Atzinums

Projekta ID
22-TA-388
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
14.09.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
CFLA nevar piekrist 36.punktā izteiktajai redakcijai un atbilstoši tikšanās laikā ar IZM panāktai vienošanās ierosina to izteikt sekojošā redakcijā: "Aģentūra projekta īstenošanas laikā un projekta dzīves cikla laikā (10 gadi) nodrošina papildinošas saimnieciskās darbības uzraudzību projekta uzlabotai infrastruktūrai atbilstoši Nozares ministrijas izstrādātajai papildinošās saimnieciskās darbības uzraudzības metodikai."
Piedāvātā redakcija
Aģentūra projekta īstenošanas laikā un projekta dzīves cikla laikā (10 gadi) nodrošina papildinošas saimnieciskās darbības uzraudzību projekta uzlabotai infrastruktūrai atbilstoši Nozares ministrijas izstrādātajai papildinošās saimnieciskās darbības uzraudzības metodikai.
2.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Atbilstoši tikšanās laikā ar IZM panāktajai vienošanās par Aģentūras iesaisti papildinošas saimnieciskās darbības uzraudzībā no teikuma "Aģentūra papildinošas saimnieciskās darbības uzraudzību minētajos periodos projekta ietvaros uzlabotajā infrastruktūrā veic ne retāk kā vienu reizi gadā atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātam uzraudzības mehānismam (metodikai), kurš tiks izstrādāts līdz vienošanos par projektu īstenošanu slēgšanas uzsākšanai" dzēst vārdus "ne retāk kā vienu reizi gadā". 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Rosinām izvērtēt, vai līdzīgi kā noteikumu projekta 13.punktā (par ranžēšanu starp visiem iesniegtajiem projektiem visās pašvaldībās) 11.2.apakšpunktā viennozīmīgai informācijas uztveramībai nav jāiekļauj nosacījums, ka pašvaldība virza izglītības iestādi ar lielāko kopējo izglītojamo skaitu uz 2022.gada 1.septembri.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt Ministru kabineta noteikumu projekta 18.1.apakšpunktu, ņemot vērā ka Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas funkcionalitāte ir nodrošināta.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt, ka projektu par šo risinājumu saskaņot ar CFLA, Ņemot vērā, ka tiek sniegts viedoklis, ka funkcionalitāte ir nodrošināta jau šobrīd.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Rosinām izvērtēt nepieciešamību precizēt 27.1.apakšpunkta redakciju, jo attiecībā uz izslēgšanas nosacījumiem nozares ministrijai ir jāpārliecinās, ka uz projekta iesniedzēju nav attiecināms neviens no izslēgšanas kritērijiem, nevis jāpārliecinās, ka projekta iesniedzējs atbilst izslēgšanas kritērijiem. 27.1. apakšpunkta redakcija ir pretrunā ar noteikumu projekta 28. un 29.punktu.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Ņemot vērā potenciālo sacensību starp projektu iesniedzējiem (pašvaldībām) par projektu iesniegumu apstiprināšanu, priekšlikums izvērtēt iespēju iestādes ietvaros izveidot FS tiesību apstrīdēt sākotnējo noraidīšanas lēmumu un par minēto tiesību informēt FS sākotnējā noraidīšanas lēmumā.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Ievērojot to, ka MK noteikumu projekta 36.punktā lietots termins “projekta dzīves cikls” (anotācijā skaidrots, ka projekta dzīves cikla laiks izriet no Komisijas 2014. gada 3. marta Deleģētās regulas (ES) Nr. 480/2014, ar kuru papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, I pielikuma), taču MK noteikumu projekta 37.punktā minēts arī “amortizācijas periods”, aicinām anotācijā skaidrot atšķirīgo terminu lietošanu, nodrošinot, ka atbilstošo komercdarbības atbalsta kontroles nosacījumiem uzraudzība tiek nodrošināta amortizācijas periodā.
Piedāvātā redakcija
-
9.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam papildināt Ministru kabineta noteikumus, nosakot, kurš veiks datu ticamības pārbaudes.
Piedāvātā redakcija
-