Atzinums

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
Projekta ID
22-TA-1064
Atzinuma sniedzējs
Izglītības un zinātnes ministrija
Atzinums iesniegts
10.10.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Lūdzam pamatnostādņu projekta 5. pielikumā "Kopsavilkums par pamatnostādnēs iekļauto uzdevumu īstenošanai nepieciešamo finansējumu" precizēt Izglītības un zinātnes ministrijas finansējuma aprēķinus. Šobrīd 3. mērķa kopsavilkumā (1006. un 1007. tabulas rindas) nav iekļauts 3.2. rīcības virziena finansējums.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Lūdzam 3. mērķa ievaddaļas teikumu "Pēc CSP datiem, no 2011. līdz 2020. gadam kopējais migrācijas saldo 15-24 gadu vecumā grupā bija 22 916 personas." papildināt ar mīnusa zīmi pirms skaitļa 22 916.
Piedāvātā redakcija
Pēc CSP datiem, no 2011. līdz 2020. gadam kopējais migrācijas saldo 15-24 gadu vecuma grupā bija -22 916 personas.
3.
Pamatnostādņu projekts
Priekšlikums
JSPA vērš uzmanību uz to, ka vairāku rīcības virzienu sadaļās ir norādīti dati ar atsauci uz pašvaldību skaitu pirms Administratīvi teritoriālās reformas (turpmāk ATR), kas šobrīd ir zaudējuši savu aktualitāti un var radīt neprecīzu priekšstatu par aktuālo situāciju darbā ar jaunatni 2022. gadā. Lūdzam iespēju robežās BJGAP dokumentā atsaukties uz aktuālajiem datiem pēc ATR, izmantojot 2021. gada IZM anketas datus par darbu ar jaunatni pašvaldībās, lai fiksētu aktuālo situāciju uzsākot BJGAP darbības periodu. 

Piemēri, kuros norādīti dati ar atsauci uz pašvaldību skaitu pirms ATR:
„Saskaņā ar IZM datiem 2020. gadā tikai 51 pašvaldībā  projektos un aktivitātes tika iesaistīti jaunieši ar ierobežotām iespējam un/ vai invaliditāti, savukārt darbs ar sociālā riska grupu jauniešiem notika 64 pašvaldības. 59 pašvaldības aptaujā norādīja, ka ir nepieciešams metodiskais vai informatīvais atbalsts par darbu ar šiem jauniešiem.” (rīcības virziens Nr. 2.2. - 63. un 64.lpp.)

„Pēc IZM datiem 2017. un 2018. gadā no 119 pašvaldībām 10 pašvaldībās nebija neviena darba ar jaunatni veicēja (jaunatnes lietu speciālista, jaunatnes darbinieka vai cita pašvaldības algota darbinieka, kurš veiktu darbu ar jaunatni). Neviena jauniešu centra 2017. gadā nebija 32 pašvaldībās, bet 2018. gadā – 36 pašvaldībās. 2019. gadā , 15 pašvaldībās nebija neviena pašvaldības algota darba ar jaunatni veicēja, bet 2020. gadā  – 9 pašvaldībās (t.sk. divās pašvaldībās darba ar jaunatni funkcija bija deleģēta NVO). Neviena pašvaldības vai NVO uzturēta jauniešu centra 2019. gadā nebija vismaz 14 pašvaldībās,  bet 2020. gadā – vismaz 19 pašvaldībās.” (rīcības virziens Nr. 3.1. - 70. lpp.)

„Šie secinājumi kļūst vēl aktuālāki Covid-19 pandēmijas izraisītās situācijas kontekstā, jo šajā laikā darbs ar jaunatni nevarēja notikt ierastā klātienes formātā, un darba ar jaunatni veicējiem bija jāpielāgojas esošajiem ierobežojumiem. Ne visi bija spējīgi to izdarīt, un darbs ar jaunatni 2020. gada pavasarī nenotika 15 no 101 pašvaldības, kas piedalījās IZM veiktajā aptaujā 2020. gada vasarā. Puse no aptaujātājām pašvaldībām norādīja, ka tām būtu nepieciešams papildus metodiskais vai informatīvais atbalsts par digitālā darba ar jaunatni īstenošanu. 2020. gadā digitālais darbs ar jaunatni tika īstenots vismaz 81 pašvaldībā, visbiežāk tas bija īstenots kā komunikācija ar jauniešiem sociālajos tīklos un tiešsaistes konsultācijas (68 un 57 pašvaldībās), savukārt tiešsaistes mācības jauniešiem notika tikai 31 pašvaldībā.” (rīcības virziens Nr. 3.1. - 72. un 73. lpp.).
 
