Atzinums

Projekta ID
22-TA-2899
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
13.04.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.2. Mērķis
Iebildums
Lūdzam precizēt anotācijas 1.2.apakšpunktu atbilstoši vienotā tiesību aktu izstrādes un saskaņošanas portāla funkcionalitātei, jo noteikumu projekts paredz jebkādus citus nosacījumus (atrunātus tiesību aktā). 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Anotācijas 1.3. apakšpunktā ir sniegta informācija, ka  šobrīd spēkā esošais regulējums neļauj apturēt būvspeciālista patstāvīgās prakses sertifikāta darbību uz laiku par valodas zināšanu neatbilstību normatīvajos aktos noteiktam valsts valodas zināšanu un prasmju apjomam. Lūdzam papildināt anotāciju, sniedzot informāciju, kādiem tieši normatīvajiem aktiem (normām) neatbilst būvspeciālista valsts valodas zināšanas un prasmes.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Iebildums
Lūdzam būtiski precizēt anotācijas 2.sadaļā sniegto informāciju, jo tā ir vispārīga un nesniedz informāciju par visām paredzētajām izmaiņām projektā un ietekmi uz būvspeciālistiem. Vēršam uzmanību, ka atbilstoši vadlīnijām tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma sagatavošanai vienotajā tiesību aktu izstrādes un saskaņošanas portālā anotācijā ir jāsniedz informācija, kā projekts ietekmēs katru no mērķgrupām – tieši vai netieši, kāds ir mērķgrupas lielums (ja to ir iespējams novērtēt), kā arī jebkādu citu skaidrojošu informāciju par mērķgrupu. Tāpat ir sniedzama informācija, vai slogs palielināsies, samazināsies vai paliks nemainīgs.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību
Iebildums
Lūdzam aizpildīt anotācijas 2.2.apakšpunktu, jo projektam ir ietekme uz nodarbinātību.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Anotācija (ex-ante)
6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti
Iebildums
Lūdzam sniegt informāciju, vai ir saņemti priekšlikumi publiskās apspriešanas laikā.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Anotācija (ex-ante)
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Iebildums
Atbilstoši vadlīnijām tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma sagatavošanai vienotajā tiesību aktu izstrādes un saskaņošanas portālā anotācijā ir jāsniedz informācija, kā projekts ietekmēs katru no mērķgrupām (publisko pārvaldi) – tieši vai netieši, kāds ir mērķgrupas lielums (ja to ir iespējams novērtēt), kā arī jebkādu citu skaidrojošu informāciju par mērķgrupu. Vēršam uzmanību, ka noteikumu projektam ir ietekme uz Valsts valodas centru, Nacionālo standartizācijas institūciju, Valsts izglītības satura centru, Kompetences pārbaudes iestādēm (to norīkotiem būvspeciālistiem, ekspertiem, ekspertu komisijām) u.c.
Ņemot vērā minēto, lūdzam aizpildīt anotācijas 7. sadaļu, jo nav sniegta informācijā kā projekts ietekmēs katru institūciju. Lūdzam arī anotācijas 7.2., 7.3. un 7.4. apakšpunktā sniegt informāciju, vai attiecīgajām institūcijām administratīvais slogs palielināsies, samazināsies vai paliks nemainīgs. Vēršam uzmanību, ka publiskai pārvaldei slogu aprēķina sākot no 1 euro
Piedāvātā redakcija
-
7.
Anotācija (ex-ante)
8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību
Iebildums
Lūdzam sniegto informāciju precizēt atbilstoši vadlīnijām tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma sagatavošanai vienotajā tiesību aktu izstrādes un saskaņošanas portālā.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Lūdzam anotācijā sniegt izvērtējumu grozījumu atbilstībai Valsts pārvaldes iekārtas likuma 45. panta pirmajai daļai.
Piedāvātā redakcija
-
9.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Lūdzam precizēt noteikumu projekta 15. punktu, ņemot vērā, ka nav saprotams, ko nozīmē "izveidotas pie organizācijām".

Tāpat lūdzam saskaņot noteikumu projekta 15. punkta redakciju ar Ministru kabineta 2021.gada 21.janvāra noteikumos Nr.47 "Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā" ietverto regulējumu. Vēršam uzmanību, ka atbilstoši minētajiem noteikumiem tiek izsniegta atļauja, nevis apliecība.
Piedāvātā redakcija
-
10.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Lūdzam anotācijā sniegt pamatojumu šāda grozījuma nepieciešamībai.
