Sabiedrības līdzdalība

23-TA-73
 Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju” 4.3.6.2. pasākuma “Atbalsta pasākumi Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas klientu apkalpošanas efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai, speciālistu profesionālo spēju, invaliditātes informatīvās sistēmas procesu un funkcionalitātes pilnveidei” īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
17.01.2023. - 31.01.2023.
Labklājības ministrija
22-TA-846
 Par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 4.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem pakalpojumiem; pilnveidot sociālās aizsardzības sistēmas, tostarp veicināt sociālās aizsardzības pieejamību; uzlabot ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu pieejamību, efektivitāti un izturētspēju” 4.3.5.4.pasākuma “Profesionāla un mūsdienīga sociālā darba attīstība” īstenošanu
Publiskā apspriešana
15.03.2022. - 22.03.2022.
Labklājības ministrija
22-TA-3562
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.2. reformas “Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam” 3.1.2.5.i. investīcijas “Bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto iedzīvotāju iesaiste darba tirgū” īstenošanas un uzraudzības noteikumi
Publiskā apspriešana
29.12.2022. - 08.01.2023.
Labklājības ministrija
22-TA-646
“Grozījums Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā”
Publiskā apspriešana
03.06.2022. - 05.07.2022.
Iekšlietu ministrija
21-TA-858
“Par valsts mikromobilitātes infrastruktūras attīstību”
Publiskā apspriešana
28.10.2021. - 11.11.2021.
Satiksmes ministrija
22-TA-2912
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam finanšu instrumentu kopīgie īstenošanas noteikumi 
Publiskā apspriešana
08.11.2022. - 23.11.2022.
Ekonomikas ministrija
21-TA-513
„Par tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu izglītības sistēmas pilnveidi”
Publiskā apspriešana
05.10.2021. - 20.10.2021.
Iekšlietu ministrija
21-TA-1222
Abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu apmaksas kārtība
Publiskā apspriešana
04.04.2022. - 19.04.2022.
Satiksmes ministrija
21-TA-796
Administratīvo sodu likums par pārkāpumiem sprāgstvielu prekursoru aprites jomā
Publiskā apspriešana
28.10.2021. - 12.11.2021.
Iekšlietu ministrija
21-TA-569
Aeronavigācijas informācijas sagatavošanas un izplatīšanas kārtība
 
Publiskā apspriešana
11.10.2021. - 22.10.2021.
Satiksmes ministrija
22-TA-2217
Aizsardzības industrijas likums
Publiskā apspriešana
18.07.2022. - 01.08.2022.
Aizsardzības ministrija
22-TA-3788
Aizsargājamo ainavu apvidus "Koknese-Odziena" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
15.03.2023. - 14.04.2023.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-2263
Akcīzes preču pārvietošanas paziņojuma aizpildīšanas un iesniegšanas kārtība uz autoceļa izveidotajā robežšķērsošanas vietā
Publiskā apspriešana
25.07.2022. - 05.08.2022.
Finanšu ministrija
22-TA-955
Alkoholisko dzērienu patstāvīgo sīkražotāju darbības noteikumi
Publiskā apspriešana
06.06.2022. - 17.06.2022.
Finanšu ministrija
22-TA-2077
Antimikrobiālās rezistences ierobežošanas un piesardzīgas antibiotiku lietošanas plāns “Viena veselība” 2023.-2027. gadam
Publiskā apspriešana
04.07.2022. - 01.08.2022.
Veselības ministrija
22-TA-11
Aprites uzraudzības un kontroles kārtība ES mēslošanas līdzekļiem ar CE zīmi
Publiskā apspriešana
18.02.2022. - 04.03.2022.
Zemkopības ministrija
21-TA-652
Ar lietas izskatīšanu saistīto izdevumu aprēķināšanas kārtība
Publiskā apspriešana
14.10.2021. - 28.10.2021.
Tieslietu ministrija
21-TA-958
Autoceļu lietošanas nodevas elektroniskās iekasēšanas sistēmas pakalpojumu sniedzēju reģistrācijas, uzraudzības un izslēgšanas no reģistra kārtība
Publiskā apspriešana
09.11.2021. - 23.11.2021.
Satiksmes ministrija
22-TA-1406
Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslas noteikšanas metodika
Publiskā apspriešana
25.05.2022. - 07.06.2022.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-1698
Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu plāns 2023.-2024. gadam 
Publiskā apspriešana
01.08.2022. - 14.08.2022.
Iekšlietu ministrija
22-TA-3214
Bīstamo izstrādājumu un bīstamo kravu gaisa pārvadājumu veikšanas kārtība
Publiskā apspriešana
31.10.2022. - 11.11.2022.
Satiksmes ministrija
21-TA-998
Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi
Publiskā apspriešana
18.04.2022. - 01.05.2022.
Tieslietu ministrija
21-TA-1168
Ceļu lietotāju maksājumu elektronisko iekasēšanas sistēmu savstarpējās izmantojamības kārtība
Publiskā apspriešana
15.11.2021. - 25.11.2021.
Satiksmes ministrija
22-TA-502
Centrālās statistikas pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis
Publiskā apspriešana
17.02.2022. - 04.03.2022.
Ekonomikas ministrija
21-TA-1661
Cilvēkiem paredzēto medicīnisko ierīču klīnisko pētījumu un in vitro diagnostikas medicīnisko ierīču veiktspējas pētījumu veikšanas kārtība
Diskusija/apspriede
14.03.2022. - 29.03.2022.
Veselības ministrija