Atzinums

Projekta ID
22-TA-454
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
14.02.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Skaidrojam, ka, lai izslēgtu komercdarbības atbalstu ēkas īpašniekam, komercdarbības atbalsta izslēdzošie nosacījumi, kas jāievēro atbalsta saņēmējam, ir aktuāli visu atbalstītās iekārtas amortizācijas laiku. Līdz ar to, tā kā šo noteikumu 44.2. un 44.4.punktā ir minēti komercdarbības atbalsta izslēdzošie nosacījumi, kā arī to, ka atbalstītās iekārtas minimālais amortizācijas laiks var būt ilgāks nekā trīs gadi, lūdzam paredzēt, ka šo noteikumu 44.2. un 44.4.punktā minētie nosacījumi ir jāievēro visu iekārtas amortizācijas laiku.
Papildus attiecīgi lūdzam precizēt arī šo noteikumu 46.punktu.

 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Neskatoties uz to, ka anotācijas 1.3. sadaļā norādīts, ka, īstenojot plānotās aktivitātes, sasniedzams augsts siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju ietaupījums par iespējami zemām SEG emisiju samazināšanas izmaksām, pašā  noteikumu projektā un tā pielikumos, t.sk. projekta iesnieguma veidlapā, nekur nav iekļautas normas, atsauces attiecībā uz SEG emisijas samazinājuma aprēķiniem iesniegtajiem projektiem. Lūdzam skaidrot anotācijā, kādā veidā tiks noteikta un aprēķināta konkursa kopējā ietekme uz SEG emisiju samazinājumu.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka noteikumu projekts ir par jauna EKII projektu konkursa īstenošanu un VARAM budžetā finansējums tam nav plānots, aicinām precizēt 3.sadaļas 1.1.apakšpunktu un 2.1.apakšpunktu, proti, ailēs “saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam” un “saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru” norādīto finansējumu pārcelt uz ailēm “izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam” un “izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru”.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Aicinām 3.sadaļā punktā “Cita informācija” norādīt, ka finansējumu projektu īstenošanai VARAM pieprasīs no valsts budžeta programmas 80.00.00 “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka Anotācijas 1.3. sadaļā minēts, ka konkurss tiks izsludināts tkai 2022. gada martā/aprīlī, lūgums vēlreiz izvērtēt vai tiešām finansējums sadalīsies vienādos apjomos abos plānotajos atbalsta sniegšanas gados. 
Piedāvātā redakcija
-
6.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Saskaņā ar noteikuma projekta 16. punkta apakšpunktiem pie atbalstāmajām aktivitātēm ir uzskaitītas arī iekārtu uzstādīšana, taču saskaņā ar noteikumu projekta 19.1.punkta redakciju uzstādīšanas izmaksas nav attiecināmas. Lūgums ietvert anotācijā īsu skaidrojumu, kāpēc šīs iekārtu uzstādīšanas izmaksas šo noteikumu izpratnē netiek uzskatītas par attiecināmām, neskatoties uz to, ka līdzīgā Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa - "Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā", ietvaros šādas izmaksas tika uzskatītas par attiecināmām.
 
Piedāvātā redakcija
-
7.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam papildināt anotāciju ar  izvērstāku skaidrojumu par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 2.2.3.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, “zaļo” infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu” pasākuma “Individuālo siltumapgādes sistēmu uzlabošana mājsaimniecībām” vienkāršoto izmaksu metodikas piemērošanu granta noteikšanai, ņemot vērā, ka minētās metodikas projekts vēl ir saskaņošanas procesā.
 
Piedāvātā redakcija
-
8.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam papildināt anotācijas pēdējo rindkopu ar izvērstāku informāciju  par demarkācijas nodrošināšanu ar Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam  2.2.3.specifisko atbalsta mērķi "Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, “zaļo” infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu".
 
Piedāvātā redakcija
-