Atzinums

PAZIŅOJUMS. Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 14.decembrī.
Būsim pateicīgi, ja veltīsiet līdz 10 minūtēm Jūsu laika, lai piedalītos aptaujā par TAP portālu. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, lai uzlabotu TAP portāla funkcionalitāti. Lai uzsāktu aptauju, spiediet ŠEIT . Aptauja ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 7. decembrim. Paldies!
Projekta ID
22-TA-2631
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
14.10.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Ja vadības grupa mainās pārstāvji, tad tie vairs nav tehniski grupas nosaukuma precizējumi. Lūgums ievērot AF plāna (1576) rindkopā noteikto sastāvu, kurā, piemēram, ir norādīta arī citu ministriju pārstāvju dalība. Lūdzam atbilstoši precizēt IZ projekta 45.punktu.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam precizēt IZ projekta 29.1.4.apakšpunktu, ņemot vērā, ka monitoringa procesā tiks veidota cieša sadarbība ar IZM, kas veic zinātnes un pētniecības sektora datu analīzi un monitoringu (kā tas noteikts AF plāna (1579) rindkopā).
Piedāvātā redakcija
-
3.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam skaidrot un izvērtēt nepieciešamību precizēt vai papildināt IZ projektu ar informāciju, kurš izstrādās, pārbaudīs un novērtēs jaunās pārvaldības metodes, un izveidos jaunas procedūras, kā tas noteikts AF plāna (1563) rindkopā.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam precizēt IZ projekta 28.5.apakšpunktu, ņemot vērā, ka stratēģijas un rīcības plāna izstrādē, ieviešanā un ikgadējā pārskatīšanā tiks iesaistīti arī ārējie eksperti, kas spēs sniegt atbalstu un ekspertīzi jaunās inovāciju pārvaldības sistēmas darbināšanai un investīciju veiksmīgai ieviešanai (AF plāna (1577) rindkopa).
Piedāvātā redakcija
-
5.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam precizēt IZ projekta 28.punktu atbilstoši AF plāna (1571) rindkopā noteiktajiem LIAA pienākumiem. Piemēram, AF plānā noteikts, ka LIAA kopā ar ekspertiem (t.sk. OECD) izveido ceļakarti jaunu vērtību ķēžu izveidei katrā no definētām RIS3 jomām.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Uzturam iepriekš FM izteikto iebildumu - atkārtoti vēršam uzmanību, ka atbalsts uzņēmumiem un pētniecības organizācijām iesaistei starptautiskos pētniecības projektos (IPCEI), kā arī dalībai ES industriālajās aliansēs tiek plānots 5.1.1.2.i. ietvaros, nevis 5.1.1.1.i. Lūdzam atbilstoši precizēt IZ projektu.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Uzturam iepriekš FM izteikto iebildumu - atkārtoti iebilstam IZ projekta 16.punkta redakcijai. Vēršam uzmanību, ka rādītājiem ir jāatbilst spēkā esošajai CID redakcijai. Skaidrojam, ka par ministriju priekšlikumiem CID grozījumiem nav notikusi ne nacionāla vienošanās, ne vienošanās ar EK. Tāpat vēršam uzmanību, ka AF plāna (1585) un (1586) rindkopā ir solīti arī citi sasniedzamie rezultāti katrā investīcijas darbības virzienā, kas definēti MKN projekta 8.punktā.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka atbalstu LZA var sniegt šīs investīcijas ietvaros, ja joprojām finansējums ir pietiekams visu AF plāna un CID spēkā esošo rādītāju sasniegšanai.
