Atzinums

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
Projekta ID
22-TA-1134
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
27.05.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
Atbilstoši Administratīvās atbildības likumam administratīvā pārkāpuma procesu veic amatpersonas, skatīt, piemēram, minētā likuma 117. pantu, 151 pantu. Līdz ar to lūdzam projekta 3. un 8. pantā  noteikt, ka administratīvā pārkāpumu procesu uzsāk Valsts valodas centra amatpersona, nevis Valsts valodas centrs.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
Tieslietu ministrijas ieskatā projekta 9. pantā tiek noteikts pretrunīgs regulējums.
Proti, ar minēto pantu tiek paredzēts noteikt, ka par pedagogu nedrīkst strādāt persona, kura atbrīvota no izglītības iestādes vadītāja vai pedagoga amata, ja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir konstatēta neatbilstība šā likuma 30. panta 4.2 vai 48. panta 5.1 daļai un persona pēc atbrīvošanas no amata pienākumu pildīšanas neuzrāda normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsniegtu lēmumu par personas valsts valodas prasmes pārbaudes rezultātu, izņemot šā likuma 9. panta otrās, 3.1, 3.un sestajā daļā noteiktos gadījumos.
Paskaidrojam, ka projekts cita starpā paredz izteikt Izglītības likuma 30. panta 4.2 pantu šādā redakcijā: "Par izglītības iestādes vadītāju ir tiesīga strādāt persona, kura lieto valsts valodu normatīvajos aktos noteiktajā profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamajā apjomā", savukārt 48. pantu papildināt ar 5.1daļu šādā redakcijā: "Strādāt par pedagogu ir tiesības personai, kura lieto valsts valodu normatīvajos aktos noteiktajā profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamajā apjomā". 
 Vēršam uzmanību uz Valsts valodas likuma 6. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka valsts un pašvaldību iestāžu, tiesu un tiesu sistēmai piederīgo iestāžu, valsts un pašvaldību uzņēmumu, kā arī to uzņēmējsabiedrību darbiniekiem, kurās lielākā kapitāla daļa pieder valstij vai pašvaldībai, jāprot un jālieto valsts valoda tādā apjomā, kāds nepieciešams viņu profesionālo un amata pienākumu veikšanai. Minētā panta trešā daļa nosaka, ka privāto iestāžu, organizāciju, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) darbiniekiem, kā arī pašnodarbinātajām personām, kuras, pamatojoties uz likumu vai citu normatīvo aktu, veic noteiktas publiskas funkcijas, jāprot un jālieto valsts valoda tādā apjomā, kāds nepieciešams attiecīgo funkciju veikšanai.
Līdz ar to var veidoties gadījumi, kad pedagogi vai izglītības iestādes vadītāji prot valsts valodu tādā apjomā, kāds nepieciešams viņu profesionālo un amata pienākumu veikšanai, bet kādu apstākļu vai apsvērumu dēļ to nelieto, līdz ar to pedagogam nebūs nekādu šķēršļu saņemt labvēlīgu lēmumu, kas apliecinās, ka pedagogs prot valsts valodu. Ievērojot minēto, aicinām saskaņot projekta 3., 8. un 9. pantu ar Valsts valodas likumā noteikto (personai jāprot un jālieto valsts valodu).
 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam papildināt projekta anotāciju ar detalizētāku skaidrojumu par pedagoga vai izglītības iestādes vadītāja atstādināšanas no amata, ja pret viņu tiek uzsākts administratīvā pārkāpuma process, attaisnojamības izvērtējumu. Lūdzam sniegt visaptverošu paredzētā ierobežojuma attaisnojamības izvērtējumu, proti, skaidrojot ierobežojuma leģitīmo mērķim, tā nepieciešamību, piemērotību un samērīgumu. Projekta anotācijā sniegtais ierobežojuma izvērtējums ir nepilnīgs, tāpat vēršam uzmanību, ka arguments, ka kādā citā normatīvajā aktā ir līdzīgs regulējums, automātiski neattaisno līdzīga ierobežojuma nepieciešamību arī citos normatīvajos aktos. Nepieciešams rūpīgs ierobežojuma attaisnojamības izvērtējums, jo īpaši, raugoties no atstādināto pedagogu un izglītības iestāžu vadītāju puses. 
Tāpat lūdzam projekta anotācijā sniegt projekta 3. un 8. pantā paredzētā personas tiesību ierobežojuma, personas atstādināšana  no amata, ja pret personu tiek uzsākts administratīvā pārkāpuma process,  juridiskās dabas izvērtējumu. Proti, vai personas atstādināšana no amata gadījumā, ja pret to tiek uzsākts administratīvā pārkāpuma process, nav jau sods pēc savām pazīmēm. Ievērojot minēto, lūdzam projekta anotācijā izvērtēt ierobežojuma raksturu.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Administratīvās atbildības likuma 2. panta otrā daļa nosaka, ka administratīvās atbildības vispārīgos noteikumus, administratīvā pārkāpuma jēdzienu, administratīvo sodu veidus un to piemērošanas noteikumus, kompetentās iestādes un amatpersonas, administratīvā pārkāpuma procesa norisi iestādē un tiesā, administratīvo sodu izpildi, kā arī starptautisko sadarbību administratīvo pārkāpumu procesā nosaka šis likums. Ievērojot minēto, nav pieļaujams ar projektu noteikt Administratīvās atbildības likuma 122. pantam atšķirīgu kārtību. Lēmumu par administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanu paziņo pie atbildības saucamajai personai un personai, kurai nodarīts kaitējums. Ja projektā tiks saglabātas normas par izglītības iestādes vai pedagoga atstādināšanu no amata administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanas gadījumā, tad šādā gadījumā vērtējams, vai, piemēram, Valsts valodas centra amatpersonai varētu noteikt pienākumu paziņot izglītības iestādes darba devējam informāciju par lēmumu.
Ievērojot minēto, lūdzam attiecīgi precizēt projekta anotāciju. 
Piedāvātā redakcija
-