Atzinums

Projekta ID
22-TA-1321
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
12.05.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam ziņojuma 26. punktā nepārrakstīt Elektronisko dokumentu likuma 3. panta piektajā daļā ietverto regulējumu, tā vietā lūdzam izdarīt atbilstošu atsauci uz minēto likumu.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Ziņojuma 12.1. apakšpunktā kā mērķis norādīts uz sagatavotiem publiskās pārvaldes darbiniekiem, savukārt mērķa rādītāja izpildē norādīts uz nodarbinātajiem, kas ir plašāks jēdziens un ietver ne tikai darbiniekus, bet arī, piemēram, amatpersonas. Attiecīgi lūdzam izvērtēt un atbilstoši salāgot 12.1. apakšpunktā ietverto informāciju.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Ziņojumā ietverta sadaļa "Vienošanās saturs un grozījumu veikšana", tomēr no ziņojuma neizriet attiecīga informācija par grozījumu veikšanu vienošanās par projekta īstenošanu. Attiecīgi ziņojumā ietvertās informācijas nepārprotamam atspoguļojumam lūdzam atbilstoši papildināt ziņojumu vai precizēt minētās sadaļas nosaukumu.
 
Piedāvātā redakcija
-
4.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam ziņojumā nodrošināt vienveidīgu un konsekventu terminoloģijas lietojumu. Norādām, ka šobrīd ziņojumā norādīts uz terminu "projekta iesniegums" un "projekts", bet minētie termini tiek lietoti pamīšus un no ziņojuma skaidri neizriet, kurā brīdī projekta iesniegums "kļūst" par projektu.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Tiesiskās noteiktības nolūkā lūdzam:
pirmkārt, ziņojuma 15. punktā norādīt, kam iesniedzama projekta noslēguma dokumentācija;
otrkārt, ziņojuma 18.1. apakšpunktā skaidrot, par kādu pakalpojumu (uzņēmuma līgumu) izmaksām minētajā apakšpunktā ir runa;
treškārt, ziņojuma 24. punktā skaidrot, vai neparedzētajām izmaksām jāatbilst ziņojuma 18. punktā ietvertajām izmaksu pozīcijām;
visbeidzot, ziņojuma 37. punktā skaidrot, kas saprotams ar terminu "uzraudzība" ("atbilstoši uzraudzībā paredzētajam").
Piedāvātā redakcija
-
6.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam ziņojuma 16. punktā un nepieciešamības gadījumā arī cituviet ziņojumā nedublēt ziņojuma 40. punktu attiecībā uz vienošanās par projekta īstenošanu saturu.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam visā ziņojumā simbolu "/" un vārdus un simbolu un vārdiem "un/vai" aizstāt ar saikli "un" vai saikli "vai", jo no ziņojuma attiecīgos gadījumos (piemēram, ziņojuma 12.1. apakšpunktā) nav skaidrs, vai ar simbolu "/" un vārdiem un simbolu "un/vai" tiek saprasts saiklis "un" vai saiklis "vai". Pamatojoties uz juridiskās tehnikas prasībām, juridiskam dokumentam ir jābūt skaidram, lai tā lietotājs un piemērotājs gūtu nepārprotamu priekšstatu par saviem pienākumiem un tiesībām.
 
Piedāvātā redakcija
-
8.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Ņemot vērā, ka informatīvajā ziņojumā (turpmāk - ziņojums) ietverta ne vien kārtība, kādā tiek īstenota investīcija 6.3.1.2.i., bet arī tās uzraudzības kārtība, lūdzam atbilstoši papildināt ziņojuma 4. punktu, bet  ziņojuma 2. punktā lūdzam atsaukties arī uz Likuma par budžeta un finanšu vadību 19.3 panta pirmo daļu.
Piedāvātā redakcija
-