Piedāvātā redakcija
-
9.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Iebilstam, ka IZ projektā tiek iekļauti punkti, kuri neatbilst spēkā esošajam AF plānam un CID. Vēršam uzmanību, ka 5.1.1.1.i. investīcijas iesaistītās puses un to darbības ir definētas CID rādītāju aprakstos. Lai gan EM ir iesniegusi priekšlikumus CID grozījumiem, par tiem šobrīd nav vienošanās ar EK, t.sk. to spēkā stāšanās optimāli varētu būt nākamā gada vidū. Ja arī EK atbalsta EM priekšlikumus AF plāna un CID izmaiņām, tad attiecīgas izmaiņas IZ projektā var paredzēt tikai pēc grozījumu spēkā stāšanās. Tāpat lūdzam IZ projekta struktūru veidot izrietoši no AF definētajiem darbības virzieniem - (1) Koordinācija; (2) Izcilības veicināšana uzņēmējdarbībā.
Piedāvātā redakcija
-
10.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam papildināt IZ projektu ar informāciju, kā tiks nodrošināta jaunā pārvaldības modeļa ilgtspēja jeb nepārtraukta darbināšana pēc AF īstenošanas.
Piedāvātā redakcija
-
11.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam papildināt IZ projektu ar informāciju, kurš 2024. gadā veiks ieviestā RIS3 pārvaldības modeļa (5.1.1.1.i. ietvaros īstenoto aktivitāšu) sākotnējo izvērtējumu un tā pilnveidi (AF plāna (1587) rindkopa).
Piedāvātā redakcija
-
12.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Ja šī investīcija nosakāma kā stratēģiski svarīgs projekts, kā tas skaidrots izziņas 17.punktā, tad lūgums to norādīt IZ projektā, kā arī noteikt specifiskus komunikācijas pasākumus. Tāpat IZ projektā jānosaka, par kādiem komunikācijas pasākumiem finansējuma saņēmējam ir jāinformē nozares ministrija.
Piedāvātā redakcija
-
13.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Informatīvā ziņojuma 15.punktā ir minēts, ka šajā informatīvajā ziņojumā norādītie finansējuma saņēmēji PVN izmaksas segs no valsts budžeta līdzekļiem. Vēršam uzmanību, ka atbilstoši informatīvā ziņojuma 14.punktam finansējuma saņēmēji ir ministrija, aģentūra un Latvijas zinātņu akadēmija, savukārt no valsts budžeta ir paredzēts segt PVN izmaksas tikai  Ekonomikas ministrijai un Latvijas Investīciju  un attīstības aģentūrai. Ņemot vērā minēto, lūdzam veikt nepieciešamos precizējumus 15.punkta redakcijā, lai ir nepārprotami skaidrs kurām iestādēm tiks segtas PVN izmaksas.
Piedāvātā redakcija
-
14.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Atkārtoti lūdzam precizēt informatīvā ziņojuma 15.punkta redakciju, nosakot, ka valsts budžeta finansējums PVN segšanai ir “ne vairāk kā”, nevis “vismaz” un, ka informatīvajā ziņojumā ir norādīta maksimālā PVN segšanai nepieciešamā summa nevis minimālā. Vienlaikus lūdzam iekļaut skaidrojumu par finansējuma apmēru PVN maksājumu segšanai, norādot no kādām informatīvā ziņojuma 15.1. un 15.2.apakšpunktā paredzētajām Atveseļošanās fonda finansējuma pozīcijām tas ir aprēķināts.
Piedāvātā redakcija
-
15.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Uzturam Finanšu ministrijas 16.09.2022. iebildumu (izziņas 42. punkts), kas nav ņemts vērā, un atkārtoti vēršam uzmanību, ka no informatīvā ziņojuma projekta 28.14.-28.18. apakšpunktos norādītā pirmšķietami secināms, ka Latvijas investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) veiks atbalstāmās darbības uzņēmumu interesēs, t.i. iepirkumu organizēšana tirgus pētījumiem un uzņēmumu inovāciju un eksporta stratēģiju izstrādei un atbalsts inovāciju iepirkumu sagatavošanā.