Piedāvātā redakcija
-
11.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Lūdzam precizēt anotācijā sniegto problēmas aprakstu, par nepieciešamību grozīt attiecīgo punktu, kā arī Ministru kabineta noteikumu 43. punktu. Anotācijā ir sniegta informācija, ka šobrīd spēkā esošais regulējums nosaka, ka būvspeciālistu kompetenču pārbaudi veic vismaz divi  norīkoti eksperti. Praksē pārbaudes sastāv no Būvniecības informācijas sistēmā ievadītās informācijas pārbaudes un kompetences pārbaudes eksāmena. Vēršam uzmanību, ka tas ir situācijas apraksts, bet ne problēmas apraksts.
Piedāvātā redakcija
-
12.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Noteikumu projektā veidojas daudzpakāpju atsauces, kas apgrūtina attiecīgo tiesību normu būtības uztveri. Piemēram, tiek precizēts Ministru kabineta noteikumu 20. punkts, veidojot atsauci uz 19.1.1.apakšpunktā minēto dokumentu izvērtēšanu, bet šajā punktā attiecīgi ir atsauce uz 7.6. apakšpunktā minēto dokumentu izvērtēšanu.
Lūdzam redakcionāli precizēt tās normas, kurās veidojas daudzpakāpju atsauces, lai atvieglotu noteikumu projekta satura uztveri.
Tāpat vēršam uzmanību, ka Ministru kabineta noteikumu 19.2. apakšpunktā ir runa par atbilstības novērtēšanu un kompetences pārbaudi. Līdz ar to grozījumi ir redakcionāli precizējami, jo šobrīd runa ir tikai par kompetences novērtēšanu.
Piedāvātā redakcija
-
13.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Lūdzam anotācijā sniegt pamatojumu šādu grozījumu nepieciešamībai.
Piedāvātā redakcija
-
14.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka no projekta nav saprotams, vai normas otrajā teikumā paredzētās prasības ekspertiem ir attiecināmas arī uz pirmajā teikumā minēto ekspertu. Līdz ar to lūgums precizēt noteikumu projektu vai sniegt anotācijā skaidrojumu, kāpēc šādas prasības netiek noteiktas.
Piedāvātā redakcija
-
15.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Lūdzam izvērtēt attiecīgā regulējuma atbilstību pilnvarojumam. Vēršam uzmanību, ka Ministru kabineta noteikumu saturs nedrīkst būt ne šaurāks, ne plašāks par likumā noteikto pilnvarojumu. Tāpat anotācijā nav sniegts detalizēts normas ietekmes izvērtējums (tai skaitā atbilstība Standartizācijas likumam, kā arī konceptuālajā ziņojumā "Par Latvijas nacionālās standartizācijas sistēmas pilnveidošanu" (apstiprināts ar Ministru kabineta 2016. gada 21. septembra rīkojumu Nr. 534) paredzētajam par bezmaksas standartu pieejamību).
Piedāvātā redakcija
-
16.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Kopš 2023. gada 1. janvāra ir stājušies spēkā Ministru kabineta 2022. gada 8. marta noteikumi Nr. 157 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi". Saskaņā ar šo noteikumu 13.1. apakšpunktu valsts valodas prasmi apliecina Valsts izglītības satura centra izsniegts ar drošu elektronisko parakstu parakstīts un laika zīmogu apstiprināts lēmums par personas valsts valodas prasmes pārbaudes rezultātu (turpmāk – lēmums). Tādējādi valsts valodas prasmes apliecība vairs netiek izsniegta, tās vietā ir lēmums. Līdz ar to lūdzam precizēt noteikumu projektu.
Piedāvātā redakcija
-
17.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Lūdzam anotācijā sniegt pamatojumu šādu grozījumu nepieciešamībai.
Piedāvātā redakcija
-
18.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Ierosinām izvērtēt normas precizēšanu, jo nav saprotams, par kādu Būvniecības likumā noteikto pienākumu ir runa.
Piedāvātā redakcija
-
19.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Kaut arī Ministru kabineta 2009. gada 3.februāra noteikumu Nr. 108 "​​​​Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 131. punkts pieļauj atsauču iekļaušanu Ministru kabineta noteikumos uz citiem tāda paša vai augstāka juridiska spēka normatīvajiem aktiem, no šādu atsauču iekļaušanas normatīvajā aktā pēc iespējas jāizvairās. Lūdzam noteikumu projektā veidot atsauces, kas norāda uz normatīvo aktu noteiktajā jomā. Šādas atsauces lietošana nesaista, ja gadījumā likums vai Ministru kabineta noteikumi, uz kuriem būtu jāatsaucas, zaudētu spēku vai tie tiktu grozīti.
Piedāvātā redakcija
-