Sabiedrības līdzdalība

Projekta ID/ Uzdevuma numurs
21-TA-1015
Tiesību akta/ diskusiju dokumenta nosaukums
Par Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2021.–2027. gadam projektu
Līdzdalības veids
Publiskā apspriešana
Sākotnēji identificētās problēmas apraksts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) kā Nacionālā atbildīgā iestāde par Eiropas Savienības Kohēzijas politikas mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu izstrādi un īstenošanas koordinēšanu Latvijā, sadarbībā ar Igaunijas nacionālo atbildīgo iestādi – Igaunijas Republikas Finanšu ministrija - nodrošinājusi Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2021.-2027.gadam projekta (Programmas projekts) sagatavošanu. Programmas projekta izstrādātājs ir Programmas Vadošā iestāde - Igaunijas Republikas Apvienotais Valsts pakalpojumu centrs.
Kopš Programmas projekta izstrādes procesa pirmsākumiem 2019. gadā nacionālās un programmas iestādes ir nodrošinājušas abu valstu ieinteresēto pušu, potenciālo projektu pieteikumu iesniedzēju, ekspertu un sabiedrības plašu iesaisti. Kā viens no Programmas projekta izstrādes posmiem ir tā publiska apspriešana.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” VARAM nodod publiskajai apspriešanai Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2021.-2027.gadam dokumenta projektu.
Balstoties uz publiskajās konsultācijās abās dalībvalstīs saņemtajiem komentāriem, Programmas dokumenta projekts tiks precizēts un tas gala projekts tiks iesniegts apstiprināšanai Ministru kabinetā un vēlāk iesniegts Eiropas komisijā.
 
Mērķa apraksts
Programmas mērķis ir stiprināt sadarbību starp reģioniem šādos tematiskajos virzienos:
- Kopīgi un viedi augoši uzņēmumi;
- Ilgtspējīga un noturīga programmas teritorija;
- Labāk savienotā programmas teritorija;
- Pieejamāka un ilgtspējīgāka pārrobežu tūrisma pieredze;
- Vairāk sadarbības pārrobežu reģionos un kopīgu pakalpojumu attīstība.

Programmas finansējuma saņēmēji var būt valsts budžeta iestādes, pašvaldības un to izveidotās iestādes, biedrības un nodibinājumi, privātie uzņēmumi.

Programmu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF). Kopējais ERAF finansējums Programmai ir 26 miljoni euro (t.sk. tehniskajai palīdzībai).

 
Politikas jomas
Eiropas teritoriālā sadarbība
Teritorija
Programmas teritorijā ietilpst šādi NUTS 3 reģioni Latvijā: Kurzeme, Pierīga, Rīga un Vidzeme; Igaunijā: Lõuna-Eesti (Dienvidigaunija) un Lääne-Eesti (Rietumigaunija).
Norises laiks
10.11.2021. - 08.12.2021.
Informācija
Programmas dokumenta projekts publiskajai apspriešanai tiks virzīts vienlaicīgi gan Latvijā, gan Igaunijā. Publisko apspriešanu organizē arī Programmas Vadošā iestāde (Igaunija). Līdz ar to papildus TAP ir iespējams piedalīties publiskajā apspriešanā arī Igaunijas-Latvijas Programmas tīmekļa vietnē: https://estlat.eu/en/ , kur var iepazīties ar Programmas dokumentu angļu valodā, kā arī iesniegt rakstiskos komentārus, izmantojot programmas tīmekļa vietnes rīkus.  

Kā arī sabiedriskās apspriedes sanāksme notiks 2021.gada 22.novembrī plkst. 14:00-17:00, attālināti. Reģistrācijas saite dalībai sanāksmē pieejama šeit: https://estlat.eu/en/form/public-hearing-webinar-22-november-2021
 
Fiziskās personas
Skaidrojums un ietekme
-
Juridiskās personas
Skaidrojums un ietekme
-
Sagatavoja
Škabireva Anna (VARAM)
Atbildīgā persona
Kristapsone Zanda (VARAM)
Izsludināšanas datums
10.11.2021. 10:53

Iesniegtie iebildumi / priekšlikumi

Iebilduma / priekšlikuma iesniedzējs
Iebilduma / priekšlikuma būtība
Iesniegts