Skaidrojam, ka, pirmkārt, šīs darbības uzņēmumam būtu jāveic pašam savas uzņēmējdarbības ietvaros, otrkārt, uz šajos punktos minētajiem pakalpojumiem Latvijā pastāv tirgus, un ja komersants pats šādas darbības neveic, tad šādus konsultantu pakalpojumus sniedz citi attiecīgie komersanti tirgū. Papildus skaidrojam, ka ja uzņēmums no publiskas institūcijas saņem jebkādu pakalpojumu, ko vienlaikus var nodrošināt tirgus, vai uzņēmumam tas jāveic pašam savas uzņēmējdarbības ietvaros, pasākums ir jāvērtē komercdarbības atbalsta kontekstā attiecībā uz šiem uzņēmumiem un nepieciešamības gadījumā jāpiemēro komercdarbības atbalsta regulējums.
Attiecīgi lūdzam izvērtēt LIAA plānotos pakalpojumus atbilstoši Finanšu ministrijas 2.iebildumā skaidrotajam un papildināt Informatīvā ziņojuma 59.punktu ar skaidrojumu, kādēļ attiecībā uz šiem pakalpojumiem konkrētās 5.1.1.1.i. aktivitātes ietvaros tas nekvalificējas kā komercdarbības atbalsts LIAA. Vēršam uzmanību, ka LIAA nav pieļaujams sniegt komerciālos pakalpojumus, savukārt, ja tādi tiktu sniegti bez maksas vai maksu, kas ir zemāka par tirgus cenu, tie kvalificētos kā komercdarbības atbalsts pakalpojuma saņēmējam – saimnieciskās darbības veicējiem. Tādējādi komerciālo pakalpojumu piedāvāšana konkrētā pasākuma ietvaros būtu jāizslēdz no informatīvā ziņojuma teksta.
Piedāvātā redakcija
-
16.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Uzturam Finanšu ministrijas 16.09.2022. iebildumu (izziņas 3. punkts) un atkārtoti vēršam uzmanību, ka precizētais informatīvā ziņojuma projekta 15. punkts skaidri nosaka, ka pievienotais vērtības nodoklis (turpmāk – PVN) var tikt attiecināts no valsts budžeta, kas neizslēdz risku, ka publiskā finansējuma saņēmējam var tikt segti PVN maksājumi, kurus tas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā varēs atgūt priekšnodokļa veidā, tādējādi saņemot papildus finansējumu PVN apmērā. Līdz ar to atkārtoti lūdzam papildināt informatīvo ziņojumu ar nosacījumu, ka PVN netiek segts, ja publiskā finansējuma saņēmējs to var atgūt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
 
Piedāvātā redakcija
-
17.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Uzturam Finanšu ministrijas 16.09.2022. iebildumu (izziņas 2. punkts) un atkārtoti vēršam uzmanību, ka fakts, ka potenciālais atbalsta saņēmējs tiek pilnībā finansēts no valsts resursiem valsts deleģēto funkciju ietvaros un tas savus pakalpojumus sniedz bez maksas, neizslēdz iespējamību, ka tas var tikt kvalificēts kā komercsabiedrība (saimnieciskās darbības veicējs). Attiecīgi atkārtoti lūdzam izvērtēt LIAA plānotos pakalpojumus (it īpaši informatīvā ziņojuma projekta 28.9.1. - 28.9.3., 28.14.-28.18. un 38.2.9. punktā
minētos pakalpojumus un attiecināmās izmaksas) atbilstoši augstāk skaidrotajam un papildināt ziņojuma 59.punktu ar skaidrojumu, kādēļ pasākuma ietvaros nav plānots komercdarbības atbalsts, kas šobrīd nav pietiekams, lai pamatotu, ka pasākumā nav paredzēts komercdarbības atbalsts.
Piedāvātā redakcija
-
18.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Daļēji uzturam Finanšu ministrijas 16.09.2022. iebildumu (izziņas 1. punkts) un lūdzam precizēt informatīvā ziņojuma projekta 48. punktu, jo tas rada nekorektas interpretācijas risku, ka pasākuma ietvaros "piegādātājus un pakalpojuma sniedzējus iesaista atbilstoši Publisko iepirkumu likumam, īstenojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci nodrošinošu konkursa procedūru, ja vien tas ir iespējams un attiecināms [..]". Vēršam uzmanību, ka atklātas, pārredzamas, nediskriminējošas un konkurenci nodrošinošas konkursa procedūras piemērošana ir obligāts nosacījums, lai novērstu komercdarbības atbalsta risku preču piegādātāju un pakalpojuma sniedzēju līmenī.
