Atzinums

Projekta ID
23-TA-1911
Atzinuma sniedzējs
Vidzemes plānošanas reģions
Atzinums iesniegts
02.08.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
1. Priekšlikums 1. Vēršam uzmanību uz to, ka plānotās reformas rezultātā, slēdzot virkni mazākās skolas, tas radītu jaunu izglītojamo pieplūdumu pilsētās, kurās jau šobrīd ir pārpildītas klases. Papildus tas radītu arī ar mobilitāti saistītus izaicinājumus skolēnu nokļūšanai izglītības iestādēs, kā arī aktualizētu jautājums par dzīvojamo fondu mācību gada ietvaros, jo arī kopmītnēs brīvu vietu nav. Vēršam uzmanību uz to, ka jau šobrīd administratīvi teritoriālās reformas rezultātā, pašvaldības ievērojamus finanšu līdzekļus novirza, lai organizētu skolēnu autobusus izglītojamo aizgādāšanai uz izglītības iestādēm, kā arī kompensētu biļetes tiem, kas uz skolu nokļūst ar sabiedrisko transportu, tādejādi šādi papildus ar mobilitāti saistītie jautājumi, radītu papildus finansiālo slogu pašvaldību budžetos. Vidzemes pašvaldību vadītāji akcentēja problēmu ar skolotāju pieejamību, vēršot uzmanību uz to, ka esošā prakse apliecina - slēdzot mazās skolas, liela daļa skolotāju izvēlas nepamest līdzšinējo dzīvesvietas un nepāriet uz darbu skolās lielajās pilsētās, tādejādi izejot no izglītības sistēmas aprites
2. Iebildums - Neatbalstām ziņojumā norādīto sadalījumu atbilstoši piedāvātajiem urbanizācijas līmeņiem un lūdzam precizēt sagatavotā plāna projektu: Priekšlikums: Valstspilsētās izglītojamo skaitu izdalīt atsevišķi no novadu administratīvajiem centriem attiecīgi definējot – 2.1. Valstpilsētās attiecīgajās klašu grupās - 120 izglītojamie; 2.2. Novadu administratīvajos centros – 1.-9. klašu grupa 100 izglītojamie, 10.-12. klašu grupā – 80 izglītojamie; 2.3. Ārpus administratīvajiem centriem – 1.-9. klašu grupā – 80-100 izglītojamie; 2.4. Skaidri definēt, kas domāts ar 8. lpp. tabulā norādīto terminu – “ārpus administratīvajiem centriem un citas pašvaldības”; 2.5. Skaidri norādīt un definēt, kas ziņojuma kontekstā ir domāts ar “reti apdzīvotām vietām”
3. Iebildums: Informatīvais ziņojums nerisina Izglītības un zinātnes ministrijas 30.05.2023. prezentācijas “Ilgstpējīgs un efektīvs skolu tīkls” Ministru kabinetā paredzētos izņēmumu gadījumus, lai nodrošinātu izglītības pieejamību un sociālekonomisko attīstību Priekšlikums: Lai viens skolēns nebūtu kā robežpunkts, kuru nesasniedzot izglītības iestāde vairs nevarētu pastāvēt, nosakot minimālo skolēnu skaitu klašu grupā īpašos izglītības iestāžu pastāvēšanas gadījumos, lai nodrošinātu izglītības pieejamību un ilgtspējīgu attīstību Ministrija pieļauj 20% svārstību skolēna skaita ziņā. Izvērtējot skolēnu skaitu klašu grupā, skatāmi dati par pēdējiem trijiem mācību gadiem”. Papildus, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju, saglabāt izņēmumus izglītības iestādēm ar mazāku izglītojamo skaitu, nekā noteikts kritērijos, ja tas saskan ar novada izglītības stratēģiju un pašvaldība konkrētās izglītības iestādes saglabāšanu atzīst par stratēģiski svarīgu
4. KOMENTARS/IEBILDUMS Lūdzam pamatot un skaidrot, pēc kādiem kritērijiem sagatavotajā plāna projektā ir noteikti urbanizācijas līmeņi – pilsēta un mazpilsēta, blīvi apdzīvotas vietas un vidēja blīvuma apgabali. Vēršam uzmanību uz to, ka Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums nosaka šādu apdzīvoto vietu iedalījumu – pilsētas, ciemi, mazciemi un viensētas. Ņemot vērā iepriekšminēto, kopumā nav skaidrs pēc kādiem kritērijiem veikts skolu tīkla izvērtējums un izdarīti attiecīgie secinājumi atbilstoši urbanizācijas līmenim, kā arī sagatavoti priekšlikumi skolu tīkla pilnveidei un sakārtošanai.
Piedāvātā redakcija
-