējas pētījumu veikšanas kārtība
Diskusija/apspriede
14.03.2022. - 29.03.2022.
Veselības ministrija
21-TA-826
Dabas lieguma "Garkalnes meži" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
15.11.2021. - 30.11.2021.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-471
Dabas lieguma "Vidzemes akmeņainā jūrmala" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
08.11.2021. - 23.11.2021.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-408
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.7. specifiskā atbalsta mērķa "Multimodāla transporta sistēmas iespējošana” 6.1.7.2. pasākuma “Pētījumu, novērtējumu un saistītās dokumentācijas izstrāde ilgtspējīga, integrēta un koordinēta multimodāla sabiedriskā transporta plāna priekšlikuma sagatavošanai Rīgas metropoles areālā" īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
07.10.2021. - 21.10.2021.
Satiksmes ministrija