Piedāvātā redakcija
-
19.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzu papildināt informatīvā ziņojuma 52. punktu, norādot, ka tiek pārbaudīta arī dubultfinansējuma riska neesamība.
Piedāvātā redakcija
-
20.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzu izvērtēt un precizēt informatīvā ziņojuma 29.1.7. apakšpunktu, aizstājot vārdus “Atveseļošanas fonda plāna” ar vārdu “projekta”, jo no ziņojumā ietvertās informācijas noprotams, ka Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra ir finansējuma saņēmējs.
Piedāvātā redakcija
-
21.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzu sniegt skaidrojumu vai informatīvā ziņojuma 29.1.5. apakšpunktā minētais pienākums tiek īstenots projekta ietvaros?
Piedāvātā redakcija
-
22.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzu izvērtēt un precizēt informatīvā ziņojuma 28.13. apakšpunktu, aizstājot vārdus “Atveseļošanas fonda” ar vārdu “projekta”, jo no ziņojumā ietvertās informācijas noprotams, ka Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra ir finansējuma saņēmējs.
Piedāvātā redakcija
-
23.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzu skaidrot kādus uzdevumus aģentūra un akadēmija pildīs Ekonomikas ministrijas projektā, ja saskaņā ar informatīvā ziņojuma 15.punktu viņi arī ir finansējuma saņēmēji. (Sk. Informatīvā ziņojuma 24. punktu). 
Piedāvātā redakcija
-
24.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzu precizēt informatīvā ziņojuma 24.punkta redakciju. Vēršu uzmanību, ka par projekta īstenošanu ir atbildīgs finansējuma saņēmējs nevis nozares ministrija.
Piedāvātā redakcija
-
25.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzu pārskatīt  informatīvā ziņojuma 23.punkta redakciju, lai būtu skaidri izsekojamas Ekonomika ministrijas funkcijas šīs investīcijas ietvaros un uz tiem attiecināmie apzīmējumi. Piemēram, vēršu uzmanību, ka atbilstoši informatīvā ziņojuma 15.1.apakšpunktam ministrija ir finansējuma saņēmējs.
Piedāvātā redakcija
-
26.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lai būtu skaidri izsekojams, lūdzu pārskatīt tekstu un skaidri noteikt, kas pilda nozares ministrijas funkcijas un kas finansējuma saņēmēja, nejaucot kopā abus terminus, tai skaitā neiekļaujot tekstā papildus saīsinājumus, kurš varētu būt attiecināms gan uz nozares ministriju tāpat arī uz finansējuma saņēmēju. (Sk. Informatīvā ziņojuma 15.1. apakšpunktu). 
Piedāvātā redakcija
-
27.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzu precizēt/strukturēt informatīvo ziņojumu tā, lai būtu skaidri izsekojams un nerastos interpretācijas iespējas, kas investīcijas ietvaros pildīs nozares ministrijas funkcijas, kādi ir minētās iestādes pienākumi un tiesības, tad kas būs finansējuma saņēmēji – to tiesības un pienākumi. Aprakstīt kā notiks projektu iesniegšana un vērtēšana. Kā tiks veikti maksājumi, t.i., vai būs paredzēti avansi.
Piedāvātā redakcija
-
28.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam precizēt IZ projekta 3.punktu, norādot akcentu uz RIS3 vērtības ķēžu ekosistēmu attīstīšanu. Vēršam uzmanību, ka IZ projektā šis termins netiek lietots vienoti.
Piedāvātā redakcija
-
29.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam papildināt IZ projektu ar svarīgākajiem izmantotajiem specifiskajiem terminiem, lai nodrošinātu saprotamāku IZ uztveramību arī trešajām pusēm.
