Atzinums

Projekta ID
21-TA-1631
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
06.03.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Precizētais noteikumu projekta 26.punkts papildināts ar nosacījumu, ka "Sabiedrībai "Altum" ir tiesības neslēgt aizdevuma līgumu ar komersantu un atteikt finansējuma izmaksu, tai skaitā gadījumos, kad lēmums par atbalsta piešķiršanu jau ir pieņemts, ja sabiedrībai "Altum" kļūst zināmi apstākļi, ka komersants vai projekts vairs neatbilst šo noteikumu nosacījumiem vai finansējumu nevar izsniegt saskaņā ar sabiedrībai "Altum" saistošajiem normatīvajiem aktiem".
Lūdzam skaidrot, kā jāsaprot atsauce uz "sabiedrībai "Altum" saistošajiem normatīvajiem aktiem". Nepieciešamības gadījumā lūdzam precizēt noteikumu projekta 26.punktu, ievērojot, ka aizdevuma izsniegšanas (vai atteikuma izsniegt aizdevumu) noteikumiem jābūt saprotamiem un saistošiem arī komersantam (projekta iesniedzējam), uz ko attiecas noteikumu projekta 26.punkts. Piemēram, tie nevar būt iekšējie normatīvie akti.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam noteikumu projekta 53.punktā svītrot vārdus "kā arī Eiropas Savienības fondu un Atveseļošanas fonda 2021.–2027. gada plānošanas perioda komunikācijas un dizaina vadlīnijām". Vēršam uzmanību, ka normatīvajos aktos neiekļauj atsauces uz dokumentiem, kuriem nav ārēja normatīvā akta spēka (vadlīnijām, rokasgrāmatām, metodikām). Šādi dokumenti komersantam nav saistoši. Tāpat vēršam uzmanību, ka no šajā punktā minētajām vadlīnijām izrietošus informācijas un publicitātes pasākumus, kas nav noteikti ārējos normatīvajos aktos, ir iespējams ietvert  noteikumu projekta 53.punktā minētajā  līgumā, kas tiek slēgts ar sabiedrību “Altum”.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Ierosinām precizēt 11.punkta otro teikumu atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 2. punktam, piemēram, izsakot to šādi: "Uzraudzības rādītāju un mērķu sasniegšanu pamatojošos dokumentus iesniedz ne vēlāk kā 2026. gada 30. jūnijā".
Piedāvātā redakcija
-