Piedāvātā redakcija
-
4.
Pamatnostādņu projekts
Priekšlikums
JSPA vērš uzmanību 82. lapā 2.rindkopā ir citēta norma no Izglītības likuma un Jaunatnes likuma, bet trūkt atsauces.
Piedāvātā redakcija
Jaunā redakcija:
"Neformālā izglītība darbā ar jaunatni – ārpus formālās izglītības organizēta interesēm un pieprasījumam atbilstoša izglītojoša darbība [1] Neformālā izglītība papildina formālo izglītību. Neformālās izglītības mērķis ir sniegt zināšanas, veidot prasmes, iemaņas un attieksmes, kā arī veicināt jauniešu vispusīgu attīstību un aktīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē. [2]"

[1.] Izglītības likuma 1. panta 14.1 punkts. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/50759-izglitibas-likums
[2.] Jaunatnes likuma 8. panta otrā daļa. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/175920-jaunatnes-likums
 
5.
Pamatnostādņu projekts
Priekšlikums
JSPA priekšlikums 81. lapā pirmo rindkopu precizēt, jo 7., 8., 9., 10. pasākums nav Nodarbinātības valsts aģentūrā pieejamais pasākums, bet gan JSPA, IKVD un LDDK.

 
Piedāvātā redakcija
Jaunā redakcija:
“2021.-2027.gadā, ņemot vērā NEET mērķa grupas lielumu, nav plānots veidot atsevišķu Jauniešu garantijas programmu, kā tas bija 2014.-2020.gadā, bet ir svarīgi nodrošināt Jauniešu garantijas[1] pēctecību un turpināt pārnozaru sadarbību NEET grupas jauniešu uzrunāšanā un aktivizēšanā. Tā  Nodarbinātības valsts aģentūrā NEET grupas jauniešiem, tāpat kā iepriekšējā periodā, būs pieejami šādi pasākumi:
-    Karjeras atbalsts un prasmju pilnveides pasākumi, atkarībā no jaunieša spējām un prasmēm (profesionālā tālākizglītība un pilnveide, neformālā izglītība, konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi, apmācība darba vietā,  mācības tiešsaistes kursu platformās);
-    Subsidētā nodarbinātība jauniešiem bezdarbniekiem ar invaliditāti un ilgstošajiem bezdarbniekiem;
-    Speciālistu atbalsts bezdarbniekiem ar invaliditāti (psiholoģiskais atbalsts,  motivācijas programmas, mentori u.c.);
-    Atbalsts reģionālai mobilitātei, uzsākot darba attiecības vai dalībai NVA mācību un nodarbinātības pasākumos;
-    Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā;
-    Atbalsts komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai;
Papildus Nodarbinātības valsts aģentūras pasākumiem, būs pieejami šādi pasākumi:
-    Valsts izglītības attīstības aģentūras un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras īstenotais 7.2.1. SAM pasākums “"Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros"; 
-    Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras īstenotais 8.3.3. SAM projekts "Attīstīt NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā";
-    Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotais 8.3.4. SAM projekts "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus";
-    LDDK īstenotais 8.5.1. SAM projekts «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”.”

[1] https://www.lm.gov.lv/lv/jauniesu-garantija 
6.
Pamatnostādņu projekts
Priekšlikums
Ieteikums 81. lapā precizēt pirmās rindkopas 7.punktu:
-    Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotais un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 7.2.1. SAM pasākums "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros";
 
Piedāvātā redakcija
Jaunā redakcijā:
“Valsts izglītības attīstības aģentūras un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras īstenotais 7.2.1. SAM pasākums “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”. 
 
7.
Pamatnostādņu projekts
Priekšlikums
JSPA lūdz aktualizēt un precizēt informāciju 2.4. rīcības virziena sadaļā (63. lpp.). 
Esošā redakcija:
„Lai atbalstītu organizācijas, kuras strādā vai grib strādāt ar jauniešiem ar invaliditāti un veselības traucējumiem,  JSPA īsteno  stratēģisko partnerību “Būt kopā”. Šajā partnerībā piedalās Latvijas, Ungārijas, Islandes, Francijas, Vācijas, Igaunijas, Slovākija, Beļģijas (Valonijas), Polijas, Rumānijas nacionālās aģentūras.” 
 
Piedāvātā redakcija
Jaunā redakcija:
„Lai atbalstītu organizācijas, kuras strādā vai grib strādāt ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām, JSPA piedalās nacionālo aģentūru stratēģiskajā partnerībā sociālās iekļaušanas jomā. Tajā piedalās 20 Eiropas Savienības valstu Erasmus+ un Eiropas Solidaritātes korpuss nacionālās aģentūras no Vācijas, Latvijas, Igaunijas, Francijas, Islandes, Ungārijas, Polijas, Slovākijas, Somijas, Dānijas, Zviedrijas, Beļģijas-Flandrijas, Rumānijas, Čehijas, Austrijas, Portugāles, Itālijas, Spānijas, Īrijas, Kipras.”
 
8.
Pamatnostādņu projekts
Priekšlikums
Saistībā ar to, ka IZM rīcibā ir dati par darbu ar jaunatni pašvaldībās 2021. gadā, lūdzam izvērtēt iespēju aktualizēt informāciju 3. mērķa aprakstos. 
Piedāvātā redakcija
-