Piedāvātā redakcija
-
30.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam pārskatīt informatīvā ziņojuma projektā jēdzienu "komercdarbības atbalsts" un "valsts atbalsts" lietojumu, izvēloties vienu no šiem, kā arī jēdzienu "saimnieciskās darbības veicējs"/"komersants" lietojumu.
Piedāvātā redakcija
-
31.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzu dzēst informatīvā ziņojuma 63. punktā pēdējo teikumu, ņemot vērā, ka tas jau ir atrunāts informatīvā ziņojuma 15. punktā. 
Piedāvātā redakcija
-
32.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzu  redakcionāli pārskatīt informatīvā ziņojuma 49. punkta pirmo teikumu, lai tas būtu saprotams.
Piedāvātā redakcija
-
33.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzu informatīvā ziņojuma 48. punktā aizstāt vārdu “institūcijā” ar vārdiem “nozares ministrijā". 
Piedāvātā redakcija
-
34.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzu informatīvā ziņojuma 46. punktā aizstāt vārdu "Atveseļošanās" ar vārdu "Atveseļošanas". Papildus lūdzu izvērtēt un ja nepieciešams precizēt minētā punkta pirmā teikuma redakciju. 
Piedāvātā redakcija
-
35.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzu informatīvā ziņojuma 40. punktā aizstāt vārdu “investīcijas” ar vārdu “projekta”.
Piedāvātā redakcija
-
36.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzu dzēst informatīvā ziņojuma 39. punktu jo dublē šī informatīvā ziņojuma 15. punktā noteikto.
Papildus lūdzu ievērot iepriekš noteikto saīsinājumu "PVN".
Piedāvātā redakcija
-
37.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzu papildināt informatīvā ziņojuma 37. punktu ar precīzu apakšpunktu uz kuru atsaucas.
Piedāvātā redakcija
-
38.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzu papildināt informatīvā ziņojuma 23.punktu ar vārdu “nozares” aiz vārda “atbildīgā”. Papildus lūdzu precizēt vārdu “atbildībā” uz “atbildīgā”.
Piedāvātā redakcija
-
39.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzu izvērtēt un, ja nepieciešams, precizēt informatīvā ziņojuma 21. punktā teikuma redakciju, lai ir saprotama punkta jēga. 
 
Piedāvātā redakcija
  5.1.1.1.i. investīcijas Zaļās dimensijas intervences kodi ir 8, tai skaitā tīklu veidošana.
40.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzu svītrot informatīvā ziņojuma 19.punktā  vārdu “iesniedz”, kas dublē tālā tekstā minēto.
Piedāvātā redakcija
-
41.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Iepriekš nav šāda saīsinājuma "ministrija". Saīsinājums lietots informatīvā ziņojuma 15.1. apakšpunktā. Iepriekš lietots saīsinājums "nozares ministrija". Lūdzu salāgot terminu lietošanu visā tekstā. (Sk. Informatīvā ziņojuma 14. punktu). 
Piedāvātā redakcija
-
42.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Ņemot vērā informatīvā ziņojuma 9.punktā norādīto, lūdzu aizstāt informatīvā ziņojuma 12.punktā vārdu “LIAA” ar vārdu “aģenūra”.
Piedāvātā redakcija
-
43.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Ņemot vērā informatīvā ziņojuma 9.punktā norādīto, lūdzu aizstāt informatīvā ziņojuma 12.punktā vārdu “EM” ar vārdiem “nozares ministrija”. Precizējumu lūdzu veikt visā dokumentā kur attiecināms
Piedāvātā redakcija
-
44.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Priekšlikums
Lūdzam redakcionāli precizēt 4.punktu.
Piedāvātā redakcija
4. Ekonomikas ministrija finansējumu investīcijas projekta īstenošanai, tai skaitā šī protokollēmuma 3. punktā minētās pievienotās vērtības nodokļa izmaksu segšanai, lūgs pārdalīt no budžeta resora “74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 80.00.00 programmas “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”.