Atzinums

Projekta ID
23-TA-2016
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
22.08.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
Tieslietu ministrijā ir izskatīts Iekšlietu ministrijas sagatavotais likumprojekts ”Grozījums Latvijas Republikas valsts robežas likumā” (turpmāk – projekts) un par to izsakām šādu iebildumu. 
Projektā paredzēto grozījumu Latvijas Republikas valsts robežas likuma (turpmāk – likums) 35.1 panta otrajā daļā, kas papildina daļu ar 10. punktu, nepieciešams precizēt vai no projekta izslēgt. Vēršam uzmanību, ka piedāvātais regulējums neatbilst Ministru kabineta 2023. gada 8. augusta sēdes protokollēmuma “Par pastiprināta robežapsardzības sistēmas darbības režīma izsludināšanu” 5.1. apakšpunktā (Nr.38, 99.§) dotajam uzdevumam, kas paredz veidot regulējumu par virsstundu darba laika noteikšanu valsts pārvaldes institūcijās. Turklāt likuma 35.1 panta otrās daļas mērķis ir noteikt precīzi definētus izņēmuma gadījumus, kad demokrātiskā sabiedrībā noteikti tiesību principi un tajos balstīts likuma regulējums tiek aizstāts ar Ministru kabineta lēmumā (rīkojumā) noteiktu saistošu rīcību, tai skaitā Ministru kabineta padotībā neesošām institūcijām (pašvaldībām) un personām. Demokrātiskā un tiesiskā sabiedrībā pēc iespējas nepieciešams izvairīties no šāda izņēmuma normatīvā regulējuma veidošanas, bet, ja tāds tiek veidots, tas jāizsaka precīzi, ar augstu detalizācijas pakāpi, lai tiesību norma būtu bez brīvas interpretācijas iespējām. Papildus norādām, ka likuma 35.1 panta otrās daļas 10. punktā paredzētais regulējums par institūciju kompetences noteikšanu neatbilst šīs daļas ievaddaļā paredzētajam, ka Ministru kabinets paredz pasākumus. Ievērojot minēto, piedāvājam projektā likuma 35.1 panta otrās daļas 10. punktu izslēgt vai veidot to precīzi atbilstoši Ministru kabineta uzdevumam par virsstundu darba laika noteikšanu.

 
Piedāvātā redakcija
-