Atzinums

Projekta ID
23-TA-1230
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
09.11.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Iebildums
Uzņēmumu reģistrs uztur iepriekš izteiktos iebildumus (izziņas 26., 27., 28. un 29. punkts) attiecībā uz projekta 3.5. prim apakšpunktu un 18.prim punkta 2. apakšpunktu un datu apmaiņu ieviešanas (attiecībā uz termiņu) noteikumiem.
Izpētot DAGR testa vides datu struktūru, Uzņēmumu reģistra speciālisti secina, ka datu apjoms, kuru plānots ielādēt produkcijas vidē, nesatur pilnīgu API pārvaldnieka servisu nodrošināto informāciju.
Esošie API pārvaldnieka servisi, balstoties uz dažādiem parametriem, piedāvā iegūt datus dažādos griezumos, piemēram:
tiesību subjektu servisā (UR-API-LegalEntity) iespējams iegūt aktuālo informāciju vai aktuālo un vēsturisko informāciju (papildus parametrs /history). Tāpat šim servisam ir parametri ar kuriem ir iegūstams saraksts ar tiesību subjekta esošajiem dokumentiem, gada pārskatiem un iesaistēm komercķīlās, maksātnespējās, masu informācijas līdzekļos.
arī fizisko personu servisam (UR-API-NaturalPerson) ir izmantots tikai viens no iespējamajiem pieprasījuma veidiem par pārstāvēt tiesīgajām personām.
Ņemot vērā izklāstītos apstākļus, Uzņēmumu reģistrs 07.11.2023. vēstulē Nr. 2-5n/12778, kas adresēta VARAM, VRAA un TM, ir lūdzis VARAM apstiprināt un uzņemties pilnu atbildību, ka pēc datu ielādes DAGR produkcijas vidē šobrīd plānotajā apjomā, lai sasniegtu projektā izvirzīto mērķi līdz 13.11.2023, pēc DAGR platformas nodošanas produkcijā, kad Reģistrs būs izteicis savu gatavību ielādēt pilnu datu apjomu, no VARAM puses turpināsies atbalsts Reģistra datu ielādei DAGR sistēmā pilnā apjomā. Ja par DAGR platformas uzturēšanu nākotnē atbildību pārņems VRAA, tad atbalsts saglabāsies iepriekšējā apjomā, kā to šobrīd nodrošina VARAM, līdz DAGR tiks sasniegts datu apjoms, kāds klientiem tiek nodrošināts API pārvaldnieka servisos.
Lai DAGR tiktu ielādēts pilns datu apjoms, kurš šobrīd tiek servēts valsts pārvaldes un privātā sektora klientiem ar API pārvaldnieka starpniecību, jāņem vērā, ka tas ir būtiski lielāks un to ielādei DAGR platformā būs nepieciešami vairāki mēneši. Šobrīd klientu skaits, kas izmanto API pārvaldniekā esošos API servisus, ir vairāki simti, līdz ar to klientu novirzīšana uz DAGR platformu varētu prasīt laiku vairākus gadus.
Līdz ar to uzturam prasību un termiņu projektā paredzētā attiecīgā pasākuma ieviešanai -  2027.gads - paredzot pakāpenisku Uzņēmumu reģistra datu ielādi DAGR un piekļuvju piešķiršanu lietotājiem, norādāms, ka šobrīd visi dati pieejami API pārvaldniekā.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Uzņēmumu reģistrs uztur iepriekš izteikto iebildumu (izziņas 31. punkts), proti, lūdzam papildināt ar informāciju, kas ir šīs sadaļas 2. punktā paredzētie nepieciešamie dati, kuru pārbaudi paredzēts veikt Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, norādot arī, kādā veidā paredzēts veikt šo datu pārbaudi. Anotācijā joprojām nav atrodama pilnīga un izsmeļoša informācija par norādīto.
Piedāvātā redakcija
-